Commit b215bf72 authored by ckrina's avatar ckrina Committed by rvilar

Issue #2806305 by ckrina, rvilar: [CA] Tradueix aquest fitxer preface-reporting.txt

parent bc50e3d1
[[preface-reporting]]
=== Reporting Problems
=== Informar de problemes
[role="summary"]
How to report an issue with this guide (with detailed steps).
Com informar d'un problema en aquesta guia (amb passos detallats).
==== Goal
==== Objectiu
Report a problem with this guide, such as:
Comunicar un problema en aquesta guia, com ara:
* Information that is incorrect or does not follow best practices
* Steps that do not work
* Screen shots or text that doesn't match what you see on the screen
* Unclear writing
* Places where a table or screen shot would help clarify the text
* Failure to define terminology
* Missing knowledge prerequisites or site prerequisites for a topic
* Typographical, spelling, grammar, or formatting errors
* Broken links
* La informació que és incorrecta o no segueix les bones pràctiques
* Passos que no funcionen
* Captures de pantalla o text que no coincideix amb el que es veu a la pantalla
* Redacció poc clara
* Llocs on una taula o una captura de pantalla podria ajudar a aclarir el text
* Manca de definició de la terminologia
* Falten requisits previs de coneixement o del lloc per a un tema
* Errors tipogràfics, d'ortografia, de gramàtica o de format
* Enllaços trencats
// ==== Prerequisite knowledge
// ==== Coneixements previs
// ==== Site prerequisites
// ==== Requisits previs del lloc
==== Steps
==== Passos
. Make a note of the topic or topics that contain the problem you have found.
. Anoteu el tema o els temes que contenen el problema que heu trobat.
. Log in to https://www.drupal.org[_Drupal.org_] (you will need to create a user
account if you do not already have one).
. Accediu a https://www.drupal.org[_Drupal.org_] (haureu de crear un compte
d'usuari si encara no en teniu un).
. Visit the https://www.drupal.org/project/issues/user_guide[User Guide issues
page on _Drupal.org_].
. Visiteu la https://www.drupal.org/project/issues/user_guide[pàgina de
problemes de la Guia d'Usuari a _Drupal.org_].
. Verify that the problem you found has not already been reported in another
issue:
* If there are only a few open issues, scan the _Summary_ column to see if
any of their descriptions match the problem you found. You may also need to
read some of the issues to make sure, which you can do by clicking the links
in the _Summary_ column.
* If the open issue list is long, enter either a keyword related to the
problem you found or the title of the topic where the problem occurs in the
_Search for_ box, and click _Search_ to reduce the issue list. Then either
scan the summaries or read the issues to see if they match your problem.
. Comproveu que el problema que heu trobat encara no s'ha reportat a cap altre
tema:
* Si només hi ha uns quants problemes oberts, escanegeu la columna del
_Resum_ per veure si alguna de les seves descripcions coincideix amb el
problema que heu trobat. També pot ser que sigui necessari llegir alguns dels
problemes per assegurar-vos-en, cosa que podeu fer fent fer clic als enllaços
a la columna del _Resum_.
* Si la llista de temes oberts és llarga, introduïu o bé una paraula clau
relacionada amb el problema que heu trobat o bé el títol del tema on es
produeix el problema en el quadre de _Cerca per_, i feu clic a _Cerca_ per
reduir la llista de temes. Llavors, o escanegeu els resums o llegiu els temes
per veure si coincideixen amb el vostre problema.
. If you determine that your problem has not already been reported, click
_Create a new issue_, and fill in the issue report as follows:
. Si determineu que el vostre problema encara no s'ha reportat, feu clic a
_Crear un nou tema_, i ompliu l'informe del tema de la següent manera:
+
[width="100%",frame="topbot",options="header"]
|================================
| Field name | Explanation | Example value
| Title | Short summary of the problem you found | Instructions in "Adding
a Content Type" do not work
| Category | Type of issue being reported | Bug report
| Version | Version of the guide you found the problem in | 8.x-0.x-dev
| Issue summary | Details of the problem you found | In the "Adding a Content
Type" topic, in step 3, when I clicked _Save_, I got the following error
message: ...
| Nom del camp | Explicació | Valor d'exemple
| Títol | Resum curt del problema que heu trobat | Les instructions per a
"Afegir un Tipus de Contingut" no funcionen
| Categoria | Tipus de problema reportat | Informe d'un error
| Versió | Versió de la guia on heu trobat el problema | 8.x-0.x-dev
| Resum del tema | Detalls del problema que heu trobat | Al tema "Afegint un
Tipus de Contingut", al pas 3, quan he clicat a _Desa_, he trobat el següent
missatge: ...
|================================
. Reread the _Title_ and _Issue summary_ you entered, and verify that the
following information is included in your report:
* A complete description of the problem you found
* The name of the topic or topics where you found the problem
* The language you are reading the guide in (if not English)
* If you read the guide on a website, a link to the page or pages
with the problem
. Torneu a llegir el _Títol_ i _Resum del tema_ que heu introduït, i verifiqueu
que la següent informació s'inclou en el vostre informe:
* Una descripció completa del problema que heu trobat
* El nom del tema o temes on es troba el problema
* La llengua que esteu llegint la guia (si no és anglès)
* Si heu llegit la guia en un lloc web, un enllaç a la pàgina o pàgines amb el
problema
. Click _Save_ to create the issue.
. Feu clic a _Desa_ per crear el tema.
. Check back on the issue in a few days. If one of the project maintainers has
asked for clarification, respond by adding a comment to the issue.
. Comproveu de nou en el tema d'aquí a uns dies. Si un dels responsables del
projecte ha demanat aclariments, responeu mitjançant l'addició d'un comentari al
tema.
// ==== Expand your understanding
// ==== Amplieu la vostra comprensió
// ==== Related concepts
// ==== Temes relacionats
// ==== Additional resources
// ==== Recursos addicionals
*Attributions*
*Atribucions*
Written by https://www.drupal.org/u/jhodgdon[Jennifer Hodgdon].
Escrit per https://www.drupal.org/u/jhodgdon[Jennifer Hodgdon].
Traduït per https://www.drupal.org/u/ckrina[Cristina Chumillas] i revisat per
https://www.drupal.org/u/rvilar[Ramon Vilar].
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment