Commit 08e03a0e authored by Balu Ertl's avatar Balu Ertl

Minor typo fix to test committing & pushing after repo clean-up

parent d592f954
......@@ -42,7 +42,7 @@ Ha sikerült felkelteni az érdeklődést a kipróbálásuk iránt, akkor szüks
==== Mi az a verziókövető rendszer?
A verziókezelő rendszerek olyan programok, amelyek más szoftverek forráskódjának fájlait, valamint azok változásait tartják nyilván. Ezáltal lehetővé teszik az időbeli visszatekintést és párhuzamosan külön ágak vezetését. Egy webhely készítése (ami végső soron szoftverfejlesztésnek tekinthető) során a következőkben lehet számunkra hasznos:
A verziókezelő rendszerek olyan programok, amelyek más szoftverek forráskódjának fájljait, valamint azok változásait tartják nyilván. Ezáltal lehetővé teszik az időbeli visszatekintést és párhuzamosan külön ágak vezetését. Egy webhely készítése (ami végső soron szoftverfejlesztésnek tekinthető) során a következőkben lehet számunkra hasznos:
* A módosítások letisztult áttekintése a változástörténetbe való mentés előtt
* Az elvégzett fejlesztés helyi tesztelése élesítés előtt
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment