Commit 74c4c3c8 authored by francescbassas's avatar francescbassas Committed by rvilar

Issue #2806329 by francescbassas, rvilar: [CA] Tradueix aquest fitxer block-regions.txt

parent 8dbcdb9d
[[block-regions]]
=== Concept: Regions in a Theme
=== Concepte: Regions en un tema
[role="summary"]
Overview of regions from a theming perspective.
Visió general de les regions des d'una perspectiva de temes.
(((Theme,regions in)))
(((Bartik theme,regions in)))
......@@ -31,41 +31,40 @@ Overview of regions from a theming perspective.
(((Region,secondary menu)))
(((Region,sidebar)))
==== Prerequisite knowledge
==== Coneixements previs
<<understanding-themes>>
==== What is a region?
==== Què és una regió?
Besides its primary content, a web page contains other content such as site
branding (site name, slogan, and logo), navigation aids (menus, links, and
icons), formatted text, and images. Each theme provides a set of named regions,
such as _Header_, _Content_, and _Sidebar_, where site builders may choose to
place their content.
A més del seu contingut principal, una pàgina web conté altre contingut com ara
la marca del lloc (nom del lloc, eslògan i logotip), ajudes de navegació (menús,
enllaços i icones), text amb format i imatges. Cada tema proporciona un conjunt de
regions amb nom, com ara _Capçalera_, _Contingut_ i _Barra lateral_, on els constructors del
lloc poden escollir situar el seu contingut.
The available regions depend on the theme design. Only the Content region,
which contains the primary content, is required; others are optional. The
core Bartik theme provides the eighteen regions highlighted in the following
image.
Les regions disponibles depenen del disseny del tema. Només la regió de
Contingut, que conté el contingut principal, és obligatòria; les altres són
opcionals. El tema Bartik del nucli proporciona les divuit regions destacades en
la següent imatge.
// Bartik theme region preview at admin/structure/block/demo/bartik,
// after configuring the theme for the Farmers Market scenario.
image:images/block-regions-bartik.png["core Bartik theme regions",width="100%"]
image:images/block-regions-bartik.png["regions del tema Bartik del nucli",width="100%"]
==== Related topics
==== Temes relacionats
* <<block-concept>>
* <<planning-data-types>>
* <<block-place>>
==== Additional resources
==== Recursos addicionals
* https://www.drupal.org/documentation/structure[_Drupal.org_ community documentation page "Structure Guide"]
* https://www.drupal.org/node/171224[_Drupal.org_ community documentation page "Assigning content to regions"]
* https://www.drupal.org/documentation/structure[Pàgina "Guia d'estructura" de la documentació de la comunitat _Drupal.org_]
* https://www.drupal.org/node/171224[Pàgina "Assignació de contingut a regions" de la documentació de la comunitat _Drupal.org_]
*Attributions*
*Atribucions*
Written and edited by https://www.drupal.org/u/jfmacdonald[John MacDonald],
and https://www.drupal.org/u/michaellenahan[Michael Lenahan] at
https://erdfisch.de[erdfisch].
Escrit i editat per https://www.drupal.org/u/jfmacdonald[John MacDonald] i https://www.drupal.org/u/michaellenahan[Michael Lenahan] de
https://erdfisch.de[erdfisch]. Traduït per https://www.drupal.org/u/francescbassas[Francesc Bassas] i revisat per https://www.drupal.org/u/rvilar[Ramon Vilar].
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment