Commit 94a52f28 authored by Balu Ertl's avatar Balu Ertl Committed by Balu Ertl

Issue #2803529 by Balu Ertl, Pandelon: [HU] views-concept.txt lefordítása

parent 2e697bcd
......@@ -2,7 +2,7 @@
=== Alapfogalom: Nézetek használata
[role="summary"]
A nézetek, a Drupal e multifunkcionális listázó funkciójának áttekintése. Milyen fajta adatokat tudunk velük legyűjteni és hogyan tudjuk befolyásolni a kimenetüket.
A nézetek, mint a Drupal multifunkcionális listázási lehetőségeinek áttekintése. A legyűjthető adatok fajtái és a kimenetük befolyásolása.
(((Nézet,áttekintés)))
(((Views modul,áttekintés)))
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment