Commit c127f2af authored by webchick's avatar webchick

Issue #2893566 by Wim Leers, drpal: Update CKEditor library to 4.7.1

parent cb1a92c1
This diff is collapsed.
......@@ -26,9 +26,11 @@ var CKBUILDER_CONFIG = {
ignore: [
// CKEditor repository structure: unrelated to the usage of CKEditor itself.
'bender.js',
'bender.ci.js',
'.bender',
'bender-err.log',
'bender-out.log',
'.travis.yml',
'dev',
'docs',
'.DS_Store',
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
/*
Copyright (c) 2003-2017, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.lang['az']={"widget":{"move":"Tıklayın və aparın","label":"%1 vidjet"},"undo":{"redo":"Təkrar et","undo":"İmtina et"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Paneli gizlət","toolbarExpand":"Paneli göstər","toolbarGroups":{"document":"Mətn","clipboard":"Mübadilə buferi/İmtina et","editing":"Redaktə edilməsi","forms":"Formalar","basicstyles":"Əsas üslublar","paragraph":"Abzas","links":"Link","insert":"Əlavə et","styles":"Üslublar","colors":"Rənqlər","tools":"Alətləri"},"toolbars":"Redaktorun panelləri"},"table":{"border":"Sərhədlərin eni","caption":"Cədvəlin başlığı","cell":{"menu":"Xana","insertBefore":"Burdan əvvələ xanası çək","insertAfter":"Burdan sonra xanası çək","deleteCell":"Xanaları sil","merge":"Xanaları birləşdir","mergeRight":"Sağdan birləşdir","mergeDown":"Soldan birləşdir","splitHorizontal":"Üfüqi böl","splitVertical":"Şaquli böl","title":"Xanaların seçimləri","cellType":"Xana növü","rowSpan":"Sətirləri birləşdir","colSpan":"Sütunları birləşdir","wordWrap":"Sətirlərin sınması","hAlign":"Üfüqi düzləndirmə","vAlign":"Şaquli düzləndirmə","alignBaseline":"Mətn xətti","bgColor":"Doldurma rəngi","borderColor":"Sərhədin rəngi","data":"Məlumatlar","header":"Başlıq","yes":"Bəli","no":"Xeyr","invalidWidth":"Xanasın eni rəqəm olmalıdır.","invalidHeight":"Xanasın hündürlüyü rəqəm olmalıdır.","invalidRowSpan":"Birləşdirdiyiniz sütun xanaların sayı tam və müsbət rəqəm olmalıdır.","invalidColSpan":"Birləşdirdiyiniz sətir xanaların sayı tam və müsbət rəqəm olmalıdır.","chooseColor":"Seç"},"cellPad":"Xanalardakı kənar boşluqlar","cellSpace":"Xanalararası interval","column":{"menu":"Sütun","insertBefore":"Sola sütun əlavə et","insertAfter":"Sağa sütun əlavə et","deleteColumn":"Sütunları sil"},"columns":"Sütunlar","deleteTable":"Cədvəli sil","headers":"Başlıqlar","headersBoth":"Hər ikisi","headersColumn":"Birinci sütun","headersNone":"yox","headersRow":"Birinci sətir","invalidBorder":"Sərhədlərin eni müsbət rəqəm olmalıdır.","invalidCellPadding":"Xanalardakı kənar boşluqlar müsbət rəqəm olmalıdır.","invalidCellSpacing":"Xanalararası interval müsbət rəqəm olmalıdır.","invalidCols":"Sütunlarin sayı tam və müsbət olmalıdır.","invalidHeight":"Cədvəlin hündürlüyü rəqəm olmalıdır.","invalidRows":"Sətirlətin sayı tam və müsbət olmalıdır.","invalidWidth":"Cədvəlin eni rəqəm olmalıdır.","menu":"Cədvəl alətləri","row":{"menu":"Sətir","insertBefore":"Yuxarıya sətir əlavə et","insertAfter":"Aşağıya sətir əlavə et","deleteRow":"Sətirləri sil"},"rows":"Sətirlər","summary":"Xülasə","title":"Cədvəl alətləri","toolbar":"Cədvəl","widthPc":"faiz","widthPx":"piksel","widthUnit":"en vahidi"},"stylescombo":{"label":"Üslub","panelTitle":"Format üslubları","panelTitle1":"Blokların üslubları","panelTitle2":"Sözlərin üslubları","panelTitle3":"Obyektlərin üslubları"},"specialchar":{"options":"Xüsusi simvolların seçimləri","title":"Xüsusi simvolu seç","toolbar":"Xüsusi simvolu daxil et"},"sourcedialog":{"toolbar":"Mənbə","title":"Mənbə"},"sourcearea":{"toolbar":"HTML mənbəyini göstər"},"showblocks":{"toolbar":"Blokları göstər"},"removeformat":{"toolbar":"Formatı sil"},"pastetext":{"button":"Yalnız mətni saxla","pasteNotification":"Sizin İnternet bələdçiniz bu cür mətnin köçürməsini dəstəklənmir. Əlavə etmək üçün %1 basın."},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Əlavə edilən mətn Word-dan köçürülənə oxşayır. Təmizləmək istəyirsinizmi?","error":"Daxili səhvə görə əlavə edilən məlumatların təmizlənməsi mümkün deyil","title":"Word-dan əlavəetmə","toolbar":"Word-dan əlavəetmə"},"notification":{"closed":"Xəbərdarlıq pəncərəsi bağlanıb"},"maximize":{"maximize":"Aşkarla","minimize":"Gizlət"},"magicline":{"title":"Abzası burada əlavə et"},"list":{"bulletedlist":"Markerlənmiş siyahını başlat/sil","numberedlist":"Nömrələnmiş siyahını başlat/sil"},"language":{"button":"Dilini təyin et","remove":"Dilini sil"},"justify":{"block":"Eninə görə","center":"Mərkəz","left":"Soldan düzləndir","right":"Sağdan düzləndir"},"indent":{"indent":"Sol boşluqu artır","outdent":"Sol boşluqu azalt"},"image2":{"alt":"Alternativ mətn","btnUpload":"Serverə göndər","captioned":"Altyazı olan şəkil","captionPlaceholder":"Altyazı","infoTab":"Şəkil haqqında məlumat","lockRatio":"Ölçülərin nisbəti saxla","menu":"Şəklin seçimləri","pathName":"Şəkil","pathNameCaption":"Altyazı","resetSize":"Ölçüləri qaytar","resizer":"Ölçülər dəyişmək üçün tıklayın və aparın","title":"Şəklin seçimləri","uploadTab":"Serverə yüklə","urlMissing":"Şəklin ünvanı yanlışdır.","altMissing":"Alternativ mətn tapılmayıb"},"horizontalrule":{"toolbar":"Sərhəd xətti yarat"},"format":{"label":"Format","panelTitle":"Abzasın formatı","tag_address":"Ünvan","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Başlıq 1","tag_h2":"Başlıq 2","tag_h3":"Başlıq 3","tag_h4":"Başlıq 4","tag_h5":"Başlıq 5","tag_h6":"Başlıq 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formatı saxla"},"elementspath":{"eleLabel":"Elementin izləri","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Əlavə əməliyyatlar"},"clipboard":{"copy":"Köçür","copyError":"Avtomatik köçürülməsi mümkün deyil. Ctrl+C basın.","cut":"Kəs","cutError":"Avtomatik kəsmə mümkün deyil. Ctrl+X basın.","paste":"Əlavə et","pasteNotification":"Sizin İnternet bələdçisi bu cür mətnin köçürməsi dəstəklənmir. Əlavə etmək üçün %1 basın."},"button":{"selectedLabel":"%1 (seçilib)"},"blockquote":{"toolbar":"Sitat bloku"},"basicstyles":{"bold":"Qalın","italic":"Kursiv","strike":"Üstüxətli","subscript":"Aşağı indeks","superscript":"Yuxarı indeks","underline":"Altdan xətt"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Bütün hüquqlar qorunur.","dlgTitle":"CKEditor haqqında","help":"Kömək üçün $1 seçin","moreInfo":"Lisenziya informasiyası üçün zəhmət olmasa saytımızı ziyarət edin:","title":"CKEditor haqqında","userGuide":"CKEditor İstifadəçilər üçün kitabça"},"editor":"Mətn Redaktoru","editorPanel":"Mətn Redaktorun Paneli","common":{"editorHelp":"Yardım üçün ALT 0 düymələrini basın","browseServer":"Fayların siyahı","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Serverə yüklə","uploadSubmit":"Göndər","image":"Şəkil","flash":"Flash","form":"Forma","checkbox":"Çekboks","radio":"Radio düyməsi","textField":"Mətn xanası","textarea":"Mətn","hiddenField":"Gizli xana","button":"Düymə","select":"Opsiyaların seçilməsi","imageButton":"Şəkil tipli düymə","notSet":"<seçilməmiş>","id":"Id","name":"Ad","langDir":"Yaziların istiqaməti","langDirLtr":"Soldan sağa (LTR)","langDirRtl":"Sağdan sola (RTL)","langCode":"Dilin kodu","longDescr":"URL-ın ətraflı izahı","cssClass":"CSS klassları","advisoryTitle":"Başlıq","cssStyle":"CSS","ok":"Tədbiq et","cancel":"İmtina et","close":"Bağla","preview":"Baxış","resize":"Eni dəyiş","generalTab":"Əsas","advancedTab":"Əlavə","validateNumberFailed":"Rəqəm deyil.","confirmNewPage":"Yadda saxlanılmamış dəyişikliklər itiriləcək. Davam etmək istədiyinizə əminsinizmi?","confirmCancel":"Dəyişikliklər edilib. Pəncərəni bağlamaq istəyirsizə əminsinizmi?","options":"Seçimlər","target":"Hədəf çərçivə","targetNew":"Yeni pəncərə (_blank)","targetTop":"Əsas pəncərə (_top)","targetSelf":"Carı pəncərə (_self)","targetParent":"Ana pəncərə (_parent)","langDirLTR":"Soldan sağa (LTR)","langDirRTL":"Sağdan sola (RTL)","styles":"Üslub","cssClasses":"Üslub klası","width":"En","height":"Uzunluq","align":"Yerləşmə","alignLeft":"Sol","alignRight":"Sağ","alignCenter":"Mərkəz","alignJustify":"Eninə görə","alignTop":"Yuxarı","alignMiddle":"Orta","alignBottom":"Aşağı","alignNone":"Yoxdur","invalidValue":"Yanlışdır.","invalidHeight":"Hündürlük rəqəm olmalıdır.","invalidWidth":"En rəqəm olmalıdır.","invalidCssLength":"\"%1\" xanasında göstərilən məzmun tam və müsbət olmalıdır, CSS-də olan ölçü vahidlərin (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc) istifadısinə icazə verilir.","invalidHtmlLength":"\"%1\" xanasında göstərilən məzmun tam və müsbət olmalıdır HTML-də olan ölçü vahidlərin (px və ya %) istifadısinə icazə verilir.","invalidInlineStyle":"Teq içində olan üslub \"ad : məzmun\" şəklidə, nöqtə-verqül işarəsi ilə bitməlidir","cssLengthTooltip":"Piksel sayı və ya digər CSS ölçü vahidləri (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc) daxil edin.","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, mövcud deyil</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Boşluq","35":"Son","36":"Evə","46":"Sil","224":"Əmr"},"keyboardShortcut":"Qısayol düymələri"}};
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
/*
Copyright (c) 2003-2017, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.lang['es-mx']={"widget":{"move":"Presiona y arrastra para mover","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Rehacer","undo":"Deshacer"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Colapsar barra de herramientas","toolbarExpand":"Expandir barra de herramientas","toolbarGroups":{"document":"Documento","clipboard":"Portapapeles/deshacer","editing":"Editando","forms":"Formularios","basicstyles":"Estilo básico","paragraph":"Párrafo","links":"Enlaces","insert":"Insertar","styles":"Estilos","colors":"Colores","tools":"Herramientas"},"toolbars":"Editor de barra de herramientas"},"table":{"border":"Tamaño del borde","caption":"Subtítulo","cell":{"menu":"Celda","insertBefore":"Insertar una celda antes","insertAfter":"Insertar una celda despues","deleteCell":"Borrar celdas","merge":"Unir celdas","mergeRight":"Unir a la derecha","mergeDown":"Unir abajo","splitHorizontal":"Dividir celda horizontalmente","splitVertical":"Dividir celda verticalmente","title":"Propiedades de la celda","cellType":"Tipo de celda","rowSpan":"Extensión de las filas","colSpan":"Extensión de las columnas","wordWrap":"Ajuste de línea","hAlign":"Alineación horizontal","vAlign":"Alineación vertical","alignBaseline":"Base","bgColor":"Color de fondo","borderColor":"Color de borde","data":"Datos","header":"Encabezado","yes":"Si","no":"No","invalidWidth":"El ancho de la celda debe ser un número entero.","invalidHeight":"El alto de la celda debe ser un número entero.","invalidRowSpan":"El intervalo de filas debe ser un número entero.","invalidColSpan":"El intervalo de columnas debe ser un número entero.","chooseColor":"Escoger"},"cellPad":"relleno de celda","cellSpace":"Espacio de celda","column":{"menu":"Columna","insertBefore":"Insertar columna antes","insertAfter":"Insertar columna después","deleteColumn":"Borrar columnas"},"columns":"Columnas","deleteTable":"Borrar tabla","headers":"Encabezados","headersBoth":"Ambos","headersColumn":"Primera columna","headersNone":"Ninguna","headersRow":"Primera fila","invalidBorder":"El tamaño del borde debe ser un número entero.","invalidCellPadding":"El relleno de la celda debe ser un número positivo.","invalidCellSpacing":"El espacio de la celda debe ser un número positivo.","invalidCols":"El número de columnas debe ser un número mayo que 0.","invalidHeight":"La altura de la tabla debe ser un número.","invalidRows":"El número de filas debe ser mayor a 0.","invalidWidth":"El ancho de la tabla debe ser un número.","menu":"Propiedades de la tabla","row":{"menu":"Fila","insertBefore":"Inserta una fila antes","insertAfter":"Inserta una fila después","deleteRow":"Borrar filas"},"rows":"Filas","summary":"Resumen","title":"Propiedades de la tabla","toolbar":"Tabla","widthPc":"porcentaje","widthPx":"pixeles","widthUnit":"Unidad de ancho"},"stylescombo":{"label":"Estilos","panelTitle":"Estilos de formatos","panelTitle1":"Estilos de bloques","panelTitle2":"Estilos de líneas","panelTitle3":"Estilo de objetos"},"specialchar":{"options":"Opciones de carácteres especiales","title":"Seleccione un carácter especial","toolbar":"Inserta un carácter especial"},"sourcedialog":{"toolbar":"Fuente","title":"Fuente"},"sourcearea":{"toolbar":"Fuente"},"showblocks":{"toolbar":"Mostrar bloques"},"removeformat":{"toolbar":"Remover formato"},"pastetext":{"button":"Pegar como texto plano","pasteNotification":"Su navegador no permite esta forma de pegar texto plano. Presiona %1 para pegar."},"pastefromword":{"confirmCleanup":"El texto que desea pegar parece estar copiado de Word. ¿Quieres limpiarlo antes de pegarlo?","error":"No fue posible limpiar los datos pegados debido a un error interno","title":"Pegar desde word","toolbar":"Pegar desde word"},"notification":{"closed":"Notificación cerrada."},"maximize":{"maximize":"Maximizar","minimize":"Minimizar"},"magicline":{"title":"Insertar un párrafo aquí"},"list":{"bulletedlist":"Insertar/Remover Lista con viñetas","numberedlist":"Insertar/Remover Lista numerada"},"language":{"button":"Establecer idioma","remove":"Remover idioma"},"justify":{"block":"Justificar","center":"Centrar","left":"Alinear a la izquierda","right":"Alinear a la derecha"},"indent":{"indent":"Incrementar sangría","outdent":"Decrementar sangría"},"image2":{"alt":"Texto alternativo","btnUpload":"Enviar al servidor","captioned":"Imagen subtitulada","captionPlaceholder":"Subtítulo","infoTab":"Información de la imagen","lockRatio":"Bloquear aspecto","menu":"Propiedades de la imagen","pathName":"imagen","pathNameCaption":"subtítulo","resetSize":"Reiniciar tamaño","resizer":"Presiona y arrastra para redimensionar","title":"Propiedades de imagen","uploadTab":"Cargar","urlMissing":"Falta la URL de origen de la imagen.","altMissing":"Falta texto alternativo."},"horizontalrule":{"toolbar":"Insertar una línea horizontal"},"format":{"label":"Formato","panelTitle":"Formato de párrafo","tag_address":"Dirección","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Encabezado 1","tag_h2":"Encabezado 2","tag_h3":"Encabezado 3","tag_h4":"Encabezado 4","tag_h5":"Encabezado 5","tag_h6":"Encabezado 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formateado"},"elementspath":{"eleLabel":"Ruta de los elementos","eleTitle":"%1 elemento"},"contextmenu":{"options":"Opciones del menú contextual"},"clipboard":{"copy":"Copiar","copyError":"La configuración de seguridad de su navegador no permite al editor ejecutar automáticamente operaciones de copiado. Por favor, utilice el teclado para (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Cortar","cutError":"La configuración de seguridad de su navegador no permite al editor ejecutar automáticamente operaciones de corte. Por favor, utilice el teclado para (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Pegar","pasteNotification":"Tu navegador no permite pegar de esta manera. Presiona %1 para pegar."},"button":{"selectedLabel":"%1 (Seleccionado)"},"blockquote":{"toolbar":"Entrecomillado"},"basicstyles":{"bold":"Negrita","italic":"Cursiva","strike":"Tachado","subscript":"subíndice","superscript":"Sobrescrito","underline":"Subrayada"},"about":{"copy":"Derechos reservados &copy; $1. Todos los derechos reservados","dlgTitle":"Acerca de CKEditor","help":"Revisa $1 para ayuda.","moreInfo":"Para información sobre la licencia por favor visita nuestro sitio web:","title":"Acerca de CKEditor","userGuide":"Guía de Usuario CKEditor"},"editor":"Editor de texto enriquecido","editorPanel":"Panel del editor de texto","common":{"editorHelp":"Presiona ALT + 0 para ayuda","browseServer":"Examinar servidor","url":"URL","protocol":"Protocolo","upload":"Subir","uploadSubmit":"Enviar al servidor","image":"Imagen","flash":"Flash","form":"Formulario","checkbox":"Casilla de verificación","radio":"Botón de opción","textField":"Campo de texto","textarea":"Área de texto","hiddenField":"Campo oculto","button":"Botón","select":"Campo de selección","imageButton":"Botón de imagen","notSet":"<not set>","id":"Id","name":"Nombre","langDir":"Dirección de idiomas","langDirLtr":"Izquierda a derecha (LTR)","langDirRtl":"Derecha a izquierda (RTL)","langCode":"Código de lenguaje","longDescr":"URL descripción larga","cssClass":"Clases de hoja de estilo","advisoryTitle":"Título del anuncio","cssStyle":"Estilo","ok":"OK","cancel":"Cancelar","close":"Cerrar","preview":"Vista previa","resize":"Redimensionar","generalTab":"General","advancedTab":"Avanzada","validateNumberFailed":"Este valor no es un número.","confirmNewPage":"Se perderán todos los cambios no guardados en este contenido. ¿Seguro que quieres cargar nueva página?","confirmCancel":"Ha cambiado algunas opciones. ¿Está seguro de que desea cerrar la ventana de diálogo?","options":"Opciones","target":"Objetivo","targetNew":"Nueva ventana (_blank)","targetTop":"Ventana superior (_top)","targetSelf":"Misma ventana (_self)","targetParent":"Ventana principal (_parent)","langDirLTR":"Izquierda a Derecha (LTR)","langDirRTL":"Derecha a Izquierda (RTL)","styles":"Estilo","cssClasses":"Clases de hojas de estilo","width":"Ancho","height":"Alto","align":"Alineación","alignLeft":"Izquierda","alignRight":"Derecha","alignCenter":"Centrado","alignJustify":"Justificado","alignTop":"Arriba","alignMiddle":"En medio","alignBottom":"Abajo","alignNone":"Ninguno","invalidValue":"Valor inválido","invalidHeight":"La altura debe ser un número.","invalidWidth":"La anchura debe ser un número.","invalidCssLength":"El valor especificado para el campo \"% 1\" debe ser un número positivo con o sin una unidad de medida CSS válida (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","invalidHtmlLength":"El valor especificado para el campo \"% 1\" debe ser un número positivo con o sin una unidad de medición HTML válida (px or %).","invalidInlineStyle":"El valor especificado para el estilo en línea debe constar de una o más tuplas con el formato de \"nombre: valor\", separados por punto y coma","cssLengthTooltip":"Introduzca un número para un valor en píxeles o un número con una unidad CSS válida (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, no disponible</span>","keyboard":{"8":"Retroceso","13":"Intro","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Espacio","35":"Fin","36":"Inicio","46":"Borrar","224":"Comando"},"keyboardShortcut":"Atajo de teclado"}};
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -2,9 +2,9 @@
Copyright (c) 2003-2017, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.dialog.add("a11yHelp",function(h){var a=h.lang.a11yhelp,b=h.lang.common.keyboard,n=CKEDITOR.tools.getNextId(),e={8:b[8],9:a.tab,13:b[13],16:b[16],17:b[17],18:b[18],19:a.pause,20:a.capslock,27:a.escape,33:a.pageUp,34:a.pageDown,35:b[35],36:b[36],37:a.leftArrow,38:a.upArrow,39:a.rightArrow,40:a.downArrow,45:a.insert,46:b[46],91:a.leftWindowKey,92:a.rightWindowKey,93:a.selectKey,96:a.numpad0,97:a.numpad1,98:a.numpad2,99:a.numpad3,100:a.numpad4,101:a.numpad5,102:a.numpad6,103:a.numpad7,104:a.numpad8,
105:a.numpad9,106:a.multiply,107:a.add,109:a.subtract,110:a.decimalPoint,111:a.divide,112:a.f1,113:a.f2,114:a.f3,115:a.f4,116:a.f5,117:a.f6,118:a.f7,119:a.f8,120:a.f9,121:a.f10,122:a.f11,123:a.f12,144:a.numLock,145:a.scrollLock,186:a.semiColon,187:a.equalSign,188:a.comma,189:a.dash,190:a.period,191:a.forwardSlash,192:a.graveAccent,219:a.openBracket,220:a.backSlash,221:a.closeBracket,222:a.singleQuote};e[CKEDITOR.ALT]=b[18];e[CKEDITOR.SHIFT]=b[16];e[CKEDITOR.CTRL]=b[17];var g=[CKEDITOR.ALT,CKEDITOR.SHIFT,
CKEDITOR.CTRL],p=/\$\{(.*?)\}/g,t=function(){var a=h.keystrokeHandler.keystrokes,b={},d;for(d in a)b[a[d]]=d;return function(a,d){var c;if(b[d]){c=b[d];for(var k,l,m=[],f=0;f<g.length;f++)l=g[f],k=c/g[f],1<k&&2>=k&&(c-=l,m.push(e[l]));m.push(e[c]||String.fromCharCode(c));c=m.join("+")}else c=a;return c}}();return{title:a.title,minWidth:600,minHeight:400,contents:[{id:"info",label:h.lang.common.generalTab,expand:!0,elements:[{type:"html",id:"legends",style:"white-space:normal;",focus:function(){this.getElement().focus()},
html:function(){for(var b='\x3cdiv class\x3d"cke_accessibility_legend" role\x3d"document" aria-labelledby\x3d"'+n+'_arialbl" tabIndex\x3d"-1"\x3e%1\x3c/div\x3e\x3cspan id\x3d"'+n+'_arialbl" class\x3d"cke_voice_label"\x3e'+a.contents+" \x3c/span\x3e",e=[],d=a.legend,h=d.length,g=0;g<h;g++){for(var c=d[g],k=[],l=c.items,m=l.length,f=0;f<m;f++){var q=l[f],r=q.legend.replace(p,t);r.match(p)||k.push("\x3cdt\x3e%1\x3c/dt\x3e\x3cdd\x3e%2\x3c/dd\x3e".replace("%1",q.name).replace("%2",r))}e.push("\x3ch1\x3e%1\x3c/h1\x3e\x3cdl\x3e%2\x3c/dl\x3e".replace("%1",
c.name).replace("%2",k.join("")))}return b.replace("%1",e.join(""))}()+'\x3cstyle type\x3d"text/css"\x3e.cke_accessibility_legend{width:600px;height:400px;padding-right:5px;overflow-y:auto;overflow-x:hidden;}.cke_browser_quirks .cke_accessibility_legend,{height:390px}.cke_accessibility_legend *{white-space:normal;}.cke_accessibility_legend h1{font-size: 20px;border-bottom: 1px solid #AAA;margin: 5px 0px 15px;}.cke_accessibility_legend dl{margin-left: 5px;}.cke_accessibility_legend dt{font-size: 13px;font-weight: bold;}.cke_accessibility_legend dd{margin:10px}\x3c/style\x3e'}]}],
CKEDITOR.dialog.add("a11yHelp",function(e){var a=e.lang.a11yhelp,b=e.lang.common.keyboard,q=CKEDITOR.tools.getNextId(),d={8:b[8],9:a.tab,13:b[13],16:b[16],17:b[17],18:b[18],19:a.pause,20:a.capslock,27:a.escape,33:a.pageUp,34:a.pageDown,35:b[35],36:b[36],37:a.leftArrow,38:a.upArrow,39:a.rightArrow,40:a.downArrow,45:a.insert,46:b[46],91:a.leftWindowKey,92:a.rightWindowKey,93:a.selectKey,96:a.numpad0,97:a.numpad1,98:a.numpad2,99:a.numpad3,100:a.numpad4,101:a.numpad5,102:a.numpad6,103:a.numpad7,104:a.numpad8,
105:a.numpad9,106:a.multiply,107:a.add,109:a.subtract,110:a.decimalPoint,111:a.divide,112:a.f1,113:a.f2,114:a.f3,115:a.f4,116:a.f5,117:a.f6,118:a.f7,119:a.f8,120:a.f9,121:a.f10,122:a.f11,123:a.f12,144:a.numLock,145:a.scrollLock,186:a.semiColon,187:a.equalSign,188:a.comma,189:a.dash,190:a.period,191:a.forwardSlash,192:a.graveAccent,219:a.openBracket,220:a.backSlash,221:a.closeBracket,222:a.singleQuote};d[CKEDITOR.ALT]=b[18];d[CKEDITOR.SHIFT]=b[16];d[CKEDITOR.CTRL]=CKEDITOR.env.mac?b[224]:b[17];var k=
[CKEDITOR.ALT,CKEDITOR.SHIFT,CKEDITOR.CTRL],r=/\$\{(.*?)\}/g,t=function(a,b){var c=e.getCommandKeystroke(b);if(c){for(var l,f,h=[],g=0;g<k.length;g++)f=k[g],l=c/k[g],1<l&&2>=l&&(c-=f,h.push(d[f]));h.push(d[c]||String.fromCharCode(c));c=h.join("+")}else c=a;return c};return{title:a.title,minWidth:600,minHeight:400,contents:[{id:"info",label:e.lang.common.generalTab,expand:!0,elements:[{type:"html",id:"legends",style:"white-space:normal;",focus:function(){this.getElement().focus()},html:function(){for(var b=
'\x3cdiv class\x3d"cke_accessibility_legend" role\x3d"document" aria-labelledby\x3d"'+q+'_arialbl" tabIndex\x3d"-1"\x3e%1\x3c/div\x3e\x3cspan id\x3d"'+q+'_arialbl" class\x3d"cke_voice_label"\x3e'+a.contents+" \x3c/span\x3e",d=[],c=a.legend,l=c.length,f=0;f<l;f++){for(var h=c[f],g=[],e=h.items,k=e.length,p=0;p<k;p++){var m=e[p],n=CKEDITOR.env.edge&&m.legendEdge?m.legendEdge:m.legend,n=n.replace(r,t);n.match(r)||g.push("\x3cdt\x3e%1\x3c/dt\x3e\x3cdd\x3e%2\x3c/dd\x3e".replace("%1",m.name).replace("%2",
n))}d.push("\x3ch1\x3e%1\x3c/h1\x3e\x3cdl\x3e%2\x3c/dl\x3e".replace("%1",h.name).replace("%2",g.join("")))}return b.replace("%1",d.join(""))}()+'\x3cstyle type\x3d"text/css"\x3e.cke_accessibility_legend{width:600px;height:400px;padding-right:5px;overflow-y:auto;overflow-x:hidden;}.cke_browser_quirks .cke_accessibility_legend,{height:390px}.cke_accessibility_legend *{white-space:normal;}.cke_accessibility_legend h1{font-size: 20px;border-bottom: 1px solid #AAA;margin: 5px 0px 15px;}.cke_accessibility_legend dl{margin-left: 5px;}.cke_accessibility_legend dt{font-size: 13px;font-weight: bold;}.cke_accessibility_legend dd{margin:10px}\x3c/style\x3e'}]}],
buttons:[CKEDITOR.dialog.cancelButton]}});
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment