Commit fe7ea1cc authored by Balu Ertl's avatar Balu Ertl

Issue #3090301 by Balu Ertl: [HU] Translation update based on #3054031

parent 7b9b8a75
......@@ -46,7 +46,7 @@ image:images/config-install-check-modules.png["Az alaprendszeri Activity Tracker
. Ennek ismeretében már le tudjuk futtatni a következő Drush-parancsot:
+
----
drush en tracker
drush pm:enable tracker
----
==== Az ismeretek elmélyítése
......
......@@ -61,7 +61,7 @@ image:images/config-uninstall_confirmUninstall.png["Eltávolítás megerősíté
. Ennek ismeretében már le tudjuk futtatni a következő Drush-parancsot:
+
----
drush pm-uninstall tracker
drush pm:uninstall tracker
----
==== Az ismeretek elmélyítése
......
......@@ -78,15 +78,15 @@ image:images/extend-maintenance-mode-disabled.png["Webhely rendes üzemmódban m
. Parancssoros ablakban futtassuk az alábbi utasításokat, amelyek először engedélyezik a karbantartási módot, majd rögtön utána kiürítik a gyorsítótárat:
+
----
$ drush sset system.maintenance_mode 1
$ drush cr
$ drush state:set system.maintenance_mode 1 --input-format=integer
$ drush cache:rebuild
----
. A letiltás nagyon hasonló az előzőekhez, azzal a különbséggel, hogy a karbantartási mód értékét nullára állítjuk:
+
----
$ drush sset system.maintenance_mode 0
$ drush cr
$ drush state:set system.maintenance_mode 0 --input-format=integer
$ drush cache:rebuild
----
. Bármelyik parancsot is futtatjuk, javasolt ellenőrizni a megváltozott működést úgy, hogy a webhelyünket egy másik böngészőben (amiben nem vagyunk bejelentkezve) megnyitjuk.
......
......@@ -81,7 +81,7 @@ image:images/extend-module-install-admin-toolbar-do.png["Modultelepítési oldal
. Miután a <<extend-manual-install>> vagy <<install-composer>> szakaszok egyikének lépéseit követve a letöltéssel megvagyunk, utána a következő Drush parancs lefuttatásával engedélyezzük (angolul „enable”, de véletlen egybeesésként magyarul is illik, így könnyű megjegyezni). A parancs paramétereként minden esetben meg kell adnunk a modul gépi nevét:
+
----
$ drush en admin_toolbar
$ drush pm:enable admin_toolbar
----
. Ezután már csak kövessük a parancssorban megjelenő utasításokat.
......
......@@ -82,8 +82,8 @@ image:images/extend-theme-install-appearance-page.png["Uninstalled themes on App
. Miután a <<extend-manual-install>> vagy <<install-composer>> szakaszok egyikének lépéseit követve a letöltéssel megvagyunk, utána a következő Drush parancsok lefuttatásával először engedélyezzük (angolul „enable”, de véletlen egybeesésként magyarul is ugyanígy kezdődik, így könnyű megjegyezni), majd pedig beállítjuk alapértelmezettként. A parancsok paramétereként minden esetben meg kell adnunk a smink gépi nevét:
+
----
$ drush then mayo
$ drush config-set system.theme default mayo
$ drush theme:enable mayo
$ drush config:set system.theme default mayo
----
. Ezután már csak kövessük a parancssorban megjelenő utasításokat.
......
......@@ -39,7 +39,7 @@ $ mysqldump -u USERNAME -p 'PASSWORD' DATABASENAME > BACKUPFILE.sql
* Ha inkább Drusht használnánk, akkor ezt a parancsot futtassuk:
+
----
$ drush sql-dump > BACKUPFILE.sql
$ drush sql:dump --result-file=BACKUPFILE.sql
----
* Használhatjuk a https://www.drupal.org/project/backup_migrate[Backup and Migrate] nevű közösségi modult is. A modulok webhelyünkre való feltelepítéséről a <<extend-module-install>> részben volt szó.
......@@ -78,7 +78,7 @@ $ mysql -u USERNAME -p PASSWORD DATABASE_NAME < BACKUPFILE.sql
* Drushsal is lehet importálni, mégpedig így:
+
----
$ drush sql-query --file=BACKUPFILE.sql
$ drush sql:query --file=BACKUPFILE.sql
----
. Ahogy fentebb már tapasztaltuk, két példány – bár ugyanannak az egy webhelynek a másolatai – eltérő beállításokat használhat a szétválasztott működésük érdekében. Az előbb átírt adatbáziskapcsolatokon kívül azonban számos további beállításuk különbözhet, amit ugyanúgy a _settings.php_ fájljaikban tárolnak. Lehetőség van azonban felülírást megvalósítani közöttük a `$config` változó segítségével. Például az éles webhely neve továbbra is maradjon „Bárkifalva Termelői Piac”, de a fejlesztési példányon ez inkább figyelmeztessen azzal, hogy átírjuk „DEV! – Bárkifalva Termelői Piac” címre. Ezt úgy érhetjük el, hogy mindkettő adatbázisában továbbra is meghagyjuk az éles szövegváltozatot, de a fejlesztési példány _settings.php_ fájljában elhelyezzük az alábbi kiegészítő sort:
......
......@@ -42,7 +42,7 @@ A <<install-run>> szakasz bemutatja az interaktív webes telepítő végigkattin
Ha a vizuális felületnél jobban szeretjük a parancssoros hozzáférést, akkor az alábbi Drush parancs közel ugyanezt végzi el. Gépeljük a következő utasításokat a parancssorba, ahol `example` annak a könyvtárnak a neve, ahova az alaprendszert letöltöttük, valamint a `DB_NAME`, `DB_USER` és `DB_PASS` az adatbázis hitelesítő adatai:
----
$ drush site-install standard --db-url='mysql://DB_USER:DB_PASS@localhost/DB_NAME' --site-name=example
$ drush site:install standard --db-url='mysql://DB_USER:DB_PASS@localhost/DB_NAME' --site-name=example
----
//==== Kapcsolódó témák
......
......@@ -34,7 +34,7 @@ A Kézikönyv során a következő fogalmazási és szerkesztési gyakorlatot k
* Minden olyan szöveget, amelyet egy parancssori ablakba kell begépelnünk, +egyenszélességű+ betűvel jelöltünk:
+
----
$ drush cr
$ drush cache:rebuild
----
* Bár egyesek ritkán mappáknak szeretik hívni a fájlok tárolóit, a Kézikönyvben azonban az elterjedt szóhasználatnak megfelelően könyvtáraknak nevezzük őket.
......
......@@ -52,12 +52,12 @@ Ezzel ez egy fontos biztonsági védelmet iktatunk ki ideiglenesen, a művelet v
A következő két parancs valamelyikét használhatjuk e célra:
* A `drush cache-rebuild` parancs kiadása a webhely valamennyi gyorsítótárát kiüríti, majd újraépíti. A parancs sikeres lefutását követően egy „Cache rebuild complete” visszajelzést kapunk a kijelzőn.
* A `drush cache:rebuild` parancs kiadása a webhely valamennyi gyorsítótárát kiüríti, majd újraépíti. A parancs sikeres lefutását követően egy „Cache rebuild complete” visszajelzést kapunk a kijelzőn.
* A `drush cc` paranccsal viszont először lekérjük a webhely gyorsítótárainak listáját, amiből csak a kiválasztottat ürítjük ki. E parancs kiadása a következőhöz hasonló eredményt ad vissza:
* A `drush cache:clear` paranccsal viszont először lekérjük a webhely gyorsítótárainak listáját, amiből csak a kiválasztottat ürítjük ki. E parancs kiadása a következőhöz hasonló eredményt ad vissza:
+
----
> drush cc
> drush cache:clear
Enter a number to choose which cache to clear.
[0] : Cancel
[1] : drush
......
......@@ -54,7 +54,7 @@ $ tar -xzf drupal-8.3.2.tar.gz
. Hívjuk meg az _update.php_ szkriptet az alábbi módok egyikén:
+
* Nyissuk meg a _http://pelda.hu/update.php_ oldalt a webböngészőben, ahol a „pelda.hu” a webhelyünk doménje. Kattintsunk a _Folytatás_ gombra.
* Vagy parancssori hozzáféréssel futtassuk a `$ drush updb` parancsot
* Vagy parancssori hozzáféréssel futtassuk a `drush updatedb` parancsot
. Ha bármilyen üzenetet kaptunk a lefutást követően, akkor futtassuk újra mindaddig, amíg az adatbázis-frissítés teljes egészében sikeresen le nem zajlik.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment