Commit 8d60ee16 authored by lauriii's avatar lauriii

Issue #3105327 by bnjmnm, Wim Leers: Update CKEditor to version 4.13.1

parent be4d1ec8
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
This diff is collapsed.
/*
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['af']={"widget":{"move":"Klik en trek on te beweeg","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Oordoen","undo":"Ontdoen"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Verklein werkbalk","toolbarExpand":"Vergroot werkbalk","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Knipbord/Undo","editing":"Verander","forms":"Vorms","basicstyles":"Eenvoudige Styl","paragraph":"Paragraaf","links":"Skakels","insert":"Toevoeg","styles":"Style","colors":"Kleure","tools":"Gereedskap"},"toolbars":"Werkbalke"},"table":{"border":"Randbreedte","caption":"Naam","cell":{"menu":"Sel","insertBefore":"Voeg sel in voor","insertAfter":"Voeg sel in na","deleteCell":"Verwyder sel","merge":"Voeg selle saam","mergeRight":"Voeg saam na regs","mergeDown":"Voeg saam ondertoe","splitHorizontal":"Splits sel horisontaal","splitVertical":"Splits sel vertikaal","title":"Sel eienskappe","cellType":"Sel tipe","rowSpan":"Omspan rye","colSpan":"Omspan kolomme","wordWrap":"Woord terugloop","hAlign":"Horisontale oplyning","vAlign":"Vertikale oplyning","alignBaseline":"Basislyn","bgColor":"Agtergrondkleur","borderColor":"Randkleur","data":"Inhoud","header":"Opskrif","yes":"Ja","no":"Nee","invalidWidth":"Selbreedte moet 'n getal wees.","invalidHeight":"Selhoogte moet 'n getal wees.","invalidRowSpan":"Omspan rye moet 'n heelgetal wees.","invalidColSpan":"Omspan kolomme moet 'n heelgetal wees.","chooseColor":"Kies"},"cellPad":"Sel-spasie","cellSpace":"Sel-afstand","column":{"menu":"Kolom","insertBefore":"Voeg kolom in voor","insertAfter":"Voeg kolom in na","deleteColumn":"Verwyder kolom"},"columns":"Kolomme","deleteTable":"Verwyder tabel","headers":"Opskrifte","headersBoth":"Beide ","headersColumn":"Eerste kolom","headersNone":"Geen","headersRow":"Eerste ry","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"Randbreedte moet 'n getal wees.","invalidCellPadding":"Sel-spasie moet 'n getal wees.","invalidCellSpacing":"Sel-afstand moet 'n getal wees.","invalidCols":"Aantal kolomme moet 'n getal groter as 0 wees.","invalidHeight":"Tabelhoogte moet 'n getal wees.","invalidRows":"Aantal rye moet 'n getal groter as 0 wees.","invalidWidth":"Tabelbreedte moet 'n getal wees.","menu":"Tabel eienskappe","row":{"menu":"Ry","insertBefore":"Voeg ry in voor","insertAfter":"Voeg ry in na","deleteRow":"Verwyder ry"},"rows":"Rye","summary":"Opsomming","title":"Tabel eienskappe","toolbar":"Tabel","widthPc":"persent","widthPx":"piksels","widthUnit":"breedte-eenheid"},"stylescombo":{"label":"Styl","panelTitle":"Vormaat style","panelTitle1":"Blok style","panelTitle2":"Inlyn style","panelTitle3":"Objek style"},"specialchar":{"options":"Spesiale karakter-opsies","title":"Kies spesiale karakter","toolbar":"Voeg spesiaale karakter in"},"sourcedialog":{"toolbar":"Bron","title":"Bron"},"sourcearea":{"toolbar":"Bron"},"showblocks":{"toolbar":"Toon blokke"},"removeformat":{"toolbar":"Verwyder opmaak"},"pastetext":{"button":"Voeg by as eenvoudige teks","pasteNotification":"Druk %1 om by te voeg. Jou leser ondersteun nie byvoeg deur die toolbar knoppie of die konteks kieslys nie","title":"Voeg by as eenvoudige teks"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Die teks wat u wil byvoeg lyk asof dit uit Word gekopiëer is. Wil u dit eers skoonmaak voordat dit bygevoeg word?","error":"Die bygevoegte teks kon nie skoongemaak word nie, weens 'n interne fout","title":"Uit Word byvoeg","toolbar":"Uit Word byvoeg"},"notification":{"closed":"Notification closed."},"maximize":{"maximize":"Maksimaliseer","minimize":"Minimaliseer"},"magicline":{"title":"Voeg paragraaf hier in"},"list":{"bulletedlist":"Ongenommerde lys","numberedlist":"Genommerde lys"},"language":{"button":"Set language","remove":"Remove language"},"indent":{"indent":"Vergroot inspring","outdent":"Verklein inspring"},"image2":{"alt":"Alternatiewe teks","btnUpload":"Stuur na bediener","captioned":"Captioned image","captionPlaceholder":"Caption","infoTab":"Afbeelding informasie","lockRatio":"Vaste proporsie","menu":"Afbeelding eienskappe","pathName":"image","pathNameCaption":"caption","resetSize":"Herstel grootte","resizer":"Click and drag to resize","title":"Afbeelding eienskappe","uploadTab":"Oplaai","urlMissing":"Die URL na die afbeelding ontbreek.","altMissing":"Alternative text is missing."},"horizontalrule":{"toolbar":"Horisontale lyn invoeg"},"format":{"label":"Opmaak","panelTitle":"Opmaak","tag_address":"Adres","tag_div":"Normaal (DIV)","tag_h1":"Opskrif 1","tag_h2":"Opskrif 2","tag_h3":"Opskrif 3","tag_h4":"Opskrif 4","tag_h5":"Opskrif 5","tag_h6":"Opskrif 6","tag_p":"Normaal","tag_pre":"Opgemaak"},"filetools":{"loadError":"Error occurred during file read.","networkError":"Network error occurred during file upload.","httpError404":"HTTP error occurred during file upload (404: File not found).","httpError403":"HTTP error occurred during file upload (403: Forbidden).","httpError":"HTTP error occurred during file upload (error status: %1).","noUrlError":"Upload URL is not defined.","responseError":"Incorrect server response."},"elementspath":{"eleLabel":"Elemente-pad","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Konteks Spyskaart-opsies"},"clipboard":{"copy":"Kopiëer","copyError":"U leser se sekuriteitsinstelling belet die kopiëringsaksie. Gebruik die sleutelbordkombinasie (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Uitsnei","cutError":"U leser se sekuriteitsinstelling belet die outomatiese uitsnei-aksie. Gebruik die sleutelbordkombinasie (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Byvoeg","pasteNotification":"Druk %1 om by te voeg. You leser ondersteun nie die toolbar knoppie of inoud kieslysie opsie nie. ","pasteArea":"Area byvoeg","pasteMsg":"Voeg jou inhoud in die gebied onder by en druk OK"},"blockquote":{"toolbar":"Sitaatblok"},"basicstyles":{"bold":"Vet","italic":"Skuins","strike":"Deurgestreep","subscript":"Onderskrif","superscript":"Bo-skrif","underline":"Onderstreep"},"about":{"copy":"Kopiereg &copy; $1. Alle regte voorbehou.","dlgTitle":"Meer oor CKEditor 4","moreInfo":"Vir lisensie-informasie, besoek asb. ons webwerf:"},"editor":"Woordverwerker","editorPanel":"Woordverwerkerpaneel","common":{"editorHelp":"Druk op ALT 0 vir hulp","browseServer":"Blaai op bediener","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Oplaai","uploadSubmit":"Stuur aan die bediener","image":"Beeld","flash":"Flash","form":"Vorm","checkbox":"Merkhokkie","radio":"Radioknoppie","textField":"Teksveld","textarea":"Teksarea","hiddenField":"Versteekteveld","button":"Knop","select":"Keuseveld","imageButton":"Beeldknop","notSet":"<geen instelling>","id":"Id","name":"Naam","langDir":"Skryfrigting","langDirLtr":"Links na regs (LTR)","langDirRtl":"Regs na links (RTL)","langCode":"Taalkode","longDescr":"Lang beskrywing URL","cssClass":"CSS klasse","advisoryTitle":"Aanbevole titel","cssStyle":"Styl","ok":"OK","cancel":"Kanselleer","close":"Sluit","preview":"Voorbeeld","resize":"Skalierung","generalTab":"Algemeen","advancedTab":"Gevorderd","validateNumberFailed":"Hierdie waarde is nie 'n nommer nie.","confirmNewPage":"Alle wysiginge sal verlore gaan. Is jy seker dat jy 'n nuwe bladsy wil laai?","confirmCancel":"Sommige opsies is gewysig. Is jy seker dat jy hierdie dialoogvenster wil sluit?","options":"Opsies","target":"Teiken","targetNew":"Nuwe venster (_blank)","targetTop":"Boonste venster (_top)","targetSelf":"Selfde venster (_self)","targetParent":"Oorspronklike venster (_parent)","langDirLTR":"Links na Regs (LTR)","langDirRTL":"Regs na Links (RTL)","styles":"Styl","cssClasses":"CSS klasse","width":"Breedte","height":"Hoogte","align":"Orienteerung","left":"Links","right":"Regs","center":"Middel","justify":"Eweredig","alignLeft":"Links oplyn","alignRight":"Regs oplyn","alignCenter":"Middel oplyn","alignTop":"Bo","alignMiddle":"Middel","alignBottom":"Onder","alignNone":"Geen","invalidValue":"Ongeldige waarde","invalidHeight":"Hoogte moet 'n getal wees","invalidWidth":"Breedte moet 'n getal wees.","invalidLength":"Die waarde vir die veld \"%1\" moet 'n posetiewe nommer wees met of sonder die meeteenheid (%2).","invalidCssLength":"Die waarde vir die \"%1\" veld moet 'n posetiewe getal wees met of sonder 'n geldige CSS eenheid (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, of pc).","invalidHtmlLength":"Die waarde vir die \"%1\" veld moet 'n posetiewe getal wees met of sonder 'n geldige HTML eenheid (px of %).","invalidInlineStyle":"Ongeldige CSS. Formaat is een of meer sleutel-wert paare, \"naam : wert\" met kommapunte gesky.","cssLengthTooltip":"Voeg 'n getal wert in pixel in, of 'n waarde met geldige CSS eenheid (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, of pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nie beskikbaar nie</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Skuif","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Spasie","35":"Einde","36":"Tuis","46":"Verwyder","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Bevel"},"keyboardShortcut":"Sleutel kombenasie","optionDefault":"Verstek"}};
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
/*
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['az']={"widget":{"move":"Tıklayın və aparın","label":"%1 vidjet"},"undo":{"redo":"Təkrar et","undo":"İmtina et"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Paneli gizlət","toolbarExpand":"Paneli göstər","toolbarGroups":{"document":"Mətn","clipboard":"Mübadilə buferi/İmtina et","editing":"Redaktə edilməsi","forms":"Formalar","basicstyles":"Əsas üslublar","paragraph":"Abzas","links":"Link","insert":"Əlavə et","styles":"Üslublar","colors":"Rənqlər","tools":"Alətləri"},"toolbars":"Redaktorun panelləri"},"table":{"border":"Sərhədlərin eni","caption":"Cədvəlin başlığı","cell":{"menu":"Xana","insertBefore":"Burdan əvvələ xanası çək","insertAfter":"Burdan sonra xanası çək","deleteCell":"Xanaları sil","merge":"Xanaları birləşdir","mergeRight":"Sağdan birləşdir","mergeDown":"Soldan birləşdir","splitHorizontal":"Üfüqi böl","splitVertical":"Şaquli böl","title":"Xanaların seçimləri","cellType":"Xana növü","rowSpan":"Sətirləri birləşdir","colSpan":"Sütunları birləşdir","wordWrap":"Sətirlərin sınması","hAlign":"Üfüqi düzləndirmə","vAlign":"Şaquli düzləndirmə","alignBaseline":"Mətn xətti","bgColor":"Doldurma rəngi","borderColor":"Sərhədin rəngi","data":"Məlumatlar","header":"Başlıq","yes":"Bəli","no":"Xeyr","invalidWidth":"Xanasın eni rəqəm olmalıdır.","invalidHeight":"Xanasın hündürlüyü rəqəm olmalıdır.","invalidRowSpan":"Birləşdirdiyiniz sütun xanaların sayı tam və müsbət rəqəm olmalıdır.","invalidColSpan":"Birləşdirdiyiniz sətir xanaların sayı tam və müsbət rəqəm olmalıdır.","chooseColor":"Seç"},"cellPad":"Xanalardakı kənar boşluqlar","cellSpace":"Xanalararası interval","column":{"menu":"Sütun","insertBefore":"Sola sütun əlavə et","insertAfter":"Sağa sütun əlavə et","deleteColumn":"Sütunları sil"},"columns":"Sütunlar","deleteTable":"Cədvəli sil","headers":"Başlıqlar","headersBoth":"Hər ikisi","headersColumn":"Birinci sütun","headersNone":"yox","headersRow":"Birinci sətir","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"Sərhədlərin eni müsbət rəqəm olmalıdır.","invalidCellPadding":"Xanalardakı kənar boşluqlar müsbət rəqəm olmalıdır.","invalidCellSpacing":"Xanalararası interval müsbət rəqəm olmalıdır.","invalidCols":"Sütunlarin sayı tam və müsbət olmalıdır.","invalidHeight":"Cədvəlin hündürlüyü rəqəm olmalıdır.","invalidRows":"Sətirlətin sayı tam və müsbət olmalıdır.","invalidWidth":"Cədvəlin eni rəqəm olmalıdır.","menu":"Cədvəl alətləri","row":{"menu":"Sətir","insertBefore":"Yuxarıya sətir əlavə et","insertAfter":"Aşağıya sətir əlavə et","deleteRow":"Sətirləri sil"},"rows":"Sətirlər","summary":"Xülasə","title":"Cədvəl alətləri","toolbar":"Cədvəl","widthPc":"faiz","widthPx":"piksel","widthUnit":"en vahidi"},"stylescombo":{"label":"Üslub","panelTitle":"Format üslubları","panelTitle1":"Blokların üslubları","panelTitle2":"Sözlərin üslubları","panelTitle3":"Obyektlərin üslubları"},"specialchar":{"options":"Xüsusi simvolların seçimləri","title":"Xüsusi simvolu seç","toolbar":"Xüsusi simvolu daxil et"},"sourcedialog":{"toolbar":"Mənbə","title":"Mənbə"},"sourcearea":{"toolbar":"HTML mənbəyini göstər"},"showblocks":{"toolbar":"Blokları göstər"},"removeformat":{"toolbar":"Formatı sil"},"pastetext":{"button":"Yalnız mətni saxla","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Paste as Plain Text"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Əlavə edilən mətn Word-dan köçürülənə oxşayır. Təmizləmək istəyirsinizmi?","error":"Daxili səhvə görə əlavə edilən məlumatların təmizlənməsi mümkün deyil","title":"Word-dan əlavəetmə","toolbar":"Word-dan əlavəetmə"},"notification":{"closed":"Xəbərdarlıq pəncərəsi bağlanıb"},"maximize":{"maximize":"Aşkarla","minimize":"Gizlət"},"magicline":{"title":"Abzası burada əlavə et"},"list":{"bulletedlist":"Markerlənmiş siyahını başlat/sil","numberedlist":"Nömrələnmiş siyahını başlat/sil"},"language":{"button":"Dilini təyin et","remove":"Dilini sil"},"indent":{"indent":"Sol boşluqu artır","outdent":"Sol boşluqu azalt"},"image2":{"alt":"Alternativ mətn","btnUpload":"Serverə göndər","captioned":"Altyazı olan şəkil","captionPlaceholder":"Altyazı","infoTab":"Şəkil haqqında məlumat","lockRatio":"Ölçülərin nisbəti saxla","menu":"Şəklin seçimləri","pathName":"Şəkil","pathNameCaption":"Altyazı","resetSize":"Ölçüləri qaytar","resizer":"Ölçülər dəyişmək üçün tıklayın və aparın","title":"Şəklin seçimləri","uploadTab":"Serverə yüklə","urlMissing":"Şəklin ünvanı yanlışdır.","altMissing":"Alternativ mətn tapılmayıb"},"horizontalrule":{"toolbar":"Sərhəd xətti yarat"},"format":{"label":"Format","panelTitle":"Abzasın formatı","tag_address":"Ünvan","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Başlıq 1","tag_h2":"Başlıq 2","tag_h3":"Başlıq 3","tag_h4":"Başlıq 4","tag_h5":"Başlıq 5","tag_h6":"Başlıq 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formatı saxla"},"filetools":{"loadError":"Faylını oxumaq mümkün deyil","networkError":"Xəta baş verdi.","httpError404":"Serverə göndərilməsinin zamanı xəta baş verdi (404 - fayl tapılmayıb)","httpError403":"Serverə göndərilməsinin zamanı xəta baş verdi (403 - gadağandır)","httpError":"Serverə göndərilməsinin zamanı xəta baş verdi (xətanın ststusu: %1)","noUrlError":"Yükləmə linki təyin edilməyib","responseError":"Serverin cavabı yanlışdır"},"elementspath":{"eleLabel":"Elementin izləri","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Əlavə əməliyyatlar"},"clipboard":{"copy":"Köçür","copyError":"Avtomatik köçürülməsi mümkün deyil. Ctrl+C basın.","cut":"Kəs","cutError":"Avtomatik kəsmə mümkün deyil. Ctrl+X basın.","paste":"Əlavə et","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Paste Area","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK."},"blockquote":{"toolbar":"Sitat bloku"},"basicstyles":{"bold":"Qalın","italic":"Kursiv","strike":"Üstüxətli","subscript":"Aşağı indeks","superscript":"Yuxarı indeks","underline":"Altdan xətt"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Bütün hüquqlar qorunur.","dlgTitle":"CKEditor haqqında","moreInfo":"Lisenziya informasiyası üçün zəhmət olmasa saytımızı ziyarət edin:"},"editor":"Mətn Redaktoru","editorPanel":"Mətn Redaktorun Paneli","common":{"editorHelp":"Yardım üçün ALT 0 düymələrini basın","browseServer":"Fayların siyahı","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Serverə yüklə","uploadSubmit":"Göndər","image":"Şəkil","flash":"Flash","form":"Forma","checkbox":"Çekboks","radio":"Radio düyməsi","textField":"Mətn xanası","textarea":"Mətn","hiddenField":"Gizli xana","button":"Düymə","select":"Opsiyaların seçilməsi","imageButton":"Şəkil tipli düymə","notSet":"<seçilməmiş>","id":"Id","name":"Ad","langDir":"Yaziların istiqaməti","langDirLtr":"Soldan sağa (LTR)","langDirRtl":"Sağdan sola (RTL)","langCode":"Dilin kodu","longDescr":"URL-ın ətraflı izahı","cssClass":"CSS klassları","advisoryTitle":"Başlıq","cssStyle":"CSS","ok":"Tədbiq et","cancel":"İmtina et","close":"Bağla","preview":"Baxış","resize":"Eni dəyiş","generalTab":"Əsas","advancedTab":"Əlavə","validateNumberFailed":"Rəqəm deyil.","confirmNewPage":"Yadda saxlanılmamış dəyişikliklər itiriləcək. Davam etmək istədiyinizə əminsinizmi?","confirmCancel":"Dəyişikliklər edilib. Pəncərəni bağlamaq istəyirsizə əminsinizmi?","options":"Seçimlər","target":"Hədəf çərçivə","targetNew":"Yeni pəncərə (_blank)","targetTop":"Əsas pəncərə (_top)","targetSelf":"Carı pəncərə (_self)","targetParent":"Ana pəncərə (_parent)","langDirLTR":"Soldan sağa (LTR)","langDirRTL":"Sağdan sola (RTL)","styles":"Üslub","cssClasses":"Üslub klası","width":"En","height":"Uzunluq","align":"Yerləşmə","left":"Sol","right":"Sağ","center":"Mərkəz","justify":"Eninə görə","alignLeft":"Soldan düzləndir","alignRight":"Sağdan düzləndir","alignCenter":"Mərkəzə düzləndir","alignTop":"Yuxarı","alignMiddle":"Orta","alignBottom":"Aşağı","alignNone":"Yoxdur","invalidValue":"Yanlışdır.","invalidHeight":"Hündürlük rəqəm olmalıdır.","invalidWidth":"En rəqəm olmalıdır.","invalidLength":"\"%1\" xanasına, ölçü vahidinin (%2) göstərilməsindən asılı olmayaraq, müsbət ədəd qeyd olunmalıdır.","invalidCssLength":"\"%1\" xanasında göstərilən məzmun tam və müsbət olmalıdır, CSS-də olan ölçü vahidlərin (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc) istifadısinə icazə verilir.","invalidHtmlLength":"\"%1\" xanasında göstərilən məzmun tam və müsbət olmalıdır HTML-də olan ölçü vahidlərin (px və ya %) istifadısinə icazə verilir.","invalidInlineStyle":"Teq içində olan üslub \"ad : məzmun\" şəklidə, nöqtə-verqül işarəsi ilə bitməlidir","cssLengthTooltip":"Piksel sayı və ya digər CSS ölçü vahidləri (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc) daxil edin.","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, mövcud deyil</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Boşluq","35":"Son","36":"Evə","46":"Sil","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Əmr"},"keyboardShortcut":"Qısayol düymələri","optionDefault":"Standart"}};
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
/*
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['bs']={"widget":{"move":"Click and drag to move","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Ponovi","undo":"Vrati"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Collapse Toolbar","toolbarExpand":"Expand Toolbar","toolbarGroups":{"document":"Document","clipboard":"Clipboard/Undo","editing":"Editing","forms":"Forms","basicstyles":"Basic Styles","paragraph":"Paragraph","links":"Links","insert":"Insert","styles":"Styles","colors":"Colors","tools":"Tools"},"toolbars":"Editor toolbars"},"table":{"border":"Okvir","caption":"Naslov","cell":{"menu":"Cell","insertBefore":"Insert Cell Before","insertAfter":"Insert Cell After","deleteCell":"Briši æelije","merge":"Spoji æelije","mergeRight":"Merge Right","mergeDown":"Merge Down","splitHorizontal":"Split Cell Horizontally","splitVertical":"Split Cell Vertically","title":"Cell Properties","cellType":"Cell Type","rowSpan":"Rows Span","colSpan":"Columns Span","wordWrap":"Word Wrap","hAlign":"Horizontal Alignment","vAlign":"Vertical Alignment","alignBaseline":"Baseline","bgColor":"Background Color","borderColor":"Border Color","data":"Data","header":"Header","yes":"Yes","no":"No","invalidWidth":"Cell width must be a number.","invalidHeight":"Cell height must be a number.","invalidRowSpan":"Rows span must be a whole number.","invalidColSpan":"Columns span must be a whole number.","chooseColor":"Choose"},"cellPad":"Uvod æelija","cellSpace":"Razmak æelija","column":{"menu":"Column","insertBefore":"Insert Column Before","insertAfter":"Insert Column After","deleteColumn":"Briši kolone"},"columns":"Kolona","deleteTable":"Delete Table","headers":"Headers","headersBoth":"Both","headersColumn":"First column","headersNone":"None","headersRow":"First Row","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"Border size must be a number.","invalidCellPadding":"Cell padding must be a positive number.","invalidCellSpacing":"Cell spacing must be a positive number.","invalidCols":"Number of columns must be a number greater than 0.","invalidHeight":"Table height must be a number.","invalidRows":"Number of rows must be a number greater than 0.","invalidWidth":"Table width must be a number.","menu":"Svojstva tabele","row":{"menu":"Row","insertBefore":"Insert Row Before","insertAfter":"Insert Row After","deleteRow":"Briši redove"},"rows":"Redova","summary":"Summary","title":"Svojstva tabele","toolbar":"Tabela","widthPc":"posto","widthPx":"piksela","widthUnit":"width unit"},"stylescombo":{"label":"Stil","panelTitle":"Formatting Styles","panelTitle1":"Block Styles","panelTitle2":"Inline Styles","panelTitle3":"Object Styles"},"specialchar":{"options":"Special Character Options","title":"Izaberi specijalni karakter","toolbar":"Ubaci specijalni karater"},"sourcedialog":{"toolbar":"HTML kôd","title":"HTML kôd"},"sourcearea":{"toolbar":"HTML kôd"},"showblocks":{"toolbar":"Show Blocks"},"removeformat":{"toolbar":"Poništi format"},"pastetext":{"button":"Zalijepi kao obièan tekst","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Zalijepi kao obièan tekst"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?","error":"It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error","title":"Zalijepi iz Word-a","toolbar":"Zalijepi iz Word-a"},"notification":{"closed":"Notification closed."},"maximize":{"maximize":"Maximize","minimize":"Minimize"},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"list":{"bulletedlist":"Lista","numberedlist":"Numerisana lista"},"language":{"button":"Set language","remove":"Remove language"},"indent":{"indent":"Poveæaj uvod","outdent":"Smanji uvod"},"image2":{"alt":"Tekst na slici","btnUpload":"Šalji na server","captioned":"Captioned image","captionPlaceholder":"Caption","infoTab":"Info slike","lockRatio":"Zakljuèaj odnos","menu":"Svojstva slike","pathName":"image","pathNameCaption":"caption","resetSize":"Resetuj dimenzije","resizer":"Click and drag to resize","title":"Svojstva slike","uploadTab":"Šalji","urlMissing":"Image source URL is missing.","altMissing":"Alternative text is missing."},"horizontalrule":{"toolbar":"Ubaci horizontalnu liniju"},"format":{"label":"Format","panelTitle":"Format","tag_address":"Address","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Heading 1","tag_h2":"Heading 2","tag_h3":"Heading 3","tag_h4":"Heading 4","tag_h5":"Heading 5","tag_h6":"Heading 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formatted"},"filetools":{"loadError":"Error occurred during file read.","networkError":"Network error occurred during file upload.","httpError404":"HTTP error occurred during file upload (404: File not found).","httpError403":"HTTP error occurred during file upload (403: Forbidden).","httpError":"HTTP error occurred during file upload (error status: %1).","noUrlError":"Upload URL is not defined.","responseError":"Incorrect server response."},"elementspath":{"eleLabel":"Elements path","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Context Menu Options"},"clipboard":{"copy":"Kopiraj","copyError":"Sigurnosne postavke Vašeg pretraživaèa ne dozvoljavaju operacije automatskog kopiranja. Molimo koristite kraticu na tastaturi (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Izreži","cutError":"Sigurnosne postavke vašeg pretraživaèa ne dozvoljavaju operacije automatskog rezanja. Molimo koristite kraticu na tastaturi (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Zalijepi","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Paste Area","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK."},"blockquote":{"toolbar":"Block Quote"},"basicstyles":{"bold":"Boldiraj","italic":"Ukosi","strike":"Precrtaj","subscript":"Subscript","superscript":"Superscript","underline":"Podvuci"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"About CKEditor 4","moreInfo":"For licensing information please visit our web site:"},"editor":"Rich Text Editor","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"Press ALT 0 for help","browseServer":"Browse Server","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Šalji","uploadSubmit":"Šalji na server","image":"Slika","flash":"Flash","form":"Form","checkbox":"Checkbox","radio":"Radio Button","textField":"Text Field","textarea":"Textarea","hiddenField":"Hidden Field","button":"Button","select":"Selection Field","imageButton":"Image Button","notSet":"<nije podešeno>","id":"Id","name":"Naziv","langDir":"Smjer pisanja","langDirLtr":"S lijeva na desno (LTR)","langDirRtl":"S desna na lijevo (RTL)","langCode":"Jezièni kôd","longDescr":"Dugaèki opis URL-a","cssClass":"Klase CSS stilova","advisoryTitle":"Advisory title","cssStyle":"Stil","ok":"OK","cancel":"Odustani","close":"Close","preview":"Prikaži","resize":"Resize","generalTab":"General","advancedTab":"Naprednije","validateNumberFailed":"This value is not a number.","confirmNewPage":"Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?","confirmCancel":"You have changed some options. Are you sure you want to close the dialog window?","options":"Options","target":"Prozor","targetNew":"New Window (_blank)","targetTop":"Topmost Window (_top)","targetSelf":"Same Window (_self)","targetParent":"Parent Window (_parent)","langDirLTR":"S lijeva na desno (LTR)","langDirRTL":"S desna na lijevo (RTL)","styles":"Stil","cssClasses":"Klase CSS stilova","width":"Širina","height":"Visina","align":"Poravnanje","left":"Lijevo","right":"Desno","center":"Centar","justify":"Puno poravnanje","alignLeft":"Lijevo poravnanje","alignRight":"Desno poravnanje","alignCenter":"Align Center","alignTop":"Vrh","alignMiddle":"Sredina","alignBottom":"Dno","alignNone":"None","invalidValue":"Invalid value.","invalidHeight":"Height must be a number.","invalidWidth":"Width must be a number.","invalidLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid measurement unit (%2).","invalidCssLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","invalidHtmlLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).","invalidInlineStyle":"Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of \"name : value\", separated by semi-colons.","cssLengthTooltip":"Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, unavailable</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Space","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Keyboard shortcut","optionDefault":"Default"}};
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
/*
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['cy']={"widget":{"move":"Clcio a llusgo i symud","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Ailwneud","undo":"Dadwneud"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Cyfangu'r Bar Offer","toolbarExpand":"Ehangu'r Bar Offer","toolbarGroups":{"document":"Dogfen","clipboard":"Clipfwrdd/Dadwneud","editing":"Golygu","forms":"Ffurflenni","basicstyles":"Arddulliau Sylfaenol","paragraph":"Paragraff","links":"Dolenni","insert":"Mewnosod","styles":"Arddulliau","colors":"Lliwiau","tools":"Offer"},"toolbars":"Bariau offer y golygydd"},"table":{"border":"Maint yr Ymyl","caption":"Pennawd","cell":{"menu":"Cell","insertBefore":"Mewnosod Cell Cyn","insertAfter":"Mewnosod Cell Ar Ôl","deleteCell":"Dileu Celloedd","merge":"Cyfuno Celloedd","mergeRight":"Cyfuno i'r Dde","mergeDown":"Cyfuno i Lawr","splitHorizontal":"Hollti'r Gell yn Lorweddol","splitVertical":"Hollti'r Gell yn Fertigol","title":"Priodweddau'r Gell","cellType":"Math y Gell","rowSpan":"Rhychwant Rhesi","colSpan":"Rhychwant Colofnau","wordWrap":"Lapio Geiriau","hAlign":"Aliniad Llorweddol","vAlign":"Aliniad Fertigol","alignBaseline":"Baslinell","bgColor":"Lliw Cefndir","borderColor":"Lliw Ymyl","data":"Data","header":"Pennyn","yes":"Ie","no":"Na","invalidWidth":"Mae'n rhaid i led y gell fod yn rhif.","invalidHeight":"Mae'n rhaid i uchder y gell fod yn rhif.","invalidRowSpan":"Mae'n rhaid i rychwant y rhesi fod yn gyfanrif.","invalidColSpan":"Mae'n rhaid i rychwant y colofnau fod yn gyfanrif.","chooseColor":"Dewis"},"cellPad":"Padio'r gell","cellSpace":"Bylchiad y gell","column":{"menu":"Colofn","insertBefore":"Mewnosod Colofn Cyn","insertAfter":"Mewnosod Colofn Ar Ôl","deleteColumn":"Dileu Colofnau"},"columns":"Colofnau","deleteTable":"Dileu Tabl","headers":"Penynnau","headersBoth":"Y Ddau","headersColumn":"Colofn gyntaf","headersNone":"Dim","headersRow":"Rhes gyntaf","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"Mae'n rhaid i faint yr ymyl fod yn rhif.","invalidCellPadding":"Mae'n rhaid i badiad y gell fod yn rhif positif.","invalidCellSpacing":"Mae'n rhaid i fylchiad y gell fod yn rhif positif.","invalidCols":"Mae'n rhaid cael o leiaf un golofn.","invalidHeight":"Mae'n rhaid i uchder y tabl fod yn rhif.","invalidRows":"Mae'n rhaid cael o leiaf un rhes.","invalidWidth":"Mae'n rhaid i led y tabl fod yn rhif.","menu":"Priodweddau'r Tabl","row":{"menu":"Rhes","insertBefore":"Mewnosod Rhes Cyn","insertAfter":"Mewnosod Rhes Ar Ôl","deleteRow":"Dileu Rhesi"},"rows":"Rhesi","summary":"Crynodeb","title":"Priodweddau'r Tabl","toolbar":"Tabl","widthPc":"y cant","widthPx":"picsel","widthUnit":"uned lled"},"stylescombo":{"label":"Arddulliau","panelTitle":"Arddulliau Fformatio","panelTitle1":"Arddulliau Bloc","panelTitle2":"Arddulliau Mewnol","panelTitle3":"Arddulliau Gwrthrych"},"specialchar":{"options":"Opsiynau Nodau Arbennig","title":"Dewis Nod Arbennig","toolbar":"Mewnosod Nod Arbennig"},"sourcedialog":{"toolbar":"HTML","title":"HTML"},"sourcearea":{"toolbar":"HTML"},"showblocks":{"toolbar":"Dangos Blociau"},"removeformat":{"toolbar":"Tynnu Fformat"},"pastetext":{"button":"Gludo fel testun plaen","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Gludo fel Testun Plaen"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Mae'r testun rydych chi am ludo wedi'i gopïo o Word. Ydych chi am ei lanhau cyn ei ludo?","error":"Doedd dim modd glanhau y data a ludwyd oherwydd gwall mewnol","title":"Gludo o Word","toolbar":"Gludo o Word"},"notification":{"closed":"Notification closed."},"maximize":{"maximize":"Mwyhau","minimize":"Lleihau"},"magicline":{"title":"Mewnosod paragraff yma"},"list":{"bulletedlist":"Mewnosod/Tynnu Rhestr Bwled","numberedlist":"Mewnosod/Tynnu Rhestr Rhifol"},"language":{"button":"Gosod iaith","remove":"Tynnu iaith"},"indent":{"indent":"Cynyddu'r Mewnoliad","outdent":"Lleihau'r Mewnoliad"},"image2":{"alt":"Testun Amgen","btnUpload":"Anfon i'r Gweinydd","captioned":"Delwedd â phennawd","captionPlaceholder":"Caption","infoTab":"Gwyb Delwedd","lockRatio":"Cloi Cymhareb","menu":"Priodweddau Delwedd","pathName":"delwedd","pathNameCaption":"pennawd","resetSize":"Ailosod Maint","resizer":"Clicio a llusgo i ail-meintio","title":"Priodweddau Delwedd","uploadTab":"Lanlwytho","urlMissing":"URL gwreiddiol y ddelwedd ar goll.","altMissing":"Alternative text is missing."},"horizontalrule":{"toolbar":"Mewnosod Llinell Lorweddol"},"format":{"label":"Fformat","panelTitle":"Fformat Paragraff","tag_address":"Cyfeiriad","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Pennawd 1","tag_h2":"Pennawd 2","tag_h3":"Pennawd 3","tag_h4":"Pennawd 4","tag_h5":"Pennawd 5","tag_h6":"Pennawd 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Wedi'i Fformatio"},"filetools":{"loadError":"Error occurred during file read.","networkError":"Network error occurred during file upload.","httpError404":"HTTP error occurred during file upload (404: File not found).","httpError403":"HTTP error occurred during file upload (403: Forbidden).","httpError":"HTTP error occurred during file upload (error status: %1).","noUrlError":"Upload URL is not defined.","responseError":"Incorrect server response."},"elementspath":{"eleLabel":"Llwybr elfennau","eleTitle":"Elfen %1"},"contextmenu":{"options":"Opsiynau Dewislen Cyd-destun"},"clipboard":{"copy":"Copïo","copyError":"'Dyw gosodiadau diogelwch eich porwr ddim yn caniatàu'r golygydd i gynnal 'gweithredoedd copïo' yn awtomatig. Defnyddiwch y bysellfwrdd (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Torri","cutError":"Nid yw gosodiadau diogelwch eich porwr yn caniatàu'r golygydd i gynnal 'gweithredoedd torri' yn awtomatig. Defnyddiwch y bysellfwrdd (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Gludo","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Ardal Gludo","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK."},"blockquote":{"toolbar":"Dyfyniad bloc"},"basicstyles":{"bold":"Bras","italic":"Italig","strike":"Llinell Trwyddo","subscript":"Is-sgript","superscript":"Uwchsgript","underline":"Tanlinellu"},"about":{"copy":"Hawlfraint &copy; $1. Cedwir pob hawl.","dlgTitle":"About CKEditor 4","moreInfo":"Am wybodaeth ynghylch trwyddedau, ewch i'n gwefan:"},"editor":"Golygydd Testun Cyfoethog","editorPanel":"Panel Golygydd Testun Cyfoethog","common":{"editorHelp":"Gwasgwch ALT 0 am gymorth","browseServer":"Pori'r Gweinydd","url":"URL","protocol":"Protocol","upload":"Lanlwytho","uploadSubmit":"Anfon i'r Gweinydd","image":"Delwedd","flash":"Flash","form":"Ffurflen","checkbox":"Blwch ticio","radio":"Botwm Radio","textField":"Maes Testun","textarea":"Ardal Testun","hiddenField":"Maes Cudd","button":"Botwm","select":"Maes Dewis","imageButton":"Botwm Delwedd","notSet":"<heb osod>","id":"Id","name":"Name","langDir":"Cyfeiriad Iaith","langDirLtr":"Chwith i'r Dde (LTR)","langDirRtl":"Dde i'r Chwith (RTL)","langCode":"Cod Iaith","longDescr":"URL Disgrifiad Hir","cssClass":"Dosbarthiadau Dalen Arddull","advisoryTitle":"Teitl Cynghorol","cssStyle":"Arddull","ok":"Iawn","cancel":"Diddymu","close":"Cau","preview":"Rhagolwg","resize":"Ailfeintio","generalTab":"Cyffredinol","advancedTab":"Uwch","validateNumberFailed":"'Dyw'r gwerth hwn ddim yn rhif.","confirmNewPage":"Byddwch chi'n colli unrhyw newidiadau i'r cynnwys sydd heb eu cadw. Ydych am barhau i lwytho tudalen newydd?","confirmCancel":"Cafodd rhai o'r opsiynau eu newid. Ydych chi wir am gau'r deialog?","options":"Opsiynau","target":"Targed","targetNew":"Ffenest Newydd (_blank)","targetTop":"Ffenest ar y Brig (_top)","targetSelf":"Yr un Ffenest (_self)","targetParent":"Ffenest y Rhiant (_parent)","langDirLTR":"Chwith i'r Dde (LTR)","langDirRTL":"Dde i'r Chwith (RTL)","styles":"Arddull","cssClasses":"Dosbarthiadau Dalen Arddull","width":"Lled","height":"Uchder","align":"Alinio","left":"Chwith","right":"Dde","center":"Canol","justify":"Unioni","alignLeft":"Alinio i'r Chwith","alignRight":"Alinio i'r Dde","alignCenter":"Align Center","alignTop":"Brig","alignMiddle":"Canol","alignBottom":"Gwaelod","alignNone":"None","invalidValue":"Gwerth annilys.","invalidHeight":"Mae'n rhaid i'r uchder fod yn rhif.","invalidWidth":"Mae'n rhaid i'r lled fod yn rhif.","invalidLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid measurement unit (%2).","invalidCssLength":"Mae'n rhaid i'r gwerth ar gyfer maes \"%1\" fod yn rhif positif gyda neu heb uned fesuriad CSS dilys (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, neu pc).","invalidHtmlLength":"Mae'n rhaid i'r gwerth ar gyfer maes \"%1\" fod yn rhif positif gyda neu heb uned fesuriad HTML dilys (px neu %).","invalidInlineStyle":"Mae'n rhaid i'r gwerth ar gyfer arddull mewn-llinell gynnwys un set neu fwy ar y fformat \"enw : gwerth\", wedi'u gwahanu gyda hanner colon.","cssLengthTooltip":"Rhowch rif am werth mewn picsel neu rhif gydag uned CSS dilys (px, %, in, cm, mm, em, pt neu pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, ddim ar gael</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Space","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Keyboard shortcut","optionDefault":"Default"}};
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
/*
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['en-au']={"widget":{"move":"Click and drag to move","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Redo","undo":"Undo"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Collapse Toolbar","toolbarExpand":"Expand Toolbar","toolbarGroups":{"document":"Document","clipboard":"Clipboard/Undo","editing":"Editing","forms":"Forms","basicstyles":"Basic Styles","paragraph":"Paragraph","links":"Links","insert":"Insert","styles":"Styles","colors":"Colors","tools":"Tools"},"toolbars":"Editor toolbars"},"table":{"border":"Border size","caption":"Caption","cell":{"menu":"Cell","insertBefore":"Insert Cell Before","insertAfter":"Insert Cell After","deleteCell":"Delete Cells","merge":"Merge Cells","mergeRight":"Merge Right","mergeDown":"Merge Down","splitHorizontal":"Split Cell Horizontally","splitVertical":"Split Cell Vertically","title":"Cell Properties","cellType":"Cell Type","rowSpan":"Rows Span","colSpan":"Columns Span","wordWrap":"Word Wrap","hAlign":"Horizontal Alignment","vAlign":"Vertical Alignment","alignBaseline":"Baseline","bgColor":"Background Color","borderColor":"Border Color","data":"Data","header":"Header","yes":"Yes","no":"No","invalidWidth":"Cell width must be a number.","invalidHeight":"Cell height must be a number.","invalidRowSpan":"Rows span must be a whole number.","invalidColSpan":"Columns span must be a whole number.","chooseColor":"Choose"},"cellPad":"Cell padding","cellSpace":"Cell spacing","column":{"menu":"Column","insertBefore":"Insert Column Before","insertAfter":"Insert Column After","deleteColumn":"Delete Columns"},"columns":"Columns","deleteTable":"Delete Table","headers":"Headers","headersBoth":"Both","headersColumn":"First column","headersNone":"None","headersRow":"First Row","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"Border size must be a number.","invalidCellPadding":"Cell padding must be a number.","invalidCellSpacing":"Cell spacing must be a number.","invalidCols":"Number of columns must be a number greater than 0.","invalidHeight":"Table height must be a number.","invalidRows":"Number of rows must be a number greater than 0.","invalidWidth":"Table width must be a number.","menu":"Table Properties","row":{"menu":"Row","insertBefore":"Insert Row Before","insertAfter":"Insert Row After","deleteRow":"Delete Rows"},"rows":"Rows","summary":"Summary","title":"Table Properties","toolbar":"Table","widthPc":"percent","widthPx":"pixels","widthUnit":"width unit"},"stylescombo":{"label":"Styles","panelTitle":"Formatting Styles","panelTitle1":"Block Styles","panelTitle2":"Inline Styles","panelTitle3":"Object Styles"},"specialchar":{"options":"Special Character Options","title":"Select Special Character","toolbar":"Insert Special Character"},"sourcedialog":{"toolbar":"Source","title":"Source"},"sourcearea":{"toolbar":"Source"},"showblocks":{"toolbar":"Show Blocks"},"removeformat":{"toolbar":"Remove Format"},"pastetext":{"button":"Paste as plain text","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Paste as Plain Text"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?","error":"It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error","title":"Paste from Word","toolbar":"Paste from Word"},"notification":{"closed":"Notification closed."},"maximize":{"maximize":"Maximise","minimize":"Minimise"},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"list":{"bulletedlist":"Insert/Remove Bulleted List","numberedlist":"Insert/Remove Numbered List"},"language":{"button":"Set language","remove":"Remove language"},"indent":{"indent":"Increase Indent","outdent":"Decrease Indent"},"image2":{"alt":"Alternative Text","btnUpload":"Send it to the Server","captioned":"Captioned image","captionPlaceholder":"Caption","infoTab":"Image Info","lockRatio":"Lock Ratio","menu":"Image Properties","pathName":"image","pathNameCaption":"caption","resetSize":"Reset Size","resizer":"Click and drag to resize","title":"Image Properties","uploadTab":"Upload","urlMissing":"Image source URL is missing.","altMissing":"Alternative text is missing."},"horizontalrule":{"toolbar":"Insert Horizontal Line"},"format":{"label":"Format","panelTitle":"Paragraph Format","tag_address":"Address","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Heading 1","tag_h2":"Heading 2","tag_h3":"Heading 3","tag_h4":"Heading 4","tag_h5":"Heading 5","tag_h6":"Heading 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formatted"},"filetools":{"loadError":"Error occurred during file read.","networkError":"Network error occurred during file upload.","httpError404":"HTTP error occurred during file upload (404: File not found).","httpError403":"HTTP error occurred during file upload (403: Forbidden).","httpError":"HTTP error occurred during file upload (error status: %1).","noUrlError":"Upload URL is not defined.","responseError":"Incorrect server response."},"elementspath":{"eleLabel":"Elements path","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Context Menu Options"},"clipboard":{"copy":"Copy","copyError":"Your browser security settings don't permit the editor to automatically execute copying operations. Please use the keyboard for that (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Cut","cutError":"Your browser security settings don't permit the editor to automatically execute cutting operations. Please use the keyboard for that (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Paste","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Paste Area","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK."},"blockquote":{"toolbar":"Block Quote"},"basicstyles":{"bold":"Bold","italic":"Italic","strike":"Strike Through","subscript":"Subscript","superscript":"Superscript","underline":"Underline"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"About CKEditor 4","moreInfo":"For licensing information please visit our web site:"},"editor":"Rich Text Editor","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"Press ALT 0 for help","browseServer":"Browse Server","url":"URL","protocol":"Protocol","upload":"Upload","uploadSubmit":"Send it to the Server","image":"Image","flash":"Flash","form":"Form","checkbox":"Checkbox","radio":"Radio Button","textField":"Text Field","textarea":"Textarea","hiddenField":"Hidden Field","button":"Button","select":"Selection Field","imageButton":"Image Button","notSet":"<not set>","id":"Id","name":"Name","langDir":"Language Direction","langDirLtr":"Left to Right (LTR)","langDirRtl":"Right to Left (RTL)","langCode":"Language Code","longDescr":"Long Description URL","cssClass":"Stylesheet Classes","advisoryTitle":"Advisory Title","cssStyle":"Style","ok":"OK","cancel":"Cancel","close":"Close","preview":"Preview","resize":"Resize","generalTab":"General","advancedTab":"Advanced","validateNumberFailed":"This value is not a number.","confirmNewPage":"Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?","confirmCancel":"You have changed some options. Are you sure you want to close the dialog window?","options":"Options","target":"Target","targetNew":"New Window (_blank)","targetTop":"Topmost Window (_top)","targetSelf":"Same Window (_self)","targetParent":"Parent Window (_parent)","langDirLTR":"Left to Right (LTR)","langDirRTL":"Right to Left (RTL)","styles":"Style","cssClasses":"Stylesheet Classes","width":"Width","height":"Height","align":"Align","left":"Left","right":"Right","center":"Centre","justify":"Justify","alignLeft":"Align Left","alignRight":"Align Right","alignCenter":"Align Centre","alignTop":"Top","alignMiddle":"Middle","alignBottom":"Bottom","alignNone":"None","invalidValue":"Invalid value.","invalidHeight":"Height must be a number.","invalidWidth":"Width must be a number.","invalidLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid measurement unit (%2).","invalidCssLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","invalidHtmlLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).","invalidInlineStyle":"Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of \"name : value\", separated by semi-colons.","cssLengthTooltip":"Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, unavailable</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Space","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Keyboard shortcut","optionDefault":"Default"}};
\ No newline at end of file
/*
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['en-ca']={"widget":{"move":"Click and drag to move","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Redo","undo":"Undo"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Collapse Toolbar","toolbarExpand":"Expand Toolbar","toolbarGroups":{"document":"Document","clipboard":"Clipboard/Undo","editing":"Editing","forms":"Forms","basicstyles":"Basic Styles","paragraph":"Paragraph","links":"Links","insert":"Insert","styles":"Styles","colors":"Colors","tools":"Tools"},"toolbars":"Editor toolbars"},"table":{"border":"Border size","caption":"Caption","cell":{"menu":"Cell","insertBefore":"Insert Cell Before","insertAfter":"Insert Cell After","deleteCell":"Delete Cells","merge":"Merge Cells","mergeRight":"Merge Right","mergeDown":"Merge Down","splitHorizontal":"Split Cell Horizontally","splitVertical":"Split Cell Vertically","title":"Cell Properties","cellType":"Cell Type","rowSpan":"Rows Span","colSpan":"Columns Span","wordWrap":"Word Wrap","hAlign":"Horizontal Alignment","vAlign":"Vertical Alignment","alignBaseline":"Baseline","bgColor":"Background Color","borderColor":"Border Color","data":"Data","header":"Header","yes":"Yes","no":"No","invalidWidth":"Cell width must be a number.","invalidHeight":"Cell height must be a number.","invalidRowSpan":"Rows span must be a whole number.","invalidColSpan":"Columns span must be a whole number.","chooseColor":"Choose"},"cellPad":"Cell padding","cellSpace":"Cell spacing","column":{"menu":"Column","insertBefore":"Insert Column Before","insertAfter":"Insert Column After","deleteColumn":"Delete Columns"},"columns":"Columns","deleteTable":"Delete Table","headers":"Headers","headersBoth":"Both","headersColumn":"First column","headersNone":"None","headersRow":"First Row","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"Border size must be a number.","invalidCellPadding":"Cell padding must be a number.","invalidCellSpacing":"Cell spacing must be a number.","invalidCols":"Number of columns must be a number greater than 0.","invalidHeight":"Table height must be a number.","invalidRows":"Number of rows must be a number greater than 0.","invalidWidth":"Table width must be a number.","menu":"Table Properties","row":{"menu":"Row","insertBefore":"Insert Row Before","insertAfter":"Insert Row After","deleteRow":"Delete Rows"},"rows":"Rows","summary":"Summary","title":"Table Properties","toolbar":"Table","widthPc":"percent","widthPx":"pixels","widthUnit":"width unit"},"stylescombo":{"label":"Styles","panelTitle":"Formatting Styles","panelTitle1":"Block Styles","panelTitle2":"Inline Styles","panelTitle3":"Object Styles"},"specialchar":{"options":"Special Character Options","title":"Select Special Character","toolbar":"Insert Special Character"},"sourcedialog":{"toolbar":"Source","title":"Source"},"sourcearea":{"toolbar":"Source"},"showblocks":{"toolbar":"Show Blocks"},"removeformat":{"toolbar":"Remove Format"},"pastetext":{"button":"Paste as plain text","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Paste as Plain Text"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?","error":"It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error","title":"Paste from Word","toolbar":"Paste from Word"},"notification":{"closed":"Notification closed."},"maximize":{"maximize":"Maximize","minimize":"Minimize"},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"list":{"bulletedlist":"Insert/Remove Bulleted List","numberedlist":"Insert/Remove Numbered List"},"language":{"button":"Set language","remove":"Remove language"},"indent":{"indent":"Increase Indent","outdent":"Decrease Indent"},"image2":{"alt":"Alternative Text","btnUpload":"Send it to the Server","captioned":"Captioned image","captionPlaceholder":"Caption","infoTab":"Image Info","lockRatio":"Lock Ratio","menu":"Image Properties","pathName":"image","pathNameCaption":"caption","resetSize":"Reset Size","resizer":"Click and drag to resize","title":"Image Properties","uploadTab":"Upload","urlMissing":"Image source URL is missing.","altMissing":"Alternative text is missing."},"horizontalrule":{"toolbar":"Insert Horizontal Line"},"format":{"label":"Format","panelTitle":"Paragraph Format","tag_address":"Address","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Heading 1","tag_h2":"Heading 2","tag_h3":"Heading 3","tag_h4":"Heading 4","tag_h5":"Heading 5","tag_h6":"Heading 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formatted"},"filetools":{"loadError":"Error occurred during file read.","networkError":"Network error occurred during file upload.","httpError404":"HTTP error occurred during file upload (404: File not found).","httpError403":"HTTP error occurred during file upload (403: Forbidden).","httpError":"HTTP error occurred during file upload (error status: %1).","noUrlError":"Upload URL is not defined.","responseError":"Incorrect server response."},"elementspath":{"eleLabel":"Elements path","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Context Menu Options"},"clipboard":{"copy":"Copy","copyError":"Your browser security settings don't permit the editor to automatically execute copying operations. Please use the keyboard for that (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Cut","cutError":"Your browser security settings don't permit the editor to automatically execute cutting operations. Please use the keyboard for that (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Paste","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Paste Area","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK."},"blockquote":{"toolbar":"Block Quote"},"basicstyles":{"bold":"Bold","italic":"Italic","strike":"Strike Through","subscript":"Subscript","superscript":"Superscript","underline":"Underline"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"About CKEditor 4","moreInfo":"For licensing information please visit our web site:"},"editor":"Rich Text Editor","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"Press ALT 0 for help","browseServer":"Browse Server","url":"URL","protocol":"Protocol","upload":"Upload","uploadSubmit":"Send it to the Server","image":"Image","flash":"Flash","form":"Form","checkbox":"Checkbox","radio":"Radio Button","textField":"Text Field","textarea":"Textarea","hiddenField":"Hidden Field","button":"Button","select":"Selection Field","imageButton":"Image Button","notSet":"<not set>","id":"Id","name":"Name","langDir":"Language Direction","langDirLtr":"Left to Right (LTR)","langDirRtl":"Right to Left (RTL)","langCode":"Language Code","longDescr":"Long Description URL","cssClass":"Stylesheet Classes","advisoryTitle":"Advisory Title","cssStyle":"Style","ok":"OK","cancel":"Cancel","close":"Close","preview":"Preview","resize":"Resize","generalTab":"General","advancedTab":"Advanced","validateNumberFailed":"This value is not a number.","confirmNewPage":"Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?","confirmCancel":"You have changed some options. Are you sure you want to close the dialog window?","options":"Options","target":"Target","targetNew":"New Window (_blank)","targetTop":"Topmost Window (_top)","targetSelf":"Same Window (_self)","targetParent":"Parent Window (_parent)","langDirLTR":"Left to Right (LTR)","langDirRTL":"Right to Left (RTL)","styles":"Style","cssClasses":"Stylesheet Classes","width":"Width","height":"Height","align":"Align","left":"Left","right":"Right","center":"Centre","justify":"Justify","alignLeft":"Align Left","alignRight":"Align Right","alignCenter":"Align Center","alignTop":"Top","alignMiddle":"Middle","alignBottom":"Bottom","alignNone":"None","invalidValue":"Invalid value.","invalidHeight":"Height must be a number.","invalidWidth":"Width must be a number.","invalidLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid measurement unit (%2).","invalidCssLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","invalidHtmlLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).","invalidInlineStyle":"Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of \"name : value\", separated by semi-colons.","cssLengthTooltip":"Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, unavailable</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Space","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Keyboard shortcut","optionDefault":"Default"}};
\ No newline at end of file
/*
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['en-gb']={"widget":{"move":"Click and drag to move","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Redo","undo":"Undo"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Collapse Toolbar","toolbarExpand":"Expand Toolbar","toolbarGroups":{"document":"Document","clipboard":"Clipboard/Undo","editing":"Editing","forms":"Forms","basicstyles":"Basic Styles","paragraph":"Paragraph","links":"Links","insert":"Insert","styles":"Styles","colors":"Colors","tools":"Tools"},"toolbars":"Editor toolbars"},"table":{"border":"Border size","caption":"Caption","cell":{"menu":"Cell","insertBefore":"Insert Cell Before","insertAfter":"Insert Cell After","deleteCell":"Delete Cells","merge":"Merge Cells","mergeRight":"Merge Right","mergeDown":"Merge Down","splitHorizontal":"Split Cell Horizontally","splitVertical":"Split Cell Vertically","title":"Cell Properties","cellType":"Cell Type","rowSpan":"Rows Span","colSpan":"Columns Span","wordWrap":"Word Wrap","hAlign":"Horizontal Alignment","vAlign":"Vertical Alignment","alignBaseline":"Baseline","bgColor":"Background Color","borderColor":"Border Color","data":"Data","header":"Header","yes":"Yes","no":"No","invalidWidth":"Cell width must be a number.","invalidHeight":"Cell height must be a number.","invalidRowSpan":"Rows span must be a whole number.","invalidColSpan":"Columns span must be a whole number.","chooseColor":"Choose"},"cellPad":"Cell padding","cellSpace":"Cell spacing","column":{"menu":"Column","insertBefore":"Insert Column Before","insertAfter":"Insert Column After","deleteColumn":"Delete Columns"},"columns":"Columns","deleteTable":"Delete Table","headers":"Headers","headersBoth":"Both","headersColumn":"First column","headersNone":"None","headersRow":"First Row","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"Border size must be a number.","invalidCellPadding":"Cell padding must be a number.","invalidCellSpacing":"Cell spacing must be a number.","invalidCols":"Number of columns must be a number greater than 0.","invalidHeight":"Table height must be a number.","invalidRows":"Number of rows must be a number greater than 0.","invalidWidth":"Table width must be a number.","menu":"Table Properties","row":{"menu":"Row","insertBefore":"Insert Row Before","insertAfter":"Insert Row After","deleteRow":"Delete Rows"},"rows":"Rows","summary":"Summary","title":"Table Properties","toolbar":"Table","widthPc":"percent","widthPx":"pixels","widthUnit":"width unit"},"stylescombo":{"label":"Styles","panelTitle":"Formatting Styles","panelTitle1":"Block Styles","panelTitle2":"Inline Styles","panelTitle3":"Object Styles"},"specialchar":{"options":"Special Character Options","title":"Select Special Character","toolbar":"Insert Special Character"},"sourcedialog":{"toolbar":"Source","title":"Source"},"sourcearea":{"toolbar":"Source"},"showblocks":{"toolbar":"Show Blocks"},"removeformat":{"toolbar":"Remove Format"},"pastetext":{"button":"Paste as plain text","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Paste as Plain Text"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?","error":"It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error","title":"Paste from Word","toolbar":"Paste from Word"},"notification":{"closed":"Notification closed."},"maximize":{"maximize":"Maximise","minimize":"Minimise"},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"list":{"bulletedlist":"Insert/Remove Bulleted List","numberedlist":"Insert/Remove Numbered List"},"language":{"button":"Set language","remove":"Remove language"},"indent":{"indent":"Increase Indent","outdent":"Decrease Indent"},"image2":{"alt":"Alternative Text","btnUpload":"Send it to the Server","captioned":"Captioned image","captionPlaceholder":"Caption","infoTab":"Image Info","lockRatio":"Lock Ratio","menu":"Image Properties","pathName":"image","pathNameCaption":"caption","resetSize":"Reset Size","resizer":"Click and drag to resize","title":"Image Properties","uploadTab":"Upload","urlMissing":"Image source URL is missing.","altMissing":"Alternative text is missing."},"horizontalrule":{"toolbar":"Insert Horizontal Line"},"format":{"label":"Format","panelTitle":"Paragraph Format","tag_address":"Address","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Heading 1","tag_h2":"Heading 2","tag_h3":"Heading 3","tag_h4":"Heading 4","tag_h5":"Heading 5","tag_h6":"Heading 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formatted"},"filetools":{"loadError":"Error occurred during file read.","networkError":"Network error occurred during file upload.","httpError404":"HTTP error occurred during file upload (404: File not found).","httpError403":"HTTP error occurred during file upload (403: Forbidden).","httpError":"HTTP error occurred during file upload (error status: %1).","noUrlError":"Upload URL is not defined.","responseError":"Incorrect server response."},"elementspath":{"eleLabel":"Elements path","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Context Menu Options"},"clipboard":{"copy":"Copy","copyError":"Your browser security settings don't permit the editor to automatically execute copying operations. Please use the keyboard for that (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Cut","cutError":"Your browser security settings don't permit the editor to automatically execute cutting operations. Please use the keyboard for that (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Paste","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Paste Area","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK."},"blockquote":{"toolbar":"Block Quote"},"basicstyles":{"bold":"Bold","italic":"Italic","strike":"Strike Through","subscript":"Subscript","superscript":"Superscript","underline":"Underline"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"About CKEditor 4","moreInfo":"For licensing information please visit our web site:"},"editor":"Rich Text Editor","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"Press ALT 0 for help","browseServer":"Browse Server","url":"URL","protocol":"Protocol","upload":"Upload","uploadSubmit":"Send it to the Server","image":"Image","flash":"Flash","form":"Form","checkbox":"Checkbox","radio":"Radio Button","textField":"Text Field","textarea":"Textarea","hiddenField":"Hidden Field","button":"Button","select":"Selection Field","imageButton":"Image Button","notSet":"<not set>","id":"Id","name":"Name","langDir":"Language Direction","langDirLtr":"Left to Right (LTR)","langDirRtl":"Right to Left (RTL)","langCode":"Language Code","longDescr":"Long Description URL","cssClass":"Stylesheet Classes","advisoryTitle":"Advisory Title","cssStyle":"Style","ok":"OK","cancel":"Cancel","close":"Close","preview":"Preview","resize":"Drag to resize","generalTab":"General","advancedTab":"Advanced","validateNumberFailed":"This value is not a number.","confirmNewPage":"Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?","confirmCancel":"You have changed some options. Are you sure you want to close the dialogue window?","options":"Options","target":"Target","targetNew":"New Window (_blank)","targetTop":"Topmost Window (_top)","targetSelf":"Same Window (_self)","targetParent":"Parent Window (_parent)","langDirLTR":"Left to Right (LTR)","langDirRTL":"Right to Left (RTL)","styles":"Style","cssClasses":"Stylesheet Classes","width":"Width","height":"Height","align":"Align","left":"Left","right":"Right","center":"Center","justify":"Justify","alignLeft":"Align Left","alignRight":"Align Right","alignCenter":"Align Center","alignTop":"Top","alignMiddle":"Middle","alignBottom":"Bottom","alignNone":"None","invalidValue":"Invalid value.","invalidHeight":"Height must be a number.","invalidWidth":"Width must be a number.","invalidLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid measurement unit (%2).","invalidCssLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","invalidHtmlLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).","invalidInlineStyle":"Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of \"name : value\", separated by semi-colons.","cssLengthTooltip":"Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, unavailable</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Space","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Keyboard shortcut","optionDefault":"Default"}};
\ No newline at end of file
/*
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['en']={"widget":{"move":"Click and drag to move","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Redo","undo":"Undo"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Collapse Toolbar","toolbarExpand":"Expand Toolbar","toolbarGroups":{"document":"Document","clipboard":"Clipboard/Undo","editing":"Editing","forms":"Forms","basicstyles":"Basic Styles","paragraph":"Paragraph","links":"Links","insert":"Insert","styles":"Styles","colors":"Colors","tools":"Tools"},"toolbars":"Editor toolbars"},"table":{"border":"Border size","caption":"Caption","cell":{"menu":"Cell","insertBefore":"Insert Cell Before","insertAfter":"Insert Cell After","deleteCell":"Delete Cells","merge":"Merge Cells","mergeRight":"Merge Right","mergeDown":"Merge Down","splitHorizontal":"Split Cell Horizontally","splitVertical":"Split Cell Vertically","title":"Cell Properties","cellType":"Cell Type","rowSpan":"Rows Span","colSpan":"Columns Span","wordWrap":"Word Wrap","hAlign":"Horizontal Alignment","vAlign":"Vertical Alignment","alignBaseline":"Baseline","bgColor":"Background Color","borderColor":"Border Color","data":"Data","header":"Header","yes":"Yes","no":"No","invalidWidth":"Cell width must be a number.","invalidHeight":"Cell height must be a number.","invalidRowSpan":"Rows span must be a whole number.","invalidColSpan":"Columns span must be a whole number.","chooseColor":"Choose"},"cellPad":"Cell padding","cellSpace":"Cell spacing","column":{"menu":"Column","insertBefore":"Insert Column Before","insertAfter":"Insert Column After","deleteColumn":"Delete Columns"},"columns":"Columns","deleteTable":"Delete Table","headers":"Headers","headersBoth":"Both","headersColumn":"First column","headersNone":"None","headersRow":"First Row","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"Border size must be a number.","invalidCellPadding":"Cell padding must be a positive number.","invalidCellSpacing":"Cell spacing must be a positive number.","invalidCols":"Number of columns must be a number greater than 0.","invalidHeight":"Table height must be a number.","invalidRows":"Number of rows must be a number greater than 0.","invalidWidth":"Table width must be a number.","menu":"Table Properties","row":{"menu":"Row","insertBefore":"Insert Row Before","insertAfter":"Insert Row After","deleteRow":"Delete Rows"},"rows":"Rows","summary":"Summary","title":"Table Properties","toolbar":"Table","widthPc":"percent","widthPx":"pixels","widthUnit":"width unit"},"stylescombo":{"label":"Styles","panelTitle":"Formatting Styles","panelTitle1":"Block Styles","panelTitle2":"Inline Styles","panelTitle3":"Object Styles"},"specialchar":{"options":"Special Character Options","title":"Select Special Character","toolbar":"Insert Special Character"},"sourcedialog":{"toolbar":"Source","title":"Source"},"sourcearea":{"toolbar":"Source"},"showblocks":{"toolbar":"Show Blocks"},"removeformat":{"toolbar":"Remove Format"},"pastetext":{"button":"Paste as plain text","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Paste as Plain Text"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?","error":"It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error","title":"Paste from Word","toolbar":"Paste from Word"},"notification":{"closed":"Notification closed."},"maximize":{"maximize":"Maximize","minimize":"Minimize"},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"list":{"bulletedlist":"Insert/Remove Bulleted List","numberedlist":"Insert/Remove Numbered List"},"language":{"button":"Set language","remove":"Remove language"},"indent":{"indent":"Increase Indent","outdent":"Decrease Indent"},"image2":{"alt":"Alternative Text","btnUpload":"Send it to the Server","captioned":"Captioned image","captionPlaceholder":"Caption","infoTab":"Image Info","lockRatio":"Lock Ratio","menu":"Image Properties","pathName":"image","pathNameCaption":"caption","resetSize":"Reset Size","resizer":"Click and drag to resize","title":"Image Properties","uploadTab":"Upload","urlMissing":"Image source URL is missing.","altMissing":"Alternative text is missing."},"horizontalrule":{"toolbar":"Insert Horizontal Line"},"format":{"label":"Format","panelTitle":"Paragraph Format","tag_address":"Address","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Heading 1","tag_h2":"Heading 2","tag_h3":"Heading 3","tag_h4":"Heading 4","tag_h5":"Heading 5","tag_h6":"Heading 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formatted"},"filetools":{"loadError":"Error occurred during file read.","networkError":"Network error occurred during file upload.","httpError404":"HTTP error occurred during file upload (404: File not found).","httpError403":"HTTP error occurred during file upload (403: Forbidden).","httpError":"HTTP error occurred during file upload (error status: %1).","noUrlError":"Upload URL is not defined.","responseError":"Incorrect server response."},"elementspath":{"eleLabel":"Elements path","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Context Menu Options"},"clipboard":{"copy":"Copy","copyError":"Your browser security settings don't permit the editor to automatically execute copying operations. Please use the keyboard for that (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Cut","cutError":"Your browser security settings don't permit the editor to automatically execute cutting operations. Please use the keyboard for that (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Paste","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Paste Area","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK."},"blockquote":{"toolbar":"Block Quote"},"basicstyles":{"bold":"Bold","italic":"Italic","strike":"Strikethrough","subscript":"Subscript","superscript":"Superscript","underline":"Underline"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"About CKEditor 4","moreInfo":"For licensing information please visit our web site:"},"editor":"Rich Text Editor","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"Press ALT 0 for help","browseServer":"Browse Server","url":"URL","protocol":"Protocol","upload":"Upload","uploadSubmit":"Send it to the Server","image":"Image","flash":"Flash","form":"Form","checkbox":"Checkbox","radio":"Radio Button","textField":"Text Field","textarea":"Textarea","hiddenField":"Hidden Field","button":"Button","select":"Selection Field","imageButton":"Image Button","notSet":"<not set>","id":"Id","name":"Name","langDir":"Language Direction","langDirLtr":"Left to Right (LTR)","langDirRtl":"Right to Left (RTL)","langCode":"Language Code","longDescr":"Long Description URL","cssClass":"Stylesheet Classes","advisoryTitle":"Advisory Title","cssStyle":"Style","ok":"OK","cancel":"Cancel","close":"Close","preview":"Preview","resize":"Resize","generalTab":"General","advancedTab":"Advanced","validateNumberFailed":"This value is not a number.","confirmNewPage":"Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?","confirmCancel":"You have changed some options. Are you sure you want to close the dialog window?","options":"Options","target":"Target","targetNew":"New Window (_blank)","targetTop":"Topmost Window (_top)","targetSelf":"Same Window (_self)","targetParent":"Parent Window (_parent)","langDirLTR":"Left to Right (LTR)","langDirRTL":"Right to Left (RTL)","styles":"Style","cssClasses":"Stylesheet Classes","width":"Width","height":"Height","align":"Alignment","left":"Left","right":"Right","center":"Center","justify":"Justify","alignLeft":"Align Left","alignRight":"Align Right","alignCenter":"Align Center","alignTop":"Top","alignMiddle":"Middle","alignBottom":"Bottom","alignNone":"None","invalidValue":"Invalid value.","invalidHeight":"Height must be a number.","invalidWidth":"Width must be a number.","invalidLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid measurement unit (%2).","invalidCssLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","invalidHtmlLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).","invalidInlineStyle":"Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of \"name : value\", separated by semi-colons.","cssLengthTooltip":"Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, unavailable</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Space","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Keyboard shortcut","optionDefault":"Default"}};
\ No newline at end of file
/*
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['eo']={"widget":{"move":"klaki kaj treni por movi","label":"%1 fenestraĵo"},"undo":{"redo":"Refari","undo":"Malfari"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Faldi la ilbreton","toolbarExpand":"Malfaldi la ilbreton","toolbarGroups":{"document":"Dokumento","clipboard":"Poŝo/Malfari","editing":"Redaktado","forms":"Formularoj","basicstyles":"Bazaj stiloj","paragraph":"Paragrafo","links":"Ligiloj","insert":"Enmeti","styles":"Stiloj","colors":"Koloroj","tools":"Iloj"},"toolbars":"Ilobretoj de la redaktilo"},"table":{"border":"Bordero","caption":"Tabeltitolo","cell":{"menu":"Ĉelo","insertBefore":"Enmeti Ĉelon Antaŭ","insertAfter":"Enmeti Ĉelon Post","deleteCell":"Forigi la Ĉelojn","merge":"Kunfandi la Ĉelojn","mergeRight":"Kunfandi dekstren","mergeDown":"Kunfandi malsupren ","splitHorizontal":"Horizontale dividi","splitVertical":"Vertikale dividi","title":"Ĉelatributoj","cellType":"Ĉeltipo","rowSpan":"Kunfando de linioj","colSpan":"Kunfando de kolumnoj","wordWrap":"Cezuro","hAlign":"Horizontala ĝisrandigo","vAlign":"Vertikala ĝisrandigo","alignBaseline":"Malsupro de la teksto","bgColor":"Fonkoloro","borderColor":"Borderkoloro","data":"Datenoj","header":"Supra paĝotitolo","yes":"Jes","no":"No","invalidWidth":"Ĉellarĝo devas esti nombro.","invalidHeight":"Ĉelalto devas esti nombro.","invalidRowSpan":"Kunfando de linioj devas esti entjera nombro.","invalidColSpan":"Kunfando de kolumnoj devas esti entjera nombro.","chooseColor":"Elektu"},"cellPad":"Interna Marĝeno de la ĉeloj","cellSpace":"Spaco inter la Ĉeloj","column":{"menu":"Kolumno","insertBefore":"Enmeti kolumnon antaŭ","insertAfter":"Enmeti kolumnon post","deleteColumn":"Forigi Kolumnojn"},"columns":"Kolumnoj","deleteTable":"Forigi Tabelon","headers":"Supraj Paĝotitoloj","headersBoth":"Ambaŭ","headersColumn":"Unua kolumno","headersNone":"Neniu","headersRow":"Unua linio","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"La bordergrando devas esti nombro.","invalidCellPadding":"La interna marĝeno en la ĉeloj devas esti pozitiva nombro.","invalidCellSpacing":"La spaco inter la ĉeloj devas esti pozitiva nombro.","invalidCols":"La nombro de la kolumnoj devas superi 0.","invalidHeight":"La tabelalto devas esti nombro.","invalidRows":"La nombro de la linioj devas superi 0.","invalidWidth":"La tabellarĝo devas esti nombro.","menu":"Atributoj de Tabelo","row":{"menu":"Linio","insertBefore":"Enmeti linion antaŭ","insertAfter":"Enmeti linion post","deleteRow":"Forigi Liniojn"},"rows":"Linioj","summary":"Resumo","title":"Atributoj de Tabelo","toolbar":"Tabelo","widthPc":"elcentoj","widthPx":"Rastrumeroj","widthUnit":"unuo de larĝo"},"stylescombo":{"label":"Stiloj","panelTitle":"Stiloj pri enpaĝigo","panelTitle1":"Stiloj de blokoj","panelTitle2":"Enliniaj Stiloj","panelTitle3":"Stiloj de objektoj"},"specialchar":{"options":"Opcioj pri Specialaj Signoj","title":"Selekti Specialan Signon","toolbar":"Enmeti Specialan Signon"},"sourcedialog":{"toolbar":"Fonto","title":"Fonto"},"sourcearea":{"toolbar":"Fonto"},"showblocks":{"toolbar":"Montri la blokojn"},"removeformat":{"toolbar":"Forigi Formaton"},"pastetext":{"button":"Interglui kiel platan tekston","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Interglui kiel platan tekston"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"La teksto, kiun vi volas interglui, ŝajnas esti kopiita el Word. Ĉu vi deziras purigi ĝin antaŭ intergluo?","error":"Ne eblis purigi la intergluitajn datenojn pro interna eraro","title":"Interglui el Word","toolbar":"Interglui el Word"},"notification":{"closed":"Sciigo fermita"},"maximize":{"maximize":"Pligrandigi","minimize":"Malgrandigi"},"magicline":{"title":"Enmeti paragrafon ĉi-tien"},"list":{"bulletedlist":"Bula Listo","numberedlist":"Numera Listo"},"language":{"button":"Instali lingvon","remove":"Forigi lingvon"},"indent":{"indent":"Pligrandigi Krommarĝenon","outdent":"Malpligrandigi Krommarĝenon"},"image2":{"alt":"Anstataŭiga Teksto","btnUpload":"Sendu al Servilo","captioned":"Bildo kun apudskribo","captionPlaceholder":"Apudskribo","infoTab":"Informoj pri Bildo","lockRatio":"Konservi Proporcion","menu":"Atributoj de Bildo","pathName":"bildo","pathNameCaption":"apudskribo","resetSize":"Origina Grando","resizer":"Kliki kaj treni por ŝanĝi la grandon","title":"Atributoj de Bildo","uploadTab":"Alŝuti","urlMissing":"La fontretadreso de la bildo mankas.","altMissing":"Alternativa teksto mankas."},"horizontalrule":{"toolbar":"Enmeti Horizontalan Linion"},"format":{"label":"Formato","panelTitle":"ParagrafFormato","tag_address":"Adreso","tag_div":"Normala (DIV)","tag_h1":"Titolo 1","tag_h2":"Titolo 2","tag_h3":"Titolo 3","tag_h4":"Titolo 4","tag_h5":"Titolo 5","tag_h6":"Titolo 6","tag_p":"Normala","tag_pre":"Formatita"},"filetools":{"loadError":"Eraro okazis dum la dosiera legado.","networkError":"Reta eraro okazis dum la dosiera alŝuto.","httpError404":"HTTP eraro okazis dum la dosiera alŝuto (404: dosiero ne trovita).","httpError403":"HTTP eraro okazis dum la dosiera alŝuto (403: malpermesita).","httpError":"HTTP eraro okazis dum la dosiera alŝuto (erara stato: %1).","noUrlError":"Alŝuta URL ne estas difinita.","responseError":"Malĝusta respondo de la servilo."},"elementspath":{"eleLabel":"Vojo al Elementoj","eleTitle":"%1 elementoj"},"contextmenu":{"options":"Opcioj de Kunteksta Menuo"},"clipboard":{"copy":"Kopii","copyError":"La sekurecagordo de via TTT-legilo ne permesas, ke la redaktilo faras kopiajn operaciojn. Bonvolu uzi la klavaron por tio (Ctrl/Cmd-C).","cut":"Eltondi","cutError":"La sekurecagordo de via TTT-legilo ne permesas, ke la redaktilo faras eltondajn operaciojn. Bonvolu uzi la klavaron por tio (Ctrl/Cmd-X).","paste":"Interglui","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Intergluoareo","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK."},"blockquote":{"toolbar":"Citaĵo"},"basicstyles":{"bold":"Grasa","italic":"Kursiva","strike":"Trastreko","subscript":"Suba indico","superscript":"Supra indico","underline":"Substreko"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.","dlgTitle":"Pri CKEditor 4","moreInfo":"Por informoj pri licenco, bonvolu viziti nian retpaĝaron:"},"editor":"RiĉTeksta Redaktilo","editorPanel":"Panelo de la RiĉTeksta Redaktilo","common":{"editorHelp":"Premu ALT 0 por helpilo","browseServer":"Foliumi en la Servilo","url":"URL","protocol":"Protokolo","upload":"Alŝuti","uploadSubmit":"Sendu al Servilo","image":"Bildo","flash":"Flaŝo","form":"Formularo","checkbox":"Markobutono","radio":"Radiobutono","textField":"Teksta kampo","textarea":"Teksta Areo","hiddenField":"Kaŝita Kampo","button":"Butono","select":"Elekta Kampo","imageButton":"Bildbutono","notSet":"<Defaŭlta>","id":"Id","name":"Nomo","langDir":"Skribdirekto","langDirLtr":"De maldekstro dekstren (LTR)","langDirRtl":"De dekstro maldekstren (RTL)","langCode":"Lingva Kodo","longDescr":"URL de Longa Priskribo","cssClass":"Klasoj de Stilfolioj","advisoryTitle":"Priskriba Titolo","cssStyle":"Stilo","ok":"Akcepti","cancel":"Rezigni","close":"Fermi","preview":"Vidigi Aspekton","resize":"Movigi por ŝanĝi la grandon","generalTab":"Ĝenerala","advancedTab":"Speciala","validateNumberFailed":"Tiu valoro ne estas nombro.","confirmNewPage":"La neregistritaj ŝanĝoj estas perdotaj. Ĉu vi certas, ke vi volas ŝargi novan paĝon?","confirmCancel":"Iuj opcioj esta ŝanĝitaj. Ĉu vi certas, ke vi volas fermi la dialogon?","options":"Opcioj","target":"Celo","targetNew":"Nova Fenestro (_blank)","targetTop":"Supra Fenestro (_top)","targetSelf":"Sama Fenestro (_self)","targetParent":"Patra Fenestro (_parent)","langDirLTR":"De maldekstro dekstren (LTR)","langDirRTL":"De dekstro maldekstren (RTL)","styles":"Stilo","cssClasses":"Stilfoliaj Klasoj","width":"Larĝo","height":"Alto","align":"Ĝisrandigo","left":"Maldekstre","right":"Dekstre","center":"Centre","justify":"Ĝisrandigi Ambaŭflanke","alignLeft":"Ĝisrandigi maldekstren","alignRight":"Ĝisrandigi dekstren","alignCenter":"Align Center","alignTop":"Supre","alignMiddle":"Centre","alignBottom":"Malsupre","alignNone":"Neniu","invalidValue":"Nevalida Valoro","invalidHeight":"Alto devas esti nombro.","invalidWidth":"Larĝo devas esti nombro.","invalidLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid measurement unit (%2).","invalidCssLength":"La valoro indikita por la \"%1\" kampo devas esti pozitiva nombro kun aŭ sen valida CSSmezurunuo (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","invalidHtmlLength":"La valoro indikita por la \"%1\" kampo devas esti pozitiva nombro kun aŭ sen valida HTMLmezurunuo (px or %).","invalidInlineStyle":"La valoro indikita por la enlinia stilo devas konsisti el unu aŭ pluraj elementoj kun la formato de \"nomo : valoro\", apartigitaj per punktokomoj.","cssLengthTooltip":"Entajpu nombron por rastrumera valoro aŭ nombron kun valida CSSunuo (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nehavebla</span>","keyboard":{"8":"Retropaŝo","13":"Enigi","16":"Registrumo","17":"Stirklavo","18":"Alt-klavo","32":"Spaco","35":"Fino","36":"Hejmo","46":"Forigi","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Komando"},"keyboardShortcut":"Fulmoklavo","optionDefault":"Defaŭlta"}};
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
/*
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['et']={"widget":{"move":"Liigutamiseks klõpsa ja lohista","label":"%1 vidin"},"undo":{"redo":"Toimingu kordamine","undo":"Tagasivõtmine"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Tööriistariba peitmine","toolbarExpand":"Tööriistariba näitamine","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Lõikelaud/tagasivõtmine","editing":"Muutmine","forms":"Vormid","basicstyles":"Põhistiilid","paragraph":"Lõik","links":"Lingid","insert":"Sisesta","styles":"Stiilid","colors":"Värvid","tools":"Tööriistad"},"toolbars":"Redaktori tööriistaribad"},"table":{"border":"Joone suurus","caption":"Tabeli tiitel","cell":{"menu":"Lahter","insertBefore":"Sisesta lahter enne","insertAfter":"Sisesta lahter peale","deleteCell":"Eemalda lahtrid","merge":"Ühenda lahtrid","mergeRight":"Ühenda paremale","mergeDown":"Ühenda alla","splitHorizontal":"Poolita lahter horisontaalselt","splitVertical":"Poolita lahter vertikaalselt","title":"Lahtri omadused","cellType":"Lahtri liik","rowSpan":"Ridade vahe","colSpan":"Tulpade vahe","wordWrap":"Sõnade murdmine","hAlign":"Horisontaalne joondus","vAlign":"Vertikaalne joondus","alignBaseline":"Baasjoon","bgColor":"Tausta värv","borderColor":"Äärise värv","data":"Andmed","header":"Päis","yes":"Jah","no":"Ei","invalidWidth":"Lahtri laius peab olema number.","invalidHeight":"Lahtri kõrgus peab olema number.","invalidRowSpan":"Ridade vahe peab olema täisarv.","invalidColSpan":"Tulpade vahe peab olema täisarv.","chooseColor":"Vali"},"cellPad":"Lahtri täidis","cellSpace":"Lahtri vahe","column":{"menu":"Veerg","insertBefore":"Sisesta veerg enne","insertAfter":"Sisesta veerg peale","deleteColumn":"Eemalda veerud"},"columns":"Veerud","deleteTable":"Kustuta tabel","headers":"Päised","headersBoth":"Mõlemad","headersColumn":"Esimene tulp","headersNone":"Puudub","headersRow":"Esimene rida","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"Äärise suurus peab olema number.","invalidCellPadding":"Lahtrite polsterdus (padding) peab olema positiivne arv.","invalidCellSpacing":"Lahtrite vahe peab olema positiivne arv.","invalidCols":"Tulpade arv peab olema nullist suurem.","invalidHeight":"Tabeli kõrgus peab olema number.","invalidRows":"Ridade arv peab olema nullist suurem.","invalidWidth":"Tabeli laius peab olema number.","menu":"Tabeli omadused","row":{"menu":"Rida","insertBefore":"Sisesta rida enne","insertAfter":"Sisesta rida peale","deleteRow":"Eemalda read"},"rows":"Read","summary":"Kokkuvõte","title":"Tabeli omadused","toolbar":"Tabel","widthPc":"protsenti","widthPx":"pikslit","widthUnit":"laiuse ühik"},"stylescombo":{"label":"Stiil","panelTitle":"Vormindusstiilid","panelTitle1":"Blokkstiilid","panelTitle2":"Reasisesed stiilid","panelTitle3":"Objektistiilid"},"specialchar":{"options":"Erimärkide valikud","title":"Erimärgi valimine","toolbar":"Erimärgi sisestamine"},"sourcedialog":{"toolbar":"Lähtekood","title":"Lähtekood"},"sourcearea":{"toolbar":"Lähtekood"},"showblocks":{"toolbar":"Blokkide näitamine"},"removeformat":{"toolbar":"Vormingu eemaldamine"},"pastetext":{"button":"Asetamine tavalise tekstina","pasteNotification":"Asetamiseks vajuta %1. Sinu brauser ei toeta asetamist tööriistariba nupu või kontekstimenüü valikuga.","title":"Asetamine tavalise tekstina"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Tekst, mida tahad asetada näib pärinevat Wordist. Kas tahad selle enne asetamist puhastada?","error":"Asetatud andmete puhastamine ei olnud sisemise vea tõttu võimalik","title":"Asetamine Wordist","toolbar":"Asetamine Wordist"},"notification":{"closed":"Teavitused on suletud."},"maximize":{"maximize":"Maksimeerimine","minimize":"Minimeerimine"},"magicline":{"title":"Sisesta siia lõigu tekst"},"list":{"bulletedlist":"Punktloend","numberedlist":"Numberloend"},"language":{"button":"Määra keel","remove":"Eemalda keel"},"indent":{"indent":"Taande suurendamine","outdent":"Taande vähendamine"},"image2":{"alt":"Alternatiivne tekst","btnUpload":"Saada serverisse","captioned":"Pealkirjaga pilt","captionPlaceholder":"Pealkiri","infoTab":"Pildi info","lockRatio":"Lukusta kuvasuhe","menu":"Pildi omadused","pathName":"pilt","pathNameCaption":"pealkiri","resetSize":"Lähtesta suurus","resizer":"Suuruse muutmiseks klõpsa ja lohista","title":"Pildi omadused","uploadTab":"Lae üles","urlMissing":"Pildi lähte-URL on puudu.","altMissing":"Alternatiivtekst puudub."},"horizontalrule":{"toolbar":"Horisontaaljoone sisestamine"},"format":{"label":"Vorming","panelTitle":"Vorming","tag_address":"Aadress","tag_div":"Tavaline (DIV)","tag_h1":"Pealkiri 1","tag_h2":"Pealkiri 2","tag_h3":"Pealkiri 3","tag_h4":"Pealkiri 4","tag_h5":"Pealkiri 5","tag_h6":"Pealkiri 6","tag_p":"Tavaline","tag_pre":"Vormindatud"},"filetools":{"loadError":"Faili lugemisel esines viga.","networkError":"Faili üleslaadimisel esines võrgu viga.","httpError404":"Faili üleslaadimisel esines HTTP viga (404: faili ei leitud).","httpError403":"Faili üleslaadimisel esines HTTP viga (403: keelatud).","httpError":"Faili üleslaadimisel esines HTTP viga (veakood: %1).","noUrlError":"Üleslaadimise URL ei ole määratud.","responseError":"Vigane serveri vastus."},"elementspath":{"eleLabel":"Elementide asukoht","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Kontekstimenüü valikud"},"clipboard":{"copy":"Kopeeri","copyError":"Sinu veebisirvija turvaseaded ei luba redaktoril automaatselt kopeerida. Palun kasutage selleks klaviatuuri klahvikombinatsiooni (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Lõika","cutError":"Sinu veebisirvija turvaseaded ei luba redaktoril automaatselt lõigata. Palun kasutage selleks klaviatuuri klahvikombinatsiooni (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Aseta","pasteNotification":"Asetamiseks vajuta %1. Sinu brauser ei toeta asetamist tööriistariba nupu või kontekstimenüü valikuga.","pasteArea":"Asetamise ala","pasteMsg":"Aseta sisu alumisse kasti ja vajuta OK nupule."},"blockquote":{"toolbar":"Blokktsitaat"},"basicstyles":{"bold":"Paks","italic":"Kursiiv","strike":"Läbijoonitud","subscript":"Allindeks","superscript":"Ülaindeks","underline":"Allajoonitud"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Kõik õigused kaitstud.","dlgTitle":"CKEditor 4st lähemalt","moreInfo":"Litsentsi andmed leiab meie veebilehelt:"},"editor":"Rikkalik tekstiredaktor","editorPanel":"Rikkaliku tekstiredaktori paneel","common":{"editorHelp":"Abi saamiseks vajuta ALT 0","browseServer":"Serveri sirvimine","url":"URL","protocol":"Protokoll","upload":"Laadi üles","uploadSubmit":"Saada serverisse","image":"Pilt","flash":"Flash","form":"Vorm","checkbox":"Märkeruut","radio":"Raadionupp","textField":"Tekstilahter","textarea":"Tekstiala","hiddenField":"Varjatud lahter","button":"Nupp","select":"Valiklahter","imageButton":"Piltnupp","notSet":"<määramata>","id":"ID","name":"Nimi","langDir":"Keele suund","langDirLtr":"Vasakult paremale (LTR)","langDirRtl":"Paremalt vasakule (RTL)","langCode":"Keele kood","longDescr":"Pikk kirjeldus URL","cssClass":"Stiilistiku klassid","advisoryTitle":"Soovituslik pealkiri","cssStyle":"Laad","ok":"Olgu","cancel":"Loobu","close":"Sulge","preview":"Eelvaade","resize":"Suuruse muutmiseks lohista","generalTab":"Üldine","advancedTab":"Täpsemalt","validateNumberFailed":"See väärtus pole number.","confirmNewPage":"Kõik salvestamata muudatused lähevad kaotsi. Kas oled kindel, et tahad laadida uue lehe?","confirmCancel":"Mõned valikud on muudetud. Kas oled kindel, et tahad dialoogi sulgeda?","options":"Valikud","target":"Sihtkoht","targetNew":"Uus aken (_blank)","targetTop":"Kõige ülemine aken (_top)","targetSelf":"Sama aken (_self)","targetParent":"Vanemaken (_parent)","langDirLTR":"Vasakult paremale (LTR)","langDirRTL":"Paremalt vasakule (RTL)","styles":"Stiili","cssClasses":"Stiililehe klassid","width":"Laius","height":"Kõrgus","align":"Joondus","left":"Vasak","right":"Paremale","center":"Kesk","justify":"Rööpjoondus","alignLeft":"Vasakjoondus","alignRight":"Paremjoondus","alignCenter":"Keskjoondus","alignTop":"Üles","alignMiddle":"Keskele","alignBottom":"Alla","alignNone":"Pole","invalidValue":"Vigane väärtus.","invalidHeight":"Kõrgus peab olema number.","invalidWidth":"Laius peab olema number.","invalidLength":"Välja \"%1\" väärtus peab olema positiivne arv korrektse ühikuga (%2) või ilma.","invalidCssLength":"\"%1\" välja jaoks määratud väärtus peab olema positiivne täisarv CSS ühikuga (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt või pc) või ilma.","invalidHtmlLength":"\"%1\" välja jaoks määratud väärtus peab olema positiivne täisarv HTML ühikuga (px või %) või ilma.","invalidInlineStyle":"Reasisese stiili määrangud peavad koosnema paarisväärtustest (tuples), mis on semikoolonitega eraldatult järgnevas vormingus: \"nimi : väärtus\".","cssLengthTooltip":"Sisesta väärtus pikslites või number koos sobiva CSS-i ühikuga (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt või pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, pole saadaval</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Tühik","35":"End","36":"Home","46":"Kustuta","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Kiirklahv","optionDefault":"Vaikeväärtus"}};
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
/*
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['fi']={"widget":{"move":"Siirrä klikkaamalla ja raahaamalla","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Toista","undo":"Kumoa"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Kutista työkalupalkki","toolbarExpand":"Laajenna työkalupalkki","toolbarGroups":{"document":"Dokumentti","clipboard":"Leikepöytä/Kumoa","editing":"Muokkaus","forms":"Lomakkeet","basicstyles":"Perustyylit","paragraph":"Kappale","links":"Linkit","insert":"Lisää","styles":"Tyylit","colors":"Värit","tools":"Työkalut"},"toolbars":"Editorin työkalupalkit"},"table":{"border":"Rajan paksuus","caption":"Otsikko","cell":{"menu":"Solu","insertBefore":"Lisää solu eteen","insertAfter":"Lisää solu perään","deleteCell":"Poista solut","merge":"Yhdistä solut","mergeRight":"Yhdistä oikealla olevan kanssa","mergeDown":"Yhdistä alla olevan kanssa","splitHorizontal":"Jaa solu vaakasuunnassa","splitVertical":"Jaa solu pystysuunnassa","title":"Solun ominaisuudet","cellType":"Solun tyyppi","rowSpan":"Rivin jatkuvuus","colSpan":"Solun jatkuvuus","wordWrap":"Rivitys","hAlign":"Horisontaali kohdistus","vAlign":"Vertikaali kohdistus","alignBaseline":"Alas (teksti)","bgColor":"Taustan väri","borderColor":"Reunan väri","data":"Data","header":"Ylätunniste","yes":"Kyllä","no":"Ei","invalidWidth":"Solun leveyden täytyy olla numero.","invalidHeight":"Solun korkeuden täytyy olla numero.","invalidRowSpan":"Rivin jatkuvuuden täytyy olla kokonaisluku.","invalidColSpan":"Solun jatkuvuuden täytyy olla kokonaisluku.","chooseColor":"Valitse"},"cellPad":"Solujen sisennys","cellSpace":"Solujen väli","column":{"menu":"Sarake","insertBefore":"Lisää sarake vasemmalle","insertAfter":"Lisää sarake oikealle","deleteColumn":"Poista sarakkeet"},"columns":"Sarakkeet","deleteTable":"Poista taulu","headers":"Ylätunnisteet","headersBoth":"Molemmat","headersColumn":"Ensimmäinen sarake","headersNone":"Ei","headersRow":"Ensimmäinen rivi","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"Reunan koon täytyy olla numero.","invalidCellPadding":"Solujen sisennyksen täytyy olla numero.","invalidCellSpacing":"Solujen välin täytyy olla numero.","invalidCols":"Sarakkeiden määrän täytyy olla suurempi kuin 0.","invalidHeight":"Taulun korkeuden täytyy olla numero.","invalidRows":"Rivien määrän täytyy olla suurempi kuin 0.","invalidWidth":"Taulun leveyden täytyy olla numero.","menu":"Taulun ominaisuudet","row":{"menu":"Rivi","insertBefore":"Lisää rivi yläpuolelle","insertAfter":"Lisää rivi alapuolelle","deleteRow":"Poista rivit"},"rows":"Rivit","summary":"Yhteenveto","title":"Taulun ominaisuudet","toolbar":"Taulu","widthPc":"prosenttia","widthPx":"pikseliä","widthUnit":"leveysyksikkö"},"stylescombo":{"label":"Tyyli","panelTitle":"Muotoilujen tyylit","panelTitle1":"Lohkojen tyylit","panelTitle2":"Rivinsisäiset tyylit","panelTitle3":"Objektien tyylit"},"specialchar":{"options":"Erikoismerkin ominaisuudet","title":"Valitse erikoismerkki","toolbar":"Lisää erikoismerkki"},"sourcedialog":{"toolbar":"Koodi","title":"Koodi"},"sourcearea":{"toolbar":"Koodi"},"showblocks":{"toolbar":"Näytä elementit"},"removeformat":{"toolbar":"Poista muotoilu"},"pastetext":{"button":"Liitä tekstinä","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Liitä tekstinä"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Liittämäsi teksti näyttäisi olevan Word-dokumentista. Haluatko siivota sen ennen liittämistä? (Suositus: Kyllä)","error":"Liitetyn tiedon siivoaminen ei onnistunut sisäisen virheen takia","title":"Liitä Word-dokumentista","toolbar":"Liitä Word-dokumentista"},"notification":{"closed":"Notification closed."},"maximize":{"maximize":"Suurenna","minimize":"Pienennä"},"magicline":{"title":"Lisää kappale tähän."},"list":{"bulletedlist":"Luettelomerkit","numberedlist":"Numerointi"},"language":{"button":"Aseta kieli","remove":"Poista kieli"},"indent":{"indent":"Suurenna sisennystä","outdent":"Pienennä sisennystä"},"image2":{"alt":"Vaihtoehtoinen teksti","btnUpload":"Lähetä palvelimelle","captioned":"Kuva kuvatekstillä","captionPlaceholder":"Kuvateksti","infoTab":"Kuvan tiedot","lockRatio":"Lukitse suhteet","menu":"Kuvan ominaisuudet","pathName":"kuva","pathNameCaption":"kuvateksti","resetSize":"Alkuperäinen koko","resizer":"Klikkaa ja raahaa muuttaaksesi kokoa","title":"Kuvan ominaisuudet","uploadTab":"Lisää tiedosto","urlMissing":"Kuvan lähdeosoite puuttuu.","altMissing":"Alternative text is missing."},"horizontalrule":{"toolbar":"Lisää murtoviiva"},"format":{"label":"Muotoilu","panelTitle":"Muotoilu","tag_address":"Osoite","tag_div":"Normaali (DIV)","tag_h1":"Otsikko 1","tag_h2":"Otsikko 2","tag_h3":"Otsikko 3","tag_h4":"Otsikko 4","tag_h5":"Otsikko 5","tag_h6":"Otsikko 6","tag_p":"Normaali","tag_pre":"Muotoiltu"},"filetools":{"loadError":"Error occurred during file read.","networkError":"Network error occurred during file upload.","httpError404":"HTTP error occurred during file upload (404: File not found).","httpError403":"HTTP error occurred during file upload (403: Forbidden).","httpError":"HTTP error occurred during file upload (error status: %1).","noUrlError":"Upload URL is not defined.","responseError":"Incorrect server response."},"elementspath":{"eleLabel":"Elementin polku","eleTitle":"%1 elementti"},"contextmenu":{"options":"Pikavalikon ominaisuudet"},"clipboard":{"copy":"Kopioi","copyError":"Selaimesi turva-asetukset eivät salli editorin toteuttaa kopioimista. Käytä näppäimistöä kopioimiseen (Ctrl+C).","cut":"Leikkaa","cutError":"Selaimesi turva-asetukset eivät salli editorin toteuttaa leikkaamista. Käytä näppäimistöä leikkaamiseen (Ctrl+X).","paste":"Liitä","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Leikealue","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK."},"blockquote":{"toolbar":"Lainaus"},"basicstyles":{"bold":"Lihavoitu","italic":"Kursivoitu","strike":"Yliviivattu","subscript":"Alaindeksi","superscript":"Yläindeksi","underline":"Alleviivattu"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Kaikki oikeuden pidätetään.","dlgTitle":"Tietoa CKEditorista","moreInfo":"Lisenssitiedot löytyvät kotisivuiltamme:"},"editor":"Rikastekstieditori","editorPanel":"Rikastekstieditoripaneeli","common":{"editorHelp":"Paina ALT 0 nähdäksesi ohjeen","browseServer":"Selaa palvelinta","url":"Osoite","protocol":"Protokolla","upload":"Lisää tiedosto","uploadSubmit":"Lähetä palvelimelle","image":"Kuva","flash":"Flash-animaatio","form":"Lomake","checkbox":"Valintaruutu","radio":"Radiopainike","textField":"Tekstikenttä","textarea":"Tekstilaatikko","hiddenField":"Piilokenttä","button":"Painike","select":"Valintakenttä","imageButton":"Kuvapainike","notSet":"<ei asetettu>","id":"Tunniste","name":"Nimi","langDir":"Kielen suunta","langDirLtr":"Vasemmalta oikealle (LTR)","langDirRtl":"Oikealta vasemmalle (RTL)","langCode":"Kielikoodi","longDescr":"Pitkän kuvauksen URL","cssClass":"Tyyliluokat","advisoryTitle":"Avustava otsikko","cssStyle":"Tyyli","ok":"OK","cancel":"Peruuta","close":"Sulje","preview":"Esikatselu","resize":"Raahaa muuttaaksesi kokoa","generalTab":"Yleinen","advancedTab":"Lisäominaisuudet","validateNumberFailed":"Arvon pitää olla numero.","confirmNewPage":"Kaikki tallentamattomat muutokset tähän sisältöön menetetään. Oletko varma, että haluat ladata uuden sivun?","confirmCancel":"Jotkut asetuksista on muuttuneet. Oletko varma, että haluat sulkea valintaikkunan?","options":"Asetukset","target":"Kohde","targetNew":"Uusi ikkuna (_blank)","targetTop":"Päällimmäinen ikkuna (_top)","targetSelf":"Sama ikkuna (_self)","targetParent":"Ylemmän tason ikkuna (_parent)","langDirLTR":"Vasemmalta oikealle (LTR)","langDirRTL":"Oikealta vasemmalle (RTL)","styles":"Tyyli","cssClasses":"Tyylitiedoston luokat","width":"Leveys","height":"Korkeus","align":"Kohdistus","left":"Vasemmalle","right":"Oikealle","center":"Keskelle","justify":"Tasaa molemmat reunat","alignLeft":"Tasaa vasemmat reunat","alignRight":"Tasaa oikeat reunat","alignCenter":"Align Center","alignTop":"Ylös","alignMiddle":"Keskelle","alignBottom":"Alas","alignNone":"Ei asetettu","invalidValue":"Virheellinen arvo.","invalidHeight":"Korkeuden täytyy olla numero.","invalidWidth":"Leveyden täytyy olla numero.","invalidLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid measurement unit (%2).","invalidCssLength":"Kentän \"%1\" arvon täytyy olla positiivinen luku CSS mittayksikön (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt tai pc) kanssa tai ilman.","invalidHtmlLength":"Kentän \"%1\" arvon täytyy olla positiivinen luku HTML mittayksikön (px tai %) kanssa tai ilman.","invalidInlineStyle":"Tyylille annetun arvon täytyy koostua yhdestä tai useammasta \"nimi : arvo\" parista, jotka ovat eroteltuna toisistaan puolipisteillä.","cssLengthTooltip":"Anna numeroarvo pikseleinä tai numeroarvo CSS mittayksikön kanssa (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, tai pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, ei saatavissa</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Space","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Keyboard shortcut","optionDefault":"Default"}};
\ No newline at end of file
/*
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['fo']={"widget":{"move":"Click and drag to move","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Vend aftur","undo":"Angra"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Lat Toolbar aftur","toolbarExpand":"Vís Toolbar","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Clipboard/Undo","editing":"Editering","forms":"Formar","basicstyles":"Grundleggjandi Styles","paragraph":"Reglubrot","links":"Leinkjur","insert":"Set inn","styles":"Styles","colors":"Litir","tools":"Tól"},"toolbars":"Editor toolbars"},"table":{"border":"Bordabreidd","caption":"Tabellfrágreiðing","cell":{"menu":"Meski","insertBefore":"Set meska inn áðrenn","insertAfter":"Set meska inn aftaná","deleteCell":"Strika meskar","merge":"Flætta meskar","mergeRight":"Flætta meskar til høgru","mergeDown":"Flætta saman","splitHorizontal":"Kloyv meska vatnrætt","splitVertical":"Kloyv meska loddrætt","title":"Mesku eginleikar","cellType":"Mesku slag","rowSpan":"Ræð spenni","colSpan":"Kolonnu spenni","wordWrap":"Orðkloyving","hAlign":"Horisontal plasering","vAlign":"Loddrøtt plasering","alignBaseline":"Basislinja","bgColor":"Bakgrundslitur","borderColor":"Bordalitur","data":"Data","header":"Header","yes":"Ja","no":"Nei","invalidWidth":"Meskubreidd má vera eitt tal.","invalidHeight":"Meskuhædd má vera eitt tal.","invalidRowSpan":"Raðspennið má vera eitt heiltal.","invalidColSpan":"Kolonnuspennið má vera eitt heiltal.","chooseColor":"Vel"},"cellPad":"Meskubreddi","cellSpace":"Fjarstøða millum meskar","column":{"menu":"Kolonna","insertBefore":"Set kolonnu inn áðrenn","insertAfter":"Set kolonnu inn aftaná","deleteColumn":"Strika kolonnur"},"columns":"Kolonnur","deleteTable":"Strika tabell","headers":"Yvirskriftir","headersBoth":"Báðir","headersColumn":"Fyrsta kolonna","headersNone":"Eingin","headersRow":"Fyrsta rað","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"Borda-stødd má vera eitt tal.","invalidCellPadding":"Cell padding má vera eitt tal.","invalidCellSpacing":"Cell spacing má vera eitt tal.","invalidCols":"Talið av kolonnum má vera eitt tal størri enn 0.","invalidHeight":"Tabell-hædd má vera eitt tal.","invalidRows":"Talið av røðum má vera eitt tal størri enn 0.","invalidWidth":"Tabell-breidd má vera eitt tal.","menu":"Eginleikar fyri tabell","row":{"menu":"Rað","insertBefore":"Set rað inn áðrenn","insertAfter":"Set rað inn aftaná","deleteRow":"Strika røðir"},"rows":"Røðir","summary":"Samandráttur","title":"Eginleikar fyri tabell","toolbar":"Tabell","widthPc":"prosent","widthPx":"pixels","widthUnit":"breiddar unit"},"stylescombo":{"label":"Typografi","panelTitle":"Formatterings stílir","panelTitle1":"Blokk stílir","panelTitle2":"Inline stílir","panelTitle3":"Object stílir"},"specialchar":{"options":"Møguleikar við serteknum","title":"Vel sertekn","toolbar":"Set inn sertekn"},"sourcedialog":{"toolbar":"Kelda","title":"Kelda"},"sourcearea":{"toolbar":"Kelda"},"showblocks":{"toolbar":"Vís blokkar"},"removeformat":{"toolbar":"Strika sniðgeving"},"pastetext":{"button":"Innrita som reinan tekst","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Innrita som reinan tekst"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Teksturin, tú roynir at seta inn, sýnist at stava frá Word. Skal teksturin reinsast fyrst?","error":"Tað eydnaðist ikki at reinsa tekstin vegna ein internan feil","title":"Innrita frá Word","toolbar":"Innrita frá Word"},"notification":{"closed":"Notification closed."},"maximize":{"maximize":"Maksimera","minimize":"Minimera"},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"list":{"bulletedlist":"Punktmerktur listi","numberedlist":"Talmerktur listi"},"language":{"button":"Velja tungumál","remove":"Remove language"},"indent":{"indent":"Økja reglubrotarinntriv","outdent":"Minka reglubrotarinntriv"},"image2":{"alt":"Alternativur tekstur","btnUpload":"Send til ambætaran","captioned":"Captioned image","captionPlaceholder":"Caption","infoTab":"Myndaupplýsingar","lockRatio":"Læs lutfallið","menu":"Myndaeginleikar","pathName":"image","pathNameCaption":"caption","resetSize":"Upprunastødd","resizer":"Click and drag to resize","title":"Myndaeginleikar","uploadTab":"Send til ambætaran","urlMissing":"URL til mynd manglar.","altMissing":"Alternative text is missing."},"horizontalrule":{"toolbar":"Ger vatnrætta linju"},"format":{"label":"Skriftsnið","panelTitle":"Skriftsnið","tag_address":"Adressa","tag_div":"Vanligt (DIV)","tag_h1":"Yvirskrift 1","tag_h2":"Yvirskrift 2","tag_h3":"Yvirskrift 3","tag_h4":"Yvirskrift 4","tag_h5":"Yvirskrift 5","tag_h6":"Yvirskrift 6","tag_p":"Vanligt","tag_pre":"Sniðgivið"},"filetools":{"loadError":"Error occurred during file read.","networkError":"Network error occurred during file upload.","httpError404":"HTTP error occurred during file upload (404: File not found).","httpError403":"HTTP error occurred during file upload (403: Forbidden).","httpError":"HTTP error occurred during file upload (error status: %1).","noUrlError":"Upload URL is not defined.","responseError":"Incorrect server response."},"elementspath":{"eleLabel":"Slóð til elementir","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Context Menu Options"},"clipboard":{"copy":"Avrita","copyError":"Trygdaruppseting alnótskagans forðar tekstviðgeranum í at avrita tekstin. Vinarliga nýt knappaborðið til at avrita tekstin (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Kvett","cutError":"Trygdaruppseting alnótskagans forðar tekstviðgeranum í at kvetta tekstin. Vinarliga nýt knappaborðið til at kvetta tekstin (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Innrita","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Avritingarumráði","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK."},"blockquote":{"toolbar":"Blockquote"},"basicstyles":{"bold":"Feit skrift","italic":"Skráskrift","strike":"Yvirstrikað","subscript":"Lækkað skrift","superscript":"Hækkað skrift","underline":"Undirstrikað"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"Um CKEditor 4","moreInfo":"Licens upplýsingar finnast á heimasíðu okkara:"},"editor":"Rich Text Editor","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"Trýst ALT og 0 fyri vegleiðing","browseServer":"Ambætarakagi","url":"URL","protocol":"Protokoll","upload":"Send til ambætaran","uploadSubmit":"Send til ambætaran","image":"Myndir","flash":"Flash","form":"Formur","checkbox":"Flugubein","radio":"Radioknøttur","textField":"Tekstteigur","textarea":"Tekstumráði","hiddenField":"Fjaldur teigur","button":"Knøttur","select":"Valskrá","imageButton":"Myndaknøttur","notSet":"<ikki sett>","id":"Id","name":"Navn","langDir":"Tekstkós","langDirLtr":"Frá vinstru til høgru (LTR)","langDirRtl":"Frá høgru til vinstru (RTL)","langCode":"Málkoda","longDescr":"Víðkað URL frágreiðing","cssClass":"Typografi klassar","advisoryTitle":"Vegleiðandi heiti","cssStyle":"Typografi","ok":"Góðkent","cancel":"Avlýs","close":"Lat aftur","preview":"Frumsýn","resize":"Drag fyri at broyta stødd","generalTab":"Generelt","advancedTab":"Fjølbroytt","validateNumberFailed":"Hetta er ikki eitt tal.","confirmNewPage":"Allar ikki goymdar broytingar í hesum innihaldið hvørva. Skal nýggj síða lesast kortini?","confirmCancel":"Nakrir valmøguleikar eru broyttir. Ert tú vísur í, at dialogurin skal latast aftur?","options":"Options","target":"Target","targetNew":"Nýtt vindeyga (_blank)","targetTop":"Vindeyga ovast (_top)","targetSelf":"Sama vindeyga (_self)","targetParent":"Upphavligt vindeyga (_parent)","langDirLTR":"Frá vinstru til høgru (LTR)","langDirRTL":"Frá høgru til vinstru (RTL)","styles":"Style","cssClasses":"Stylesheet Classes","width":"Breidd","height":"Hædd","align":"Justering","left":"Vinstra","right":"Høgra","center":"Miðsett","justify":"Javnir tekstkantar","alignLeft":"Vinstrasett","alignRight":"Høgrasett","alignCenter":"Align Center","alignTop":"Ovast","alignMiddle":"Miðja","alignBottom":"Botnur","alignNone":"Eingin","invalidValue":"Invalid value.","invalidHeight":"Hædd má vera eitt tal.","invalidWidth":"Breidd má vera eitt tal.","invalidLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid measurement unit (%2).","invalidCssLength":"Virðið sett í \"%1\" feltið má vera eitt positivt tal, við ella uttan gyldugum CSS mátieind (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, ella pc).","invalidHtmlLength":"Virðið sett í \"%1\" feltiðield má vera eitt positivt tal, við ella uttan gyldugum CSS mátieind (px ella %).","invalidInlineStyle":"Virði specifiserað fyri inline style má hava eitt ella fleiri pør (tuples) skrivað sum \"name : value\", hvørt parið sundurskilt við semi-colon.","cssLengthTooltip":"Skriva eitt tal fyri eitt virði í pixels ella eitt tal við gyldigum CSS eind (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, ella pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, ikki tøkt</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Space","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Keyboard shortcut","optionDefault":"Default"}};
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
/*
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license