Commit 536baf31 authored by The Great Git Migration's avatar The Great Git Migration Committed by Drupal Git User (LDAP)

Removing translation directories

parent 5f6a8ff3
# Danish translation of Drupal (gsitemap.module)
# Copyright 2006 Morten Wulff <wulff@tem.dtu.dk>
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Danish translation of Drupal (gsitemap.module) $Id$\n"
"POT-Creation-Date: 2006-04-07 15:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-04-07 15:58+0100\n"
"Last-Translator: Morten Wulff <wulff@psyke.org>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Poedit-Language: Danish\n"
"X-Poedit-Country: DENMARK\n"
#: gsitemap.module:15
msgid "Creates a Google Sitemap at q=gsitemap"
msgstr "Opretter et Google Sitemap på q=gsitemap"
#: gsitemap.module:17
msgid "The following options allow you to alter the behavior of the Google Sitemap module."
msgstr "De følgende indstillinger lader dig ændre hvordan Google Sitemap-modulet opfører sig."
#: gsitemap.module:37;402;405;443;446;0
msgid "gsitemap"
msgstr "gsitemap"
#: gsitemap.module:43
msgid "gsitemap verification page"
msgstr "Efterprøv gsitemap"
#: gsitemap.module:59
msgid "gsitemap Settings"
msgstr "Indstillinger for gsitemap"
#: gsitemap.module:65
msgid "Priority override"
msgstr "Tilsidesæt prioritet"
#: gsitemap.module:69
msgid "Optionally specify a value for the priority in the Google Sitemap, or -1 to prevent it from appearing in the sitemap."
msgstr "Angiv en værdi for prioriteten i Google Sitemap (valgfrit) eller -1 for at forhindre at indholdet optræder på sidekortet."
#: gsitemap.module:132
msgid "Priority must be a number between 0.0 and 1.0, inclusive, or -1 to prevent this node from appearing in the sitemap."
msgstr "Prioriteten skal være et tal mellem 0.0 og 1.0, inklusive, eller -1 for at forhindre at dette indhold optræder på sidekortet."
#: gsitemap.module:187
msgid "Priority Settings"
msgstr "Prioritetsindstillinger"
#: gsitemap.module:192
msgid "Front page priority"
msgstr "Forsideprioritet"
#: gsitemap.module:196
msgid "This is the absolute priority for the front page. Values can range between 0.0 and 1.0."
msgstr "Forsidens absolutte prioritet. Værdier kan være mellem 0.0 og 1.0."
#: gsitemap.module:200
msgid "Promotion adjustment"
msgstr "Juster forfremmelse"
#: gsitemap.module:204
msgid "This number will be added to the priority of each node that is promoted to the front page."
msgstr "Tallet lægges til prioriteten for hvert indholdselement, der forfremmes til forsiden."
#: gsitemap.module:208
msgid "Comment ratio weight"
msgstr "Vægt af kommentarforhold"
#: gsitemap.module:212
msgid "This number will be multiplied with the ratio of the number of comments on the node over the number of comments on the node with the most comments, i.e., this number will be added to the priority of the node with the most comments."
msgstr "Dette tal ganges med forholdet mellem antallet af kommentarer til det aktuelle indholdselement og antallet af kommentarer til indholdselementet med flest kommentarer, dvs. dette tal lægges til prioriteten af indholdselementet med flest kommentarer."
#: gsitemap.module:218
msgid "You can enter -1 in any of the following fields to prevent nodes of that type from appearing in the sitemap."
msgstr "Du kan indtaste -1 i hvert af de følgende felter for at forhindre at indhold af den angivne type optræder i sidekortet."
#: gsitemap.module:224
msgid "%name adjustment"
msgstr "%name justering"
#: gsitemap.module:228
msgid "This number will be added to the priority of nodes of type %name."
msgstr "Dette tal lægges til prioriteten af alle indholdselementer af typen %name."
#: gsitemap.module:234
msgid "Other Settings"
msgstr "Andre indstillinger"
#: gsitemap.module:240
msgid "Verification link"
msgstr "Henvisning til efterprøvning"
#: gsitemap.module:243
msgid "In order to view stats, Google will ask you to verify that you control this site by creating a page with a certain name. Enter that name here and the gsitemap module will hook that filename. Note that this will only work if you have clean URLs enabled."
msgstr "For at kunne vise statisikker vil Google bede dig om at bevise, at du kontrollerer dette netsted ved at oprette en side med et særligt navn. Indtast navnet her og gsitemap-modulet vil håndtere det. Bemærk at dette kun virker hvis du har aktiveret rene URLer."
#: gsitemap.module:247
msgid "Count comments in change date and frequency"
msgstr "Medtag kommentarer i opdateringsdato og frekvens"
#: gsitemap.module:250
msgid "If enabled, the frequency of comments on a node will affect its change frequency and last modification date."
msgstr "Frekvensen af kommentarer til et indholdslement vil påvirke dets opdateringsfrekvens og ændringsdato."
#: gsitemap.module:254
msgid "Include links to taxonomy term pages"
msgstr "Medtag henvisninger til taksonomiord"
#: gsitemap.module:257
msgid "If enabled, links to taxonomy term pages will be included in the sitemap."
msgstr "Henvisninger til taksonomiord medtages i sidekortet."
#: gsitemap.module:261
msgid "Submit sitemap to Google when updated"
msgstr "Indsend sidekort til Google ved opdatering"
#: gsitemap.module:264
msgid "If enabled, the sitemap will be submitted to Google via HTTP request each time it is updated. If you have submitted your sitemap using a Google Account, this is probably unnecessary."
msgstr "Sidekortet indsendes til Google via en HTTP-forespørgsel hver gang det opdateres. Hvis du har indsendt sidekortet vha. en Google-konto er dette sikkert unødvendigt."
#: gsitemap.module:268
msgid "Submit sitemap to Google on cron run"
msgstr "Indsend sidekort til Google når cron køres."
#: gsitemap.module:271
msgid "If enabled, the sitemap will be submitted to Google via HTTP request each time the cron job is run. If you have submitted your sitemap using a Google Account, this is probably unnecessary."
msgstr "Sidekortet indsendes til Google via en HTTP-forespørgsel næste gang der køres en cron-opgave. Hvis du har indsendt sidekortet vha. en Google-konto er dette sikkert unødvendigt."
#: gsitemap.module:275
msgid "Log accesses"
msgstr "Registrer tilgang"
#: gsitemap.module:278
msgid "If enabled, an watchdog entry will be made each time the sitemap is accessed, containing information about the requestor."
msgstr "Aktiver dette for at oprette en linje i hændelsesloggen med information om spørgeren hver gang sidekortet tilgås."
#: gsitemap.module:25
msgid "override node priority"
msgstr "tilsidesæt indholdsprioritet"
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment