Commit bc50e3d1 authored by ckrina's avatar ckrina Committed by rvilar

Issue #2806309 by ckrina, rvilar: [CA] Tradueix aquest fitxer preface-scenario.txt

parent 10a04d30
[[preface-scenario]]
=== Guiding Scenario
=== Escenari guia
[role="summary"]
Understanding the project scenario used in this guide to follow the topics better.
Entendre l'escenari del projecte utilitzat en aquesta guia per seguir millor els
temes.
(((Scenario for this document (farmers market),overview)))
(((Guiding scenario for this document (farmers market))))
(((Usage scenario for this document (farmers market))))
(((Farmers market,usage scenario for this document)))
When reading this guide, it is helpful to have a website building project in
mind. The following project scenario provides context and links together
the examples in this guide:
Al llegir la guia, és útil comptar amb un projecte de construcció d'un
lloc web en ment. El següent escenari de projecte proporciona context i
enllaça entre si els exemples d'aquesta guia:
You are making a website for a farmers market. The site needs to display
information about the location and hours of the market, and an About page with
the history of the market. It also needs to list the vendors. Vendors should be
able to edit their listings (including a logo or photo), and post recipes. Site
visitors should be able to browse recipes, or locate recipes using ingredients
that they purchased at the market. Some visitors to your site speak another
language, so the main pages and vendor pages need to be translated.
Esteu fent un lloc web per a un mercat de grangers. El lloc ha de mostrar
informació sobre el lloc i l'hora del mercat, i una pàgina Sobre nosaltres amb
la història del mercat. També necessita una llista dels proveïdors. Els
proveïdors haurien de poder modificar els seus llistats (incloent un logotip o
foto), i enviar receptes. Els visitants del lloc haurien de ser capaços de
navegar per les receptes, o localitzar receptes amb els ingredients que han
comprat al mercat. Alguns visitants del vostre lloc parlen una altra llengua, de
manera que les pàgines principals i pàgines de proveïdors necessiten ser
traduïdes.
*Atribucions*
*Attributions*
Written/edited by https://www.drupal.org/u/jhodgdon[Jennifer Hodgdon].
Escrit/editat per https://www.drupal.org/u/jhodgdon[Jennifer Hodgdon].
Traduït per https://www.drupal.org/u/ckrina[Cristina Chumillas] i revisat per
https://www.drupal.org/u/rvilar[Ramon Vilar].
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment