Commit 1b7c16ce authored by jhodgdon's avatar jhodgdon

Issue #2803599 by jhodgdon: fix duplicate ID that breaks build in HU glossary.txt

parent 74575bca
......@@ -109,7 +109,7 @@
[[glossary-field-formatter]] Mező formázó::
Egy <<glossary-field,mezőben>> tárolt adat megjelenítését szabályozó <<glossary-configuration,konfiguráció>>. Például egy szövegmező elé és után tetszőleges karakterek adhatóak, vagy beállítható, hogy ha HTML-formázást tartalmaz, akkor azt hagyja figyelmen kívül megjelenítéskor. Lásd még a <<glossary-view-mode,nézetmód>> és <<glossary-field-widget,felületi elem>> kifejezéseket. Minderről további tudnivaló a <<structure-view-modes>> témakörben található.
(((Mezőköteg,meghatározás)))
[[glossary-bundle]] Mezőköteg::
[[glossary-bundle2]] Mezőköteg::
Az <<glossary-entity-subtype,entitásaltípus>> rokonértelmű szava.
(((Modul, meghatározás)))
[[glossary-module]] Modul::
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment