Commit 57896eff authored by ckrina's avatar ckrina Committed by rvilar

Issue #2806315 by ckrina, rvilar: [CA] Tradueix aquest fitxer understanding-modules.txt

parent b215bf72
[[understanding-modules]]
=== Concept: Modules
=== Concepte: Mòduls
[role="summary"]
Overview of modules and the functionality they can be used for.
Descripció general dels mòduls i la funcionalitat per a la que es poden fer servir.
(((Module,overview)))
(((Contributed module,overview)))
......@@ -24,37 +24,39 @@ Overview of modules and the functionality they can be used for.
(((Module,Views)))
(((Module,Views UI)))
==== Prerequisite knowledge
==== Coneixements previs
<<understanding-drupal>>
==== What is a module?
==== Què és un mòdul?
A module is a set of PHP, JavaScript, and/or CSS files that extends site
features and adds functionality. You can turn the features and functionality on
by _installing_ the module, and you can turn it off by _uninstalling_ the
module; before uninstalling, you may need to remove data and configuration
related to the feature or functionality. Each module that is installed adds to
the time needed to generate pages on your site, so it is a good idea to
uninstall modules that are not needed.
Un mòdul és un conjunt de fitxers PHP, JavaScript i/o CSS que amplien les
característiques del lloc i afegeixen funcionalitat. Podeu activar les
característiques i funcionalitats _instal·lant_ el mòdul, i es podeu desactivar
_desinstal·lant_ el mòdul; abans de desinstal·lar, pot ser necessari eliminar
les dades i la configuració relacionada amb aquesta característica o
funcionalitat. Cada mòdul que s'instal·la se suma al temps necessari per generar
pàgines del vostre lloc, pel que és una bona idea desinstal·lar mòduls que no
són necessaris.
The core download provides modules for functionality such as:
La descàrrega del nucli ofereix mòduls per a funcionalitats com:
* Managing user accounts (the core User module)
* Gestió de comptes d'usuari (el mòdul del nucli User)
* Managing basic content (the core Node module) and fields (the core Field and
Field UI modules; there are also core modules providing field types)
* La gestió de continguts bàsics (el mòdul del nucli Node) i camps (els mòduls
del nucli Field i Field UI; també hi ha mòduls del nucli que proporcionen tipus
de camp)
* Managing navigation menus (the core Menu UI module)
* Gestió de menús de navegació (el mòdul del nucli Menu UI)
* Making lists, grids, and blocks from existing content (the core Views and
Views UI modules)
* Fer llistes, graelles i blocs a partir de continguts existents (els mòduls del
nucli Views i Views UI)
You can download additional _contributed modules_ from the
https://www.drupal.org/project/modules[_Drupal.org_ Module Downloads], or create your own
_custom modules_.
Podeu descarregar _mòduls contribuïts_ addicionals des de la
https://www.drupal.org/project/modules[descàrrega de mòduls de _Drupal.org_], o
crear els vostres propis _mòduls personalitzats_.
==== Related topics
==== Temes relacionats
* <<understanding-themes>>
* <<understanding-distributions>>
......@@ -64,11 +66,13 @@ _custom modules_.
* <<security-concept>>
* <<security-update-module>>
==== Additional resources
==== Recursos addicionals
https://www.drupal.org/developing/modules[_Drupal.org_ community documentation page "Module developer's guide"]
https://www.drupal.org/developing/modules[Pàgina de documentació de la comunitat "Guia del desenvolupador de mòduls" a _Drupal.org_]
*Attributions*
*Atribucions*
Written by https://www.drupal.org/u/jhodgdon[Jennifer Hodgdon].
Traduït per https://www.drupal.org/u/ckrina[Cristina Chumillas] i revisat per
https://www.drupal.org/u/rvilar[Ramon Vilar].
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment