Commit 94a52f28 authored by Balu Ertl's avatar Balu Ertl Committed by Balu Ertl

Issue #2803529 by Balu Ertl, Pandelon: [HU] views-concept.txt lefordítása

parent 2e697bcd
...@@ -2,7 +2,7 @@ ...@@ -2,7 +2,7 @@
=== Alapfogalom: Nézetek használata === Alapfogalom: Nézetek használata
[role="summary"] [role="summary"]
A nézetek, a Drupal e multifunkcionális listázó funkciójának áttekintése. Milyen fajta adatokat tudunk velük legyűjteni és hogyan tudjuk befolyásolni a kimenetüket. A nézetek, mint a Drupal multifunkcionális listázási lehetőségeinek áttekintése. A legyűjthető adatok fajtái és a kimenetük befolyásolása.
(((Nézet,áttekintés))) (((Nézet,áttekintés)))
(((Views modul,áttekintés))) (((Views modul,áttekintés)))
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment