Commit 8bc07715 authored by rvilar's avatar rvilar Committed by rvilar

Issue #2806295 by rvilar: [CA] Tradueix aquest fitxer guide.txt

parent d7d14b09
......@@ -10,7 +10,7 @@
== Prefaci
[role="summary"]
Descripció general dels temes introductoris que ajuden a aprofitar aquesta guia d'una forma eficient.
Descripció dels temes introductoris que ajuden a aprofitar aquesta guia d'una forma eficient.
include::copyright.txt[]
include::preface-audience.txt[]
......@@ -24,7 +24,7 @@ include::preface-scenario.txt[]
== Entendre el Drupal
[role="summary"]
Descripció general dels conceptes del Drupal com mòduls, temes, distribucions i tipus de dades.
Descripció dels conceptes del Drupal com mòduls, temes, distribucions i tipus de dades.
include::understanding-drupal.txt[]
include::understanding-modules.txt[]
......@@ -39,7 +39,7 @@ include::understanding-gpl.txt[]
== Planificació del vostre lloc
[role="summary"]
Descripció general dels conceptes de planificació del lloc i detalls de les tasques comunes de disposició del lloc. Es cobreixen els conceptes d'entitat de contingut i estructura.
Descripció dels conceptes de planificació i de tasques de disposició del lloc. Es tracten els conceptes d'entitat de contingut i estructura.
include::block-regions.txt[]
include::planning-layout.txt[]
......@@ -53,7 +53,7 @@ include::planning-workflow.txt[]
== Instal·lació
[role="summary"]
Descripció general dels requeriments del servidor i detalls de les tasques comunes d'instal·lació.
Descripció dels requeriments del servidor i detalls de les tasques comunes d'instal·lació.
include::install-requirements.txt[]
include::install-tools.txt[]
......@@ -65,7 +65,7 @@ include::install-run.txt[]
== Configuració bàsica del lloc
[role="summary"]
Descripció general dels conceptes de configuració bàsica del lloc. Es cobreixen les tasques d'instal·lació de mòduls, paràmetres del compte d'usuari i temes.
Descripció dels conceptes de configuració bàsica del lloc. Es tracten les tasques d'instal·lació de mòduls, comptes d'usuari i temes.
include::config-overview.txt[]
include::config-basic.txt[]
......@@ -95,7 +95,7 @@ include::menu-reorder.txt[]
== Configuració de l'estructura del contingut
[role="summary"]
Descripció general dels conceptes d'estructura del contingut. Es cobreixen les tasques de tipus de contingut, taxonomies i camps de referència.
Descripció dels conceptes d'estructura del contingut. Es cobreixen les tasques de tipus de contingut, taxonomies i camps de referència.
include::structure-content-type.txt[]
include::structure-content-type-delete.txt[]
......@@ -123,7 +123,7 @@ include::structure-text-format-config.txt[]
== Gestió de comptes d'usuari
[role="summary"]
Descripció general dels conceptes de compte d'usuari i detalls de les tasques comunes a comptes d'usuari.
Descripció dels conceptes de compte d'usuari i detalls de les tasques comunes a comptes d'usuari.
include::user-concept.txt[]
include::user-admin-account.txt[]
......@@ -138,7 +138,7 @@ include::user-content.txt[]
== Blocs
[role="summary"]
Descripció general dels conceptes de blocs i detalls de les tasques comunes dels blocs.
Descripció dels conceptes de blocs i detalls de les tasques comunes dels blocs.
include::block-concept.txt[]
include::block-create-custom.txt[]
......@@ -149,7 +149,7 @@ include::block-place.txt[]
== Creació de llistats amb el Views
[role="summary"]
Descripció general dels conceptes del views i detalls de les tasques comunes del views.
Descripció dels conceptes del views i detalls de les tasques comunes del views.
include::views-concept.txt[]
include::views-parts.txt[]
......@@ -162,7 +162,7 @@ include::views-block.txt[]
== Feu el vostre lloc multilingüe
[role="summary"]
Descripció general dels conceptes de lloc multilingüe i detalls de les tasques necessàries per a fer el lloc multilingüe.
Descripció dels conceptes de lloc multilingüe i detalls de les tasques necessàries per a fer el lloc multilingüe.
include::language-concept.txt[]
include::language-add.txt[]
......@@ -175,7 +175,7 @@ include::language-config-translate.txt[]
== Estendre i personalitzar el vostre lloc
[role="summary"]
Descripció general de la personalització i el desenvolupament del lloc. Es cobreixen les tasques de descàrrega de mòduls i temes.
Descripció de la personalització i el desenvolupament del lloc. Es cobreixen les tasques de descàrrega de mòduls i temes.
include::extend-module-find.txt[]
include::extend-maintenance.txt[]
......@@ -193,7 +193,7 @@ include::extend-config-versions.txt[]
== Prevenció i ressolució de problemes
[role="summary"]
Descripció general dels conceptes de memòria cau, còpia de seguretat de les dades i registre. Es cobreixen les tasques de neteja de la memòria cau.
Descripció dels conceptes de memòria cau, còpia de seguretat de les dades i registre. Es cobreixen les tasques de neteja de la memòria cau.
include::prevent-cache.txt[]
include::prevent-cache-clear.txt[]
......@@ -206,7 +206,7 @@ include::prevent-status.txt[]
== Seguretat i manteniment
[role="summary"]
Descripció general dels conceptes de seguretat i manteniment. Es cobreixen les tasques d'actualització del nucli del programari, mòduls i temes.
Descripció dels conceptes de seguretat i manteniment. Es cobreixen les tasques d'actualització del nucli del programari, mòduls i temes.
include::security-cron-concept.txt[]
include::security-cron.txt[]
......@@ -221,7 +221,7 @@ include::security-update-theme.txt[]
== Reflexions finals
[role="summary"]
Descripció general de la comunitat del Drupal i de com connectar amb d'altres usuaris.
Descripció de la comunitat del Drupal i de com connectar amb d'altres usuaris.
include::thoughts-connecting.txt[]
include::thoughts-support.txt[]
......@@ -241,6 +241,6 @@ include::glossary.txt[]
== Apèndix
[role="summary"]
Descripció general dels contribuidors d'aquesta guia.
Descripció dels contribuidors d'aquesta guia.
include::attributions.txt[]
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment