• webchick's avatar
    Issue #1952394 by vijaycs85, tstoeckler, webflo, Gábor Hojtsy, Schnitzel,... · cc7cae5f
    webchick authored
    Issue #1952394 by vijaycs85, tstoeckler, webflo, Gábor Hojtsy, Schnitzel, falcon03, YesCT, kfritsche, Ryan Weal, dagmita, likin, toddtomlinson, nonsie, Kristen Pol, dawehner, tim.plunkett, penyaskito, EclipseGC, larowlan, robertdbailey, helenkim, David Hernández, EllaTheHarpy, lazysoundsystem, juanolalla, R.Hendel, Kartagis: Add configuration translation user interface module.
    cc7cae5f
config_translation.routing.yml 564 Bytes