Commit c616c18c authored by Balu Ertl's avatar Balu Ertl Committed by Balu Ertl

Issue #2803583 by Balu Ertl: [HU] security-concept.txt lefordítása

parent 3bc78d0b
......@@ -20,7 +20,7 @@ A biztonsági és az általános frissítések, valamint a hibák kezelésének
==== Mik azok a biztonsági frissítések?
Bármely szoftver tartalmazhat hibát, amiknek sokszor biztonsági következményei is lehetnek. A Drupal alaprendszer, a közösségi modulok és sminkek ilyen hibáinak javítását mindig _biztonsági frissítésként_ teszik közzé. Ezért annak érdekében, hogy webhelyünk soha ne legyen veszélynek kitéve, mindig telepítenünk kell az újonnan érkező biztonsági frissítéseket. A <<security-announce>> fejezetben megtudahtjuk, hogyan szerezhetünk tudomást a legutóbb megjelent kiadásokról, a <<security-update-core>>, <<security-update-module>>, valamint <<security-update-theme>> fejezetekből pedig azt is, hogyan alkalmazzuk őket webhelyünkre.
Bármely szoftver tartalmazhat hibát, amiknek sokszor biztonsági következményei is lehetnek. A Drupal alaprendszer, a közösségi modulok és sminkek ilyen hibáinak javítását mindig _biztonsági frissítésként_ teszik közzé. Ezért annak érdekében, hogy webhelyünk soha ne legyen veszélynek kitéve, mindig telepítenünk kell az újonnan érkező biztonsági frissítéseket. A <<security-announce>> témakörben megtudhatjuk, hogyan szerezzünk tudomást a legutóbb megjelent kiadásokról, a <<security-update-core>>, <<security-update-module>>, valamint <<security-update-theme>> témáknál pedig azt is, hogyan alkalmazzuk őket webhelyünkre.
==== Kikből áll a Biztonsági Munkacsoport?
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment