Commit 2b93de58 authored by The Great Git Migration's avatar The Great Git Migration Committed by Drupal Git User (LDAP)
Browse files

Removing translation directories

parent 1c72d7aa
<?php
$strings = array(
'Drupal 7 - Easier and more powerful than ever' =>
'Drupal 7 - Més fàcil i més potent que mai',
'Friendly and powerful:' =>
'Amigable i potent',
'Drupal 7' =>
'Drupal 7',
'We are proud to present to you our best work yet &ndash; Drupal 7, the friendly and powerful content management platform for building nearly any kind of website: from blogs and micro-sites to collaborative social communities.' =>
'Estem orgullosos de presentar-vos el nostre millor treball fins ara &ndash; el Drupal 7, la plataforma de gestió de continguts amigable i potent per a construir quasi bé qualsevol tipus de lloc web: des de blogs i microsites fins a comunitats socials col·laboratives.',
'Get started with Drupal 7' =>
'Comença amb el Drupal 7',
'Runs on Drupal 7: @site' =>
'Funciona amb el Drupal 7: @site',
'Easier to use' =>
'Més fàcil d\'utilitzar',
'An entirely revamped administrative interface makes your daily tasks easier to find and carry out. Many improvements were added specifically for site builders and content editors.' =>
'Una interfície d\'administració completament renovada fa les vostres tasques diàries més fàcils de trobar i de dur-les a terme. S\'hi han afegit moltes novetats específiques per a constructors de llocs web i editors de continguts.',
'More flexible' =>
'Més flexible',
'Define your own content structure and add custom fields to content, users, comments, and more. Extend your site with one of the over 800 modules already available for Drupal 7.' =>
'Definiu la vostra pròpia estructura de contingut i afegiu camps personalitzats al contingut, als usuaris, als comentaris i més. Amplieu el vostre lloc amb un dels més de 800 mòduls ja disponibles per al Drupal 7.',
'More scalable' =>
'Més escalable',
'Your Drupal 7 site will be fast, responsive and handle huge amounts of traffic thanks to improved JavaScript and CSS optimization, better caching and more.' =>
'El vostre lloc en Drupal 7 serà més ràpid, més sensible i gestionarà grans quantitats de tràfic gràcies a l\'optimització millorada del CSS i del JavaScript, a la millor gestió de la memòria cau i més.',
'Open source' =>
'Codi obert',
'Come for the software, stay for the community. Thousands of smart and productive people work together to continuously improve Drupal, modules, themes and distributions.' =>
'Veniu pel programari, quedeu-vos per la comunitat. Milers de persones intel·ligents i productives treballen conjuntament per millorar contínuament el Drupal, els mòduls, els temes i les distribucions.',
'Take a tour' =>
'Feu-hi un recorregut',
'Learn more' =>
'Apreneu-ne més',
'Get started with updated documentation for Drupal 7:' =>
'Comencem amb la documentació actualitzada per al Drupal 7:',
'<a href="@install-url">Installing Drupal 7</a>' =>
'<a href="@install-url">Instal·lació del Drupal 7</a>',
'<a href="@upgrade-url">Upgrading from version 6</a>' =>
'<a href="@upgrade-url">Actualització des de la versió 6</a>',
'<a href="@api-url">API Documentation</a>' =>
'<a href="@api-url">Documentació de l\'API</a>',
'More topics in the <a href="@documentation-url">online documentation</a>.' =>
'Més temes a la <a href="@documentation-url">documentació en línia</a>.',
'Features' =>
'Característiques',
'Flexible content' =>
'Contingut flexible',
'Define custom fields that can be used across content types, users, comments, terms and other entities. Store the data for these fields in SQL, <a href="@nosql-url">NoSQL</a>, or use remote storage.' =>
'Definiu camps personalitzats que poden ser usats a través dels tipus de contingut, usuaris, comentaris, termes i d\'altres entitats. Emmagatzemeu les dades per aquests camps en SQL, <a href="@nosql-url">NoSQL</a>, o utilitzeu emmagatzemament remot.',
'Better theming' =>
'Millor disseny de plantilles',
'Control exactly what gets shown where on the screen with the new Render API and some truly radical alter hooks. The new RDF module provides semantic web markup.' =>
'Controleu exactament què es mostra i on a la pantalla amb la nova API de Processament i alguns <em>hooks</em> realment radicals. El nou mòdul RDF proporciona marcat web semàntic.',
'Accessible' =>
'Accessible',
'Administration screens are now far more accessible. Many front-end improvements make it easier for you to build highly accessible websites.' =>
'Les pantalles d\'administració són ara molt més accessibles. Moltes de les millores en el <em>front-end</em> fan que us sigui més fàcil construir llocs web accessibles.',
'Images and files' =>
'Imatges i fitxers',
'Adding images to content is now built in. Generate different versions for thumbnails, previews and other image styles. Private file handling can now be used alongside public files.' =>
'El suport per afegir imatges al contingut ara està incorporat al nucli. Genereu diferents versions per a les miniatures, les previsualitzacions i d\'altres estils d\'imatge. La gestió de fitxers privats es pot utilitzar ara juntament amb els fitxers públics.',
'Automated code testing' =>
'Automatització de les prves del codi',
'A new automated testing framework with over 30,000 built-in tests allows for <a href="@qa-url">continuous integration testing</a> of all Drupal core patches and contributed modules.' =>
'Un nou marc de treball de proves automatitzades amb més de 30.000 proves incorporades permet <a href="@qa-url">provar la integració contínua</a> de tots els pegats del nucli del Drupal i dels mòduls contribuïts.',
'Improved database support' =>
'Suport de base de dades millorat',
'A new database layer provides out-of-the-box support for SQLite, MySQL/MariaDB, and PostgreSQL. Install contributed modules to use <a href="@sqlsrv-url">MS SQL Server</a>, <a href="@oracle-url">Oracle</a>, and more.' =>
'Una nova capa de base de dades proporciona suport a punt per ser utilitzada amb SQLite, MySQL/MariaDB i PostgreSQL. Instal·leu mòduls contribuïts per a utilitzar <a href="@sqlsrv-url">MS SQL Server</a>, <a href="@oracle-url">Oracle</a> i més.',
'Better distribution support' =>
'Millor suport per a les distribucions',
'Use installation profiles to distribute your custom Drupal product. A new API and exportable configurations let you capture more settings in code.' =>
'Utilitzeu perfils d\'instal·lació per a distribuir el vostre producte Drupal personalitzat. Una nova API i les noves configuracions d\'exportació us deixen capturar més paràmetres en codi.',
'Extend' =>
'Ampliable',
'Thanks to a great community effort, over 800 modules are available or under active development for Drupal 7, including <a href="@views-url">Views</a>, <a href="@pathauto-url">Pathauto</a>, and <a href="@wysiwyg-url">WYSIWYG</a>, with more on the way every day.' =>
'Gràcies a un gran esforç de la comunitat, més de 800 mòduls disponibles o en desenvolupament actiu per a Drupal 7, incloent <a href="@views-url">Views</a>, <a href="@pathauto-url">Pathauto</a>, i <a href="@wysiwyg-url">WYSIWYG</a>, amb més en camí cada dia.',
'See Drupal 7 in action' =>
'Veieu el Drupal 7 en acció',
'Drupal 7 is already in use on hundreds of sites. Some examples include:' =>
'El Drupal 7 està ja en ús a centenars de llocs web. Alguns exemples inclouen:',
'<a href="@examiner-url">Examiner.com</a>' =>
'<a href="@examiner-url">Examiner.com</a>',
'<a href="@gardens-url">Drupal Gardens</a>' =>
'<a href="@gardens-url">Drupal Gardens</a>',
'<a href="@subhub-url">SubHub</a>' =>
'<a href="@subhub-url">SubHub</a>',
'<a href="@cpm-url">Chicago Public Media</a>' =>
'<a href="@cpm-url">Chicago Public Media</a>',
'<a href="@sagmeister-url">Stefan Sagmeister</a>' =>
'<a href="@sagmeister-url">Stefan Sagmeister</a>',
'Requirements' =>
'Requeriments',
'To install Drupal 7, you will need:' =>
'Per a instal·lar el Drupal 7, necessitareu:',
'<strong>Web Server</strong>: Apache (recommended), Nginx, Lighttpd, or Microsoft IIS' =>
'<strong>Servidor Web</strong>: Apache (recomanat), Nginx, Lighttpd, or Microsoft IIS',
'<strong>Database</strong>: MySQL 5.0.15 and higher, PostgreSQL 8.3 and higher, or SQLite 3.x' =>
'<strong>Base de dades</strong>: MySQL 5.0.15 i superior, PostgreSQL 8.3 i superior, o SQLite 3.x',
'<strong>PHP</strong>: 5.2.4 and higher' =>
'<strong>PHP</strong>: 5.2.4 i superior',
'<strong>Memory</strong>: 32MB (A site with a number of commonly used modules enabled may require 64 MB of memory or more.)' =>
'<strong>Memòria</strong>: 32MB (Un lloc amb una sèrie de mòduls d\'ús general habilitats pot necessitar 64MB de memòria o més.)',
'More <a href="@requirements-url">requirements information</a>.' =>
'Més <a href="@requirements-url">informació sobre els requeriments</a>.',
'Attend <a href="@drupalcon-url">DrupalCon Chicago</a> to learn more about Drupal 7.' =>
'Vine a la <a href="@drupalcon-url">DrupalCon de Chicago</a> per aprendre més sobre el Drupal 7.',
'Attend DrupalCon Chicago to learn more about Drupal 7' =>
'Vine a la DrupalCon de Chicago per aprendre més sobre el Drupal 7',
);
<?php
$strings = array(
'Drupal 7 - Easier and more powerful than ever' =>
'Drupal 7 - Nemmere og mere kraftfuld end nogensinde før',
'Friendly and powerful:' =>
'Venligt og kraftfuldt:',
'Drupal 7' =>
'Drupal 7',
'We are proud to present to you our best work yet &ndash; Drupal 7, the friendly and powerful content management platform for building nearly any kind of website: from blogs and micro-sites to collaborative social communities.' =>
'Vi er stolte over at kunne præsentere dig for vores bedste arbejde til dato &ndash; Drupal 7, den venlige og kraftfulde content management platform som kan bruges til at bygge næsten alle slags sites: fra blogs og mikrosites til sociale fællesskaber.',
'Get started with Drupal 7' =>
'Kom i gang med Drupal 7',
'Runs on Drupal 7: @site' =>
'Kører på Drupal 7: @site',
'Easier to use' =>
'Nemmere at bruge',
'An entirely revamped administrative interface makes your daily tasks easier to find and carry out. Many improvements were added specifically for site builders and content editors.' =>
'En fuldstændig moderniseret administrativ grænseflade gør det nemmere at løse dine daglige opgaver. Der er tilføjet mange forbedringer specifikt for site-byggere og indholdsredaktører.',
'More flexible' =>
'Mere fleksibel',
'Define your own content structure and add custom fields to content, users, comments, and more. Extend your site with one of the over 800 modules already available for Drupal 7.' =>
'Bestem din egen indholdsstruktur og tilføj brugerdefinerede felter til indhold, brugere, kommentarer m.m. Udvid dit site med et af de over 800 moduler, der allerede er tilgængelige til Drupal 7.',
'More scalable' =>
'Mere skalérbar',
'Your Drupal 7 site will be fast, responsive and handle huge amounts of traffic thanks to improved JavaScript and CSS optimization, better caching and more.' =>
'Dit Drupal 7-site vil være hurtigt og kunne håndtere store trafikmængder takket være bedre JavaScript- og CSS-optimering, bedre caching, m.m.',
'Open source' =>
'Open source',
'Come for the software, stay for the community. Thousands of smart and productive people work together to continuously improve Drupal, modules, themes and distributions.' =>
'"Come for the software, stay for the community." Tusinder af intelligente og produktive mennesker arbejder sammen for løbende at forbedre Drupal, moduler, temaer og distributioner.',
'Take a tour' =>
'Tag en rundtur',
'Learn more' =>
'Lær mere',
'Get started with updated documentation for Drupal 7:' =>
'Kom i gang med opdateret dokumentation til Drupal 7:',
'<a href="@install-url">Installing Drupal 7</a>' =>
'<a href="@install-url">Installation af Drupal 7</a>',
'<a href="@upgrade-url">Upgrading from version 6</a>' =>
'<a href="@upgrade-url">Opgradering fra version 6</a>',
'<a href="@api-url">API Documentation</a>' =>
'<a href="@api-url">API-dokumentation</a>',
'More topics in the <a href="@documentation-url">online documentation</a>.' =>
'Flere emner i <a href="@documentation-url">online-dokumentationen</a>.',
'Features' =>
'Features',
'Flexible content' =>
'Fleksibelt indhold',
'Define custom fields that can be used across content types, users, comments, terms and other entities. Store the data for these fields in SQL, <a href="@nosql-url">NoSQL</a>, or use remote storage.' =>
'Opret brugerdefinerede felter som kan bruges på tværs af indholdstyper, brugere, kommentarer, termer og andre entititer. Gem felternes data i SQL, <a href="@nosql-url">NoSQL</a>, eller brug fjernlagring.',
'Better theming' =>
'Bedre theming',
'Control exactly what gets shown where on the screen with the new Render API and some truly radical alter hooks. The new RDF module provides semantic web markup.' =>
'Bestem præcis hvad der vises hvor på skærmen med det nye Render API og en række helt nye alter hooks. Det nye RDF-modul leverer semantisk web-markup.',
'Accessible' =>
'Tilgængelig',
'Administration screens are now far more accessible. Many front-end improvements make it easier for you to build highly accessible websites.' =>
'Administrationssiderne er nu langt mere tilgængelige. Mange forbedringer af frontenden gør det nemmere for dig at bygge tilgængelige websites.',
'Images and files' =>
'Billeder og filer',
'Adding images to content is now built in. Generate different versions for thumbnails, previews and other image styles. Private file handling can now be used alongside public files.' =>
'Tilføjelse af billeder til indhold er nu indbygget. Opret forskellige versioner til thumbnails, eksempler og andre billedtyper. Private og offentlige filer kan nu bruges på samme tid.',
'Automated code testing' =>
'Automatiserede tests af koden',
'A new automated testing framework with over 30,000 built-in tests allows for <a href="@qa-url">continuous integration testing</a> of all Drupal core patches and contributed modules.' =>
'Et nyt automatiseret test-framework med over 30.000 indbyggede tests gør det muligt at lave <a href="@qa-url">continuous integration tests</a> af alle patches til Drupal core og tredjepartsmoduler.',
'Improved database support' =>
'Forbedret database-support',
'A new database layer provides out-of-the-box support for SQLite, MySQL/MariaDB, and PostgreSQL. Install contributed modules to use <a href="@sqlsrv-url">MS SQL Server</a>, <a href="@oracle-url">Oracle</a>, and more.' =>
'Et nyt databaselag giver direkte understøttelse af SQLite, MySQL/MariaDB og PostgreSQL. Installér tredjepartsmoduler for at bruge <a href="@sqlsrv-url">MS SQL Server</a>, <a href="@oracle-url">Oracle</a>, m.m.',
'Better distribution support' =>
'Bedre understøttelse af distributioner',
'Use installation profiles to distribute your custom Drupal product. A new API and exportable configurations let you capture more settings in code.' =>
'Brug installationsprofiler til at distribuere dit Drupal-baserede produkt. Et nyt API og eksportérbar konfigurationer gør det muligt at gemme flere indstillinger i kode.',
'Extend' =>
'Udvid',
'Thanks to a great community effort, over 800 modules are available or under active development for Drupal 7, including <a href="@views-url">Views</a>, <a href="@pathauto-url">Pathauto</a>, and <a href="@wysiwyg-url">WYSIWYG</a>, with more on the way every day.' =>
'Takket være en stor indsats fra communitiet er mere end 800 moduler tilgængelige eller under udvikling til Drupal 7, inklusive <a href="@views-url">Views</a>, <a href="@pathauto-url">Pathauto</a> og <a href="@wysiwyg-url">WYSIWYG</a>, og flere er på vej dag for dag.',
'See Drupal 7 in action' =>
'Se Drupal 7 i brug',
'Drupal 7 is already in use on hundreds of sites. Some examples include:' =>
'Drupal 7 bruges allerede på hundredevis af sites. For eksempel:',
'<a href="@examiner-url">Examiner.com</a>' =>
'<a href="@examiner-url">Examiner.com</a>',
'<a href="@gardens-url">Drupal Gardens</a>' =>
'<a href="@gardens-url">Drupal Gardens</a>',
'<a href="@subhub-url">SubHub</a>' =>
'<a href="@subhub-url">SubHub</a>',
'<a href="@cpm-url">Chicago Public Media</a>' =>
'<a href="@cpm-url">Chicago Public Media</a>',
'<a href="@sagmeister-url">Stefan Sagmeister</a>' =>
'<a href="@sagmeister-url">Stefan Sagmeister</a>',
'Requirements' =>
'Systemkrav',
'To install Drupal 7, you will need:' =>
'For at installere Drupal 7 skal du bruge:',
'<strong>Web Server</strong>: Apache (recommended), Nginx, Lighttpd, or Microsoft IIS' =>
'<strong>Webserver</strong>: Apache (anbefales), Nginx, Lighttpd eller Microsoft IIS',
'<strong>Database</strong>: MySQL 5.0.15 and higher, PostgreSQL 8.3 and higher, or SQLite 3.x' =>
'<strong>Database</strong>: MySQL 5.0.15 eller nyere, PostgreSQL 8.3 eller nyere, eller SQLite 3.x',
'<strong>PHP</strong>: 5.2.4 and higher' =>
'<strong>PHP</strong>: 5.2.4 eller nyere',
'<strong>Memory</strong>: 32MB (A site with a number of commonly used modules enabled may require 64 MB of memory or more.)' =>
'<strong>Hukommelse</strong>: 32MB (Et site med en række af de mest brugte moduler slået til kan kræve 64 MB hukommelse eller mere.)',
'More <a href="@requirements-url">requirements information</a>.' =>
'Mere <a href="@requirements-url">information om systemkrav</a>.',
'Attend <a href="@drupalcon-url">DrupalCon Chicago</a> to learn more about Drupal 7.' =>
'Deltag i <a href="@drupalcon-url">DrupalCon Chicago</a> for at lære mere om Drupal 7.',
);
<?php
$strings = array(
'Drupal 7 - Easier and more powerful than ever' =>
'Drupal 7 - Einfacher und mächtiger als zuvor',
'Friendly and powerful:' =>
'Freundlich & mächtig:',
'Drupal 7' =>
'Drupal 7',
'We are proud to present to you our best work yet &ndash; Drupal 7, the friendly and powerful content management platform for building nearly any kind of website: from blogs and micro-sites to collaborative social communities.' =>
'Wir präsentieren Ihnen unser bisher bestes Produkt &ndash; Drupal 7, die freundliche und mächtige Content Management Plattform. Bauen Sie damit beinahe jede Art von Website: von Blogs und Microsites bis zu kollaborativen Communities.',
'Get started with Drupal 7' =>
'Loslegen mit Drupal 7',
'Runs on Drupal 7: @site' =>
'Benutzt Drupal 7: @site',
'Easier to use' =>
'Einfacher zu benutzen',
'An entirely revamped administrative interface makes your daily tasks easier to find and carry out. Many improvements were added specifically for site builders and content editors.' =>
'Die komplett überarbeitete Administrations-Oberläche macht ihre täglichen Aufgaben einfacher. Von vielen Verbesserungen profitieren vor allem Website-Architekten und Content-Editoren.',
'More flexible' =>
'Flexibler',
'Define your own content structure and add custom fields to content, users, comments, and more. Extend your site with one of the over 800 modules already available for Drupal 7.' =>
'Definieren Sie Ihre eigene Inhaltsstruktur und fügen Sie benutzerdefinierte Felder zu Artikeln, Usern, Kommentaren und vielem mehr hinzu. Erweitern Sie Ihre Seite mit einem der über 800 schon für Drupal 7 verfügbaren Module.',
'More scalable' =>
'Skalierbarer',
'Your Drupal 7 site will be fast, responsive and handle huge amounts of traffic thanks to improved JavaScript and CSS optimization, better caching and more.' =>
'Ihre Drupal 7 Seite wird schnell laden und reagieren. Hohe Besucherzahlen steckt sie locker weg dank verbesserter Javascript- und CSS-Aggregation, besserem Caching und mehr.',
'Open source' =>
'Open Source',
'Come for the software, stay for the community. Thousands of smart and productive people work together to continuously improve Drupal, modules, themes and distributions.' =>
'Kommen Sie wegen der Software, bleiben Sie wegen der Community. Tausende von unermüdlichen Mithelfern arbeiten zusammen, um Drupal mit Modulen, Themes und Distributionen immer weiter zu verbessern.',
'Take a tour' =>
'Gewinnen Sie einen Eindruck',
'Learn more' =>
'Mehr erfahren',
'Get started with updated documentation for Drupal 7:' =>
'Starten Sie mit der aktuellen Dokumentation für Drupal 7:',
'<a href="@install-url">Installing Drupal 7</a>' =>
'<a href="@install-url">Drupal 7 installieren</a>',
'<a href="@upgrade-url">Upgrading from version 6</a>' =>
'<a href="@upgrade-url">Von Version 6 upgraden</a>',
'<a href="@api-url">API Documentation</a>' =>
'<a href="@api-url">API Dokumentation</a>',
'More topics in the <a href="@documentation-url">online documentation</a>.' =>
'Mehr in der <a href="@documentation-url">Online-Dokumentation</a>.',
'Features' =>
'Features',
'Flexible content' =>
'Flexible Inhalte',
'Define custom fields that can be used across content types, users, comments, terms and other entities. Store the data for these fields in SQL, <a href="@nosql-url">NoSQL</a>, or use remote storage.' =>
'Definieren Sie Felder, die in Inhaltstypen, Usern, Tags und anderen Entities benutzt werden können. Speichern Sie Inhalte in den Feldern in SQL, <a href="@nosql-url">NoSQL</a>, oder benutzen Sie Remote-Speicherung.',
'Better theming' =>
'Besseres Theming',
'Control exactly what gets shown where on the screen with the new Render API and some truly radical alter hooks. The new RDF module provides semantic web markup.' =>
'Konrollieren Sie die Anzeige exakt mit der neuen Render API und einigen radikal neuen Alter-Hooks. Das neue RDF-Modul ermöglicht semantisches Markup.',
'Accessible' =>
'Barrierefrei',
'Administration screens are now far more accessible. Many front-end improvements make it easier for you to build highly accessible websites.' =>
'Der Administrationsbereich hat eine deutlich verbesserte Barrierefreiheit. Viele Frontend-Verbesserungen erleichtern das Erstellen von barrierefreien Websites.',
'Images and files' =>
'Bilder und Dateien',
'Adding images to content is now built in. Generate different versions for thumbnails, previews and other image styles. Private file handling can now be used alongside public files.' =>
'Das Einfügen von Bildern geht jetzt von Haus aus. Erzeugen Sie verschiedene Größen von Thumbnails, Vorschauen und anderen Bild-Stilen. Geschütztes Datei-Handling kann und auch gleichzeitig mit öffentlichem benutzt werden.',
'Automated code testing' =>
'Automatisiertes Programmcode-Testing',
'A new automated testing framework with over 30,000 built-in tests allows for <a href="@qa-url">continuous integration testing</a> of all Drupal core patches and contributed modules.' =>
'Ein neues automatisiertes Testing-Framework mit über 30.000 eingebauten Tests ermöglicht <a href="@qa-url">fortlaufendes Testen</a>. Auf Drupal.org arbeiten spezielle Server, die eingereichte Patches testen.',
'Improved database support' =>
'Verbesserte Unterstützung für Datenbanken',
'A new database layer provides out-of-the-box support for SQLite, MySQL/MariaDB, and PostgreSQL. Install contributed modules to use <a href="@sqlsrv-url">MS SQL Server</a>, <a href="@oracle-url">Oracle</a>, and more.' =>
'Die neue Datenbank-Schicht ermöglicht schon mit der Kerninstallation die Anbindung von SQLite, MySQL/MariaDB und PostgresSQL. Installieren Sie Erweiterungsmodule, die ihnen auch die Verwendung von <a href="@sqlsrv-url">MS SQL Server</a>, <a href="@oracle-url">Oracle</a>, und weiteren ermöglichen.',
'Better distribution support' =>
'Bessere Unterstützung von Distributionen',
'Use installation profiles to distribute your custom Drupal product. A new API and exportable configurations let you capture more settings in code.' =>
'Bauen Sie Ihr eigenes Drupal-Produkt mit Installationsprofilen. Durch eine neue API und die Exportierbarkeit der Seitenkonfiguration können Sie mehr Einstellungen in Programmcode überführen.',
'Extend' =>
'Erweitern',
'Thanks to a great community effort, over 800 modules are available or under active development for Drupal 7, including <a href="@views-url">Views</a>, <a href="@pathauto-url">Pathauto</a>, and <a href="@wysiwyg-url">WYSIWYG</a>, with more on the way every day.' =>
'Dank des großen Einsatzes der Community gibt es schon über 800 Module für Drupal 7, die einsatzbereit oder in aktiver Entwicklung sind. Unter anderem sind dies <a href="@views-url">Views</a>, <a href="@pathauto-url">Pathauto</a>, und <a href="@wysiwyg-url">WYSIWYG</a>. Es werden täglich mehr...',
'See Drupal 7 in action' =>
'Sehen Sie Drupal 7 in Aktion',
'Drupal 7 is already in use on hundreds of sites. Some examples include:' =>
'Drupal 7 ist schon auf Hunderten von Seiten im Einsatz. Hier einige Beispiele:',
'<a href="@examiner-url">Examiner.com</a>' =>
'<a href="@examiner-url">Examiner.com</a>',
'<a href="@gardens-url">Drupal Gardens</a>' =>
'<a href="@gardens-url">Drupal Gardens</a>',
'<a href="@subhub-url">SubHub</a>' =>
'<a href="@subhub-url">SubHub</a>',
'<a href="@cpm-url">Chicago Public Media</a>' =>
'<a href="@cpm-url">Chicago Public Media</a>',
'<a href="@sagmeister-url">Stefan Sagmeister</a>' =>
'<a href="@sagmeister-url">Stefan Sagmeister</a>',
'Requirements' =>
'Systemanforderungen',
'To install Drupal 7, you will need:' =>
'Zur Installation von Drupal 7 brauchen Sie:',
'<strong>Web Server</strong>: Apache (recommended), Nginx, Lighttpd, or Microsoft IIS' =>
'<strong>Webserver</strong>: Apache (empfohlen), Nginx, Lighttpd, oder Microsoft IIS',
'<strong>Database</strong>: MySQL 5.0.15 and higher, PostgreSQL 8.3 and higher, or SQLite 3.x' =>
'<strong>Datenbank</strong>: MySQL ab Version 5.0.15, PostgreSQL ab Version 8.3, oder SQLite 3.x',
'<strong>PHP</strong>: 5.2.4 and higher' =>
'<strong>PHP</strong>: ab Version 5.2.4',
'<strong>Memory</strong>: 32MB (A site with a number of commonly used modules enabled may require 64 MB of memory or more.)' =>
'<strong>Arbeitsspeicher</strong>: 32MB (Wenn Sie viele Erweiterungsmodule verwenden, können 64 MB oder mehr benötigt werden.)',
'More <a href="@requirements-url">requirements information</a>.' =>
'Mehr <a href="@requirements-url">Informationen zu Systemanforderungen</a>.',
'Attend <a href="@drupalcon-url">DrupalCon Chicago</a> to learn more about Drupal 7.' =>
'Besuchen Sie <a href="@drupalcon-url">DrupalCon Chicago</a> und erfahren Sie mehr über Drupal 7.',
);
<?php
$strings = array(
'Drupal 7 - Easier and more powerful than ever' =>
'Drupal 7 - Ευκολότερο και πιο ισχυρό από ποτέ',
'Friendly and powerful:' =>
'Φιλικό και ισχυρό:',
'Drupal 7' =>
'Drupal 7',
'We are proud to present to you our best work yet &ndash; Drupal 7, the friendly and powerful content management platform for building nearly any kind of website: from blogs and micro-sites to collaborative social communities.' =>
'Είμαστε περήφανοι που σας παρουσιάζουμε την καλύτερη δουλειά μας έως τώρα &ndash; το Drupal 7, την φιλική και ισχυρή πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου ικανή για την δημιουργία σχεδόν κάθε είδους ιστοσελίδας: από blogs και μικρο-σελίδες έως ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.',
'Get started with Drupal 7' =>
'Ξεκινώντας με το Drupal 7',
'Runs on Drupal 7: @site' =>
'Τρέχει σε Drupal 7: @site',
'Easier to use' =>
'Ευκολότερο στη χρήση',
'An entirely revamped administrative interface makes your daily tasks easier to find and carry out. Many improvements were added specifically for site builders and content editors.' =>
'Ένα νέο περιβάλλον διαχείρισης κάνει τις καθημερινές διεργασίες ευκολότερες στον εντοπισμό και στην εκτέλεση. Πολλές βελτιώσεις έχουν γίνει ειδικά για δημιουργούς ιστοσελίδων και διαχειριστές περιεχομένου',
'More flexible' =>
'Πιο ευέλικτο',
'Define your own content structure and add custom fields to content, users, comments, and more. Extend your site with one of the over 800 modules already available for Drupal 7.' =>
'Καθορίστε την δική σας δομή και προσθέστε τα δικά σας πεδία στο περιεχόμενο, τους χρήστες, τα σχόλια και αλλού. Εξοπλίστε την σελίδα σας με κάποιο από τα 800 και πλέον modules που είναι ήδη διαθέσιμα για το Drupal 7',
'More scalable' =>
'Πιο επεκτάσιμο',
'Your Drupal 7 site will be fast, responsive and handle huge amounts of traffic thanks to improved JavaScript and CSS optimization, better caching and more.' =>
'Η Drupal 7 σελίδα σας θα ανταποκρίνεται γρήγορα και θα αντέχει τεράστιο φόρτο χάρη στις βελτιώσεις σε Javascript και CSS, το καλύτερο caching και άλλα.',
'Open source' =>
'Ανοιχτός κώδικας',
'Come for the software, stay for the community. Thousands of smart and productive people work together to continuously improve Drupal, modules, themes and distributions.' =>
'Ελάτε για το πρόγραμμα, μείνετε για την κοινότητα. Χιλιάδες έξυπνοι και παραγωγικοί άνθρωποι δουλεύουν μαζί για την συνεχή εξέλιξη του Drupal',
'Take a tour' =>
'Περιηγηθείτε',
'Learn more' =>
'Μάθετε περισσότερα',
'Get started with updated documentation for Drupal 7:' =>
'Ξεκινήστε με ενημερωμένη βοήθεια για το Drupal 7:',
'<a href="@install-url">Installing Drupal 7</a>' =>
'<a href="@install-url">Εγκαθιστώντας το Drupal 7</a>',
'<a href="@upgrade-url">Upgrading from version 6</a>' =>
'<a href="@upgrade-url">Αναβαθμίστε από την έκδοση 6</a>',
'<a href="@api-url">API Documentation</a>' =>
'<a href="@api-url">API Documentation</a>',
'More topics in the <a href="@documentation-url">online documentation</a>.' =>
'Περισσότερα θέματα στην <a href="@documentation-url">online τεκμηρίωση</a>.',
'Features' =>
'Χαρακτηριστικά',
'Flexible content' =>
'Ευέλικτο περιεχόμενο',
'Define custom fields that can be used across content types, users, comments, terms and other entities. Store the data for these fields in SQL, <a href="@nosql-url">NoSQL</a>, or use remote storage.' =>
'Ορίστε προσαρμοσμένα πεδία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τύπους περιεχομένου, χρήστες, όρους ταξινόμησης και άλλες οντότητες. Αποθηκεύστε τα δεδομένα των πεδίων αυτών στην SQL, <a href="@nosql-url">NoSQL</a>, ή χρησιμοποιείστε απομακρυσμένη αποθήκευση.',
'Better theming' =>
'Καλύτερο theming',
'Control exactly what gets shown where on the screen with the new Render API and some truly radical alter hooks. The new RDF module provides semantic web markup.' =>
'Ελέγξτε με ακρίβεια τι φαίνεται στην οθόνη με το νέο Render API και μερικά ριζικά alter hooks.',
'Accessible' =>
'Προσιτό',
'Administration screens are now far more accessible. Many front-end improvements make it easier for you to build highly accessible websites.' =>
'Οι οθόνες διαχείρισης είναι τώρα πολύ πιο προσιτές. Πολλές βελτιώσεις κάνουν ευκολότερη για εσάς τη δημιουργία ιστοσελίδων που είναι εύκολα προσβάσιμες.',
'Images and files' =>
'Εικόνες και αρχεία',
'Adding images to content is now built in. Generate different versions for thumbnails, previews and other image styles. Private file handling can now be used alongside public files.' =>
'Η προσθήκη εικόνων στο περιεχόμενο είναι πλέον ενσωματωμένη. Δημιουργείστε διαφορετικές εκδοχές για μικρογραφίες, προεπισκόπηση και άλλα στυλ. Πλέον μπορείτε να χρησιμοποιείτε μαζί τα δημόσια αρχεία και τα ιδιωτικά.',
'Automated code testing' =>
'Αυτόματες δοκιμές κώδικα',
'A new automated testing framework with over 30,000 built-in tests allows for <a href="@qa-url">continuous integration testing</a> of all Drupal core patches and contributed modules.' =>
'Ένα νέο αυτόματοποιήμενο πλαίσιο δοκιμών με πάνω από 30.000 ενσωματωμένα τεστ επιτρέπει <a href="@qa-url">συνεχείς δοκιμές</a> για όλα τα patches που αφορούν τον πυρήνα αλλά και τα contributed modules',
'Improved database support' =>
'Βελτιωμένη υποστήριξη βάσεων δεδομένων',
'A new database layer provides out-of-the-box support for SQLite, MySQL/MariaDB, and PostgreSQL. Install contributed modules to use <a href="@sqlsrv-url">MS SQL Server</a>, <a href="@oracle-url">Oracle</a>, and more.' =>
'Μια νέα υλοποίηση για την βάση δεδομένων επιτρέπει άμεση υποστήριξη για SQLite, MySQL/MariaDB και PostgreSQL. Μεσω contributed modules υποστηρίζονται και οι <a href="@sqlsrv-url">MS SQL Server</a>, <a href="@oracle-url">Oracle</a> και άλλα.',
'Better distribution support' =>
'Καλύτερη υποστήριξη διανομών',
'Use installation profiles to distribute your custom Drupal product. A new API and exportable configurations let you capture more settings in code.' =>
'Με τα προφίλ εγκατάστασης μπορείτε να διανέμετε το δικό σας προϊόν Drupal. Ένα νέο ΑΡΙ και διαμορφώσεις που μπορούν να εξαχθούν σας επιτρέπουν να έχετε των κώδικα των ρυθμίσεών σας.',
'Extend' =>
'Επεκταθείτε',
'Thanks to a great community effort, over 800 modules are available or under active development for Drupal 7, including <a href="@views-url">Views</a>, <a href="@pathauto-url">Pathauto</a>, and <a href="@wysiwyg-url">WYSIWYG</a>, with more on the way every day.' =>
'Χάρη στην προσπάθεια της κοινότητας, πάνω από 800 modules είναι διαθέσιμα ή υπό υλοποίηση για το Drupal 7, συμπεριλαμβάνονται τα <a href="@views-url">Views</a>, <a href="@pathauto-url">Pathauto</a> και <a href="@wysiwyg-url">WYSIWYG</a>, με περισσότερα να κάνουν την εμφάνισή τους κάθε μέρα.',
'See Drupal 7 in action' =>
'Δείτε το Drupal 7 εν δράση',
'Drupal 7 is already in use on hundreds of sites. Some examples include:' =>
'Το Drupal 7 ήδη χρησιμοποιείται σε εκατοντάδες σελίδες. Μερικά παραδείγματα:',
'<a href="@examiner-url">Examiner.com</a>' =>
'<a href="@examiner-url">Examiner.com</a>',
'<a href="@gardens-url">Drupal Gardens</a>' =>
'<a href="@gardens-url">Drupal Gardens</a>',
'<a href="@subhub-url">SubHub</a>' =>
'<a href="@subhub-url">SubHub</a>',
'<a href="@cpm-url">Chicago Public Media</a>' =>
'<a href="@cpm-url">Chicago Public Media</a>',
'<a href="@sagmeister-url">Stefan Sagmeister</a>' =>
'<a href="@sagmeister-url">Stefan Sagmeister</a>',
'Requirements' =>
'Απαιτήσεις Συστήματος',
'To install Drupal 7, you will need:' =>
'Για να εγκαταστήσετε το Drupal 7, χρειάζεστε:',
'<strong>Web Server</strong>: Apache (recommended), Nginx, Lighttpd, or Microsoft IIS' =>
'<strong>Web Server</strong>: Apache (recommended), Nginx, Lighttpd, ή Microsoft II',
'<strong>Database</strong>: MySQL 5.0.15 and higher, PostgreSQL 8.3 and higher, or SQLite 3.x' =>
'<strong>Βάση Δεδομένων</strong>: MySQL 5.0.15 ή νεότερη, PostgreSQL 8.3 ή νεότερη, ή SQLite 3.x',
'<strong>PHP</strong>: 5.2.4 and higher' =>
'<strong>PHP</strong>: 5.2.4 ή νεότερη',
'<strong>Memory</strong>: 32MB (A site with a number of commonly used modules enabled may require 64 MB of memory or more.)' =>
'<strong>Μνήμη</strong>: 32MB (Μια σελίδα με πολλά ενεργά modules ίσως χρειάζεται 64 MB μνήμης ή περισσότερα.)',
'More <a href="@requirements-url">requirements information</a>.' =>
'Περισσότερες <a href="@requirements-url">πληροφορίες για τις απαιτήσεις</a>.',
'Attend <a href="@drupalcon-url">DrupalCon Chicago</a> to learn more about Drupal 7.' =>
'Παρακολουθήστε την <a href="@drupalcon-url">DrupalCon στο Chicago</a> για να μάθετε περισσότερα για το Drupal 7.',
);
<?php
$strings = array(
'Drupal 7 - Easier and more powerful than ever' =>
'Drupal 7 - Más fácil y potente que nunca',
'Friendly and powerful:' =>
'Amigable y poderoso:',
'Drupal 7' =>
'Drupal 7',
'We are proud to present to you our best work yet &ndash; Drupal 7, the friendly and powerful content management platform for building nearly any kind of website: from blogs and micro-sites to collaborative social communities.' =>
'Estamos orgullosos de presentarles nuestro mejor trabajo hasta el momento &ndash; Drupal 7, la plataforma de gestión de contenidos amistosa y potente para construir prácticamente cualquier tipo de página web, desde blogs y micro sitios hasta comunidades sociales colaborativas.',
'Get started with Drupal 7' =>
'Empiece con Drupal 7',
'Runs on Drupal 7: @site' =>
'Utiliza Drupal 7: @site',
'Easier to use' =>
'Más sencillo de utilizar',
'An entirely revamped administrative interface makes your daily tasks easier to find and carry out. Many improvements were added specifically for site builders and content editors.' =>
'Una interfaz de administración totalmente renovada hace sus tareas diarias más fáciles de encontrar y realizar. Hemos añadido multitud de mejoras para constructores de sitios y editores de contenido.',
'More flexible' =>
'Más flexible',
'Define your own content structure and add custom fields to content, users, comments, and more. Extend your site with one of the over 800 modules already available for Drupal 7.' =>
'Defina su propia estructura de contenidos y añada campos personalizados a los usuarios, a los comentarios y más. Extienda su sitio con alguno de los más de 800 módulos ya disponibles para Drupal 7.',
'More scalable' =>
'Más escalable',
'Your Drupal 7 site will be fast, responsive and handle huge amounts of traffic thanks to improved JavaScript and CSS optimization, better caching and more.' =>
'Su web en Drupal 7 será rápida y podrá responder y manejar grandes cantidades tráfico gracias a la optimización mejorada de Javascript y CSS, a la mejor gestión de la caché y más.',
'Open source' =>
'Código abierto',
'Come for the software, stay for the community. Thousands of smart and productive people work together to continuously improve Drupal, modules, themes and distributions.' =>
'Venga por el software, quédese por la comunidad. Miles de personas inteligentes y productivas trabajan juntas para mejorar continuamente Drupal, sus módulos, plantillas y distribuciones.',
'Take a tour' =>
'Un recorrido por Drupal 7',
'Learn more' =>
'Conozca más',
'Get started with updated documentation for Drupal 7:' =>
'Iníciese con la documentación actualizada para Drupal 7:',
'<a href="@install-url">Installing Drupal 7</a>' =>
'<a href="@install-url">Instalando Drupal 7</a>',
'<a href="@upgrade-url">Upgrading from version 6</a>' =>
'<a href="@upgrade-url">Actualizando desde la versión 6</a>',
'<a href="@api-url">API Documentation</a>' =>
'<a href="@api-url">Documentación de la API</a>',
'More topics in the <a href="@documentation-url">online documentation</a>.' =>
'Más temas en la <a href="@documentation-url">documentación online</a>.',
'Features' =>
'Funcionalidades',
'Flexible content' =>
'Contenido flexible',
'Define custom fields that can be used across content types, users, comments, terms and other entities. Store the data for these fields in SQL, <a href="@nosql-url">NoSQL</a>, or use remote storage.' =>
'Puede definir campos personalizados que podrán ser utilizados en tipos de contenido, usuarios, comentarios, términos y otras entidades. Almacene los datos de esos campos en SQL, <a href="@nosql-url">NoSQL</a> o utilice almacenamiento remoto.',
'Better theming' =>
'Mejor diseño de plantillas',
'Control exactly what gets shown where on the screen with the new Render API and some truly radical alter hooks. The new RDF module provides semantic web markup.' =>
'Controle exactamente qué se muestra en pantalla con la nueva Render API y algunos hooks drásticos para modificaciones. El nuevo módulo RDF provee marcado semántico para la web.',
'Accessible' =>
'Accessible',
'Administration screens are now far more accessible. Many front-end improvements make it easier for you to build highly accessible websites.' =>
'Las pantallas de administración son ahora mucho más accesibles. Las abundantes mejoras en el interfaz le facilitan la construcción de páginas web altamente accesibles.',
'Images and files' =>
'Imágenes y ficheros',
'Adding images to content is now built in. Generate different versions for thumbnails, previews and other image styles. Private file handling can now be used alongside public files.' =>
'El soporte de ímagenes en el contenido está ahora incorporado en el núcleo. Genere versiones diferentes para thumbnails, vistas previas y otros estilos de imágenes. Ahora es posible utilizar las gestiones privada y pública de ficheros al mismo tiempo.',
'Automated code testing' =>
'Testing automático del código',
'A new automated testing framework with over 30,000 built-in tests allows for <a href="@qa-url">continuous integration testing</a> of all Drupal core patches and contributed modules.' =>
'Un nuevo entorno de testing automatizado, con más de 30.000 tests incluidos permite el <a href="@qa-url">testing de integración continua</a> de todos los parches al núcleo de Drupal y a los módulos contribuidos.',
'Improved database support' =>
'Soporte de base de datos mejorado',
'A new database layer provides out-of-the-box support for SQLite, MySQL/MariaDB, and PostgreSQL. Install contributed modules to use <a href="@sqlsrv-url">MS SQL Server</a>, <a href="@oracle-url">Oracle</a>, and more.' =>
'Una nueva capa de abstracción de base de datos provee soporte para SQLite, MySQL/MariaDB y PostgreSQL out-of-the-box. Puede instalar módulos contribuidos para utilizar <a href="@sqlsrv-url">MS SQL Server</a>, <a href="@oracle-url">Oracle</a>, y más.',
'Better distribution support' =>
'Mejor soporte para distribuciones',
'Use installation profiles to distribute your custom Drupal product. A new API and exportable configurations let you capture more settings in code.' =>
'Utilice perfiles de instalación para distribuir su producto personalizado basado en Drupal. Una nueva API y configuración exportable le permite capturar más opciónes en código.',
'Extend' =>
'Extender',
'Thanks to a great community effort, over 800 modules are available or under active development for Drupal 7, including <a href="@views-url">Views</a>, <a href="@pathauto-url">Pathauto</a>, and <a href="@wysiwyg-url">WYSIWYG</a>, with more on the way every day.' =>
'Gracias a un enorme esfuerzo de la comunidad, más de 800 módulos están disponibles o bajo desarrollo activo para Drupal 7, incluyendo <a href="@views-url">Views</a>, <a href="@pathauto-url">Pathauto</a>, y <a href="@wysiwyg-url">WYSIWYG</a>, con muchos otros en el camino de actualizarse cada día.',
'See Drupal 7 in action' =>
'Vea Drupal 7 en acción',
'Drupal 7 is already in use on hundreds of sites. Some examples include:' =>
'Drupal 7 está siendo utilizado en cuentos de sitios. Algunos ejemplos son: ',
'<a href="@examiner-url">Examiner.com</a>' =>
'<a href="@examiner-url">Examiner.com</a>',
'<a href="@gardens-url">Drupal Gardens</a>' =>
'<a href="@gardens-url">Drupal Gardens</a>',
'<a href="@subhub-url">SubHub</a>' =>
'<a href="@subhub-url">SubHub</a>',
'<a href="@cpm-url">Chicago Public Media</a>' =>
'<a href="@cpm-url">Chicago Public Media</a>',
'<a href="@sagmeister-url">Stefan Sagmeister</a>' =>
'<a href="@sagmeister-url">Stefan Sagmeister</a>',
'Requirements' =>
'Requerimientos',
'To install Drupal 7, you will need:' =>
'Para instalar Drupal 7, usted necesitará:',
'<strong>Web Server</strong>: Apache (recommended), Nginx, Lighttpd, or Microsoft IIS' =>
'<strong>Un servidor web</strong>: Apache (recomendado), Nginx, Lighttpd, o Microsoft IIS',
'<strong>Database</strong>: MySQL 5.0.15 and higher, PostgreSQL 8.3 and higher, or SQLite 3.x' =>
'<strong>Base de datos</strong>: MySQL 5.0.15 o superior, PostgreSQL 8.3 o superior, o SQLite 3.x',
'<strong>PHP</strong>: 5.2.4 and higher' =>
'<strong>PHP</strong>: 5.2.4 y superior',
'<strong>Memory</strong>: 32MB (A site with a number of commonly used modules enabled may require 64 MB of memory or more.)' =>
'<strong>Memoria</strong>: 32MB (Un sitio con varios de los módulos más comúnmente habilitados puede requerir 64MB o más.)',
'More <a href="@requirements-url">requirements information</a>.' =>
'Más <a href="@requirements-url">información sobre los requerimientos</a>',
'Attend DrupalCon Chicago to learn more about Drupal 7.' =>
'Asista a la Drupalcon Chicago para conocer más sobre Drupal 7.',
);
<?php
$strings = array(
'Drupal 7 - Easier and more powerful than ever' =>
'Drupal 7 - Helppokäyttöisempi ja mahtavampi kuin koskaan',
'Friendly and powerful:' =>
'Tehokas ja miellyttävä:',
'Drupal 7' =>
'Drupal 7',
'We are proud to present to you our best work yet &ndash; Drupal 7, the friendly and powerful content management platform for building nearly any kind of website: from blogs and micro-sites to collaborative social communities.' =>
'Ylpeinä esittelemme loistavan työmme tuloksen: Drupal 7, helppokäyttöisen ja tehokkaan sisällönhallintajärjestelmän, jolla luot monipuolisesti verkkopalveluita pienistä kampanjasivustoista aina isoihin sosiaalisiin verkkoyhteisöihin.',
'Get started with Drupal 7' =>
'Ota käyttöösi Drupal 7',
'Runs on Drupal 7: @site' =>
'Drupal 7 käytössä: @site',
'Easier to use' =>
'Helppokäyttöisempi',
'An entirely revamped administrative interface makes your daily tasks easier to find and carry out. Many improvements were added specifically for site builders and content editors.' =>
'Täydellisesti uusitut hallintasivut helpottavat päivittäisten tehtävien suorittamisessa. Lukuisia parannuksia on tehty etenkin sisällönsyöttäjien ja sivuston rakentajien työn helpottamiseksi.',
'More flexible' =>
'Muokattavampi',
'Define your own content structure and add custom fields to content, users, comments, and more. Extend your site with one of the over 800 modules already available for Drupal 7.' =>
'Laajenna sivustosi toiminnallisuuksia käytössäsi olevilla yli 800 Drupal 7 -moduulilla. Määrittele itse sisältörakenne ja lisää haluamiasi tietokenttiä artikkeleihin, käyttäjiin, kommentteihin ja muihin sisältöihin.',
'More scalable' =>
'Skaalautuvampi',
'Your Drupal 7 site will be fast, responsive and handle huge amounts of traffic thanks to improved JavaScript and CSS optimization, better caching and more.' =>
'Käyttämällä Drupal 7:ää valjastat sivustosi palvelemaan nopeasti suuriakin kävijämäääriä mm. parannettujen JavaScript- ja CSS-optimointien sekä välimuistitusratkaisujen ansiosta.',
'Open source' =>
'Avoin lähdekoodi',
'Come for the software, stay for the community. Thousands of smart and productive people work together to continuously improve Drupal, modules, themes and distributions.' =>
'Ottamalla ohjelmiston käyttöösi saat tueksesi koko yhteisön! Tuhannet tuotteliaat ihmiset työskentelevät jatkuvasti yhdessä parantaakseen Drupal-järjestelmää.',
'Take a tour' =>
'Tee tutusmiskierros',
'Learn more' =>
'Opi lisää',
'Get started with updated documentation for Drupal 7:' =>
'Aloita näistä Drupal 7 -päivitetyistä ohjeista:',