Commit 235f1d3e authored by ckrina's avatar ckrina Committed by rvilar

Issue #2806319 by ckrina, rvilar: [CA] Tradueix aquest fitxer understanding-distributions.txt

parent bbf8aa3e
[[understanding-distributions]]
=== Concept: Distributions
=== Concepte: Distribucions
[role="summary"]
Overview of distributions and their different types to set up use-specific websites.
Informació sobre les distribucions i les diferents maneres de configurar llocs web amb usos específics.
(((Distribution,overview)))
(((Distribution,full-featured)))
......@@ -11,48 +11,51 @@ Overview of distributions and their different types to set up use-specific websi
(((Full-featured distribution,overview)))
(((Quick-start distribution,overview)))
==== Prerequisite knowledge
==== Coneixements previs
* <<understanding-drupal>>
* <<understanding-modules>>
* <<understanding-themes>>
==== What are Distributions?
==== Què són les Distribucions?
_Distributions_ provide site features and functions for a specific type of site
as a single download containing the core software, contributed modules, themes,
and pre-defined configuration. A distribution makes it possible to set up a
complex, use-specific site in fewer steps than installing and configuring
elements individually.
Les _Distribucions_ proporcionen característiques i funcionalitats web per a
tipus específics de llocs i que en una sola descàrrega ja es tenen el nucli,
mòduls de tercers, els temes i la configuració per defecte. Una distribució fa
que sigui possible la creació d'un lloc complex i amb un ús específic en menys
passos que la instal·lació i configuració d'elements de forma individual.
There are two main types of distributions:
Hi ha 2 tipus principals de distribucions:
Full-featured Distributions::
A full-featured distribution is a project that provides a complete solution
to set up a site for a specialized purpose such as academic, business,
government, nonprofit, publishing, social, etc. For example, you could use an
existing distribution for farmers markets to build your own website, or you
could share your set-up for the farmers market site as a distribution for
others to use.
Distribucions amb totes les funcions::
Una distribució amb totes les funcions és un projecte que ofereix una solució
completa per crear un lloc amb una finalitat especialitzada com ara acadèmica,
empresarial, governamental, sense ànim de lucre, publicació, social, etc. Per
exemple, podríeu usar una distribució existent per als mercats d'agricultors
per construir el vostre propi lloc web, o podríeu compartir la vostra
configuració per al vostre lloc web de mercat dels agricultors com a
distribució perquè algú altre la pogués fer servir.
Other Distributions::
Distributions can also be quick-start tools that developers and site
builders can use as a starting point.
Altres::
Les distribucions també poden ser eines d'inici ràpid que els desenvolupadors
i constructors de llocs poden utilitzar com a punt de partida.
==== Related topics
==== Temes relacionats
<<thoughts-connecting>>
==== Additional resources
==== Recursos addicionals
https://www.drupal.org/project/project_distribution[_Drupal.org_ Drupal Distribution Downloads]
https://www.drupal.org/project/project_distribution[Descàrrega de distribucions Drupal a _Drupal.org_]
*Attributions*
*Atribucions*
Adapted and edited by https://www.drupal.org/u/diana.lakatos[Diána Lakatos]
and https://www.drupal.org/u/ifrik[Antje Lorch],
from https://www.drupal.org/documentation/build/distributions["Distributions"]
and https://www.drupal.org/project/project_distribution["Download & Extend -- Distributions"]
copyright 2000-2016 by the individual contributors to the
https://www.drupal.org/documentation[Drupal Community Documentation].
Adaptat i editat per https://www.drupal.org/u/diana.lakatos[Diána Lakatos]
i https://www.drupal.org/u/ifrik[Antje Lorch],
des de https://www.drupal.org/documentation/build/distributions["Distribucions"]
i https://www.drupal.org/project/project_distribution["Descàrrega & Ampliació --
Dristribucions"] copyright 2000-2016 pels contribuïdors individuals a la
https://www.drupal.org/documentation[Documentació de la Comunitat del Drupal].
Traduït per https://www.drupal.org/u/ckrina[Cristina Chumillas] i revisat per
https://www.drupal.org/u/rvilar[Ramon Vilar].
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment