Commit 74c4c3c8 authored by francescbassas's avatar francescbassas Committed by rvilar

Issue #2806329 by francescbassas, rvilar: [CA] Tradueix aquest fitxer block-regions.txt

parent 8dbcdb9d
[[block-regions]] [[block-regions]]
=== Concept: Regions in a Theme === Concepte: Regions en un tema
[role="summary"] [role="summary"]
Overview of regions from a theming perspective. Visió general de les regions des d'una perspectiva de temes.
(((Theme,regions in))) (((Theme,regions in)))
(((Bartik theme,regions in))) (((Bartik theme,regions in)))
...@@ -31,41 +31,40 @@ Overview of regions from a theming perspective. ...@@ -31,41 +31,40 @@ Overview of regions from a theming perspective.
(((Region,secondary menu))) (((Region,secondary menu)))
(((Region,sidebar))) (((Region,sidebar)))
==== Prerequisite knowledge ==== Coneixements previs
<<understanding-themes>> <<understanding-themes>>
==== What is a region? ==== Què és una regió?
Besides its primary content, a web page contains other content such as site A més del seu contingut principal, una pàgina web conté altre contingut com ara
branding (site name, slogan, and logo), navigation aids (menus, links, and la marca del lloc (nom del lloc, eslògan i logotip), ajudes de navegació (menús,
icons), formatted text, and images. Each theme provides a set of named regions, enllaços i icones), text amb format i imatges. Cada tema proporciona un conjunt de
such as _Header_, _Content_, and _Sidebar_, where site builders may choose to regions amb nom, com ara _Capçalera_, _Contingut_ i _Barra lateral_, on els constructors del
place their content. lloc poden escollir situar el seu contingut.
The available regions depend on the theme design. Only the Content region, Les regions disponibles depenen del disseny del tema. Només la regió de
which contains the primary content, is required; others are optional. The Contingut, que conté el contingut principal, és obligatòria; les altres són
core Bartik theme provides the eighteen regions highlighted in the following opcionals. El tema Bartik del nucli proporciona les divuit regions destacades en
image. la següent imatge.
// Bartik theme region preview at admin/structure/block/demo/bartik, // Bartik theme region preview at admin/structure/block/demo/bartik,
// after configuring the theme for the Farmers Market scenario. // after configuring the theme for the Farmers Market scenario.
image:images/block-regions-bartik.png["core Bartik theme regions",width="100%"] image:images/block-regions-bartik.png["regions del tema Bartik del nucli",width="100%"]
==== Related topics ==== Temes relacionats
* <<block-concept>> * <<block-concept>>
* <<planning-data-types>> * <<planning-data-types>>
* <<block-place>> * <<block-place>>
==== Additional resources ==== Recursos addicionals
* https://www.drupal.org/documentation/structure[_Drupal.org_ community documentation page "Structure Guide"] * https://www.drupal.org/documentation/structure[Pàgina "Guia d'estructura" de la documentació de la comunitat _Drupal.org_]
* https://www.drupal.org/node/171224[_Drupal.org_ community documentation page "Assigning content to regions"] * https://www.drupal.org/node/171224[Pàgina "Assignació de contingut a regions" de la documentació de la comunitat _Drupal.org_]
*Attributions* *Atribucions*
Written and edited by https://www.drupal.org/u/jfmacdonald[John MacDonald], Escrit i editat per https://www.drupal.org/u/jfmacdonald[John MacDonald] i https://www.drupal.org/u/michaellenahan[Michael Lenahan] de
and https://www.drupal.org/u/michaellenahan[Michael Lenahan] at https://erdfisch.de[erdfisch]. Traduït per https://www.drupal.org/u/francescbassas[Francesc Bassas] i revisat per https://www.drupal.org/u/rvilar[Ramon Vilar].
https://erdfisch.de[erdfisch].
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment