Unverified Commit dc19a1b0 authored by lauriii's avatar lauriii

Issue #2999691 by kevineinarsson, Wim Leers, TwoD: Update CKEditor library to 4.10.1

parent 31ef3007
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
This diff is collapsed.
......@@ -2,4 +2,4 @@
Copyright (c) 2003-2018, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['af']={"widget":{"move":"Klik en trek on te beweeg","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Oordoen","undo":"Ontdoen"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Verklein werkbalk","toolbarExpand":"Vergroot werkbalk","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Knipbord/Undo","editing":"Verander","forms":"Vorms","basicstyles":"Eenvoudige Styl","paragraph":"Paragraaf","links":"Skakels","insert":"Toevoeg","styles":"Style","colors":"Kleure","tools":"Gereedskap"},"toolbars":"Werkbalke"},"table":{"border":"Randbreedte","caption":"Naam","cell":{"menu":"Sel","insertBefore":"Voeg sel in voor","insertAfter":"Voeg sel in na","deleteCell":"Verwyder sel","merge":"Voeg selle saam","mergeRight":"Voeg saam na regs","mergeDown":"Voeg saam ondertoe","splitHorizontal":"Splits sel horisontaal","splitVertical":"Splits sel vertikaal","title":"Sel eienskappe","cellType":"Sel tipe","rowSpan":"Omspan rye","colSpan":"Omspan kolomme","wordWrap":"Woord terugloop","hAlign":"Horisontale oplyning","vAlign":"Vertikale oplyning","alignBaseline":"Basislyn","bgColor":"Agtergrondkleur","borderColor":"Randkleur","data":"Inhoud","header":"Opskrif","yes":"Ja","no":"Nee","invalidWidth":"Selbreedte moet 'n getal wees.","invalidHeight":"Selhoogte moet 'n getal wees.","invalidRowSpan":"Omspan rye moet 'n heelgetal wees.","invalidColSpan":"Omspan kolomme moet 'n heelgetal wees.","chooseColor":"Kies"},"cellPad":"Sel-spasie","cellSpace":"Sel-afstand","column":{"menu":"Kolom","insertBefore":"Voeg kolom in voor","insertAfter":"Voeg kolom in na","deleteColumn":"Verwyder kolom"},"columns":"Kolomme","deleteTable":"Verwyder tabel","headers":"Opskrifte","headersBoth":"Beide ","headersColumn":"Eerste kolom","headersNone":"Geen","headersRow":"Eerste ry","invalidBorder":"Randbreedte moet 'n getal wees.","invalidCellPadding":"Sel-spasie moet 'n getal wees.","invalidCellSpacing":"Sel-afstand moet 'n getal wees.","invalidCols":"Aantal kolomme moet 'n getal groter as 0 wees.","invalidHeight":"Tabelhoogte moet 'n getal wees.","invalidRows":"Aantal rye moet 'n getal groter as 0 wees.","invalidWidth":"Tabelbreedte moet 'n getal wees.","menu":"Tabel eienskappe","row":{"menu":"Ry","insertBefore":"Voeg ry in voor","insertAfter":"Voeg ry in na","deleteRow":"Verwyder ry"},"rows":"Rye","summary":"Opsomming","title":"Tabel eienskappe","toolbar":"Tabel","widthPc":"persent","widthPx":"piksels","widthUnit":"breedte-eenheid"},"stylescombo":{"label":"Styl","panelTitle":"Vormaat style","panelTitle1":"Blok style","panelTitle2":"Inlyn style","panelTitle3":"Objek style"},"specialchar":{"options":"Spesiale karakter-opsies","title":"Kies spesiale karakter","toolbar":"Voeg spesiaale karakter in"},"sourcedialog":{"toolbar":"Bron","title":"Bron"},"sourcearea":{"toolbar":"Bron"},"showblocks":{"toolbar":"Toon blokke"},"removeformat":{"toolbar":"Verwyder opmaak"},"pastetext":{"button":"Plak as eenvoudige teks","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Plak as eenvoudige teks"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Die teks wat u wil plak lyk asof dit uit Word gekopiëer is. Wil u dit eers skoonmaak voordat dit geplak word?","error":"Die geplakte teks kon nie skoongemaak word nie, weens 'n interne fout","title":"Plak vanuit Word","toolbar":"Plak vanuit Word"},"notification":{"closed":"Notification closed."},"maximize":{"maximize":"Maksimaliseer","minimize":"Minimaliseer"},"magicline":{"title":"Voeg paragraaf hier in"},"list":{"bulletedlist":"Ongenommerde lys","numberedlist":"Genommerde lys"},"language":{"button":"Set language","remove":"Remove language"},"indent":{"indent":"Vergroot inspring","outdent":"Verklein inspring"},"image2":{"alt":"Alternatiewe teks","btnUpload":"Stuur na bediener","captioned":"Captioned image","captionPlaceholder":"Caption","infoTab":"Afbeelding informasie","lockRatio":"Vaste proporsie","menu":"Afbeelding eienskappe","pathName":"image","pathNameCaption":"caption","resetSize":"Herstel grootte","resizer":"Click and drag to resize","title":"Afbeelding eienskappe","uploadTab":"Oplaai","urlMissing":"Die URL na die afbeelding ontbreek.","altMissing":"Alternative text is missing."},"horizontalrule":{"toolbar":"Horisontale lyn invoeg"},"format":{"label":"Opmaak","panelTitle":"Opmaak","tag_address":"Adres","tag_div":"Normaal (DIV)","tag_h1":"Opskrif 1","tag_h2":"Opskrif 2","tag_h3":"Opskrif 3","tag_h4":"Opskrif 4","tag_h5":"Opskrif 5","tag_h6":"Opskrif 6","tag_p":"Normaal","tag_pre":"Opgemaak"},"filetools":{"loadError":"Error occurred during file read.","networkError":"Network error occurred during file upload.","httpError404":"HTTP error occurred during file upload (404: File not found).","httpError403":"HTTP error occurred during file upload (403: Forbidden).","httpError":"HTTP error occurred during file upload (error status: %1).","noUrlError":"Upload URL is not defined.","responseError":"Incorrect server response."},"elementspath":{"eleLabel":"Elemente-pad","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Konteks Spyskaart-opsies"},"clipboard":{"copy":"Kopiëer","copyError":"U blaaier se sekuriteitsinstelling belet die kopiëringsaksie. Gebruik die sleutelbordkombinasie (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Knip","cutError":"U blaaier se sekuriteitsinstelling belet die outomatiese knip-aksie. Gebruik die sleutelbordkombinasie (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Plak","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Plak-area","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK.","title":"Byvoeg"},"button":{"selectedLabel":"%1 uitgekies"},"blockquote":{"toolbar":"Sitaatblok"},"basicstyles":{"bold":"Vet","italic":"Skuins","strike":"Deurgestreep","subscript":"Onderskrif","superscript":"Bo-skrif","underline":"Onderstreep"},"about":{"copy":"Kopiereg &copy; $1. Alle regte voorbehou.","dlgTitle":"Meer oor CKEditor 4","moreInfo":"Vir lisensie-informasie, besoek asb. ons webwerf:"},"editor":"Woordverwerker","editorPanel":"Woordverwerkerpaneel","common":{"editorHelp":"Druk op ALT 0 vir hulp","browseServer":"Blaai op bediener","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Oplaai","uploadSubmit":"Stuur aan die bediener","image":"Beeld","flash":"Flash","form":"Vorm","checkbox":"Merkhokkie","radio":"Radioknoppie","textField":"Teksveld","textarea":"Teksarea","hiddenField":"Versteekteveld","button":"Knop","select":"Keuseveld","imageButton":"Beeldknop","notSet":"<geen instelling>","id":"Id","name":"Naam","langDir":"Skryfrigting","langDirLtr":"Links na regs (LTR)","langDirRtl":"Regs na links (RTL)","langCode":"Taalkode","longDescr":"Lang beskrywing URL","cssClass":"CSS klasse","advisoryTitle":"Aanbevole titel","cssStyle":"Styl","ok":"OK","cancel":"Kanselleer","close":"Sluit","preview":"Voorbeeld","resize":"Skalierung","generalTab":"Algemeen","advancedTab":"Gevorderd","validateNumberFailed":"Hierdie waarde is nie 'n nommer nie.","confirmNewPage":"Alle wysiginge sal verlore gaan. Is jy seker dat jy 'n nuwe bladsy wil laai?","confirmCancel":"Sommige opsies is gewysig. Is jy seker dat jy hierdie dialoogvenster wil sluit?","options":"Opsies","target":"Teiken","targetNew":"Nuwe venster (_blank)","targetTop":"Boonste venster (_top)","targetSelf":"Selfde venster (_self)","targetParent":"Oorspronklike venster (_parent)","langDirLTR":"Links na Regs (LTR)","langDirRTL":"Regs na Links (RTL)","styles":"Styl","cssClasses":"CSS klasse","width":"Breedte","height":"Hoogte","align":"Orienteerung","left":"Links","right":"Regs","center":"Middel","justify":"Eweredig","alignLeft":"Links oplyn","alignRight":"Regs oplyn","alignCenter":"Align Center","alignTop":"Bo","alignMiddle":"Middel","alignBottom":"Onder","alignNone":"Geen","invalidValue":"Ongeldige waarde","invalidHeight":"Hoogte moet 'n getal wees","invalidWidth":"Breedte moet 'n getal wees.","invalidLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid measurement unit (%2).","invalidCssLength":"Die waarde vir die \"%1\" veld moet 'n posetiewe getal wees met of sonder 'n geldige CSS eenheid (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, of pc).","invalidHtmlLength":"Die waarde vir die \"%1\" veld moet 'n posetiewe getal wees met of sonder 'n geldige HTML eenheid (px of %).","invalidInlineStyle":"Ongeldige CSS. Formaat is een of meer sleutel-wert paare, \"naam : wert\" met kommapunte gesky.","cssLengthTooltip":"Voeg 'n getal wert in pixel in, of 'n waarde met geldige CSS eenheid (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, of pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nie beskikbaar nie</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Skuif","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Spasie","35":"Einde","36":"Tuis","46":"Verwyder","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Bevel"},"keyboardShortcut":"Sleutel kombenasie","optionDefault":"Default"}};
\ No newline at end of file
CKEDITOR.lang['af']={"widget":{"move":"Klik en trek on te beweeg","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Oordoen","undo":"Ontdoen"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Verklein werkbalk","toolbarExpand":"Vergroot werkbalk","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Knipbord/Undo","editing":"Verander","forms":"Vorms","basicstyles":"Eenvoudige Styl","paragraph":"Paragraaf","links":"Skakels","insert":"Toevoeg","styles":"Style","colors":"Kleure","tools":"Gereedskap"},"toolbars":"Werkbalke"},"table":{"border":"Randbreedte","caption":"Naam","cell":{"menu":"Sel","insertBefore":"Voeg sel in voor","insertAfter":"Voeg sel in na","deleteCell":"Verwyder sel","merge":"Voeg selle saam","mergeRight":"Voeg saam na regs","mergeDown":"Voeg saam ondertoe","splitHorizontal":"Splits sel horisontaal","splitVertical":"Splits sel vertikaal","title":"Sel eienskappe","cellType":"Sel tipe","rowSpan":"Omspan rye","colSpan":"Omspan kolomme","wordWrap":"Woord terugloop","hAlign":"Horisontale oplyning","vAlign":"Vertikale oplyning","alignBaseline":"Basislyn","bgColor":"Agtergrondkleur","borderColor":"Randkleur","data":"Inhoud","header":"Opskrif","yes":"Ja","no":"Nee","invalidWidth":"Selbreedte moet 'n getal wees.","invalidHeight":"Selhoogte moet 'n getal wees.","invalidRowSpan":"Omspan rye moet 'n heelgetal wees.","invalidColSpan":"Omspan kolomme moet 'n heelgetal wees.","chooseColor":"Kies"},"cellPad":"Sel-spasie","cellSpace":"Sel-afstand","column":{"menu":"Kolom","insertBefore":"Voeg kolom in voor","insertAfter":"Voeg kolom in na","deleteColumn":"Verwyder kolom"},"columns":"Kolomme","deleteTable":"Verwyder tabel","headers":"Opskrifte","headersBoth":"Beide ","headersColumn":"Eerste kolom","headersNone":"Geen","headersRow":"Eerste ry","invalidBorder":"Randbreedte moet 'n getal wees.","invalidCellPadding":"Sel-spasie moet 'n getal wees.","invalidCellSpacing":"Sel-afstand moet 'n getal wees.","invalidCols":"Aantal kolomme moet 'n getal groter as 0 wees.","invalidHeight":"Tabelhoogte moet 'n getal wees.","invalidRows":"Aantal rye moet 'n getal groter as 0 wees.","invalidWidth":"Tabelbreedte moet 'n getal wees.","menu":"Tabel eienskappe","row":{"menu":"Ry","insertBefore":"Voeg ry in voor","insertAfter":"Voeg ry in na","deleteRow":"Verwyder ry"},"rows":"Rye","summary":"Opsomming","title":"Tabel eienskappe","toolbar":"Tabel","widthPc":"persent","widthPx":"piksels","widthUnit":"breedte-eenheid"},"stylescombo":{"label":"Styl","panelTitle":"Vormaat style","panelTitle1":"Blok style","panelTitle2":"Inlyn style","panelTitle3":"Objek style"},"specialchar":{"options":"Spesiale karakter-opsies","title":"Kies spesiale karakter","toolbar":"Voeg spesiaale karakter in"},"sourcedialog":{"toolbar":"Bron","title":"Bron"},"sourcearea":{"toolbar":"Bron"},"showblocks":{"toolbar":"Toon blokke"},"removeformat":{"toolbar":"Verwyder opmaak"},"pastetext":{"button":"Voeg by as eenvoudige teks","pasteNotification":"Druk %1 om by te voeg. Jou leser ondersteun nie byvoeg deur die toolbar knoppie of die konteks kieslys nie","title":"Voeg by as eenvoudige teks"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Die teks wat u wil byvoeg lyk asof dit uit Word gekopiëer is. Wil u dit eers skoonmaak voordat dit bygevoeg word?","error":"Die bygevoegte teks kon nie skoongemaak word nie, weens 'n interne fout","title":"Uit Word byvoeg","toolbar":"Uit Word byvoeg"},"notification":{"closed":"Notification closed."},"maximize":{"maximize":"Maksimaliseer","minimize":"Minimaliseer"},"magicline":{"title":"Voeg paragraaf hier in"},"list":{"bulletedlist":"Ongenommerde lys","numberedlist":"Genommerde lys"},"language":{"button":"Set language","remove":"Remove language"},"indent":{"indent":"Vergroot inspring","outdent":"Verklein inspring"},"image2":{"alt":"Alternatiewe teks","btnUpload":"Stuur na bediener","captioned":"Captioned image","captionPlaceholder":"Caption","infoTab":"Afbeelding informasie","lockRatio":"Vaste proporsie","menu":"Afbeelding eienskappe","pathName":"image","pathNameCaption":"caption","resetSize":"Herstel grootte","resizer":"Click and drag to resize","title":"Afbeelding eienskappe","uploadTab":"Oplaai","urlMissing":"Die URL na die afbeelding ontbreek.","altMissing":"Alternative text is missing."},"horizontalrule":{"toolbar":"Horisontale lyn invoeg"},"format":{"label":"Opmaak","panelTitle":"Opmaak","tag_address":"Adres","tag_div":"Normaal (DIV)","tag_h1":"Opskrif 1","tag_h2":"Opskrif 2","tag_h3":"Opskrif 3","tag_h4":"Opskrif 4","tag_h5":"Opskrif 5","tag_h6":"Opskrif 6","tag_p":"Normaal","tag_pre":"Opgemaak"},"filetools":{"loadError":"Error occurred during file read.","networkError":"Network error occurred during file upload.","httpError404":"HTTP error occurred during file upload (404: File not found).","httpError403":"HTTP error occurred during file upload (403: Forbidden).","httpError":"HTTP error occurred during file upload (error status: %1).","noUrlError":"Upload URL is not defined.","responseError":"Incorrect server response."},"elementspath":{"eleLabel":"Elemente-pad","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Konteks Spyskaart-opsies"},"clipboard":{"copy":"Kopiëer","copyError":"U leser se sekuriteitsinstelling belet die kopiëringsaksie. Gebruik die sleutelbordkombinasie (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Uitsnei","cutError":"U leser se sekuriteitsinstelling belet die outomatiese uitsnei-aksie. Gebruik die sleutelbordkombinasie (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Byvoeg","pasteNotification":"Druk %1 om by te voeg. You leser ondersteun nie die toolbar knoppie of inoud kieslysie opsie nie. ","pasteArea":"Area byvoeg","pasteMsg":"Voeg jou inhoud in die gebied onder by en druk OK","title":"Byvoeg"},"button":{"selectedLabel":"%1 uitgekies"},"blockquote":{"toolbar":"Sitaatblok"},"basicstyles":{"bold":"Vet","italic":"Skuins","strike":"Deurgestreep","subscript":"Onderskrif","superscript":"Bo-skrif","underline":"Onderstreep"},"about":{"copy":"Kopiereg &copy; $1. Alle regte voorbehou.","dlgTitle":"Meer oor CKEditor 4","moreInfo":"Vir lisensie-informasie, besoek asb. ons webwerf:"},"editor":"Woordverwerker","editorPanel":"Woordverwerkerpaneel","common":{"editorHelp":"Druk op ALT 0 vir hulp","browseServer":"Blaai op bediener","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Oplaai","uploadSubmit":"Stuur aan die bediener","image":"Beeld","flash":"Flash","form":"Vorm","checkbox":"Merkhokkie","radio":"Radioknoppie","textField":"Teksveld","textarea":"Teksarea","hiddenField":"Versteekteveld","button":"Knop","select":"Keuseveld","imageButton":"Beeldknop","notSet":"<geen instelling>","id":"Id","name":"Naam","langDir":"Skryfrigting","langDirLtr":"Links na regs (LTR)","langDirRtl":"Regs na links (RTL)","langCode":"Taalkode","longDescr":"Lang beskrywing URL","cssClass":"CSS klasse","advisoryTitle":"Aanbevole titel","cssStyle":"Styl","ok":"OK","cancel":"Kanselleer","close":"Sluit","preview":"Voorbeeld","resize":"Skalierung","generalTab":"Algemeen","advancedTab":"Gevorderd","validateNumberFailed":"Hierdie waarde is nie 'n nommer nie.","confirmNewPage":"Alle wysiginge sal verlore gaan. Is jy seker dat jy 'n nuwe bladsy wil laai?","confirmCancel":"Sommige opsies is gewysig. Is jy seker dat jy hierdie dialoogvenster wil sluit?","options":"Opsies","target":"Teiken","targetNew":"Nuwe venster (_blank)","targetTop":"Boonste venster (_top)","targetSelf":"Selfde venster (_self)","targetParent":"Oorspronklike venster (_parent)","langDirLTR":"Links na Regs (LTR)","langDirRTL":"Regs na Links (RTL)","styles":"Styl","cssClasses":"CSS klasse","width":"Breedte","height":"Hoogte","align":"Orienteerung","left":"Links","right":"Regs","center":"Middel","justify":"Eweredig","alignLeft":"Links oplyn","alignRight":"Regs oplyn","alignCenter":"Middel oplyn","alignTop":"Bo","alignMiddle":"Middel","alignBottom":"Onder","alignNone":"Geen","invalidValue":"Ongeldige waarde","invalidHeight":"Hoogte moet 'n getal wees","invalidWidth":"Breedte moet 'n getal wees.","invalidLength":"Die waarde vir die veld \"%1\" moet 'n posetiewe nommer wees met of sonder die meeteenheid (%2).","invalidCssLength":"Die waarde vir die \"%1\" veld moet 'n posetiewe getal wees met of sonder 'n geldige CSS eenheid (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, of pc).","invalidHtmlLength":"Die waarde vir die \"%1\" veld moet 'n posetiewe getal wees met of sonder 'n geldige HTML eenheid (px of %).","invalidInlineStyle":"Ongeldige CSS. Formaat is een of meer sleutel-wert paare, \"naam : wert\" met kommapunte gesky.","cssLengthTooltip":"Voeg 'n getal wert in pixel in, of 'n waarde met geldige CSS eenheid (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, of pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nie beskikbaar nie</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Skuif","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Spasie","35":"Einde","36":"Tuis","46":"Verwyder","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Bevel"},"keyboardShortcut":"Sleutel kombenasie","optionDefault":"Verstek"}};
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -2,4 +2,4 @@
Copyright (c) 2003-2018, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['sk']={"widget":{"move":"Kliknite a potiahnite pre presunutie","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Znovu","undo":"Späť"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Zbaliť lištu nástrojov","toolbarExpand":"Rozbaliť lištu nástrojov","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Schránka pre kopírovanie/Späť","editing":"Upravovanie","forms":"Formuláre","basicstyles":"Základné štýly","paragraph":"Odsek","links":"Odkazy","insert":"Vložiť","styles":"Štýly","colors":"Farby","tools":"Nástroje"},"toolbars":"Lišty nástrojov editora"},"table":{"border":"Šírka orámovania","caption":"Popis","cell":{"menu":"Bunka","insertBefore":"Vložiť bunku pred","insertAfter":"Vložiť bunku za","deleteCell":"Vymazať bunky","merge":"Zlúčiť bunky","mergeRight":"Zlúčiť doprava","mergeDown":"Zlúčiť dole","splitHorizontal":"Rozdeliť bunky horizontálne","splitVertical":"Rozdeliť bunky vertikálne","title":"Vlastnosti bunky","cellType":"Typ bunky","rowSpan":"Rozsah riadkov","colSpan":"Rozsah stĺpcov","wordWrap":"Zalamovanie riadkov","hAlign":"Horizontálne zarovnanie","vAlign":"Vertikálne zarovnanie","alignBaseline":"Základná čiara (baseline)","bgColor":"Farba pozadia","borderColor":"Farba orámovania","data":"Dáta","header":"Hlavička","yes":"Áno","no":"Nie","invalidWidth":"Šírka bunky musí byť číslo.","invalidHeight":"Výška bunky musí byť číslo.","invalidRowSpan":"Rozsah riadkov musí byť celé číslo.","invalidColSpan":"Rozsah stĺpcov musí byť celé číslo.","chooseColor":"Vybrať"},"cellPad":"Odsadenie obsahu (cell padding)","cellSpace":"Vzdialenosť buniek (cell spacing)","column":{"menu":"Stĺpec","insertBefore":"Vložiť stĺpec pred","insertAfter":"Vložiť stĺpec po","deleteColumn":"Zmazať stĺpce"},"columns":"Stĺpce","deleteTable":"Vymazať tabuľku","headers":"Hlavička","headersBoth":"Obe","headersColumn":"Prvý stĺpec","headersNone":"Žiadne","headersRow":"Prvý riadok","invalidBorder":"Šírka orámovania musí byť číslo.","invalidCellPadding":"Odsadenie v bunkách (cell padding) musí byť kladné číslo.","invalidCellSpacing":"Medzera mädzi bunkami (cell spacing) musí byť kladné číslo.","invalidCols":"Počet stĺpcov musí byť číslo väčšie ako 0.","invalidHeight":"Výška tabuľky musí byť číslo.","invalidRows":"Počet riadkov musí byť číslo väčšie ako 0.","invalidWidth":"Širka tabuľky musí byť číslo.","menu":"Vlastnosti tabuľky","row":{"menu":"Riadok","insertBefore":"Vložiť riadok pred","insertAfter":"Vložiť riadok po","deleteRow":"Vymazať riadky"},"rows":"Riadky","summary":"Prehľad","title":"Vlastnosti tabuľky","toolbar":"Tabuľka","widthPc":"percent","widthPx":"pixelov","widthUnit":"jednotka šírky"},"stylescombo":{"label":"Štýly","panelTitle":"Formátovanie štýlov","panelTitle1":"Štýly bloku","panelTitle2":"Znakové štýly","panelTitle3":"Štýly objeku"},"specialchar":{"options":"Možnosti špeciálneho znaku","title":"Výber špeciálneho znaku","toolbar":"Vložiť špeciálny znak"},"sourcedialog":{"toolbar":"Zdroj","title":"Zdroj"},"sourcearea":{"toolbar":"Zdroj"},"showblocks":{"toolbar":"Ukázať bloky"},"removeformat":{"toolbar":"Odstrániť formátovanie"},"pastetext":{"button":"Vložiť ako čistý text","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Vložiť ako čistý text"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Zdá sa, že vkladaný text pochádza z programu MS Word. Chcete ho pred vkladaním automaticky vyčistiť?","error":"Kvôli internej chybe nebolo možné vložené dáta vyčistiť","title":"Vložiť z Wordu","toolbar":"Vložiť z Wordu"},"notification":{"closed":"Notifikácia zatvorená."},"maximize":{"maximize":"Maximalizovať","minimize":"Minimalizovať"},"magicline":{"title":"Odsek vložiť sem"},"list":{"bulletedlist":"Vložiť/odstrániť zoznam s odrážkami","numberedlist":"Vložiť/odstrániť číslovaný zoznam"},"language":{"button":"Nastaviť jazyk","remove":"Odstrániť jazyk"},"indent":{"indent":"Zväčšiť odsadenie","outdent":"Zmenšiť odsadenie"},"image2":{"alt":"Alternatívny text","btnUpload":"Odoslať to na server","captioned":"Opísaný obrázok","captionPlaceholder":"Popis","infoTab":"Informácie o obrázku","lockRatio":"Pomer zámky","menu":"Vlastnosti obrázka","pathName":"obrázok","pathNameCaption":"popis","resetSize":"Pôvodná veľkosť","resizer":"Kliknite a potiahnite pre zmenu veľkosti","title":"Vlastnosti obrázka","uploadTab":"Nahrať","urlMissing":"Chýba URL zdroja obrázka.","altMissing":"Chýba alternatívny text."},"horizontalrule":{"toolbar":"Vložiť vodorovnú čiaru"},"format":{"label":"Formát","panelTitle":"Odsek","tag_address":"Adresa","tag_div":"Normálny (DIV)","tag_h1":"Nadpis 1","tag_h2":"Nadpis 2","tag_h3":"Nadpis 3","tag_h4":"Nadpis 4","tag_h5":"Nadpis 5","tag_h6":"Nadpis 6","tag_p":"Normálny","tag_pre":"Formátovaný"},"filetools":{"loadError":"Počas čítania súboru nastala chyba.","networkError":"Počas nahrávania súboru nastala chyba siete.","httpError404":"Počas nahrávania súboru nastala HTTP chyba (404: Súbor nebol nájdený).","httpError403":"Počas nahrávania súboru nastala HTTP chyba (403: Zakázaný).","httpError":"Počas nahrávania súboru nastala HTTP chyba (error status: %1).","noUrlError":"URL nahrávania nie je definovaný.","responseError":"Nesprávna odpoveď servera."},"elementspath":{"eleLabel":"Cesta prvkov","eleTitle":"%1 prvok"},"contextmenu":{"options":"Možnosti kontextového menu"},"clipboard":{"copy":"Kopírovať","copyError":"Bezpečnostné nastavenia vášho prehliadača nedovoľujú editoru automaticky spustiť operáciu kopírovania. Použite na to klávesnicu (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Vystrihnúť","cutError":"Bezpečnostné nastavenia vášho prehliadača nedovoľujú editoru automaticky spustiť operáciu vystrihnutia. Použite na to klávesnicu (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Vložiť","pasteNotification":"Stlačte %1 na vloženie. Váš prehliadač nepodporuje vloženie prostredníctvom tlačidla v nástrojovej lište alebo voľby v kontextovom menu.","pasteArea":"Miesto pre vloženie","pasteMsg":"Vložte svoj obsah do nasledujúcej oblasti a stlačte OK.","title":"Vložiť"},"button":{"selectedLabel":"%1 (Vybrané)"},"blockquote":{"toolbar":"Citácia"},"basicstyles":{"bold":"Tučné","italic":"Kurzíva","strike":"Prečiarknuté","subscript":"Dolný index","superscript":"Horný index","underline":"Podčiarknuté"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Všetky práva vyhradené.","dlgTitle":"O aplikácii CKEditor 4","moreInfo":"Pre informácie o licenciách, prosíme, navštívte našu web stránku:"},"editor":"Editor formátovaného textu","editorPanel":"Panel editora formátovaného textu","common":{"editorHelp":"Stlačením ALT 0 spustiť pomocníka","browseServer":"Prehliadať server","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Odoslať","uploadSubmit":"Odoslať na server","image":"Obrázok","flash":"Flash","form":"Formulár","checkbox":"Zaškrtávacie pole","radio":"Prepínač","textField":"Textové pole","textarea":"Textová oblasť","hiddenField":"Skryté pole","button":"Tlačidlo","select":"Rozbaľovací zoznam","imageButton":"Obrázkové tlačidlo","notSet":"<nenastavené>","id":"Id","name":"Meno","langDir":"Orientácia jazyka","langDirLtr":"Zľava doprava (LTR)","langDirRtl":"Sprava doľava (RTL)","langCode":"Kód jazyka","longDescr":"Dlhý popis URL","cssClass":"Trieda štýlu","advisoryTitle":"Pomocný titulok","cssStyle":"Štýl","ok":"OK","cancel":"Zrušiť","close":"Zatvoriť","preview":"Náhľad","resize":"Zmeniť veľkosť","generalTab":"Hlavné","advancedTab":"Rozšírené","validateNumberFailed":"Hodnota nie je číslo.","confirmNewPage":"Prajete si načítat novú stránku? Všetky neuložené zmeny budú stratené. ","confirmCancel":"Niektore možnosti boli zmenené. Naozaj chcete zavrieť okno?","options":"Možnosti","target":"Cieľ","targetNew":"Nové okno (_blank)","targetTop":"Najvrchnejšie okno (_top)","targetSelf":"To isté okno (_self)","targetParent":"Rodičovské okno (_parent)","langDirLTR":"Zľava doprava (LTR)","langDirRTL":"Sprava doľava (RTL)","styles":"Štýl","cssClasses":"Triedy štýlu","width":"Šírka","height":"Výška","align":"Zarovnanie","left":"Vľavo","right":"Vpravo","center":"Na stred","justify":"Do bloku","alignLeft":"Zarovnať vľavo","alignRight":"Zarovnať vpravo","alignCenter":"Zarovnať na stred","alignTop":"Nahor","alignMiddle":"Na stred","alignBottom":"Dole","alignNone":"Žiadne","invalidValue":"Neplatná hodnota.","invalidHeight":"Výška musí byť číslo.","invalidWidth":"Šírka musí byť číslo.","invalidLength":"Hodnota uvedená v poli \"%1\" musí byť kladné číslo a s platnou mernou jednotkou (%2), alebo bez nej.","invalidCssLength":"Špecifikovaná hodnota pre pole \"%1\" musí byť kladné číslo s alebo bez platnej CSS mernej jednotky (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt alebo pc).","invalidHtmlLength":"Špecifikovaná hodnota pre pole \"%1\" musí byť kladné číslo s alebo bez platnej HTML mernej jednotky (px alebo %).","invalidInlineStyle":"Zadaná hodnota pre inline štýl musí pozostávať s jedného, alebo viac dvojíc formátu \"názov: hodnota\", oddelených bodkočiarkou.","cssLengthTooltip":"Vložte číslo pre hodnotu v pixeloch alebo číslo so správnou CSS jednotou (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt alebo pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nedostupný</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Medzerník","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Klávesová skratka","optionDefault":"Predvolený"}};
\ No newline at end of file
CKEDITOR.lang['sk']={"widget":{"move":"Kliknite a potiahnite pre presunutie","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Znovu","undo":"Späť"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Zbaliť lištu nástrojov","toolbarExpand":"Rozbaliť lištu nástrojov","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Schránka pre kopírovanie/Späť","editing":"Upravovanie","forms":"Formuláre","basicstyles":"Základné štýly","paragraph":"Odsek","links":"Odkazy","insert":"Vložiť","styles":"Štýly","colors":"Farby","tools":"Nástroje"},"toolbars":"Lišty nástrojov editora"},"table":{"border":"Šírka orámovania","caption":"Popis","cell":{"menu":"Bunka","insertBefore":"Vložiť bunku pred","insertAfter":"Vložiť bunku za","deleteCell":"Vymazať bunky","merge":"Zlúčiť bunky","mergeRight":"Zlúčiť doprava","mergeDown":"Zlúčiť dole","splitHorizontal":"Rozdeliť bunky horizontálne","splitVertical":"Rozdeliť bunky vertikálne","title":"Vlastnosti bunky","cellType":"Typ bunky","rowSpan":"Rozsah riadkov","colSpan":"Rozsah stĺpcov","wordWrap":"Zalamovanie riadkov","hAlign":"Horizontálne zarovnanie","vAlign":"Vertikálne zarovnanie","alignBaseline":"Základná čiara (baseline)","bgColor":"Farba pozadia","borderColor":"Farba orámovania","data":"Dáta","header":"Hlavička","yes":"Áno","no":"Nie","invalidWidth":"Šírka bunky musí byť číslo.","invalidHeight":"Výška bunky musí byť číslo.","invalidRowSpan":"Rozsah riadkov musí byť celé číslo.","invalidColSpan":"Rozsah stĺpcov musí byť celé číslo.","chooseColor":"Vybrať"},"cellPad":"Odsadenie obsahu (cell padding)","cellSpace":"Vzdialenosť buniek (cell spacing)","column":{"menu":"Stĺpec","insertBefore":"Vložiť stĺpec pred","insertAfter":"Vložiť stĺpec po","deleteColumn":"Zmazať stĺpce"},"columns":"Stĺpce","deleteTable":"Vymazať tabuľku","headers":"Hlavička","headersBoth":"Obe","headersColumn":"Prvý stĺpec","headersNone":"Žiadne","headersRow":"Prvý riadok","invalidBorder":"Šírka orámovania musí byť číslo.","invalidCellPadding":"Odsadenie v bunkách (cell padding) musí byť kladné číslo.","invalidCellSpacing":"Medzera mädzi bunkami (cell spacing) musí byť kladné číslo.","invalidCols":"Počet stĺpcov musí byť číslo väčšie ako 0.","invalidHeight":"Výška tabuľky musí byť číslo.","invalidRows":"Počet riadkov musí byť číslo väčšie ako 0.","invalidWidth":"Širka tabuľky musí byť číslo.","menu":"Vlastnosti tabuľky","row":{"menu":"Riadok","insertBefore":"Vložiť riadok pred","insertAfter":"Vložiť riadok po","deleteRow":"Vymazať riadky"},"rows":"Riadky","summary":"Prehľad","title":"Vlastnosti tabuľky","toolbar":"Tabuľka","widthPc":"percent","widthPx":"pixelov","widthUnit":"jednotka šírky"},"stylescombo":{"label":"Štýly","panelTitle":"Formátovanie štýlov","panelTitle1":"Štýly bloku","panelTitle2":"Znakové štýly","panelTitle3":"Štýly objektu"},"specialchar":{"options":"Možnosti špeciálneho znaku","title":"Výber špeciálneho znaku","toolbar":"Vložiť špeciálny znak"},"sourcedialog":{"toolbar":"Zdroj","title":"Zdroj"},"sourcearea":{"toolbar":"Zdroj"},"showblocks":{"toolbar":"Ukázať bloky"},"removeformat":{"toolbar":"Odstrániť formátovanie"},"pastetext":{"button":"Vložiť ako čistý text","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Vložiť ako čistý text"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Zdá sa, že vkladaný text pochádza z programu MS Word. Chcete ho pred vkladaním automaticky vyčistiť?","error":"Kvôli internej chybe nebolo možné vložené dáta vyčistiť","title":"Vložiť z Wordu","toolbar":"Vložiť z Wordu"},"notification":{"closed":"Notifikácia zatvorená."},"maximize":{"maximize":"Maximalizovať","minimize":"Minimalizovať"},"magicline":{"title":"Odsek vložiť sem"},"list":{"bulletedlist":"Vložiť/odstrániť zoznam s odrážkami","numberedlist":"Vložiť/odstrániť číslovaný zoznam"},"language":{"button":"Nastaviť jazyk","remove":"Odstrániť jazyk"},"indent":{"indent":"Zväčšiť odsadenie","outdent":"Zmenšiť odsadenie"},"image2":{"alt":"Alternatívny text","btnUpload":"Odoslať to na server","captioned":"Opísaný obrázok","captionPlaceholder":"Popis","infoTab":"Informácie o obrázku","lockRatio":"Pomer zámky","menu":"Vlastnosti obrázka","pathName":"obrázok","pathNameCaption":"popis","resetSize":"Pôvodná veľkosť","resizer":"Kliknite a potiahnite pre zmenu veľkosti","title":"Vlastnosti obrázka","uploadTab":"Nahrať","urlMissing":"Chýba URL zdroja obrázka.","altMissing":"Chýba alternatívny text."},"horizontalrule":{"toolbar":"Vložiť vodorovnú čiaru"},"format":{"label":"Formát","panelTitle":"Odsek","tag_address":"Adresa","tag_div":"Normálny (DIV)","tag_h1":"Nadpis 1","tag_h2":"Nadpis 2","tag_h3":"Nadpis 3","tag_h4":"Nadpis 4","tag_h5":"Nadpis 5","tag_h6":"Nadpis 6","tag_p":"Normálny","tag_pre":"Formátovaný"},"filetools":{"loadError":"Počas čítania súboru nastala chyba.","networkError":"Počas nahrávania súboru nastala chyba siete.","httpError404":"Počas nahrávania súboru nastala HTTP chyba (404: Súbor nebol nájdený).","httpError403":"Počas nahrávania súboru nastala HTTP chyba (403: Zakázaný).","httpError":"Počas nahrávania súboru nastala HTTP chyba (error status: %1).","noUrlError":"URL nahrávania nie je definovaný.","responseError":"Nesprávna odpoveď servera."},"elementspath":{"eleLabel":"Cesta prvkov","eleTitle":"%1 prvok"},"contextmenu":{"options":"Možnosti kontextového menu"},"clipboard":{"copy":"Kopírovať","copyError":"Bezpečnostné nastavenia vášho prehliadača nedovoľujú editoru automaticky spustiť operáciu kopírovania. Použite na to klávesnicu (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Vystrihnúť","cutError":"Bezpečnostné nastavenia vášho prehliadača nedovoľujú editoru automaticky spustiť operáciu vystrihnutia. Použite na to klávesnicu (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Vložiť","pasteNotification":"Stlačte %1 na vloženie. Váš prehliadač nepodporuje vloženie prostredníctvom tlačidla v nástrojovej lište alebo voľby v kontextovom menu.","pasteArea":"Miesto pre vloženie","pasteMsg":"Vložte svoj obsah do nasledujúcej oblasti a stlačte OK.","title":"Vložiť"},"button":{"selectedLabel":"%1 (Vybrané)"},"blockquote":{"toolbar":"Citácia"},"basicstyles":{"bold":"Tučné","italic":"Kurzíva","strike":"Prečiarknuté","subscript":"Dolný index","superscript":"Horný index","underline":"Podčiarknuté"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Všetky práva vyhradené.","dlgTitle":"O aplikácii CKEditor 4","moreInfo":"Pre informácie o licenciách, prosíme, navštívte našu web stránku:"},"editor":"Editor formátovaného textu","editorPanel":"Panel editora formátovaného textu","common":{"editorHelp":"Stlačením ALT 0 spustiť pomocníka","browseServer":"Prehliadať server","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Odoslať","uploadSubmit":"Odoslať na server","image":"Obrázok","flash":"Flash","form":"Formulár","checkbox":"Zaškrtávacie pole","radio":"Prepínač","textField":"Textové pole","textarea":"Textová oblasť","hiddenField":"Skryté pole","button":"Tlačidlo","select":"Rozbaľovací zoznam","imageButton":"Obrázkové tlačidlo","notSet":"<nenastavené>","id":"Id","name":"Meno","langDir":"Orientácia jazyka","langDirLtr":"Zľava doprava (LTR)","langDirRtl":"Sprava doľava (RTL)","langCode":"Kód jazyka","longDescr":"Dlhý popis URL","cssClass":"Trieda štýlu","advisoryTitle":"Pomocný titulok","cssStyle":"Štýl","ok":"OK","cancel":"Zrušiť","close":"Zatvoriť","preview":"Náhľad","resize":"Zmeniť veľkosť","generalTab":"Hlavné","advancedTab":"Rozšírené","validateNumberFailed":"Hodnota nie je číslo.","confirmNewPage":"Prajete si načítat novú stránku? Všetky neuložené zmeny budú stratené. ","confirmCancel":"Niektore možnosti boli zmenené. Naozaj chcete zavrieť okno?","options":"Možnosti","target":"Cieľ","targetNew":"Nové okno (_blank)","targetTop":"Najvrchnejšie okno (_top)","targetSelf":"To isté okno (_self)","targetParent":"Rodičovské okno (_parent)","langDirLTR":"Zľava doprava (LTR)","langDirRTL":"Sprava doľava (RTL)","styles":"Štýl","cssClasses":"Triedy štýlu","width":"Šírka","height":"Výška","align":"Zarovnanie","left":"Vľavo","right":"Vpravo","center":"Na stred","justify":"Do bloku","alignLeft":"Zarovnať vľavo","alignRight":"Zarovnať vpravo","alignCenter":"Zarovnať na stred","alignTop":"Nahor","alignMiddle":"Na stred","alignBottom":"Dole","alignNone":"Žiadne","invalidValue":"Neplatná hodnota.","invalidHeight":"Výška musí byť číslo.","invalidWidth":"Šírka musí byť číslo.","invalidLength":"Hodnota uvedená v poli \"%1\" musí byť kladné číslo a s platnou mernou jednotkou (%2), alebo bez nej.","invalidCssLength":"Špecifikovaná hodnota pre pole \"%1\" musí byť kladné číslo s alebo bez platnej CSS mernej jednotky (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt alebo pc).","invalidHtmlLength":"Špecifikovaná hodnota pre pole \"%1\" musí byť kladné číslo s alebo bez platnej HTML mernej jednotky (px alebo %).","invalidInlineStyle":"Zadaná hodnota pre inline štýl musí pozostávať s jedného, alebo viac dvojíc formátu \"názov: hodnota\", oddelených bodkočiarkou.","cssLengthTooltip":"Vložte číslo pre hodnotu v pixeloch alebo číslo so správnou CSS jednotou (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt alebo pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nedostupný</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Medzerník","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Klávesová skratka","optionDefault":"Predvolený"}};
\ No newline at end of file
......@@ -3,13 +3,13 @@
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.dialog.add("image2",function(f){function C(){var a=this.getValue().match(D);(a=!(!a||0===parseInt(a[1],10)))||alert(c.invalidLength.replace("%1",c[this.id]).replace("%2","px"));return a}function N(){function a(a,c){q.push(b.once(a,function(a){for(var b;b=q.pop();)b.removeListener();c(a)}))}var b=r.createElement("img"),q=[];return function(q,c,e){a("load",function(){var a=E(b);c.call(e,b,a.width,a.height)});a("error",function(){c(null)});a("abort",function(){c(null)});b.setAttribute("src",
(w.baseHref||"")+q+"?"+Math.random().toString(16).substring(2))}}function F(){var a=this.getValue();t(!1);a!==x.data.src?(G(a,function(a,b,c){t(!0);if(!a)return k(!1);g.setValue(!1===f.config.image2_prefillDimensions?0:b);h.setValue(!1===f.config.image2_prefillDimensions?0:c);u=b;v=c;k(H.checkHasNaturalRatio(a))}),l=!0):l?(t(!0),g.setValue(m),h.setValue(n),l=!1):t(!0)}function I(){if(e){var a=this.getValue();if(a&&(a.match(D)||k(!1),"0"!==a)){var b="width"==this.id,c=m||u,d=n||v,a=b?Math.round(a/
c*d):Math.round(a/d*c);isNaN(a)||(b?h:g).setValue(a)}}}function k(a){if(d){if("boolean"==typeof a){if(y)return;e=a}else a=g.getValue(),y=!0,(e=!e)&&a&&(a*=n/m,isNaN(a)||h.setValue(Math.round(a)));d[e?"removeClass":"addClass"]("cke_btn_unlocked");d.setAttribute("aria-checked",e);CKEDITOR.env.hc&&d.getChild(0).setHtml(e?CKEDITOR.env.ie?"":"":CKEDITOR.env.ie?"":"")}}function t(a){a=a?"enable":"disable";g[a]();h[a]()}var D=/(^\s*(\d+)(px)?\s*$)|^$/i,J=CKEDITOR.tools.getNextId(),K=CKEDITOR.tools.getNextId(),
(w.baseHref||"")+q+"?"+Math.random().toString(16).substring(2))}}function F(){var a=this.getValue();t(!1);a!==x.data.src?(G(a,function(a,b,c){t(!0);if(!a)return m(!1);g.setValue(!1===f.config.image2_prefillDimensions?0:b);h.setValue(!1===f.config.image2_prefillDimensions?0:c);u=k=b;v=l=c;m(H.checkHasNaturalRatio(a))}),n=!0):n?(t(!0),g.setValue(k),h.setValue(l),n=!1):t(!0)}function I(){if(e){var a=this.getValue();if(a&&(a.match(D)||m(!1),"0"!==a)){var b="width"==this.id,c=k||u,d=l||v,a=b?Math.round(a/
c*d):Math.round(a/d*c);isNaN(a)||(b?h:g).setValue(a)}}}function m(a){if(d){if("boolean"==typeof a){if(y)return;e=a}else a=g.getValue(),y=!0,(e=!e)&&a&&(a*=l/k,isNaN(a)||h.setValue(Math.round(a)));d[e?"removeClass":"addClass"]("cke_btn_unlocked");d.setAttribute("aria-checked",e);CKEDITOR.env.hc&&d.getChild(0).setHtml(e?CKEDITOR.env.ie?"":"":CKEDITOR.env.ie?"":"")}}function t(a){a=a?"enable":"disable";g[a]();h[a]()}var D=/(^\s*(\d+)(px)?\s*$)|^$/i,J=CKEDITOR.tools.getNextId(),K=CKEDITOR.tools.getNextId(),
b=f.lang.image2,c=f.lang.common,O=(new CKEDITOR.template('\x3cdiv\x3e\x3ca href\x3d"javascript:void(0)" tabindex\x3d"-1" title\x3d"'+b.lockRatio+'" class\x3d"cke_btn_locked" id\x3d"{lockButtonId}" role\x3d"checkbox"\x3e\x3cspan class\x3d"cke_icon"\x3e\x3c/span\x3e\x3cspan class\x3d"cke_label"\x3e'+b.lockRatio+'\x3c/span\x3e\x3c/a\x3e\x3ca href\x3d"javascript:void(0)" tabindex\x3d"-1" title\x3d"'+b.resetSize+'" class\x3d"cke_btn_reset" id\x3d"{resetButtonId}" role\x3d"button"\x3e\x3cspan class\x3d"cke_label"\x3e'+
b.resetSize+"\x3c/span\x3e\x3c/a\x3e\x3c/div\x3e")).output({lockButtonId:J,resetButtonId:K}),H=CKEDITOR.plugins.image2,w=f.config,z=!(!w.filebrowserImageBrowseUrl&&!w.filebrowserBrowseUrl),A=f.widgets.registered.image.features,E=H.getNatural,r,x,L,G,m,n,u,v,l,e,y,d,p,g,h,B,M=[{id:"src",type:"text",label:c.url,onKeyup:F,onChange:F,setup:function(a){this.setValue(a.data.src)},commit:function(a){a.setData("src",this.getValue())},validate:CKEDITOR.dialog.validate.notEmpty(b.urlMissing)}];z&&M.push({type:"button",
id:"browse",style:"display:inline-block;margin-top:14px;",align:"center",label:f.lang.common.browseServer,hidden:!0,filebrowser:"info:src"});return{title:b.title,minWidth:250,minHeight:100,onLoad:function(){r=this._.element.getDocument();G=N()},onShow:function(){x=this.widget;L=x.parts.image;l=y=e=!1;B=E(L);u=m=B.width;v=n=B.height},contents:[{id:"info",label:b.infoTab,elements:[{type:"vbox",padding:0,children:[{type:"hbox",widths:["100%"],className:"cke_dialog_image_url",children:M}]},{id:"alt",
b.resetSize+"\x3c/span\x3e\x3c/a\x3e\x3c/div\x3e")).output({lockButtonId:J,resetButtonId:K}),H=CKEDITOR.plugins.image2,w=f.config,z=!(!w.filebrowserImageBrowseUrl&&!w.filebrowserBrowseUrl),A=f.widgets.registered.image.features,E=H.getNatural,r,x,L,G,k,l,u,v,n,e,y,d,p,g,h,B,M=[{id:"src",type:"text",label:c.url,onKeyup:F,onChange:F,setup:function(a){this.setValue(a.data.src)},commit:function(a){a.setData("src",this.getValue())},validate:CKEDITOR.dialog.validate.notEmpty(b.urlMissing)}];z&&M.push({type:"button",
id:"browse",style:"display:inline-block;margin-top:14px;",align:"center",label:f.lang.common.browseServer,hidden:!0,filebrowser:"info:src"});return{title:b.title,minWidth:250,minHeight:100,onLoad:function(){r=this._.element.getDocument();G=N()},onShow:function(){x=this.widget;L=x.parts.image;n=y=e=!1;B=E(L);u=k=B.width;v=l=B.height},contents:[{id:"info",label:b.infoTab,elements:[{type:"vbox",padding:0,children:[{type:"hbox",widths:["100%"],className:"cke_dialog_image_url",children:M}]},{id:"alt",
type:"text",label:b.alt,setup:function(a){this.setValue(a.data.alt)},commit:function(a){a.setData("alt",this.getValue())},validate:!0===f.config.image2_altRequired?CKEDITOR.dialog.validate.notEmpty(b.altMissing):null},{type:"hbox",widths:["25%","25%","50%"],requiredContent:A.dimension.requiredContent,children:[{type:"text",width:"45px",id:"width",label:c.width,validate:C,onKeyUp:I,onLoad:function(){g=this},setup:function(a){this.setValue(a.data.width)},commit:function(a){a.setData("width",this.getValue())}},
{type:"text",id:"height",width:"45px",label:c.height,validate:C,onKeyUp:I,onLoad:function(){h=this},setup:function(a){this.setValue(a.data.height)},commit:function(a){a.setData("height",this.getValue())}},{id:"lock",type:"html",style:"margin-top:18px;width:40px;height:20px;",onLoad:function(){function a(a){a.on("mouseover",function(){this.addClass("cke_btn_over")},a);a.on("mouseout",function(){this.removeClass("cke_btn_over")},a)}var b=this.getDialog();d=r.getById(J);p=r.getById(K);d&&(b.addFocusable(d,
4+z),d.on("click",function(a){k();a.data&&a.data.preventDefault()},this.getDialog()),a(d));p&&(b.addFocusable(p,5+z),p.on("click",function(a){l?(g.setValue(u),h.setValue(v)):(g.setValue(m),h.setValue(n));a.data&&a.data.preventDefault()},this),a(p))},setup:function(a){k(a.data.lock)},commit:function(a){a.setData("lock",e)},html:O}]},{type:"hbox",id:"alignment",requiredContent:A.align.requiredContent,children:[{id:"align",type:"radio",items:[[c.alignNone,"none"],[c.left,"left"],[c.center,"center"],
4+z),d.on("click",function(a){m();a.data&&a.data.preventDefault()},this.getDialog()),a(d));p&&(b.addFocusable(p,5+z),p.on("click",function(a){n?(g.setValue(u),h.setValue(v)):(g.setValue(k),h.setValue(l));a.data&&a.data.preventDefault()},this),a(p))},setup:function(a){m(a.data.lock)},commit:function(a){a.setData("lock",e)},html:O}]},{type:"hbox",id:"alignment",requiredContent:A.align.requiredContent,children:[{id:"align",type:"radio",items:[[c.alignNone,"none"],[c.left,"left"],[c.center,"center"],
[c.right,"right"]],label:c.align,setup:function(a){this.setValue(a.data.align)},commit:function(a){a.setData("align",this.getValue())}}]},{id:"hasCaption",type:"checkbox",label:b.captioned,requiredContent:A.caption.requiredContent,setup:function(a){this.setValue(a.data.hasCaption)},commit:function(a){a.setData("hasCaption",this.getValue())}}]},{id:"Upload",hidden:!0,filebrowser:"uploadButton",label:b.uploadTab,elements:[{type:"file",id:"upload",label:b.btnUpload,style:"height:40px"},{type:"fileButton",
id:"uploadButton",filebrowser:"info:src",label:b.btnUpload,"for":["Upload","upload"]}]}]}});
\ No newline at end of file
......@@ -24,10 +24,10 @@ classList:
ckeditor:
remote: https://github.com/ckeditor/ckeditor-dev
version: "4.10.0"
version: "4.10.1"
license:
name: GNU-GPL-2.0-or-later
url: https://github.com/ckeditor/ckeditor-dev/blob/4.10.0/LICENSE.md
url: https://github.com/ckeditor/ckeditor-dev/blob/4.10.1/LICENSE.md
gpl-compatible: true
js:
assets/vendor/ckeditor/ckeditor.js: { preprocess: false, minified: true }
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment