Commit bd251512 authored by catch's avatar catch
Browse files

Issue #3215916 by catch, larowlan: Update ckeditor to 4.16.1

parent 2bd2e1e8
CKEditor 4 Changelog
====================
## CKEditor 4.17
New Features:
* [#4461](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/4461): Introduced possibility to delay editor initialization while it is in detached DOM element.
Fixed Issues:
* [#3757](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/3757): [Firefox] Fixed: images pasted from [clipboard](https://ckeditor.com/cke4/addon/clipboard) are not inserted as Base64-encoded images.
* [#4604](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/4604): Fixed: [`CKEDITOR.plugins.clipboard.dataTransfer#getTypes()`](https://ckeditor.com/docs/ckeditor4/latest/api/CKEDITOR_plugins_clipboard_dataTransfer.html#method-getTypes) returns no types.
* [#4597](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/4597): Fixed: Incorrect color conversion for HSL/HSLA values in [`CKEDITOR.tools.color`](https://ckeditor.com/docs/ckeditor4/latest/api/CKEDITOR_tools_color.html).
* [#4596](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/4596): Fixed: Incorrect handling of HSL/HSLA values in [`CKEDITOR.tools.color`](https://ckeditor.com/docs/ckeditor4/latest/api/CKEDITOR_tools_color.html).
**API Changes:**
* [#4604](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/4604): Added the [`CKEDITOR.plugins.clipboard.dataTransfer#isFileTransfer()`](https://ckeditor.com/docs/ckeditor4/latest/api/CKEDITOR_plugins_clipboard_dataTransfer.html#method-isFileTransfer) method.
* [#4583](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/4583): Added support for new, comma-less color syntax to [`CKEDITOR.tools.color`](https://ckeditor.com/docs/ckeditor4/latest/api/CKEDITOR_tools_color.html).
* [#4467](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/4467): Inserting content next to block [widgets](https://ckeditor.com/cke4/addon/widget) using keyboard navigation is now possible. Thanks to [bunglegrind](https://github.com/bunglegrind)!
## CKEditor 4.16.1
Fixed Issues:
* [#4617](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/4617): Fixed: [Autocomplete](https://ckeditor.com/cke4/addon/autocomplete) is not accessible in inline editors.
* [#4493](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/4493): Fixed: The [drop-down](https://ckeditor.com/cke4/addon/richcombo) label does not reflect the current value of the drop-down.
* [#1572](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/1572): Fixed: A paragraph before or after a [widget](https://ckeditor.com/cke4/addon/widget) cannot be removed. Thanks to [bunglegrind](https://github.com/bunglegrind)!
* [#4301](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/4301): Fixed: Pasted content is overwritten when pasted in an initially empty editor with the [`div` Enter mode](https://ckeditor.com/docs/ckeditor4/latest/features/enterkey.html).
* [#4351](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/4351): Fixed: Incorrect values for RGBA/HSLA colors in [Color Dialog](https://ckeditor.com/cke4/addon/colordialog).
* [#4509](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/4509): Fixed: Incorrect handling of drag & drop inside [widgets](https://ckeditor.com/cke4/addon/widget) and nested editables.
* [#4611](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/4611): [Android, iOS] Fixed: Incorrect hover styles for buttons in the toolbar on mobile devices.
* [#4652](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/4652): Fixed: [Event data](https://ckeditor.com/docs/ckeditor4/latest/api/CKEDITOR_eventInfo.html) set to `false` is treated as an event cancelation.
## CKEditor 4.16
**Security Updates:**
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -2,4 +2,4 @@
Copyright (c) 2003-2021, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['nl']={"widget":{"move":"Klik en sleep om te verplaatsen","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Opnieuw uitvoeren","undo":"Ongedaan maken"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Werkbalk inklappen","toolbarExpand":"Werkbalk uitklappen","toolbarGroups":{"document":"Document","clipboard":"Klembord/Ongedaan maken","editing":"Bewerken","forms":"Formulieren","basicstyles":"Basisstijlen","paragraph":"Paragraaf","links":"Links","insert":"Invoegen","styles":"Stijlen","colors":"Kleuren","tools":"Toepassingen"},"toolbars":"Werkbalken"},"table":{"border":"Randdikte","caption":"Bijschrift","cell":{"menu":"Cel","insertBefore":"Voeg cel in voor","insertAfter":"Voeg cel in na","deleteCell":"Cellen verwijderen","merge":"Cellen samenvoegen","mergeRight":"Voeg samen naar rechts","mergeDown":"Voeg samen naar beneden","splitHorizontal":"Splits cel horizontaal","splitVertical":"Splits cel vertikaal","title":"Celeigenschappen","cellType":"Celtype","rowSpan":"Rijen samenvoegen","colSpan":"Kolommen samenvoegen","wordWrap":"Automatische terugloop","hAlign":"Horizontale uitlijning","vAlign":"Verticale uitlijning","alignBaseline":"Tekstregel","bgColor":"Achtergrondkleur","borderColor":"Randkleur","data":"Gegevens","header":"Kop","yes":"Ja","no":"Nee","invalidWidth":"De celbreedte moet een getal zijn.","invalidHeight":"De celhoogte moet een getal zijn.","invalidRowSpan":"Rijen samenvoegen moet een heel getal zijn.","invalidColSpan":"Kolommen samenvoegen moet een heel getal zijn.","chooseColor":"Kies"},"cellPad":"Celopvulling","cellSpace":"Celafstand","column":{"menu":"Kolom","insertBefore":"Voeg kolom in voor","insertAfter":"Voeg kolom in na","deleteColumn":"Kolommen verwijderen"},"columns":"Kolommen","deleteTable":"Tabel verwijderen","headers":"Koppen","headersBoth":"Beide","headersColumn":"Eerste kolom","headersNone":"Geen","headersRow":"Eerste rij","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"De randdikte moet een getal zijn.","invalidCellPadding":"Celopvulling moet een getal zijn.","invalidCellSpacing":"Celafstand moet een getal zijn.","invalidCols":"Het aantal kolommen moet een getal zijn groter dan 0.","invalidHeight":"De tabelhoogte moet een getal zijn.","invalidRows":"Het aantal rijen moet een getal zijn groter dan 0.","invalidWidth":"De tabelbreedte moet een getal zijn.","menu":"Tabeleigenschappen","row":{"menu":"Rij","insertBefore":"Voeg rij in voor","insertAfter":"Voeg rij in na","deleteRow":"Rijen verwijderen"},"rows":"Rijen","summary":"Samenvatting","title":"Tabeleigenschappen","toolbar":"Tabel","widthPc":"procent","widthPx":"pixels","widthUnit":"eenheid breedte"},"stylescombo":{"label":"Stijl","panelTitle":"Opmaakstijlen","panelTitle1":"Blok stijlen","panelTitle2":"Inline stijlen","panelTitle3":"Object stijlen"},"specialchar":{"options":"Speciale tekens opties","title":"Selecteer speciaal teken","toolbar":"Speciaal teken invoegen"},"sourcedialog":{"toolbar":"Broncode","title":"Broncode"},"sourcearea":{"toolbar":"Broncode"},"showblocks":{"toolbar":"Toon blokken"},"removeformat":{"toolbar":"Opmaak verwijderen"},"pastetext":{"button":"Plakken als platte tekst","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Plakken als platte tekst"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"De tekst die u wilt plakken lijkt gekopieerd te zijn vanuit Word. Wilt u de tekst opschonen voordat deze geplakt wordt?","error":"Het was niet mogelijk om de geplakte tekst op te schonen door een interne fout","title":"Plakken vanuit Word","toolbar":"Plakken vanuit Word"},"notification":{"closed":"Melding gesloten."},"maximize":{"maximize":"Maximaliseren","minimize":"Minimaliseren"},"magicline":{"title":"Hier paragraaf invoeren"},"list":{"bulletedlist":"Opsomming invoegen","numberedlist":"Genummerde lijst invoegen"},"language":{"button":"Taal instellen","remove":"Taal verwijderen"},"indent":{"indent":"Inspringing vergroten","outdent":"Inspringing verkleinen"},"image2":{"alt":"Alternatieve tekst","btnUpload":"Naar server verzenden","captioned":"Afbeelding met onderschrift","captionPlaceholder":"Onderschrift","infoTab":"Afbeeldingsinformatie","lockRatio":"Verhouding vergrendelen","menu":"Eigenschappen afbeelding","pathName":"afbeelding","pathNameCaption":"onderschrift","resetSize":"Afmetingen herstellen","resizer":"Klik en sleep om te herschalen","title":"Afbeeldingseigenschappen","uploadTab":"Uploaden","urlMissing":"De URL naar de afbeelding ontbreekt.","altMissing":"Alternatieve tekst ontbreekt."},"horizontalrule":{"toolbar":"Horizontale lijn invoegen"},"format":{"label":"Opmaak","panelTitle":"Opmaak","tag_address":"Adres","tag_div":"Normaal (DIV)","tag_h1":"Kop 1","tag_h2":"Kop 2","tag_h3":"Kop 3","tag_h4":"Kop 4","tag_h5":"Kop 5","tag_h6":"Kop 6","tag_p":"Normaal","tag_pre":"Met opmaak"},"filetools":{"loadError":"Fout tijdens lezen van bestand.","networkError":"Netwerkfout tijdens uploaden van bestand.","httpError404":"HTTP fout tijdens uploaden van bestand (404: Bestand niet gevonden).","httpError403":"HTTP fout tijdens uploaden van bestand (403: Verboden).","httpError":"HTTP fout tijdens uploaden van bestand (fout status: %1).","noUrlError":"Upload URL is niet gedefinieerd.","responseError":"Ongeldig antwoord van server."},"elementspath":{"eleLabel":"Elementenpad","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Contextmenu opties"},"clipboard":{"copy":"Kopiëren","copyError":"De beveiligingsinstelling van de browser verhinderen het automatisch kopiëren. Gebruik de sneltoets Ctrl/Cmd+C van het toetsenbord.","cut":"Knippen","cutError":"De beveiligingsinstelling van de browser verhinderen het automatisch knippen. Gebruik de sneltoets Ctrl/Cmd+X van het toetsenbord.","paste":"Plakken","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Plakgebied","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK."},"blockquote":{"toolbar":"Citaatblok"},"basicstyles":{"bold":"Vet","italic":"Cursief","strike":"Doorhalen","subscript":"Subscript","superscript":"Superscript","underline":"Onderstrepen"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Alle rechten voorbehouden.","dlgTitle":"Over CKEditor 4","moreInfo":"Bezoek onze website voor licentieinformatie:"},"editor":"Tekstverwerker","editorPanel":"Tekstverwerker beheerpaneel","common":{"editorHelp":"Druk ALT 0 voor hulp","browseServer":"Bladeren op server","url":"URL","protocol":"Protocol","upload":"Upload","uploadSubmit":"Naar server verzenden","image":"Afbeelding","flash":"Flash","form":"Formulier","checkbox":"Selectievinkje","radio":"Keuzerondje","textField":"Tekstveld","textarea":"Tekstvak","hiddenField":"Verborgen veld","button":"Knop","select":"Selectieveld","imageButton":"Afbeeldingsknop","notSet":"<niet ingevuld>","id":"Id","name":"Naam","langDir":"Schrijfrichting","langDirLtr":"Links naar rechts (LTR)","langDirRtl":"Rechts naar links (RTL)","langCode":"Taalcode","longDescr":"Lange URL-omschrijving","cssClass":"Stylesheet-klassen","advisoryTitle":"Adviserende titel","cssStyle":"Stijl","ok":"OK","cancel":"Annuleren","close":"Sluiten","preview":"Voorbeeld","resize":"Sleep om te herschalen","generalTab":"Algemeen","advancedTab":"Geavanceerd","validateNumberFailed":"Deze waarde is geen geldig getal.","confirmNewPage":"Alle aangebrachte wijzigingen gaan verloren. Weet u zeker dat u een nieuwe pagina wilt openen?","confirmCancel":"Enkele opties zijn gewijzigd. Weet u zeker dat u dit dialoogvenster wilt sluiten?","options":"Opties","target":"Doelvenster","targetNew":"Nieuw venster (_blank)","targetTop":"Hele venster (_top)","targetSelf":"Zelfde venster (_self)","targetParent":"Origineel venster (_parent)","langDirLTR":"Links naar rechts (LTR)","langDirRTL":"Rechts naar links (RTL)","styles":"Stijl","cssClasses":"Stylesheet-klassen","width":"Breedte","height":"Hoogte","align":"Uitlijning","left":"Links","right":"Rechts","center":"Centreren","justify":"Uitvullen","alignLeft":"Links uitlijnen","alignRight":"Rechts uitlijnen","alignCenter":"Centreren","alignTop":"Boven","alignMiddle":"Midden","alignBottom":"Onder","alignNone":"Geen","invalidValue":"Ongeldige waarde.","invalidHeight":"De hoogte moet een getal zijn.","invalidWidth":"De breedte moet een getal zijn.","invalidLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid measurement unit (%2).","invalidCssLength":"Waarde in veld \"%1\" moet een positief nummer zijn, met of zonder een geldige CSS meeteenheid (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt of pc).","invalidHtmlLength":"Waarde in veld \"%1\" moet een positief nummer zijn, met of zonder een geldige HTML meeteenheid (px of %).","invalidInlineStyle":"Waarde voor de online stijl moet bestaan uit een of meerdere tupels met het formaat \"naam : waarde\", gescheiden door puntkomma's.","cssLengthTooltip":"Geef een nummer in voor een waarde in pixels of geef een nummer in met een geldige CSS eenheid (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, of pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, niet beschikbaar</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Spatie","35":"End","36":"Home","46":"Verwijderen","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Sneltoets","optionDefault":"Standaard"}};
\ No newline at end of file
CKEDITOR.lang['nl']={"widget":{"move":"Klik en sleep om te verplaatsen","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Opnieuw uitvoeren","undo":"Ongedaan maken"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Werkbalk inklappen","toolbarExpand":"Werkbalk uitklappen","toolbarGroups":{"document":"Document","clipboard":"Klembord/Ongedaan maken","editing":"Bewerken","forms":"Formulieren","basicstyles":"Basisstijlen","paragraph":"Paragraaf","links":"Links","insert":"Invoegen","styles":"Stijlen","colors":"Kleuren","tools":"Toepassingen"},"toolbars":"Werkbalken"},"table":{"border":"Randdikte","caption":"Bijschrift","cell":{"menu":"Cel","insertBefore":"Voeg cel in voor","insertAfter":"Voeg cel in na","deleteCell":"Cellen verwijderen","merge":"Cellen samenvoegen","mergeRight":"Voeg samen naar rechts","mergeDown":"Voeg samen naar beneden","splitHorizontal":"Splits cel horizontaal","splitVertical":"Splits cel vertikaal","title":"Celeigenschappen","cellType":"Celtype","rowSpan":"Rijen samenvoegen","colSpan":"Kolommen samenvoegen","wordWrap":"Automatische terugloop","hAlign":"Horizontale uitlijning","vAlign":"Verticale uitlijning","alignBaseline":"Tekstregel","bgColor":"Achtergrondkleur","borderColor":"Randkleur","data":"Gegevens","header":"Kop","yes":"Ja","no":"Nee","invalidWidth":"De celbreedte moet een getal zijn.","invalidHeight":"De celhoogte moet een getal zijn.","invalidRowSpan":"Rijen samenvoegen moet een heel getal zijn.","invalidColSpan":"Kolommen samenvoegen moet een heel getal zijn.","chooseColor":"Kies"},"cellPad":"Celopvulling","cellSpace":"Celafstand","column":{"menu":"Kolom","insertBefore":"Voeg kolom in voor","insertAfter":"Voeg kolom in na","deleteColumn":"Kolommen verwijderen"},"columns":"Kolommen","deleteTable":"Tabel verwijderen","headers":"Koppen","headersBoth":"Beide","headersColumn":"Eerste kolom","headersNone":"Geen","headersRow":"Eerste rij","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"De randdikte moet een getal zijn.","invalidCellPadding":"Celopvulling moet een getal zijn.","invalidCellSpacing":"Celafstand moet een getal zijn.","invalidCols":"Het aantal kolommen moet een getal zijn groter dan 0.","invalidHeight":"De tabelhoogte moet een getal zijn.","invalidRows":"Het aantal rijen moet een getal zijn groter dan 0.","invalidWidth":"De tabelbreedte moet een getal zijn.","menu":"Tabeleigenschappen","row":{"menu":"Rij","insertBefore":"Voeg rij in voor","insertAfter":"Voeg rij in na","deleteRow":"Rijen verwijderen"},"rows":"Rijen","summary":"Samenvatting","title":"Tabeleigenschappen","toolbar":"Tabel","widthPc":"procent","widthPx":"pixels","widthUnit":"eenheid breedte"},"stylescombo":{"label":"Stijl","panelTitle":"Opmaakstijlen","panelTitle1":"Blok stijlen","panelTitle2":"Inline stijlen","panelTitle3":"Object stijlen"},"specialchar":{"options":"Speciale tekens opties","title":"Selecteer speciaal teken","toolbar":"Speciaal teken invoegen"},"sourcedialog":{"toolbar":"Broncode","title":"Broncode"},"sourcearea":{"toolbar":"Broncode"},"showblocks":{"toolbar":"Toon blokken"},"removeformat":{"toolbar":"Opmaak verwijderen"},"pastetext":{"button":"Plakken als platte tekst","pasteNotification":"Plakken met de knop in de werkbalk wordt niet ondersteund door de browser. Gebruik de sneltoets %1 van het toetsenbord.","title":"Plakken als platte tekst"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"De tekst die u wilt plakken lijkt gekopieerd te zijn vanuit Word. Wilt u de tekst opschonen voordat deze geplakt wordt?","error":"Het was niet mogelijk om de geplakte tekst op te schonen door een interne fout","title":"Plakken vanuit Word","toolbar":"Plakken vanuit Word"},"notification":{"closed":"Melding gesloten."},"maximize":{"maximize":"Maximaliseren","minimize":"Minimaliseren"},"magicline":{"title":"Hier paragraaf invoeren"},"list":{"bulletedlist":"Opsomming invoegen","numberedlist":"Genummerde lijst invoegen"},"language":{"button":"Taal instellen","remove":"Taal verwijderen"},"indent":{"indent":"Inspringing vergroten","outdent":"Inspringing verkleinen"},"image2":{"alt":"Alternatieve tekst","btnUpload":"Naar server verzenden","captioned":"Afbeelding met onderschrift","captionPlaceholder":"Onderschrift","infoTab":"Afbeeldingsinformatie","lockRatio":"Verhouding vergrendelen","menu":"Eigenschappen afbeelding","pathName":"afbeelding","pathNameCaption":"onderschrift","resetSize":"Afmetingen herstellen","resizer":"Klik en sleep om te herschalen","title":"Afbeeldingseigenschappen","uploadTab":"Uploaden","urlMissing":"De URL naar de afbeelding ontbreekt.","altMissing":"Alternatieve tekst ontbreekt."},"horizontalrule":{"toolbar":"Horizontale lijn invoegen"},"format":{"label":"Opmaak","panelTitle":"Opmaak","tag_address":"Adres","tag_div":"Normaal (DIV)","tag_h1":"Kop 1","tag_h2":"Kop 2","tag_h3":"Kop 3","tag_h4":"Kop 4","tag_h5":"Kop 5","tag_h6":"Kop 6","tag_p":"Normaal","tag_pre":"Met opmaak"},"filetools":{"loadError":"Fout tijdens lezen van bestand.","networkError":"Netwerkfout tijdens uploaden van bestand.","httpError404":"HTTP fout tijdens uploaden van bestand (404: Bestand niet gevonden).","httpError403":"HTTP fout tijdens uploaden van bestand (403: Verboden).","httpError":"HTTP fout tijdens uploaden van bestand (fout status: %1).","noUrlError":"Upload URL is niet gedefinieerd.","responseError":"Ongeldig antwoord van server."},"elementspath":{"eleLabel":"Elementenpad","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Contextmenu opties"},"clipboard":{"copy":"Kopiëren","copyError":"De beveiligingsinstelling van de browser verhinderen het automatisch kopiëren. Gebruik de sneltoets Ctrl/Cmd+C van het toetsenbord.","cut":"Knippen","cutError":"De beveiligingsinstelling van de browser verhinderen het automatisch knippen. Gebruik de sneltoets Ctrl/Cmd+X van het toetsenbord.","paste":"Plakken","pasteNotification":"Plakken met de knop in de werkbalk wordt niet ondersteund door de browser. Gebruik de sneltoets %1 van het toetsenbord.","pasteArea":"Plakgebied","pasteMsg":"Plak de inhoud in het vak hieronder en druk op OK."},"blockquote":{"toolbar":"Citaatblok"},"basicstyles":{"bold":"Vet","italic":"Cursief","strike":"Doorhalen","subscript":"Subscript","superscript":"Superscript","underline":"Onderstrepen"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Alle rechten voorbehouden.","dlgTitle":"Over CKEditor 4","moreInfo":"Bezoek onze website voor licentieinformatie:"},"editor":"Tekstverwerker","editorPanel":"Tekstverwerker beheerpaneel","common":{"editorHelp":"Druk ALT 0 voor hulp","browseServer":"Bladeren op server","url":"URL","protocol":"Protocol","upload":"Upload","uploadSubmit":"Naar server verzenden","image":"Afbeelding","flash":"Flash","form":"Formulier","checkbox":"Selectievinkje","radio":"Keuzerondje","textField":"Tekstveld","textarea":"Tekstvak","hiddenField":"Verborgen veld","button":"Knop","select":"Selectieveld","imageButton":"Afbeeldingsknop","notSet":"<niet ingevuld>","id":"Id","name":"Naam","langDir":"Schrijfrichting","langDirLtr":"Links naar rechts (LTR)","langDirRtl":"Rechts naar links (RTL)","langCode":"Taalcode","longDescr":"Lange URL-omschrijving","cssClass":"Stylesheet-klassen","advisoryTitle":"Adviserende titel","cssStyle":"Stijl","ok":"OK","cancel":"Annuleren","close":"Sluiten","preview":"Voorbeeld","resize":"Sleep om te herschalen","generalTab":"Algemeen","advancedTab":"Geavanceerd","validateNumberFailed":"Deze waarde is geen geldig getal.","confirmNewPage":"Alle aangebrachte wijzigingen gaan verloren. Weet u zeker dat u een nieuwe pagina wilt openen?","confirmCancel":"Enkele opties zijn gewijzigd. Weet u zeker dat u dit dialoogvenster wilt sluiten?","options":"Opties","target":"Doelvenster","targetNew":"Nieuw venster (_blank)","targetTop":"Hele venster (_top)","targetSelf":"Zelfde venster (_self)","targetParent":"Origineel venster (_parent)","langDirLTR":"Links naar rechts (LTR)","langDirRTL":"Rechts naar links (RTL)","styles":"Stijl","cssClasses":"Stylesheet-klassen","width":"Breedte","height":"Hoogte","align":"Uitlijning","left":"Links","right":"Rechts","center":"Centreren","justify":"Uitvullen","alignLeft":"Links uitlijnen","alignRight":"Rechts uitlijnen","alignCenter":"Centreren","alignTop":"Boven","alignMiddle":"Midden","alignBottom":"Onder","alignNone":"Geen","invalidValue":"Ongeldige waarde.","invalidHeight":"De hoogte moet een getal zijn.","invalidWidth":"De breedte moet een getal zijn.","invalidLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid measurement unit (%2).","invalidCssLength":"Waarde in veld \"%1\" moet een positief nummer zijn, met of zonder een geldige CSS meeteenheid (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt of pc).","invalidHtmlLength":"Waarde in veld \"%1\" moet een positief nummer zijn, met of zonder een geldige HTML meeteenheid (px of %).","invalidInlineStyle":"Waarde voor de online stijl moet bestaan uit een of meerdere tupels met het formaat \"naam : waarde\", gescheiden door puntkomma's.","cssLengthTooltip":"Geef een nummer in voor een waarde in pixels of geef een nummer in met een geldige CSS eenheid (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, of pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, niet beschikbaar</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Spatie","35":"End","36":"Home","46":"Verwijderen","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Sneltoets","optionDefault":"Standaard"}};
\ No newline at end of file
......@@ -2,4 +2,4 @@
Copyright (c) 2003-2021, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['zh']={"widget":{"move":"拖曳以移動","label":"%1 小工具"},"undo":{"redo":"取消復原","undo":"復原"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"摺疊工具列","toolbarExpand":"展開工具列","toolbarGroups":{"document":"文件","clipboard":"剪貼簿/復原","editing":"編輯選項","forms":"格式","basicstyles":"基本樣式","paragraph":"段落","links":"連結","insert":"插入","styles":"樣式","colors":"顏色","tools":"工具"},"toolbars":"編輯器工具列"},"table":{"border":"框線大小","caption":"標題","cell":{"menu":"儲存格","insertBefore":"前方插入儲存格","insertAfter":"後方插入儲存格","deleteCell":"刪除儲存格","merge":"合併儲存格","mergeRight":"向右合併","mergeDown":"向下合併","splitHorizontal":"水平分割儲存格","splitVertical":"垂直分割儲存格","title":"儲存格屬性","cellType":"儲存格類型","rowSpan":"列全長","colSpan":"行全長","wordWrap":"自動斷行","hAlign":"水平對齊","vAlign":"垂直對齊","alignBaseline":"基準線","bgColor":"背景顏色","borderColor":"框線顏色","data":"資料","header":"頁首","yes":"","no":"","invalidWidth":"儲存格寬度必須為數字。","invalidHeight":"儲存格高度必須為數字。","invalidRowSpan":"列全長必須是整數。","invalidColSpan":"行全長必須是整數。","chooseColor":"選擇"},"cellPad":"儲存格邊距","cellSpace":"儲存格間距","column":{"menu":"","insertBefore":"左方插入行","insertAfter":"右方插入行","deleteColumn":"刪除行"},"columns":"","deleteTable":"刪除表格","headers":"頁首","headersBoth":"同時","headersColumn":"第一行","headersNone":"","headersRow":"第一列","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"框線大小必須是整數。","invalidCellPadding":"儲存格邊距必須為正數。","invalidCellSpacing":"儲存格間距必須為正數。","invalidCols":"行數須為大於 0 的正整數。","invalidHeight":"表格高度必須為數字。","invalidRows":"列數須為大於 0 的正整數。","invalidWidth":"表格寬度必須為數字。","menu":"表格屬性","row":{"menu":"","insertBefore":"上方插入列","insertAfter":"下方插入列","deleteRow":"刪除列"},"rows":"","summary":"總結","title":"表格屬性","toolbar":"表格","widthPc":"百分比","widthPx":"像素","widthUnit":"寬度單位"},"stylescombo":{"label":"樣式","panelTitle":"格式化樣式","panelTitle1":"區塊樣式","panelTitle2":"內嵌樣式","panelTitle3":"物件樣式"},"specialchar":{"options":"特殊字元選項","title":"選取特殊字元","toolbar":"插入特殊字元"},"sourcedialog":{"toolbar":"原始碼","title":"原始碼"},"sourcearea":{"toolbar":"原始碼"},"showblocks":{"toolbar":"顯示區塊"},"removeformat":{"toolbar":"移除格式"},"pastetext":{"button":"貼成純文字","pasteNotification":"請按下「%1」貼上。您的瀏覽器不支援工具列按鈕或是內容功能表選項。 ","title":"貼成純文字"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"您想貼上的文字似乎是自 Word 複製而來,請問您是否要先清除 Word 的格式後再行貼上?","error":"由於發生內部錯誤,無法清除清除 Word 的格式。","title":"自 Word 貼上","toolbar":"自 Word 貼上"},"notification":{"closed":"通知已關閉。"},"maximize":{"maximize":"最大化","minimize":"最小化"},"magicline":{"title":"在此插入段落"},"list":{"bulletedlist":"插入/移除項目符號清單","numberedlist":"插入/移除編號清單清單"},"language":{"button":"設定語言","remove":"移除語言"},"indent":{"indent":"增加縮排","outdent":"減少縮排"},"image2":{"alt":"替代文字","btnUpload":"傳送至伺服器","captioned":"已加標題之圖片","captionPlaceholder":"標題","infoTab":"影像資訊","lockRatio":"固定比例","menu":"影像屬性","pathName":"圖片","pathNameCaption":"標題","resetSize":"重設大小","resizer":"拖曳以改變大小","title":"影像屬性","uploadTab":"上傳","urlMissing":"遺失圖片來源之 URL ","altMissing":"替代文字遺失。"},"horizontalrule":{"toolbar":"插入水平線"},"format":{"label":"格式","panelTitle":"段落格式","tag_address":"地址","tag_div":"標準 (DIV)","tag_h1":"標題 1","tag_h2":"標題 2","tag_h3":"標題 3","tag_h4":"標題 4","tag_h5":"標題 5","tag_h6":"標題 6","tag_p":"標準","tag_pre":"格式設定"},"filetools":{"loadError":"在讀取檔案時發生錯誤。","networkError":"在上傳檔案時發生網路錯誤。","httpError404":"在上傳檔案時發生 HTTP 錯誤(404:檔案找不到)。","httpError403":"在上傳檔案時發生 HTTP 錯誤(403:禁止)。","httpError":"在上傳檔案時發生 HTTP 錯誤(錯誤狀態:%1)。","noUrlError":"上傳的 URL 未被定義。","responseError":"不正確的伺服器回應。"},"elementspath":{"eleLabel":"元件路徑","eleTitle":"%1 個元件"},"contextmenu":{"options":"內容功能表選項"},"clipboard":{"copy":"複製","copyError":"瀏覽器的安全性設定不允許編輯器自動執行複製動作。請使用鍵盤快捷鍵 (Ctrl/Cmd+C) 複製。","cut":"剪下","cutError":"瀏覽器的安全性設定不允許編輯器自動執行剪下動作。請使用鏐盤快捷鍵 (Ctrl/Cmd+X) 剪下。","paste":"貼上","pasteNotification":"請按下「%1」貼上。您的瀏覽器不支援工具列按鈕或是內容功能表選項。","pasteArea":"貼上區","pasteMsg":"請將您的內容貼於下方區域中並按下「OK」。"},"blockquote":{"toolbar":"引用段落"},"basicstyles":{"bold":"粗體","italic":"斜體","strike":"刪除線","subscript":"下標","superscript":"上標","underline":"底線"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"關於 CKEditor 4","moreInfo":"關於授權資訊,請參閱我們的網站:"},"editor":"RTF 編輯器","editorPanel":"RTF 編輯器面板","common":{"editorHelp":"按下 ALT 0 取得說明。","browseServer":"瀏覽伺服器","url":"URL","protocol":"通訊協定","upload":"上傳","uploadSubmit":"傳送至伺服器","image":"圖像","flash":"Flash","form":"表格","checkbox":"核取方塊","radio":"選項按鈕","textField":"文字欄位","textarea":"文字區域","hiddenField":"隱藏欄位","button":"按鈕","select":"選取欄位","imageButton":"影像按鈕","notSet":"<未設定>","id":"ID","name":"名稱","langDir":"語言方向","langDirLtr":"由左至右 (LTR)","langDirRtl":"由右至左 (RTL)","langCode":"語言代碼","longDescr":"完整描述 URL","cssClass":"樣式表類別","advisoryTitle":"標題","cssStyle":"樣式","ok":"確定","cancel":"取消","close":"關閉","preview":"預覽","resize":"調整大小","generalTab":"一般","advancedTab":"進階","validateNumberFailed":"此值不是數值。","confirmNewPage":"現存的修改尚未儲存,要開新檔案?","confirmCancel":"部份選項尚未儲存,要關閉對話框?","options":"選項","target":"目標","targetNew":"開新視窗 (_blank)","targetTop":"最上層視窗 (_top)","targetSelf":"相同視窗 (_self)","targetParent":"父視窗 (_parent)","langDirLTR":"由左至右 (LTR)","langDirRTL":"由右至左 (RTL)","styles":"樣式","cssClasses":"樣式表類別","width":"寬度","height":"高度","align":"對齊方式","left":"靠左對齊","right":"靠右對齊","center":"置中對齊","justify":"左右對齊","alignLeft":"靠左對齊","alignRight":"靠右對齊","alignCenter":"置中對齊","alignTop":"頂端","alignMiddle":"中間對齊","alignBottom":"底端","alignNone":"","invalidValue":"無效值。","invalidHeight":"高度必須為數字。","invalidWidth":"寬度必須為數字。","invalidLength":"為「%1」欄位指定的值必須為正值,可包含或不包含測量單位(%2)。","invalidCssLength":"「%1」的值應為正數,並可包含有效的 CSS 單位 (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, 或 pc)。","invalidHtmlLength":"「%1」的值應為正數,並可包含有效的 HTML 單位 (px 或 %)。","invalidInlineStyle":"行內樣式的值應包含一個以上的變數值組,其格式如「名稱:值」,並以分號區隔之。","cssLengthTooltip":"請輸入數值,單位是像素或有效的 CSS 單位 (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, 或 pc)。","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">,無法使用</span>","keyboard":{"8":"退格鍵","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"空白鍵","35":"End","36":"Home","46":"刪除","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command 鍵"},"keyboardShortcut":"鍵盤快捷鍵","optionDefault":"預設"}};
\ No newline at end of file
CKEDITOR.lang['zh']={"widget":{"move":"拖曳以移動","label":"%1 小工具"},"undo":{"redo":"取消復原","undo":"復原"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"摺疊工具列","toolbarExpand":"展開工具列","toolbarGroups":{"document":"文件","clipboard":"剪貼簿/復原","editing":"編輯選項","forms":"格式","basicstyles":"基本樣式","paragraph":"段落","links":"連結","insert":"插入","styles":"樣式","colors":"顏色","tools":"工具"},"toolbars":"編輯器工具列"},"table":{"border":"框線大小","caption":"標題","cell":{"menu":"儲存格","insertBefore":"前方插入儲存格","insertAfter":"後方插入儲存格","deleteCell":"刪除儲存格","merge":"合併儲存格","mergeRight":"向右合併","mergeDown":"向下合併","splitHorizontal":"水平分割儲存格","splitVertical":"垂直分割儲存格","title":"儲存格屬性","cellType":"儲存格類型","rowSpan":"行全長","colSpan":"列全長","wordWrap":"自動斷行","hAlign":"水平對齊","vAlign":"垂直對齊","alignBaseline":"基準線","bgColor":"背景顏色","borderColor":"框線顏色","data":"資料","header":"頁首","yes":"","no":"","invalidWidth":"儲存格寬度必須為數字。","invalidHeight":"儲存格高度必須為數字。","invalidRowSpan":"行全長必須是整數。","invalidColSpan":"列全長必須是整數。","chooseColor":"選擇"},"cellPad":"儲存格邊距","cellSpace":"儲存格間距","column":{"menu":"","insertBefore":"左方插入列","insertAfter":"右方插入列","deleteColumn":"刪除列"},"columns":"","deleteTable":"刪除表格","headers":"頁首","headersBoth":"同時","headersColumn":"第一列","headersNone":"","headersRow":"第一行","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"框線大小必須是整數。","invalidCellPadding":"儲存格邊距必須為正數。","invalidCellSpacing":"儲存格間距必須為正數。","invalidCols":"列數須為大於 0 的正整數。","invalidHeight":"表格高度必須為數字。","invalidRows":"行數須為大於 0 的正整數。","invalidWidth":"表格寬度必須為數字。","menu":"表格屬性","row":{"menu":"","insertBefore":"上方插入行","insertAfter":"下方插入行","deleteRow":"刪除行"},"rows":"","summary":"總結","title":"表格屬性","toolbar":"表格","widthPc":"百分比","widthPx":"像素","widthUnit":"寬度單位"},"stylescombo":{"label":"樣式","panelTitle":"格式化樣式","panelTitle1":"區塊樣式","panelTitle2":"內嵌樣式","panelTitle3":"物件樣式"},"specialchar":{"options":"特殊字元選項","title":"選取特殊字元","toolbar":"插入特殊字元"},"sourcedialog":{"toolbar":"原始碼","title":"原始碼"},"sourcearea":{"toolbar":"原始碼"},"showblocks":{"toolbar":"顯示區塊"},"removeformat":{"toolbar":"移除格式"},"pastetext":{"button":"貼成純文字","pasteNotification":"請按下「%1」貼上。您的瀏覽器不支援工具列按鈕或是內容功能表選項。 ","title":"貼成純文字"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"您想貼上的文字似乎是自 Word 複製而來,請問您是否要先清除 Word 的格式後再行貼上?","error":"由於發生內部錯誤,無法清除清除 Word 的格式。","title":"自 Word 貼上","toolbar":"自 Word 貼上"},"notification":{"closed":"通知已關閉。"},"maximize":{"maximize":"最大化","minimize":"最小化"},"magicline":{"title":"在此插入段落"},"list":{"bulletedlist":"插入/移除項目符號清單","numberedlist":"插入/移除編號清單清單"},"language":{"button":"設定語言","remove":"移除語言"},"indent":{"indent":"增加縮排","outdent":"減少縮排"},"image2":{"alt":"替代文字","btnUpload":"傳送至伺服器","captioned":"已加標題之圖片","captionPlaceholder":"標題","infoTab":"影像資訊","lockRatio":"固定比例","menu":"影像屬性","pathName":"圖片","pathNameCaption":"標題","resetSize":"重設大小","resizer":"拖曳以改變大小","title":"影像屬性","uploadTab":"上傳","urlMissing":"遺失圖片來源之 URL ","altMissing":"替代文字遺失。"},"horizontalrule":{"toolbar":"插入水平線"},"format":{"label":"格式","panelTitle":"段落格式","tag_address":"地址","tag_div":"標準 (DIV)","tag_h1":"標題 1","tag_h2":"標題 2","tag_h3":"標題 3","tag_h4":"標題 4","tag_h5":"標題 5","tag_h6":"標題 6","tag_p":"標準","tag_pre":"格式設定"},"filetools":{"loadError":"在讀取檔案時發生錯誤。","networkError":"在上傳檔案時發生網路錯誤。","httpError404":"在上傳檔案時發生 HTTP 錯誤(404:檔案找不到)。","httpError403":"在上傳檔案時發生 HTTP 錯誤(403:禁止)。","httpError":"在上傳檔案時發生 HTTP 錯誤(錯誤狀態:%1)。","noUrlError":"上傳的 URL 未被定義。","responseError":"不正確的伺服器回應。"},"elementspath":{"eleLabel":"元件路徑","eleTitle":"%1 個元件"},"contextmenu":{"options":"內容功能表選項"},"clipboard":{"copy":"複製","copyError":"瀏覽器的安全性設定不允許編輯器自動執行複製動作。請使用鍵盤快捷鍵 (Ctrl/Cmd+C) 複製。","cut":"剪下","cutError":"瀏覽器的安全性設定不允許編輯器自動執行剪下動作。請使用鏐盤快捷鍵 (Ctrl/Cmd+X) 剪下。","paste":"貼上","pasteNotification":"請按下「%1」貼上。您的瀏覽器不支援工具列按鈕或是內容功能表選項。","pasteArea":"貼上區","pasteMsg":"請將您的內容貼於下方區域中並按下「OK」。"},"blockquote":{"toolbar":"引用段落"},"basicstyles":{"bold":"粗體","italic":"斜體","strike":"刪除線","subscript":"下標","superscript":"上標","underline":"底線"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"關於 CKEditor 4","moreInfo":"關於授權資訊,請參閱我們的網站:"},"editor":"RTF 編輯器","editorPanel":"RTF 編輯器面板","common":{"editorHelp":"按下 ALT 0 取得說明。","browseServer":"瀏覽伺服器","url":"URL","protocol":"通訊協定","upload":"上傳","uploadSubmit":"傳送至伺服器","image":"圖像","flash":"Flash","form":"表格","checkbox":"核取方塊","radio":"選項按鈕","textField":"文字欄位","textarea":"文字區域","hiddenField":"隱藏欄位","button":"按鈕","select":"選取欄位","imageButton":"影像按鈕","notSet":"<未設定>","id":"ID","name":"名稱","langDir":"語言方向","langDirLtr":"由左至右 (LTR)","langDirRtl":"由右至左 (RTL)","langCode":"語言代碼","longDescr":"完整描述 URL","cssClass":"樣式表類別","advisoryTitle":"標題","cssStyle":"樣式","ok":"確定","cancel":"取消","close":"關閉","preview":"預覽","resize":"調整大小","generalTab":"一般","advancedTab":"進階","validateNumberFailed":"此值不是數值。","confirmNewPage":"現存的修改尚未儲存,要開新檔案?","confirmCancel":"部份選項尚未儲存,要關閉對話框?","options":"選項","target":"目標","targetNew":"開新視窗 (_blank)","targetTop":"最上層視窗 (_top)","targetSelf":"相同視窗 (_self)","targetParent":"父視窗 (_parent)","langDirLTR":"由左至右 (LTR)","langDirRTL":"由右至左 (RTL)","styles":"樣式","cssClasses":"樣式表類別","width":"寬度","height":"高度","align":"對齊方式","left":"靠左對齊","right":"靠右對齊","center":"置中對齊","justify":"左右對齊","alignLeft":"靠左對齊","alignRight":"靠右對齊","alignCenter":"置中對齊","alignTop":"頂端","alignMiddle":"中間對齊","alignBottom":"底端","alignNone":"","invalidValue":"無效值。","invalidHeight":"高度必須為數字。","invalidWidth":"寬度必須為數字。","invalidLength":"為「%1」欄位指定的值必須為正值,可包含或不包含測量單位(%2)。","invalidCssLength":"「%1」的值應為正數,並可包含有效的 CSS 單位 (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, 或 pc)。","invalidHtmlLength":"「%1」的值應為正數,並可包含有效的 HTML 單位 (px 或 %)。","invalidInlineStyle":"行內樣式的值應包含一個以上的變數值組,其格式如「名稱:值」,並以分號區隔之。","cssLengthTooltip":"請輸入數值,單位是像素或有效的 CSS 單位 (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, 或 pc)。","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">,無法使用</span>","keyboard":{"8":"退格鍵","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"空白鍵","35":"End","36":"Home","46":"刪除","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command 鍵"},"keyboardShortcut":"鍵盤快捷鍵","optionDefault":"預設"}};
\ No newline at end of file
......@@ -2,11 +2,12 @@
Copyright (c) 2003-2021, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("a11yhelp","de-ch",{title:"Barrierefreiheitinformationen",contents:"Hilfeinhalt. Um den Dialog zu schliessen die Taste ESC drücken.",legend:[{name:"Allgemein",items:[{name:"Editorwerkzeugleiste",legend:"Drücken Sie ${toolbarFocus} auf der Symbolleiste. Gehen Sie zur nächsten oder vorherigen Symbolleistengruppe mit TAB und SHIFT+TAB. Gehen Sie zur nächsten oder vorherigen Symbolleiste auf die Schaltfläche mit dem RECHTS- oder LINKS-Pfeil. Drücken Sie die Leertaste oder Eingabetaste, um die Schaltfläche in der Symbolleiste aktivieren."},
{name:"Editordialog",legend:"Inside a dialog, press TAB to navigate to the next dialog element, press SHIFT+TAB to move to the previous dialog element, press ENTER to submit the dialog, press ESC to cancel the dialog. When a dialog has multiple tabs, the tab list can be reached either with ALT+F10 or with TAB as part of the dialog tabbing order. With tab list focused, move to the next and previous tab with RIGHT and LEFT ARROW, respectively."},{name:"Editor-Kontextmenü",legend:"Dürcken Sie ${contextMenu} oder die Anwendungstaste um das Kontextmenü zu öffnen. Man kann die Pfeiltasten zum Wechsel benutzen. Mit der Leertaste oder der Enter-Taste kann man den Menüpunkt aufrufen. Schliessen Sie das Kontextmenü mit der ESC-Taste."},
{name:"Editor-Listenbox",legend:"Innerhalb einer Listenbox kann man mit der TAB-Taste oder den Pfeilrunter-Taste den nächsten Menüeintrag wählen. Mit der SHIFT+TAB Tastenkombination oder der Pfeilhoch-Taste gelangt man zum vorherigen Menüpunkt. Mit der Leertaste oder Enter kann man den Menüpunkt auswählen. Drücken Sie ESC zum Verlassen des Menüs."},{name:"Editor-Elementpfadleiste",legend:"Drücken Sie ${elementsPathFocus} um sich durch die Pfadleiste zu bewegen. Um zum nächsten Element zu gelangen drücken Sie TAB oder die Pfeilrechts-Taste. Zum vorherigen Element gelangen Sie mit der SHIFT+TAB oder der Pfeillinks-Taste. Drücken Sie die Leertaste oder Enter um das Element auszuwählen."}]},
{name:"Befehle",items:[{name:"Rückgängig-Befehl",legend:"Drücken Sie ${undo}"},{name:"Wiederherstellen-Befehl",legend:"Drücken Sie ${redo}"},{name:"Fettschrift-Befehl",legend:"Drücken Sie ${bold}"},{name:"Kursiv-Befehl",legend:"Drücken Sie ${italic}"},{name:"Unterstreichen-Befehl",legend:"Drücken Sie ${underline}"},{name:"Link-Befehl",legend:"Drücken Sie ${link}"},{name:"Werkzeugleiste einklappen-Befehl",legend:"Drücken Sie ${toolbarCollapse}"},{name:"Zugang bisheriger Fokussierung Raumbefehl ",legend:"Drücken Sie ${accessPreviousSpace} auf den am nächsten nicht erreichbar Fokus-Abstand vor die Einfügemarke zugreifen: zwei benachbarte HR-Elemente. Wiederholen Sie die Tastenkombination um entfernte Fokusräume zu erreichen. "},
{name:"Zugang nächster Schwerpunkt Raumbefehl ",legend:"Drücken Sie $ { accessNextSpace }, um den nächsten unerreichbar Fokus Leerzeichen nach dem Cursor zum Beispiel auf: zwei benachbarten HR Elemente. Wiederholen Sie die Tastenkombination zum fernen Fokus Bereiche zu erreichen. "},{name:"Eingabehilfen",legend:"Drücken Sie ${a11yHelp}"},{name:" Paste as plain text",legend:"Press ${pastetext}",legendEdge:"Press ${pastetext}, followed by ${paste}"}]}],tab:"Tab",pause:"Pause",capslock:"Feststell",escape:"Escape",
pageUp:"Bild auf",pageDown:"Bild ab",leftArrow:"Linke Pfeiltaste",upArrow:"Obere Pfeiltaste",rightArrow:"Rechte Pfeiltaste",downArrow:"Untere Pfeiltaste",insert:"Einfügen",leftWindowKey:"Linke Windowstaste",rightWindowKey:"Rechte Windowstaste",selectKey:"Taste auswählen",numpad0:"Ziffernblock 0",numpad1:"Ziffernblock 1",numpad2:"Ziffernblock 2",numpad3:"Ziffernblock 3",numpad4:"Ziffernblock 4",numpad5:"Ziffernblock 5",numpad6:"Ziffernblock 6",numpad7:"Ziffernblock 7",numpad8:"Ziffernblock 8",numpad9:"Ziffernblock 9",
multiply:"Multiplizieren",add:"Addieren",subtract:"Subtrahieren",decimalPoint:"Punkt",divide:"Dividieren",f1:"F1",f2:"F2",f3:"F3",f4:"F4",f5:"F5",f6:"F6",f7:"F7",f8:"F8",f9:"F9",f10:"F10",f11:"F11",f12:"F12",numLock:"Ziffernblock feststellen",scrollLock:"Rollen",semiColon:"Semikolon",equalSign:"Gleichheitszeichen",comma:"Komma",dash:"Bindestrich",period:"Punkt",forwardSlash:"Schrägstrich",graveAccent:"Gravis",openBracket:"Öffnende eckige Klammer",backSlash:"Rückwärtsgewandter Schrägstrich",closeBracket:"Schliessende eckige Klammer",
singleQuote:"Einfaches Anführungszeichen"});
\ No newline at end of file
CKEDITOR.plugins.setLang("a11yhelp","de-ch",{title:"Barrierefreiheitinformationen",contents:"Hilfeinhalt. Um den Dialog zu schliessen, die Taste ESC drücken.",legend:[{name:"Allgemein",items:[{name:"Editorwerkzeugleiste",legend:"Drücken Sie ${toolbarFocus} auf der Symbolleiste. Gehen Sie zur nächsten oder vorherigen Symbolleistengruppe mit TAB und SHIFT+TAB. Gehen Sie zur nächsten oder vorherigen Symbolleiste auf die Schaltfläche mit dem RECHTS- oder LINKS-Pfeil. Drücken Sie die Leertaste oder Eingabetaste, um die Schaltfläche in der Symbolleiste zu aktivieren."},
{name:"Editordialog",legend:"Drücken Sie innerhalb eines Dialogs TAB, um zum nächsten Element zu springen. Drücken Sie SHIFT+TAB, um zum vorigen Element zu springen, drücke ENTER um das Formular im Dialog abzusenden, drücken Sie ESC, um den Dialog zu schliessen. Hat der Dialog mehrere Tabs, dann können Sie durch ALT+F10 die Tab-Liste aufrufen or mittels TAB als Teil der Dialog-Tab-Reihenfolge. Ist die Tab-Liste fokussiert, kann mithilfe der Pfeiltasten (LINKS und RECHTS) zwischen den Tabs gewechselt werden."},
{name:"Editor-Kontextmenü",legend:"Drücken Sie ${contextMenu} oder die Anwendungstaste, um das Kontextmenü zu öffnen. Man kann die Pfeiltasten zum Wechsel benutzen. Mit der Leertaste oder der Enter-Taste kann man den Menüpunkt aufrufen. Schliessen Sie das Kontextmenü mit der ESC-Taste."},{name:"Editor-Listenbox",legend:"Innerhalb einer Listenbox kann man mit der TAB-Taste oder den Pfeil-runter-Taste den nächsten Menüeintrag wählen. Mit der SHIFT+TAB Tastenkombination oder der Pfeil-hoch-Taste gelangt man zum vorherigen Menüpunkt. Mit der Leertaste oder Enter kann man den Menüpunkt auswählen. Drücken Sie ESC zum Verlassen des Menüs."},
{name:"Editor-Elementpfadleiste",legend:"Drücken Sie ${elementsPathFocus}, um sich durch die Pfadleiste zu bewegen. Um zum nächsten Element zu gelangen, drücken Sie TAB oder die Pfeil-rechts-Taste. Zum vorherigen Element gelangen Sie mit der SHIFT+TAB oder der Pfeil-links-Taste. Drücken Sie die Leertaste oder Enter, um das Element auszuwählen."}]},{name:"Befehle",items:[{name:"Rückgängig-Befehl",legend:"Drücken Sie ${undo}"},{name:"Wiederherstellen-Befehl",legend:"Drücken Sie ${redo}"},{name:"Fettschrift-Befehl",
legend:"Drücken Sie ${bold}"},{name:"Kursiv-Befehl",legend:"Drücken Sie ${italic}"},{name:"Unterstreichen-Befehl",legend:"Drücken Sie ${underline}"},{name:"Link-Befehl",legend:"Drücken Sie ${link}"},{name:"Werkzeugleiste einklappen-Befehl",legend:"Drücken Sie ${toolbarCollapse}"},{name:"Zugang zum letzten Fokus-Bereich",legend:"Drücken Sie ${accessPreviousSpace}, um zum nächsten unerreichbaren Fokus-Bereich vor der aktuellen Position zu gelangen. Zum Beispiel: zwei benachbarte HR-Elemente. Wiederholen Sie die Tastenkombination, um weitere Fokus-Bereichen zu erreichen. "},
{name:"Zugang zum nächsten Fokus-Bereich",legend:"Drücken Sie $ { accessNextSpace }, um den nächsten unerreichbaren Fokusbereich vor der aktuellen Position zu gelangen. Zum Beispiel: zwei benachbarten HR Elemente. Wiederholen Sie die Tastenkombination, um weitere Fokus-Bereiche zu erreichen. "},{name:"Eingabehilfen",legend:"Drücken Sie ${a11yHelp}"},{name:"Als Klartext einfügen",legend:"Drücken Sie ${pastetext}",legendEdge:"Drücken Sie ${pastetext} und anschliessend ${paste}"}]}],tab:"Tab",pause:"Pause",
capslock:"Feststell",escape:"Escape",pageUp:"Bild auf",pageDown:"Bild ab",leftArrow:"Linke Pfeiltaste",upArrow:"Obere Pfeiltaste",rightArrow:"Rechte Pfeiltaste",downArrow:"Untere Pfeiltaste",insert:"Einfügen",leftWindowKey:"Linke Windowstaste",rightWindowKey:"Rechte Windowstaste",selectKey:"Taste auswählen",numpad0:"Ziffernblock 0",numpad1:"Ziffernblock 1",numpad2:"Ziffernblock 2",numpad3:"Ziffernblock 3",numpad4:"Ziffernblock 4",numpad5:"Ziffernblock 5",numpad6:"Ziffernblock 6",numpad7:"Ziffernblock 7",
numpad8:"Ziffernblock 8",numpad9:"Ziffernblock 9",multiply:"Multiplizieren",add:"Addieren",subtract:"Subtrahieren",decimalPoint:"Punkt",divide:"Dividieren",f1:"F1",f2:"F2",f3:"F3",f4:"F4",f5:"F5",f6:"F6",f7:"F7",f8:"F8",f9:"F9",f10:"F10",f11:"F11",f12:"F12",numLock:"Ziffernblock feststellen",scrollLock:"Rollen",semiColon:"Semikolon",equalSign:"Gleichheitszeichen",comma:"Komma",dash:"Bindestrich",period:"Punkt",forwardSlash:"Schrägstrich",graveAccent:"Accent grave",openBracket:"Öffnende eckige Klammer",
backSlash:"Rückwärtsgewandter Schrägstrich",closeBracket:"Schliessende eckige Klammer",singleQuote:"Einfaches Anführungszeichen"});
\ No newline at end of file
......@@ -5,7 +5,7 @@
CKEDITOR.plugins.setLang("a11yhelp","lv",{title:"Pieejamības instrukcija",contents:"Palīdzības saturs. Lai aizvērtu ciet šo dialogu nospiediet ESC.",legend:[{name:"Galvenais",items:[{name:"Redaktora rīkjosla",legend:"Nospiediet ${toolbarFocus} lai pārvietotos uz rīkjoslu. Lai pārvietotos uz nākošo vai iepriekšējo rīkjoslas grupu izmantojiet pogu TAB un SHIFT+TAB. Lai pārvietotos uz nākošo vai iepriekšējo rīkjoslas pogu izmantojiet Kreiso vai Labo bultiņu. Nospiediet Atstarpi vai ENTER lai aktivizētu rīkjosla pogu."},
{name:"Redaktora dialoga logs",legend:"Inside a dialog, press TAB to navigate to the next dialog element, press SHIFT+TAB to move to the previous dialog element, press ENTER to submit the dialog, press ESC to cancel the dialog. When a dialog has multiple tabs, the tab list can be reached either with ALT+F10 or with TAB as part of the dialog tabbing order. With tab list focused, move to the next and previous tab with RIGHT and LEFT ARROW, respectively."},{name:"Redaktora satura izvēle",legend:"Nospiediet ${contextMenu} vai APPLICATION KEY lai atvērtu satura izvēlni. Lai pārvietotos uz nākošo izvēlnes opciju izmantojiet pogu TAB vai pogu Bultiņu uz leju. Lai pārvietotos uz iepriekšējo opciju izmantojiet SHIFT+TAB vai pogu Bultiņa uz augšu. Nospiediet SPACE vai ENTER lai izvelētos izvēlnes opciju. Atveriet tekošajā opcija apakšizvēlni ar SAPCE vai ENTER ka ari to var izdarīt ar Labo bultiņu. Lai atgrieztos atpakaļ uz sakuma izvēlni nospiediet ESC vai Kreiso bultiņu. Lai aizvērtu ciet izvēlnes saturu nospiediet ESC."},
{name:"Redaktora saraksta lauks",legend:"Saraksta laukā, lai pārvietotos uz nākošo saraksta elementu nospiediet TAB vai pogu Bultiņa uz leju. Lai pārvietotos uz iepriekšējo saraksta elementu nospiediet SHIFT+TAB vai pogu Bultiņa uz augšu. Nospiediet SPACE vai ENTER lai izvēlētos saraksta opcijas. Nospiediet ESC lai aizvērtu saraksta lauku."},{name:"Redaktora elementa ceļa josla",legend:"Nospiediet ${elementsPathFocus} lai pārvietotos uz elementa ceļa joslu. Lai pārvietotos uz nākošo elementa pogu izmantojiet TAB vai Labo bultiņu. Lai pārvietotos uz iepriekšējo elementa pogu izmantojiet SHIFT+TAB vai Kreiso bultiņu. Nospiediet SPACE vai ENTER lai izvēlētos elementu redaktorā."}]},
{name:"Komandas",items:[{name:"Komanda atcelt darbību",legend:"Nospiediet ${undo}"},{name:"Komanda atkārtot darbību",legend:"Nospiediet ${redo}"},{name:"Treknraksta komanda",legend:"Nospiediet ${bold}"},{name:"Kursīva komanda",legend:"Nospiediet ${italic}"},{name:"Apakšsvītras komanda ",legend:"Nospiediet ${underline}"},{name:"Hipersaites komanda",legend:"Nospiediet ${link}"},{name:"Rīkjoslas aizvēršanas komanda",legend:"Nospiediet ${toolbarCollapse}"},{name:"Piekļūt iepriekšējai fokusa vietas komandai",
{name:"Komandas",items:[{name:"Komanda atcelt darbību",legend:"Nospiediet ${undo}"},{name:"Komanda atkārtot darbību",legend:"Nospiediet ${redo}"},{name:"Treknraksta komanda",legend:"Nospiediet ${bold}"},{name:"Kursīva komanda",legend:"Nospiediet ${italic}"},{name:"Apakšsvītras komanda ",legend:"Nospiediet ${underline}"},{name:"Saites komanda",legend:"Nospiediet ${link}"},{name:"Rīkjoslas aizvēršanas komanda",legend:"Nospiediet ${toolbarCollapse}"},{name:"Piekļūt iepriekšējai fokusa vietas komandai",
legend:"Nospiediet ${accessPreviousSpace} lai piekļūtu tuvākajai nepieejamajai fokusa vietai pirms kursora. Piemēram: diviem blakus esošiem līnijas HR elementiem. Atkārtojiet taustiņu kombināciju lai piekļūtu pie tālākām vietām."},{name:"Piekļūt nākošā fokusa apgabala komandai",legend:"Nospiediet ${accessNextSpace} lai piekļūtu tuvākajai nepieejamajai fokusa vietai pēc kursora. Piemēram: diviem blakus esošiem līnijas HR elementiem. Atkārtojiet taustiņu kombināciju lai piekļūtu pie tālākām vietām."},
{name:"Pieejamības palīdzība",legend:"Nospiediet ${a11yHelp}"},{name:" Paste as plain text",legend:"Press ${pastetext}",legendEdge:"Press ${pastetext}, followed by ${paste}"}]}],tab:"Tab",pause:"Pause",capslock:"Caps Lock",escape:"Escape",pageUp:"Page Up",pageDown:"Page Down",leftArrow:"Left Arrow",upArrow:"Up Arrow",rightArrow:"Right Arrow",downArrow:"Down Arrow",insert:"Insert",leftWindowKey:"Left Windows key",rightWindowKey:"Right Windows key",selectKey:"Select key",numpad0:"Numpad 0",numpad1:"Numpad 1",
numpad2:"Numpad 2",numpad3:"Numpad 3",numpad4:"Numpad 4",numpad5:"Numpad 5",numpad6:"Numpad 6",numpad7:"Numpad 7",numpad8:"Numpad 8",numpad9:"Numpad 9",multiply:"Multiply",add:"Add",subtract:"Subtract",decimalPoint:"Decimal Point",divide:"Divide",f1:"F1",f2:"F2",f3:"F3",f4:"F4",f5:"F5",f6:"F6",f7:"F7",f8:"F8",f9:"F9",f10:"F10",f11:"F11",f12:"F12",numLock:"Num Lock",scrollLock:"Scroll Lock",semiColon:"Semicolon",equalSign:"Equal Sign",comma:"Comma",dash:"Dash",period:"Period",forwardSlash:"Forward Slash",
......
......@@ -2,11 +2,11 @@
Copyright (c) 2003-2021, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("specialchar","de-ch",{euro:"Euro Zeichen",lsquo:"Hochkomma links",rsquo:"Hochkomma rechts",ldquo:"Anführungszeichen links",rdquo:"Anführungszeichen rechts",ndash:"Kleiner Strich",mdash:"Mittlerer Strich",iexcl:"Invertiertes Ausrufezeichen",cent:"Cent-Zeichen",pound:"Pfund-Zeichen",curren:"Währungszeichen",yen:"Yen",brvbar:"Gestrichelte Linie",sect:"Paragrafenzeichen",uml:"Diäresis",copy:"Copyright-Zeichen",ordf:"Feminine ordinal Anzeige",laquo:"Nach links zeigenden Doppel-Winkel Anführungszeichen",
not:"Not-Zeichen",reg:"Registriert-Zeichen",macr:"Längezeichen",deg:"Grad-Zeichen",sup2:"Hoch 2",sup3:"Hoch 3",acute:"Akzentzeichen ",micro:"Mikro-Zeichen",para:"Pilcrow-Zeichen",middot:"Mittelpunkt",cedil:"Cedilla",sup1:"Hoch 1",ordm:"Männliche Ordnungszahl Anzeige",raquo:"Nach rechts zeigenden Doppel-Winkel Anführungszeichen",frac14:"ein Viertel",frac12:"Hälfte",frac34:"Dreiviertel",iquest:"Umgekehrtes Fragezeichen",Agrave:"Lateinischer Buchstabe A mit AkzentGrave",Aacute:"Lateinischer Buchstabe A mit Akutakzent",
Acirc:"Lateinischer Buchstabe A mit Zirkumflex",Atilde:"Lateinischer Buchstabe A mit Tilde",Auml:"Lateinischer Buchstabe A mit Trema",Aring:"Lateinischer Buchstabe A mit Ring oben",AElig:"Lateinischer Buchstabe Æ",Ccedil:"Lateinischer Buchstabe C mit Cedille",Egrave:"Lateinischer Buchstabe E mit AkzentGrave",Eacute:"Lateinischer Buchstabe E mit Akutakzent",Ecirc:"Lateinischer Buchstabe E mit Zirkumflex",Euml:"Lateinischer Buchstabe E Trema",Igrave:"Lateinischer Buchstabe I mit AkzentGrave",Iacute:"Lateinischer Buchstabe I mit Akutakzent",
Icirc:"Lateinischer Buchstabe I mit Zirkumflex",Iuml:"Lateinischer Buchstabe I mit Trema",ETH:"Lateinischer Buchstabe Eth",Ntilde:"Lateinischer Buchstabe N mit Tilde",Ograve:"Lateinischer Buchstabe O mit AkzentGrave",Oacute:"Lateinischer Buchstabe O mit Akutakzent",Ocirc:"Lateinischer Buchstabe O mit Zirkumflex",Otilde:"Lateinischer Buchstabe O mit Tilde",Ouml:"Lateinischer Buchstabe O mit Trema",times:"Multiplikation",Oslash:"Lateinischer Buchstabe O durchgestrichen",Ugrave:"Lateinischer Buchstabe U mit Akzentgrave",
Uacute:"Lateinischer Buchstabe U mit Akutakzent",Ucirc:"Lateinischer Buchstabe U mit Zirkumflex",Uuml:"Lateinischer Buchstabe a mit Trema",Yacute:"Lateinischer Buchstabe a mit Akzent",THORN:"Lateinischer Buchstabe mit Dorn",szlig:"Kleiner lateinischer Buchstabe scharfe s",agrave:"Kleiner lateinischer Buchstabe a mit Accent grave",aacute:"Kleiner lateinischer Buchstabe a mit Akut",acirc:"Lateinischer Buchstabe a mit Zirkumflex",atilde:"Lateinischer Buchstabe a mit Tilde",auml:"Kleiner lateinischer Buchstabe a mit Trema",
CKEDITOR.plugins.setLang("specialchar","de-ch",{euro:"Euro-Zeichen",lsquo:"Hochkomma links",rsquo:"Hochkomma rechts",ldquo:"Anführungszeichen links",rdquo:"Anführungszeichen rechts",ndash:"Kleiner Strich",mdash:"Mittlerer Strich",iexcl:"Invertiertes Ausrufezeichen",cent:"Cent-Zeichen",pound:"Pfund-Zeichen",curren:"Währungszeichen",yen:"Yen",brvbar:"Gestrichelte Linie",sect:"Paragrafenzeichen",uml:"Diäresis",copy:"Copyright-Zeichen",ordf:"Feminine ordinal Anzeige",laquo:"Nach links zeigenden Doppel-Winkel Anführungszeichen",
not:"Not-Zeichen",reg:"Registriert-Zeichen",macr:"Längezeichen",deg:"Grad-Zeichen",sup2:"Hoch 2",sup3:"Hoch 3",acute:"Akzentzeichen ",micro:"Mikro-Zeichen",para:"Pilcrow-Zeichen",middot:"Mittelpunkt",cedil:"Cedilla",sup1:"Hoch 1",ordm:"Männliche Ordnungszahl Anzeige",raquo:"Nach rechts zeigenden Doppel-Winkel Anführungszeichen",frac14:"ein Viertel",frac12:"Hälfte",frac34:"Dreiviertel",iquest:"Umgekehrtes Fragezeichen",Agrave:"Lateinischer Buchstabe A mit Accent grave",Aacute:"Lateinischer Buchstabe A mit Akutakzent",
Acirc:"Lateinischer Buchstabe A mit Zirkumflex",Atilde:"Lateinischer Buchstabe A mit Tilde",Auml:"Lateinischer Buchstabe A mit Trema",Aring:"Lateinischer Buchstabe A mit Ring oben",AElig:"Lateinischer Buchstabe Æ",Ccedil:"Lateinischer Buchstabe C mit Cedille",Egrave:"Lateinischer Buchstabe E mit Accent grave",Eacute:"Lateinischer Buchstabe E mit Akutakzent",Ecirc:"Lateinischer Buchstabe E mit Zirkumflex",Euml:"Lateinischer Buchstabe E Trema",Igrave:"Lateinischer Buchstabe I mit Accent grave",Iacute:"Lateinischer Buchstabe I mit Akutakzent",
Icirc:"Lateinischer Buchstabe I mit Zirkumflex",Iuml:"Lateinischer Buchstabe I mit Trema",ETH:"Lateinischer Buchstabe Eth",Ntilde:"Lateinischer Buchstabe N mit Tilde",Ograve:"Lateinischer Buchstabe O mit Accent grave",Oacute:"Lateinischer Buchstabe O mit Akutakzent",Ocirc:"Lateinischer Buchstabe O mit Zirkumflex",Otilde:"Lateinischer Buchstabe O mit Tilde",Ouml:"Lateinischer Buchstabe O mit Trema",times:"Multiplikation",Oslash:"Lateinischer Buchstabe O durchgestrichen",Ugrave:"Lateinischer Buchstabe U mit Accent grave",
Uacute:"Lateinischer Buchstabe U mit Akutakzent",Ucirc:"Lateinischer Buchstabe U mit Zirkumflex",Uuml:"Lateinischer Buchstabe a mit Trema",Yacute:"Lateinischer Buchstabe a mit Akzent",THORN:"Lateinischer Buchstabe mit Dorn",szlig:"Kleiner lateinischer Buchstabe scharfem s",agrave:"Kleiner lateinischer Buchstabe a mit Accent grave",aacute:"Kleiner lateinischer Buchstabe a mit Akut",acirc:"Lateinischer Buchstabe a mit Zirkumflex",atilde:"Lateinischer Buchstabe a mit Tilde",auml:"Kleiner lateinischer Buchstabe a mit Trema",
aring:"Kleiner lateinischer Buchstabe a mit Ring oben",aelig:"Lateinischer Buchstabe æ",ccedil:"Kleiner lateinischer Buchstabe c mit Cedille",egrave:"Kleiner lateinischer Buchstabe e mit Accent grave",eacute:"Kleiner lateinischer Buchstabe e mit Akut",ecirc:"Kleiner lateinischer Buchstabe e mit Zirkumflex",euml:"Kleiner lateinischer Buchstabe e mit Trema",igrave:"Kleiner lateinischer Buchstabe i mit AkzentGrave",iacute:"Kleiner lateinischer Buchstabe i mit Akzent",icirc:"Kleiner lateinischer Buchstabe i mit Zirkumflex",
iuml:"Kleiner lateinischer Buchstabe i mit Trema",eth:"Kleiner lateinischer Buchstabe eth",ntilde:"Kleiner lateinischer Buchstabe n mit Tilde",ograve:"Kleiner lateinischer Buchstabe o mit Accent grave",oacute:"Kleiner lateinischer Buchstabe o mit Akzent",ocirc:"Kleiner lateinischer Buchstabe o mit Zirkumflex",otilde:"Lateinischer Buchstabe i mit Tilde",ouml:"Kleiner lateinischer Buchstabe o mit Trema",divide:"Divisionszeichen",oslash:"Kleiner lateinischer Buchstabe o durchgestrichen",ugrave:"Kleiner lateinischer Buchstabe u mit Accent grave",
uacute:"Kleiner lateinischer Buchstabe u mit Akut",ucirc:"Kleiner lateinischer Buchstabe u mit Zirkumflex",uuml:"Kleiner lateinischer Buchstabe u mit Trema",yacute:"Kleiner lateinischer Buchstabe y mit Akut",thorn:"Kleiner lateinischer Buchstabe Dorn",yuml:"Kleiner lateinischer Buchstabe y mit Trema",OElig:"Lateinischer Buchstabe Ligatur OE",oelig:"Kleiner lateinischer Buchstabe Ligatur OE",372:"Lateinischer Buchstabe W mit Zirkumflex",374:"Lateinischer Buchstabe Y mit Zirkumflex",373:"Kleiner lateinischer Buchstabe w mit Zirkumflex",
......
......@@ -14,10 +14,10 @@ backbone:
ckeditor:
remote: https://github.com/ckeditor/ckeditor4
version: "4.16.0"
version: "4.16.1"
license:
name: GNU-GPL-2.0-or-later
url: https://raw.githubusercontent.com/ckeditor/ckeditor4/4.16.0/LICENSE.md
url: https://raw.githubusercontent.com/ckeditor/ckeditor4/4.16.1/LICENSE.md
gpl-compatible: true
js:
assets/vendor/ckeditor/ckeditor.js: { preprocess: false, minified: true }
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment