Unverified Commit 6d1b1689 authored by lauriii's avatar lauriii
Browse files

Issue #3171952 by Spokje, asishsajeev: Update CKEditor to version 4.15.0

parent f4c02282
CKEditor 4 Changelog
====================
## CKEditor 4.15
New features:
* [#3940](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/3940): Introduced the `colorName` property for customizing foreground and background styles in the [Color Button](https://ckeditor.com/cke4/addon/colorbutton) plugin via the [`config.colorButton_foreStyle`](https://ckeditor.com/docs/ckeditor4/latest/api/CKEDITOR_config.html#cfg-colorButton_foreStyle) and [`config.colorButton_backStyle`](https://ckeditor.com/docs/ckeditor4/latest/api/CKEDITOR_config.html#cfg-colorButton_backStyle) configuration options.
* [#3793](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/3793): Introduced the [Editor Placeholder](https://ckeditor.com/cke4/addon/editorplaceholder) plugin.
* [#1795](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/1795): The colors picked from the [Color Dialog](https://ckeditor.com/cke4/addon/colordialog) are now stored in the [Color Button](https://ckeditor.com/cke4/addon/colorbutton) palette and can be reused easily.
* [#3783](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/3783): The colors used in the document are now displayed as a part of the [Color Button](https://ckeditor.com/cke4/addon/colorbutton) palette.
Fixed Issues:
* [#4060](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/4060): Fixed: The content inside a [widget](https://ckeditor.com/cke4/addon/widget) nested editable is escaped twice.
* [#4183](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/4183): [Safari] Fixed: Incorrect image dimensions when using the [Easy Image](https://ckeditor.com/cke4/addon/easyimage) plugin alongside the [IFrame Editing Area](https://ckeditor.com/cke4/addon/wysiwygarea) plugin.
* [#3693](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/3693): Fixed: Incorrect default values for several [Color Button](https://ckeditor.com/cke4/addon/colorbutton) configuration variables in the API documentation.
* [#3795](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/3795): Fixed: Setting the [`config.dataIndentationChars`](https://ckeditor.com/docs/ckeditor4/latest/api/CKEDITOR_config.html#cfg-dataIndentationChars) configuration option to an empty string is ignored and replaced by a tab (`\t`) character. Thanks to [Thomas Grinderslev](https://github.com/Znegl)!
* [#4107](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/4107): Fixed: Multiple [Autocomplete](https://ckeditor.com/cke4/addon/autocomplete) instances cause keyboard navigation issues.
* [#4041](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/4041): Fixed: The[`selection.scrollIntoView`](https://ckeditor.com/docs/ckeditor4/latest/api/CKEDITOR_dom_selection.html#method-scrollIntoView) method throws an error when the editor selection is not set.
* [#3361](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/3361): Fixed: Loading multiple [custom editor configurations](https://ckeditor.com/docs/ckeditor4/latest/api/CKEDITOR_config.html#cfg-customConfig) is prone to a race condition between these.
* [#4007](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/4007): Fixed: Screen readers do not announce the [Rich Combo](https://ckeditor.com/cke4/addon/richcombo) plugin is collapsed or expanded.
* [#4141](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/4141): Fixed: The styles are incorrectly applied when there is a `<select>` element inside the editor.
## CKEditor 4.14.1
Fixed Issues:
......@@ -33,7 +54,7 @@ Other Changes:
Issue summary: It was possible to execute XSS inside CKEditor after persuading the victim to: (i) switch CKEditor to source mode, then (ii) paste a specially crafted HTML code, prepared by the attacker, into the opened CKEditor source area, and (iii) switch back to WYSIWYG mode or (i) copy the specially crafted HTML code, prepared by the attacker and (ii) paste it into CKEditor in WYSIWYG mode.
* Fixed XSS vulnerability in the WebSpellChecker plugin reported by [Pham Van Khanh](https://twitter.com/rskvp93) from Viettel Cyber Security.
* Fixed XSS vulnerability in the WebSpellChecker Dialog plugin reported by [Pham Van Khanh](https://twitter.com/rskvp93) from Viettel Cyber Security.
Issue summary: It was possible to execute XSS using CKEditor after persuading the victim to: (i) switch CKEditor to source mode, then (ii) paste a specially crafted HTML code, prepared by the attacker, into the opened CKEditor source area, then (iii) switch back to WYSIWYG mode, and (iv) preview CKEditor content outside CKEditor editable area.
......@@ -52,7 +73,7 @@ Fixed Issues:
* [#3587](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/3587): [Edge, IE] Fixed: [Widget](https://ckeditor.com/cke4/addon/widget) with form input elements loses focus during typing.
* [#3705](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/3705): [Safari] Fixed: Safari incorrectly removes blocks with the [`editor.extractSelectedHtml()`](https://ckeditor.com/docs/ckeditor4/latest/api/CKEDITOR_editor.html#method-extractSelectedHtml) method after selecting all content.
* [#1306](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/1306): Fixed: The [Font](https://ckeditor.com/cke4/addon/colorbutton) plugin creates nested HTML `<span>` tags when reapplying the same font multiple times.
* [#1306](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/1306): Fixed: The [Font](https://ckeditor.com/cke4/addon/font) plugin creates nested HTML `<span>` tags when reapplying the same font multiple times.
* [#3498](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/3498): Fixed: The editor throws an error during the copy operation when a [widget](https://ckeditor.com/cke4/addon/widget) is partially selected.
* [#2517](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/2517): [Chrome, Firefox, Safari] Fixed: Inserting a new image when the selection partially covers an existing [enhanced image](https://ckeditor.com/cke4/addon/image2) widget throws an error.
* [#3007](https://github.com/ckeditor/ckeditor4/issues/3007): [Chrome, Firefox, Safari] Fixed: Cannot modify the editor content once the selection is released over a [widget](https://ckeditor.com/cke4/addon/widget).
......
This diff is collapsed.
......@@ -2,4 +2,4 @@
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['cs']={"widget":{"move":"Klepněte a táhněte pro přesunutí","label":"Ovládací prvek %1"},"undo":{"redo":"Znovu","undo":"Zpět"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Skrýt panel nástrojů","toolbarExpand":"Zobrazit panel nástrojů","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Schránka/Zpět","editing":"Úpravy","forms":"Formuláře","basicstyles":"Základní styly","paragraph":"Odstavec","links":"Odkazy","insert":"Vložit","styles":"Styly","colors":"Barvy","tools":"Nástroje"},"toolbars":"Panely nástrojů editoru"},"table":{"border":"Ohraničení","caption":"Popis","cell":{"menu":"Buňka","insertBefore":"Vložit buňku před","insertAfter":"Vložit buňku za","deleteCell":"Smazat buňky","merge":"Sloučit buňky","mergeRight":"Sloučit doprava","mergeDown":"Sloučit dolů","splitHorizontal":"Rozdělit buňky vodorovně","splitVertical":"Rozdělit buňky svisle","title":"Vlastnosti buňky","cellType":"Typ buňky","rowSpan":"Spojit řádky","colSpan":"Spojit sloupce","wordWrap":"Zalamování","hAlign":"Vodorovné zarovnání","vAlign":"Svislé zarovnání","alignBaseline":"Na účaří","bgColor":"Barva pozadí","borderColor":"Barva okraje","data":"Data","header":"Hlavička","yes":"Ano","no":"Ne","invalidWidth":"Šířka buňky musí být číslo.","invalidHeight":"Zadaná výška buňky musí být číslená.","invalidRowSpan":"Zadaný počet sloučených řádků musí být celé číslo.","invalidColSpan":"Zadaný počet sloučených sloupců musí být celé číslo.","chooseColor":"Výběr"},"cellPad":"Odsazení obsahu v buňce","cellSpace":"Vzdálenost buněk","column":{"menu":"Sloupec","insertBefore":"Vložit sloupec před","insertAfter":"Vložit sloupec za","deleteColumn":"Smazat sloupec"},"columns":"Sloupce","deleteTable":"Smazat tabulku","headers":"Záhlaví","headersBoth":"Obojí","headersColumn":"První sloupec","headersNone":"Žádné","headersRow":"První řádek","heightUnit":"jednotka výšky","invalidBorder":"Zdaná velikost okraje musí být číselná.","invalidCellPadding":"Zadané odsazení obsahu v buňce musí být číselné.","invalidCellSpacing":"Zadaná vzdálenost buněk musí být číselná.","invalidCols":"Počet sloupců musí být číslo větší než 0.","invalidHeight":"Zadaná výška tabulky musí být číselná.","invalidRows":"Počet řádků musí být číslo větší než 0.","invalidWidth":"Šířka tabulky musí být číslo.","menu":"Vlastnosti tabulky","row":{"menu":"Řádek","insertBefore":"Vložit řádek před","insertAfter":"Vložit řádek za","deleteRow":"Smazat řádky"},"rows":"Řádky","summary":"Souhrn","title":"Vlastnosti tabulky","toolbar":"Tabulka","widthPc":"procent","widthPx":"bodů","widthUnit":"jednotka šířky"},"stylescombo":{"label":"Styl","panelTitle":"Formátovací styly","panelTitle1":"Blokové styly","panelTitle2":"Řádkové styly","panelTitle3":"Objektové styly"},"specialchar":{"options":"Nastavení speciálních znaků","title":"Výběr speciálního znaku","toolbar":"Vložit speciální znaky"},"sourcedialog":{"toolbar":"Zdroj","title":"Zdroj"},"sourcearea":{"toolbar":"Zdroj"},"showblocks":{"toolbar":"Ukázat bloky"},"removeformat":{"toolbar":"Odstranit formátování"},"pastetext":{"button":"Vložit jako čistý text","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Vložit jako čistý text"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Jak je vidět, vkládaný text je kopírován z Wordu. Chcete jej před vložením vyčistit?","error":"Z důvodu vnitřní chyby nebylo možné provést vyčištění vkládaného textu.","title":"Vložit z Wordu","toolbar":"Vložit z Wordu"},"notification":{"closed":"Oznámení zavřeno."},"maximize":{"maximize":"Maximalizovat","minimize":"Minimalizovat"},"magicline":{"title":"zde vložit odstavec"},"list":{"bulletedlist":"Odrážky","numberedlist":"Číslování"},"language":{"button":"Nastavit jazyk","remove":"Odstranit jazyk"},"indent":{"indent":"Zvětšit odsazení","outdent":"Zmenšit odsazení"},"image2":{"alt":"Alternativní text","btnUpload":"Odeslat na server","captioned":"Obrázek s popisem","captionPlaceholder":"Popis","infoTab":"Informace o obrázku","lockRatio":"Zámek","menu":"Vlastnosti obrázku","pathName":"Obrázek","pathNameCaption":"Popis","resetSize":"Původní velikost","resizer":"Klepněte a táhněte pro změnu velikosti","title":"Vlastnosti obrázku","uploadTab":"Odeslat","urlMissing":"Zadané URL zdroje obrázku nebylo nalezeno.","altMissing":"Alternativní text chybí."},"horizontalrule":{"toolbar":"Vložit vodorovnou linku"},"format":{"label":"Formát","panelTitle":"Formát","tag_address":"Adresa","tag_div":"Normální (DIV)","tag_h1":"Nadpis 1","tag_h2":"Nadpis 2","tag_h3":"Nadpis 3","tag_h4":"Nadpis 4","tag_h5":"Nadpis 5","tag_h6":"Nadpis 6","tag_p":"Normální","tag_pre":"Naformátováno"},"filetools":{"loadError":"Při čtení souboru došlo k chybě.","networkError":"Při nahrávání souboru došlo k chybě v síti.","httpError404":"Při nahrávání souboru došlo k chybě HTTP (404: Soubor nenalezen).","httpError403":"Při nahrávání souboru došlo k chybě HTTP (403: Zakázáno).","httpError":"Při nahrávání souboru došlo k chybě HTTP (chybový stav: %1).","noUrlError":"URL pro nahrání není zadána.","responseError":"Nesprávná odpověď serveru."},"elementspath":{"eleLabel":"Cesta objektu","eleTitle":"%1 objekt"},"contextmenu":{"options":"Nastavení kontextové nabídky"},"clipboard":{"copy":"Kopírovat","copyError":"Bezpečnostní nastavení vašeho prohlížeče nedovolují editoru spustit funkci pro kopírování zvoleného textu do schránky. Prosím zkopírujte zvolený text do schránky pomocí klávesnice (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Vyjmout","cutError":"Bezpečnostní nastavení vašeho prohlížeče nedovolují editoru spustit funkci pro vyjmutí zvoleného textu do schránky. Prosím vyjměte zvolený text do schránky pomocí klávesnice (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Vložit","pasteNotification":"Stiskněte %1 pro vložení. Váš prohlížeč nepodporuje vkládání pomocí tlačítka na panelu nástrojů nebo volby kontextového menu.","pasteArea":"Oblast vkládání","pasteMsg":"Vložte svůj obsah do oblasti níže a stiskněte OK."},"blockquote":{"toolbar":"Citace"},"basicstyles":{"bold":"Tučné","italic":"Kurzíva","strike":"Přeškrtnuté","subscript":"Dolní index","superscript":"Horní index","underline":"Podtržené"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"O aplikaci CKEditor 4","moreInfo":"Pro informace o lincenci navštivte naši webovou stránku:"},"editor":"Textový editor","editorPanel":"Panel textového editoru","common":{"editorHelp":"Stiskněte ALT 0 pro nápovědu","browseServer":"Vybrat na serveru","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Odeslat","uploadSubmit":"Odeslat na server","image":"Obrázek","flash":"Flash","form":"Formulář","checkbox":"Zaškrtávací políčko","radio":"Přepínač","textField":"Textové pole","textarea":"Textová oblast","hiddenField":"Skryté pole","button":"Tlačítko","select":"Seznam","imageButton":"Obrázkové tlačítko","notSet":"<nenastaveno>","id":"Id","name":"Jméno","langDir":"Směr jazyka","langDirLtr":"Zleva doprava (LTR)","langDirRtl":"Zprava doleva (RTL)","langCode":"Kód jazyka","longDescr":"Dlouhý popis URL","cssClass":"Třída stylu","advisoryTitle":"Pomocný titulek","cssStyle":"Styl","ok":"OK","cancel":"Zrušit","close":"Zavřít","preview":"Náhled","resize":"Uchopit pro změnu velikosti","generalTab":"Obecné","advancedTab":"Rozšířené","validateNumberFailed":"Zadaná hodnota není číselná.","confirmNewPage":"Jakékoliv neuložené změny obsahu budou ztraceny. Skutečně chcete otevřít novou stránku?","confirmCancel":"Některá z nastavení byla změněna. Skutečně chcete zavřít dialogové okno?","options":"Nastavení","target":"Cíl","targetNew":"Nové okno (_blank)","targetTop":"Okno nejvyšší úrovně (_top)","targetSelf":"Stejné okno (_self)","targetParent":"Rodičovské okno (_parent)","langDirLTR":"Zleva doprava (LTR)","langDirRTL":"Zprava doleva (RTL)","styles":"Styly","cssClasses":"Třídy stylů","width":"Šířka","height":"Výška","align":"Zarovnání","left":"Vlevo","right":"Vpravo","center":"Na střed","justify":"Zarovnat do bloku","alignLeft":"Zarovnat vlevo","alignRight":"Zarovnat vpravo","alignCenter":"Zarovnat na střed","alignTop":"Nahoru","alignMiddle":"Na střed","alignBottom":"Dolů","alignNone":"Žádné","invalidValue":"Neplatná hodnota.","invalidHeight":"Zadaná výška musí být číslo.","invalidWidth":"Šířka musí být číslo.","invalidLength":"Hodnota určená pro pole \"%1\" musí být kladné číslo bez nebo s platnou jednotkou míry (%2).","invalidCssLength":"Hodnota určená pro pole \"%1\" musí být kladné číslo bez nebo s platnou jednotkou míry CSS (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, nebo pc).","invalidHtmlLength":"Hodnota určená pro pole \"%1\" musí být kladné číslo bez nebo s platnou jednotkou míry HTML (px nebo %).","invalidInlineStyle":"Hodnota určená pro řádkový styl se musí skládat z jedné nebo více n-tic ve formátu \"název : hodnota\", oddělené středníky","cssLengthTooltip":"Zadejte číslo jako hodnotu v pixelech nebo číslo s platnou jednotkou CSS (px, %, v cm, mm, em, ex, pt, nebo pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nedostupné</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Mezerník","35":"Konec","36":"Domů","46":"Smazat","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Klávesová zkratka","optionDefault":"Výchozí"}};
\ No newline at end of file
CKEDITOR.lang['cs']={"widget":{"move":"Klepněte a táhněte pro přesunutí","label":"Ovládací prvek %1"},"undo":{"redo":"Znovu","undo":"Zpět"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Skrýt panel nástrojů","toolbarExpand":"Zobrazit panel nástrojů","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Schránka/Zpět","editing":"Úpravy","forms":"Formuláře","basicstyles":"Základní styly","paragraph":"Odstavec","links":"Odkazy","insert":"Vložit","styles":"Styly","colors":"Barvy","tools":"Nástroje"},"toolbars":"Panely nástrojů editoru"},"table":{"border":"Ohraničení","caption":"Popis","cell":{"menu":"Buňka","insertBefore":"Vložit buňku před","insertAfter":"Vložit buňku za","deleteCell":"Smazat buňky","merge":"Sloučit buňky","mergeRight":"Sloučit doprava","mergeDown":"Sloučit dolů","splitHorizontal":"Rozdělit buňky vodorovně","splitVertical":"Rozdělit buňky svisle","title":"Vlastnosti buňky","cellType":"Typ buňky","rowSpan":"Spojit řádky","colSpan":"Spojit sloupce","wordWrap":"Zalamování","hAlign":"Vodorovné zarovnání","vAlign":"Svislé zarovnání","alignBaseline":"Na účaří","bgColor":"Barva pozadí","borderColor":"Barva okraje","data":"Data","header":"Hlavička","yes":"Ano","no":"Ne","invalidWidth":"Šířka buňky musí být číslo.","invalidHeight":"Zadaná výška buňky musí být číslená.","invalidRowSpan":"Zadaný počet sloučených řádků musí být celé číslo.","invalidColSpan":"Zadaný počet sloučených sloupců musí být celé číslo.","chooseColor":"Výběr"},"cellPad":"Odsazení obsahu v buňce","cellSpace":"Vzdálenost buněk","column":{"menu":"Sloupec","insertBefore":"Vložit sloupec před","insertAfter":"Vložit sloupec za","deleteColumn":"Smazat sloupec"},"columns":"Sloupce","deleteTable":"Smazat tabulku","headers":"Záhlaví","headersBoth":"Obojí","headersColumn":"První sloupec","headersNone":"Žádné","headersRow":"První řádek","heightUnit":"jednotka výšky","invalidBorder":"Zdaná velikost okraje musí být číselná.","invalidCellPadding":"Zadané odsazení obsahu v buňce musí být číselné.","invalidCellSpacing":"Zadaná vzdálenost buněk musí být číselná.","invalidCols":"Počet sloupců musí být číslo větší než 0.","invalidHeight":"Zadaná výška tabulky musí být číselná.","invalidRows":"Počet řádků musí být číslo větší než 0.","invalidWidth":"Šířka tabulky musí být číslo.","menu":"Vlastnosti tabulky","row":{"menu":"Řádek","insertBefore":"Vložit řádek před","insertAfter":"Vložit řádek za","deleteRow":"Smazat řádky"},"rows":"Řádky","summary":"Souhrn","title":"Vlastnosti tabulky","toolbar":"Tabulka","widthPc":"procent","widthPx":"bodů","widthUnit":"jednotka šířky"},"stylescombo":{"label":"Styl","panelTitle":"Formátovací styly","panelTitle1":"Blokové styly","panelTitle2":"Řádkové styly","panelTitle3":"Objektové styly"},"specialchar":{"options":"Nastavení speciálních znaků","title":"Výběr speciálního znaku","toolbar":"Vložit speciální znaky"},"sourcedialog":{"toolbar":"Zdroj","title":"Zdroj"},"sourcearea":{"toolbar":"Zdroj"},"showblocks":{"toolbar":"Ukázat bloky"},"removeformat":{"toolbar":"Odstranit formátování"},"pastetext":{"button":"Vložit jako čistý text","pasteNotification":"Stiskněte %1 pro vložení. Váš prohlížeč nepodporuje vkládání pomocí tlačítka na panelu nástrojů nebo volby kontextového menu.","title":"Vložit jako čistý text"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Jak je vidět, vkládaný text je kopírován z Wordu. Chcete jej před vložením vyčistit?","error":"Z důvodu vnitřní chyby nebylo možné provést vyčištění vkládaného textu.","title":"Vložit z Wordu","toolbar":"Vložit z Wordu"},"notification":{"closed":"Oznámení zavřeno."},"maximize":{"maximize":"Maximalizovat","minimize":"Minimalizovat"},"magicline":{"title":"zde vložit odstavec"},"list":{"bulletedlist":"Odrážky","numberedlist":"Číslování"},"language":{"button":"Nastavit jazyk","remove":"Odstranit jazyk"},"indent":{"indent":"Zvětšit odsazení","outdent":"Zmenšit odsazení"},"image2":{"alt":"Alternativní text","btnUpload":"Odeslat na server","captioned":"Obrázek s popisem","captionPlaceholder":"Popis","infoTab":"Informace o obrázku","lockRatio":"Zámek","menu":"Vlastnosti obrázku","pathName":"Obrázek","pathNameCaption":"Popis","resetSize":"Původní velikost","resizer":"Klepněte a táhněte pro změnu velikosti","title":"Vlastnosti obrázku","uploadTab":"Odeslat","urlMissing":"Zadané URL zdroje obrázku nebylo nalezeno.","altMissing":"Alternativní text chybí."},"horizontalrule":{"toolbar":"Vložit vodorovnou linku"},"format":{"label":"Formát","panelTitle":"Formát","tag_address":"Adresa","tag_div":"Normální (DIV)","tag_h1":"Nadpis 1","tag_h2":"Nadpis 2","tag_h3":"Nadpis 3","tag_h4":"Nadpis 4","tag_h5":"Nadpis 5","tag_h6":"Nadpis 6","tag_p":"Normální","tag_pre":"Naformátováno"},"filetools":{"loadError":"Při čtení souboru došlo k chybě.","networkError":"Při nahrávání souboru došlo k chybě v síti.","httpError404":"Při nahrávání souboru došlo k chybě HTTP (404: Soubor nenalezen).","httpError403":"Při nahrávání souboru došlo k chybě HTTP (403: Zakázáno).","httpError":"Při nahrávání souboru došlo k chybě HTTP (chybový stav: %1).","noUrlError":"URL pro nahrání není zadána.","responseError":"Nesprávná odpověď serveru."},"elementspath":{"eleLabel":"Cesta objektu","eleTitle":"%1 objekt"},"contextmenu":{"options":"Nastavení kontextové nabídky"},"clipboard":{"copy":"Kopírovat","copyError":"Bezpečnostní nastavení vašeho prohlížeče nedovolují editoru spustit funkci pro kopírování zvoleného textu do schránky. Prosím zkopírujte zvolený text do schránky pomocí klávesnice (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Vyjmout","cutError":"Bezpečnostní nastavení vašeho prohlížeče nedovolují editoru spustit funkci pro vyjmutí zvoleného textu do schránky. Prosím vyjměte zvolený text do schránky pomocí klávesnice (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Vložit","pasteNotification":"Stiskněte %1 pro vložení. Váš prohlížeč nepodporuje vkládání pomocí tlačítka na panelu nástrojů nebo volby kontextového menu.","pasteArea":"Oblast vkládání","pasteMsg":"Vložte svůj obsah do oblasti níže a stiskněte OK."},"blockquote":{"toolbar":"Citace"},"basicstyles":{"bold":"Tučné","italic":"Kurzíva","strike":"Přeškrtnuté","subscript":"Dolní index","superscript":"Horní index","underline":"Podtržené"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"O aplikaci CKEditor 4","moreInfo":"Pro informace o lincenci navštivte naši webovou stránku:"},"editor":"Textový editor","editorPanel":"Panel textového editoru","common":{"editorHelp":"Stiskněte ALT 0 pro nápovědu","browseServer":"Vybrat na serveru","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Odeslat","uploadSubmit":"Odeslat na server","image":"Obrázek","flash":"Flash","form":"Formulář","checkbox":"Zaškrtávací políčko","radio":"Přepínač","textField":"Textové pole","textarea":"Textová oblast","hiddenField":"Skryté pole","button":"Tlačítko","select":"Seznam","imageButton":"Obrázkové tlačítko","notSet":"<nenastaveno>","id":"Id","name":"Jméno","langDir":"Směr jazyka","langDirLtr":"Zleva doprava (LTR)","langDirRtl":"Zprava doleva (RTL)","langCode":"Kód jazyka","longDescr":"Dlouhý popis URL","cssClass":"Třída stylu","advisoryTitle":"Pomocný titulek","cssStyle":"Styl","ok":"OK","cancel":"Zrušit","close":"Zavřít","preview":"Náhled","resize":"Uchopit pro změnu velikosti","generalTab":"Obecné","advancedTab":"Rozšířené","validateNumberFailed":"Zadaná hodnota není číselná.","confirmNewPage":"Jakékoliv neuložené změny obsahu budou ztraceny. Skutečně chcete otevřít novou stránku?","confirmCancel":"Některá z nastavení byla změněna. Skutečně chcete zavřít dialogové okno?","options":"Nastavení","target":"Cíl","targetNew":"Nové okno (_blank)","targetTop":"Okno nejvyšší úrovně (_top)","targetSelf":"Stejné okno (_self)","targetParent":"Rodičovské okno (_parent)","langDirLTR":"Zleva doprava (LTR)","langDirRTL":"Zprava doleva (RTL)","styles":"Styly","cssClasses":"Třídy stylů","width":"Šířka","height":"Výška","align":"Zarovnání","left":"Vlevo","right":"Vpravo","center":"Na střed","justify":"Zarovnat do bloku","alignLeft":"Zarovnat vlevo","alignRight":"Zarovnat vpravo","alignCenter":"Zarovnat na střed","alignTop":"Nahoru","alignMiddle":"Na střed","alignBottom":"Dolů","alignNone":"Žádné","invalidValue":"Neplatná hodnota.","invalidHeight":"Zadaná výška musí být číslo.","invalidWidth":"Šířka musí být číslo.","invalidLength":"Hodnota určená pro pole \"%1\" musí být kladné číslo bez nebo s platnou jednotkou míry (%2).","invalidCssLength":"Hodnota určená pro pole \"%1\" musí být kladné číslo bez nebo s platnou jednotkou míry CSS (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, nebo pc).","invalidHtmlLength":"Hodnota určená pro pole \"%1\" musí být kladné číslo bez nebo s platnou jednotkou míry HTML (px nebo %).","invalidInlineStyle":"Hodnota určená pro řádkový styl se musí skládat z jedné nebo více n-tic ve formátu \"název : hodnota\", oddělené středníky","cssLengthTooltip":"Zadejte číslo jako hodnotu v pixelech nebo číslo s platnou jednotkou CSS (px, %, v cm, mm, em, ex, pt, nebo pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nedostupné</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Mezerník","35":"Konec","36":"Domů","46":"Smazat","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Klávesová zkratka","optionDefault":"Výchozí"}};
\ No newline at end of file
......@@ -2,4 +2,4 @@
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['hr']={"widget":{"move":"Klikni i povuci za pomicanje","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Ponovi","undo":"Poništi"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Smanji alatnu traku","toolbarExpand":"Proširi alatnu traku","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Međuspremnik/Poništi","editing":"Uređivanje","forms":"Forme","basicstyles":"Osnovni stilovi","paragraph":"Paragraf","links":"Veze","insert":"Umetni","styles":"Stilovi","colors":"Boje","tools":"Alatke"},"toolbars":"Alatne trake uređivača teksta"},"table":{"border":"Veličina okvira","caption":"Naslov","cell":{"menu":"Ćelija","insertBefore":"Ubaci ćeliju prije","insertAfter":"Ubaci ćeliju poslije","deleteCell":"Izbriši ćelije","merge":"Spoji ćelije","mergeRight":"Spoji desno","mergeDown":"Spoji dolje","splitHorizontal":"Podijeli ćeliju vodoravno","splitVertical":"Podijeli ćeliju okomito","title":"Svojstva ćelije","cellType":"Vrsta ćelije","rowSpan":"Rows Span","colSpan":"Columns Span","wordWrap":"Prelazak u novi red","hAlign":"Vodoravno poravnanje","vAlign":"Okomito poravnanje","alignBaseline":"Osnovna linija","bgColor":"Boja pozadine","borderColor":"Boja ruba","data":"Podatak","header":"Zaglavlje","yes":"Da","no":"Ne","invalidWidth":"Širina ćelije mora biti broj.","invalidHeight":"Visina ćelije mora biti broj.","invalidRowSpan":"Rows span mora biti cijeli broj.","invalidColSpan":"Columns span mora biti cijeli broj.","chooseColor":"Odaberi"},"cellPad":"Razmak ćelija","cellSpace":"Prostornost ćelija","column":{"menu":"Kolona","insertBefore":"Ubaci kolonu prije","insertAfter":"Ubaci kolonu poslije","deleteColumn":"Izbriši kolone"},"columns":"Kolona","deleteTable":"Izbriši tablicu","headers":"Zaglavlje","headersBoth":"Oba","headersColumn":"Prva kolona","headersNone":"Ništa","headersRow":"Prvi red","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"Debljina ruba mora biti broj.","invalidCellPadding":"Razmak ćelija mora biti broj.","invalidCellSpacing":"Prostornost ćelija mora biti broj.","invalidCols":"Broj kolona mora biti broj veći od 0.","invalidHeight":"Visina tablice mora biti broj.","invalidRows":"Broj redova mora biti broj veći od 0.","invalidWidth":"Širina tablice mora biti broj.","menu":"Svojstva tablice","row":{"menu":"Red","insertBefore":"Ubaci red prije","insertAfter":"Ubaci red poslije","deleteRow":"Izbriši redove"},"rows":"Redova","summary":"Sažetak","title":"Svojstva tablice","toolbar":"Tablica","widthPc":"postotaka","widthPx":"piksela","widthUnit":"jedinica širine"},"stylescombo":{"label":"Stil","panelTitle":"Stilovi formatiranja","panelTitle1":"Block stilovi","panelTitle2":"Inline stilovi","panelTitle3":"Object stilovi"},"specialchar":{"options":"Opcije specijalnih znakova","title":"Odaberite posebni karakter","toolbar":"Ubaci posebni znak"},"sourcedialog":{"toolbar":"Kôd","title":"Kôd"},"sourcearea":{"toolbar":"Kôd"},"showblocks":{"toolbar":"Prikaži blokove"},"removeformat":{"toolbar":"Ukloni formatiranje"},"pastetext":{"button":"Zalijepi kao čisti tekst","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Zalijepi kao čisti tekst"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Tekst koji želite zalijepiti čini se da je kopiran iz Worda. Želite li prije očistiti tekst?","error":"Nije moguće očistiti podatke za ljepljenje zbog interne greške","title":"Zalijepi iz Worda","toolbar":"Zalijepi iz Worda"},"notification":{"closed":"Obavijest zatvorena."},"maximize":{"maximize":"Povećaj","minimize":"Smanji"},"magicline":{"title":"Ubaci paragraf ovdje"},"list":{"bulletedlist":"Obična lista","numberedlist":"Brojčana lista"},"language":{"button":"Namjesti jezik","remove":"Makni jezik"},"indent":{"indent":"Pomakni udesno","outdent":"Pomakni ulijevo"},"image2":{"alt":"Alternativni tekst","btnUpload":"Pošalji na server","captioned":"Titl slike","captionPlaceholder":"Titl","infoTab":"Info slike","lockRatio":"Zaključaj odnos","menu":"Svojstva slika","pathName":"slika","pathNameCaption":"titl","resetSize":"Obriši veličinu","resizer":"Odaberi i povuci za promjenu veličine","title":"Svojstva slika","uploadTab":"Pošalji","urlMissing":"Nedostaje URL slike.","altMissing":"Nedostaje alternativni tekst."},"horizontalrule":{"toolbar":"Ubaci vodoravnu liniju"},"format":{"label":"Format","panelTitle":"Format paragrafa","tag_address":"Adresa","tag_div":"Normalno (DIV)","tag_h1":"Naslov 1","tag_h2":"Naslov 2","tag_h3":"Naslov 3","tag_h4":"Naslov 4","tag_h5":"Naslov 5","tag_h6":"Naslov 6","tag_p":"Normalno","tag_pre":"Formatirano"},"filetools":{"loadError":"Greška prilikom čitanja datoteke.","networkError":"Mrežna greška prilikom slanja datoteke.","httpError404":"HTTP greška tijekom slanja datoteke (404: datoteka nije pronađena).","httpError403":"HTTP greška tijekom slanja datoteke (403: Zabranjeno).","httpError":"HTTP greška tijekom slanja datoteke (greška status: %1).","noUrlError":"URL za slanje nije podešen.","responseError":"Neispravni odgovor servera."},"elementspath":{"eleLabel":"Putanje elemenata","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Opcije izbornika"},"clipboard":{"copy":"Kopiraj","copyError":"Sigurnosne postavke Vašeg pretraživača ne dozvoljavaju operacije automatskog kopiranja. Molimo koristite kraticu na tipkovnici (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Izreži","cutError":"Sigurnosne postavke Vašeg pretraživača ne dozvoljavaju operacije automatskog izrezivanja. Molimo koristite kraticu na tipkovnici (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Zalijepi","pasteNotification":"Vaš preglednik Vam ne dozvoljava lijepljenje običnog teksta na ovaj način. Za lijepljenje, pritisnite %1.","pasteArea":"Okvir za lijepljenje","pasteMsg":"Zalijepite vaš sadržaj u okvir ispod i pritisnite OK."},"blockquote":{"toolbar":"Citat"},"basicstyles":{"bold":"Podebljano","italic":"Ukošeno","strike":"Precrtano","subscript":"Subscript","superscript":"Superscript","underline":"Potcrtano"},"about":{"copy":"Autorsko pravo &copy; $1. Sva prava pridržana.","dlgTitle":"O CKEditoru 4","moreInfo":"Za informacije o licencama posjetite našu web stranicu:"},"editor":"Bogati uređivač teksta, %1","editorPanel":"Ploča Bogatog Uređivača Teksta","common":{"editorHelp":"Pritisni ALT 0 za pomoć","browseServer":"Pretraži server","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Pošalji","uploadSubmit":"Pošalji na server","image":"Slika","flash":"Flash","form":"Forma","checkbox":"Checkbox","radio":"Radio Button","textField":"Text Field","textarea":"Textarea","hiddenField":"Hidden Field","button":"Button","select":"Selection Field","imageButton":"Image Button","notSet":"<nije postavljeno>","id":"Id","name":"Naziv","langDir":"Smjer jezika","langDirLtr":"S lijeva na desno (LTR)","langDirRtl":"S desna na lijevo (RTL)","langCode":"Kôd jezika","longDescr":"Dugački opis URL","cssClass":"Klase stilova","advisoryTitle":"Advisory naslov","cssStyle":"Stil","ok":"OK","cancel":"Poništi","close":"Zatvori","preview":"Pregledaj","resize":"Povuci za promjenu veličine","generalTab":"Općenito","advancedTab":"Napredno","validateNumberFailed":"Ova vrijednost nije broj.","confirmNewPage":"Sve napravljene promjene će biti izgubljene ukoliko ih niste snimili. Sigurno želite učitati novu stranicu?","confirmCancel":"Neke od opcija su promjenjene. Sigurno želite zatvoriti ovaj prozor?","options":"Opcije","target":"Odredište","targetNew":"Novi prozor (_blank)","targetTop":"Vršni prozor (_top)","targetSelf":"Isti prozor (_self)","targetParent":"Roditeljski prozor (_parent)","langDirLTR":"S lijeva na desno (LTR)","langDirRTL":"S desna na lijevo (RTL)","styles":"Stil","cssClasses":"Klase stilova","width":"Širina","height":"Visina","align":"Poravnanje","left":"Lijevo","right":"Desno","center":"Središnje","justify":"Blok poravnanje","alignLeft":"Lijevo poravnanje","alignRight":"Desno poravnanje","alignCenter":"Align Center","alignTop":"Vrh","alignMiddle":"Sredina","alignBottom":"Dolje","alignNone":"Bez poravnanja","invalidValue":"Neispravna vrijednost.","invalidHeight":"Visina mora biti broj.","invalidWidth":"Širina mora biti broj.","invalidLength":"Naznačena vrijednost polja \"%1\" mora biti pozitivni broj sa ili bez važeće mjerne jedinice (%2).","invalidCssLength":"Vrijednost određena za \"%1\" polje mora biti pozitivni broj sa ili bez važećih CSS mjernih jedinica (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt ili pc).","invalidHtmlLength":"Vrijednost određena za \"%1\" polje mora biti pozitivni broj sa ili bez važećih HTML mjernih jedinica (px ili %).","invalidInlineStyle":"Vrijednost za linijski stil mora sadržavati jednu ili više definicija s formatom \"naziv:vrijednost\", odvojenih točka-zarezom.","cssLengthTooltip":"Unesite broj za vrijednost u pikselima ili broj s važećim CSS mjernim jedinicama (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt ili pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nedostupno</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Space","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Prečica na tipkovnici","optionDefault":"Zadano"}};
\ No newline at end of file
CKEDITOR.lang['hr']={"widget":{"move":"Klikni i povuci za pomicanje","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Ponovi","undo":"Poništi"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Smanji alatnu traku","toolbarExpand":"Proširi alatnu traku","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Međuspremnik/Poništi","editing":"Uređivanje","forms":"Forme","basicstyles":"Osnovni stilovi","paragraph":"Paragraf","links":"Veze","insert":"Umetni","styles":"Stilovi","colors":"Boje","tools":"Alatke"},"toolbars":"Alatne trake uređivača teksta"},"table":{"border":"Veličina okvira","caption":"Naslov","cell":{"menu":"Ćelija","insertBefore":"Ubaci ćeliju prije","insertAfter":"Ubaci ćeliju poslije","deleteCell":"Izbriši ćelije","merge":"Spoji ćelije","mergeRight":"Spoji desno","mergeDown":"Spoji dolje","splitHorizontal":"Podijeli ćeliju vodoravno","splitVertical":"Podijeli ćeliju okomito","title":"Svojstva ćelije","cellType":"Vrsta ćelije","rowSpan":"Rows Span","colSpan":"Columns Span","wordWrap":"Prelazak u novi red","hAlign":"Vodoravno poravnanje","vAlign":"Okomito poravnanje","alignBaseline":"Osnovna linija","bgColor":"Boja pozadine","borderColor":"Boja ruba","data":"Podatak","header":"Zaglavlje","yes":"Da","no":"Ne","invalidWidth":"Širina ćelije mora biti broj.","invalidHeight":"Visina ćelije mora biti broj.","invalidRowSpan":"Rows span mora biti cijeli broj.","invalidColSpan":"Columns span mora biti cijeli broj.","chooseColor":"Odaberi"},"cellPad":"Razmak ćelija","cellSpace":"Prostornost ćelija","column":{"menu":"Kolona","insertBefore":"Ubaci kolonu prije","insertAfter":"Ubaci kolonu poslije","deleteColumn":"Izbriši kolone"},"columns":"Kolona","deleteTable":"Izbriši tablicu","headers":"Zaglavlje","headersBoth":"Oba","headersColumn":"Prva kolona","headersNone":"Ništa","headersRow":"Prvi red","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"Debljina ruba mora biti broj.","invalidCellPadding":"Razmak ćelija mora biti broj.","invalidCellSpacing":"Prostornost ćelija mora biti broj.","invalidCols":"Broj kolona mora biti broj veći od 0.","invalidHeight":"Visina tablice mora biti broj.","invalidRows":"Broj redova mora biti broj veći od 0.","invalidWidth":"Širina tablice mora biti broj.","menu":"Svojstva tablice","row":{"menu":"Red","insertBefore":"Ubaci red prije","insertAfter":"Ubaci red poslije","deleteRow":"Izbriši redove"},"rows":"Redova","summary":"Sažetak","title":"Svojstva tablice","toolbar":"Tablica","widthPc":"postotaka","widthPx":"piksela","widthUnit":"jedinica širine"},"stylescombo":{"label":"Stil","panelTitle":"Stilovi formatiranja","panelTitle1":"Block stilovi","panelTitle2":"Inline stilovi","panelTitle3":"Object stilovi"},"specialchar":{"options":"Opcije specijalnih znakova","title":"Odaberite posebni karakter","toolbar":"Ubaci posebni znak"},"sourcedialog":{"toolbar":"Kôd","title":"Kôd"},"sourcearea":{"toolbar":"Kôd"},"showblocks":{"toolbar":"Prikaži blokove"},"removeformat":{"toolbar":"Ukloni formatiranje"},"pastetext":{"button":"Zalijepi kao čisti tekst","pasteNotification":"Vaš preglednik Vam ne dozvoljava lijepljenje običnog teksta na ovaj način. Za lijepljenje, pritisnite %1.","title":"Zalijepi kao čisti tekst"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Tekst koji želite zalijepiti čini se da je kopiran iz Worda. Želite li prije očistiti tekst?","error":"Nije moguće očistiti podatke za ljepljenje zbog interne greške","title":"Zalijepi iz Worda","toolbar":"Zalijepi iz Worda"},"notification":{"closed":"Obavijest zatvorena."},"maximize":{"maximize":"Povećaj","minimize":"Smanji"},"magicline":{"title":"Ubaci paragraf ovdje"},"list":{"bulletedlist":"Obična lista","numberedlist":"Brojčana lista"},"language":{"button":"Namjesti jezik","remove":"Makni jezik"},"indent":{"indent":"Pomakni udesno","outdent":"Pomakni ulijevo"},"image2":{"alt":"Alternativni tekst","btnUpload":"Pošalji na server","captioned":"Titl slike","captionPlaceholder":"Titl","infoTab":"Info slike","lockRatio":"Zaključaj odnos","menu":"Svojstva slika","pathName":"slika","pathNameCaption":"titl","resetSize":"Obriši veličinu","resizer":"Odaberi i povuci za promjenu veličine","title":"Svojstva slika","uploadTab":"Pošalji","urlMissing":"Nedostaje URL slike.","altMissing":"Nedostaje alternativni tekst."},"horizontalrule":{"toolbar":"Ubaci vodoravnu liniju"},"format":{"label":"Format","panelTitle":"Format paragrafa","tag_address":"Adresa","tag_div":"Normalno (DIV)","tag_h1":"Naslov 1","tag_h2":"Naslov 2","tag_h3":"Naslov 3","tag_h4":"Naslov 4","tag_h5":"Naslov 5","tag_h6":"Naslov 6","tag_p":"Normalno","tag_pre":"Formatirano"},"filetools":{"loadError":"Greška prilikom čitanja datoteke.","networkError":"Mrežna greška prilikom slanja datoteke.","httpError404":"HTTP greška tijekom slanja datoteke (404: datoteka nije pronađena).","httpError403":"HTTP greška tijekom slanja datoteke (403: Zabranjeno).","httpError":"HTTP greška tijekom slanja datoteke (greška status: %1).","noUrlError":"URL za slanje nije podešen.","responseError":"Neispravni odgovor servera."},"elementspath":{"eleLabel":"Putanje elemenata","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Opcije izbornika"},"clipboard":{"copy":"Kopiraj","copyError":"Sigurnosne postavke Vašeg pretraživača ne dozvoljavaju operacije automatskog kopiranja. Molimo koristite kraticu na tipkovnici (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Izreži","cutError":"Sigurnosne postavke Vašeg pretraživača ne dozvoljavaju operacije automatskog izrezivanja. Molimo koristite kraticu na tipkovnici (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Zalijepi","pasteNotification":"Vaš preglednik Vam ne dozvoljava lijepljenje običnog teksta na ovaj način. Za lijepljenje, pritisnite %1.","pasteArea":"Okvir za lijepljenje","pasteMsg":"Zalijepite vaš sadržaj u okvir ispod i pritisnite OK."},"blockquote":{"toolbar":"Citat"},"basicstyles":{"bold":"Podebljano","italic":"Ukošeno","strike":"Precrtano","subscript":"Subscript","superscript":"Superscript","underline":"Potcrtano"},"about":{"copy":"Autorsko pravo &copy; $1. Sva prava pridržana.","dlgTitle":"O CKEditoru 4","moreInfo":"Za informacije o licencama posjetite našu web stranicu:"},"editor":"Bogati uređivač teksta, %1","editorPanel":"Ploča Bogatog Uređivača Teksta","common":{"editorHelp":"Pritisni ALT 0 za pomoć","browseServer":"Pretraži server","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Pošalji","uploadSubmit":"Pošalji na server","image":"Slika","flash":"Flash","form":"Forma","checkbox":"Checkbox","radio":"Radio Button","textField":"Text Field","textarea":"Textarea","hiddenField":"Hidden Field","button":"Button","select":"Selection Field","imageButton":"Image Button","notSet":"<nije postavljeno>","id":"Id","name":"Naziv","langDir":"Smjer jezika","langDirLtr":"S lijeva na desno (LTR)","langDirRtl":"S desna na lijevo (RTL)","langCode":"Kôd jezika","longDescr":"Dugački opis URL","cssClass":"Klase stilova","advisoryTitle":"Advisory naslov","cssStyle":"Stil","ok":"OK","cancel":"Poništi","close":"Zatvori","preview":"Pregledaj","resize":"Povuci za promjenu veličine","generalTab":"Općenito","advancedTab":"Napredno","validateNumberFailed":"Ova vrijednost nije broj.","confirmNewPage":"Sve napravljene promjene će biti izgubljene ukoliko ih niste snimili. Sigurno želite učitati novu stranicu?","confirmCancel":"Neke od opcija su promjenjene. Sigurno želite zatvoriti ovaj prozor?","options":"Opcije","target":"Odredište","targetNew":"Novi prozor (_blank)","targetTop":"Vršni prozor (_top)","targetSelf":"Isti prozor (_self)","targetParent":"Roditeljski prozor (_parent)","langDirLTR":"S lijeva na desno (LTR)","langDirRTL":"S desna na lijevo (RTL)","styles":"Stil","cssClasses":"Klase stilova","width":"Širina","height":"Visina","align":"Poravnanje","left":"Lijevo","right":"Desno","center":"Središnje","justify":"Blok poravnanje","alignLeft":"Lijevo poravnanje","alignRight":"Desno poravnanje","alignCenter":"Align Center","alignTop":"Vrh","alignMiddle":"Sredina","alignBottom":"Dolje","alignNone":"Bez poravnanja","invalidValue":"Neispravna vrijednost.","invalidHeight":"Visina mora biti broj.","invalidWidth":"Širina mora biti broj.","invalidLength":"Naznačena vrijednost polja \"%1\" mora biti pozitivni broj sa ili bez važeće mjerne jedinice (%2).","invalidCssLength":"Vrijednost određena za \"%1\" polje mora biti pozitivni broj sa ili bez važećih CSS mjernih jedinica (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt ili pc).","invalidHtmlLength":"Vrijednost određena za \"%1\" polje mora biti pozitivni broj sa ili bez važećih HTML mjernih jedinica (px ili %).","invalidInlineStyle":"Vrijednost za linijski stil mora sadržavati jednu ili više definicija s formatom \"naziv:vrijednost\", odvojenih točka-zarezom.","cssLengthTooltip":"Unesite broj za vrijednost u pikselima ili broj s važećim CSS mjernim jedinicama (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt ili pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nedostupno</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Space","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Prečica na tipkovnici","optionDefault":"Zadano"}};
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
......@@ -2,4 +2,4 @@
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['nb']={"widget":{"move":"Klikk og dra for å flytte","label":"Widget %1"},"undo":{"redo":"Gjør om","undo":"Angre"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Skjul verktøylinje","toolbarExpand":"Vis verktøylinje","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Utklippstavle/Angre","editing":"Redigering","forms":"Skjema","basicstyles":"Basisstiler","paragraph":"Avsnitt","links":"Lenker","insert":"Innsetting","styles":"Stiler","colors":"Farger","tools":"Verktøy"},"toolbars":"Verktøylinjer for editor"},"table":{"border":"Rammestørrelse","caption":"Tittel","cell":{"menu":"Celle","insertBefore":"Sett inn celle før","insertAfter":"Sett inn celle etter","deleteCell":"Slett celler","merge":"Slå sammen celler","mergeRight":"Slå sammen høyre","mergeDown":"Slå sammen ned","splitHorizontal":"Del celle horisontalt","splitVertical":"Del celle vertikalt","title":"Celleegenskaper","cellType":"Celletype","rowSpan":"Radspenn","colSpan":"Kolonnespenn","wordWrap":"Tekstbrytning","hAlign":"Horisontal justering","vAlign":"Vertikal justering","alignBaseline":"Grunnlinje","bgColor":"Bakgrunnsfarge","borderColor":"Rammefarge","data":"Data","header":"Overskrift","yes":"Ja","no":"Nei","invalidWidth":"Cellebredde må være et tall.","invalidHeight":"Cellehøyde må være et tall.","invalidRowSpan":"Radspenn må være et heltall.","invalidColSpan":"Kolonnespenn må være et heltall.","chooseColor":"Velg"},"cellPad":"Cellepolstring","cellSpace":"Cellemarg","column":{"menu":"Kolonne","insertBefore":"Sett inn kolonne før","insertAfter":"Sett inn kolonne etter","deleteColumn":"Slett kolonner"},"columns":"Kolonner","deleteTable":"Slett tabell","headers":"Overskrifter","headersBoth":"Begge","headersColumn":"Første kolonne","headersNone":"Ingen","headersRow":"Første rad","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"Rammestørrelse må være et tall.","invalidCellPadding":"Cellepolstring må være et positivt tall.","invalidCellSpacing":"Cellemarg må være et positivt tall.","invalidCols":"Antall kolonner må være et tall større enn 0.","invalidHeight":"Tabellhøyde må være et tall.","invalidRows":"Antall rader må være et tall større enn 0.","invalidWidth":"Tabellbredde må være et tall.","menu":"Egenskaper for tabell","row":{"menu":"Rader","insertBefore":"Sett inn rad før","insertAfter":"Sett inn rad etter","deleteRow":"Slett rader"},"rows":"Rader","summary":"Sammendrag","title":"Egenskaper for tabell","toolbar":"Tabell","widthPc":"prosent","widthPx":"piksler","widthUnit":"Bredde-enhet"},"stylescombo":{"label":"Stil","panelTitle":"Stilformater","panelTitle1":"Blokkstiler","panelTitle2":"Inlinestiler","panelTitle3":"Objektstiler"},"specialchar":{"options":"Alternativer for spesialtegn","title":"Velg spesialtegn","toolbar":"Sett inn spesialtegn"},"sourcedialog":{"toolbar":"Kilde","title":"Kilde"},"sourcearea":{"toolbar":"Kilde"},"showblocks":{"toolbar":"Vis blokker"},"removeformat":{"toolbar":"Fjern formatering"},"pastetext":{"button":"Lim inn som ren tekst","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Lim inn som ren tekst"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Teksten du limer inn ser ut til å være kopiert fra Word. Vil du renske den før du limer den inn?","error":"Det var ikke mulig å renske den innlimte teksten på grunn av en intern feil","title":"Lim inn fra Word","toolbar":"Lim inn fra Word"},"notification":{"closed":"Varsling lukket."},"maximize":{"maximize":"Maksimer","minimize":"Minimer"},"magicline":{"title":"Sett inn nytt avsnitt her"},"list":{"bulletedlist":"Legg til / fjern punktliste","numberedlist":"Legg til / fjern nummerert liste"},"language":{"button":"Sett språk","remove":"Fjern språk"},"indent":{"indent":"Øk innrykk","outdent":"Reduser innrykk"},"image2":{"alt":"Alternativ tekst","btnUpload":"Send det til serveren","captioned":"Bilde med bildetekst","captionPlaceholder":"Bildetekst","infoTab":"Bildeinformasjon","lockRatio":"Lås forhold","menu":"Bildeegenskaper","pathName":"bilde","pathNameCaption":"bildetekst","resetSize":"Tilbakestill størrelse","resizer":"Klikk og dra for å endre størrelse","title":"Bildeegenskaper","uploadTab":"Last opp","urlMissing":"Bildets adresse mangler.","altMissing":"Alternativ tekst mangler."},"horizontalrule":{"toolbar":"Sett inn horisontal linje"},"format":{"label":"Format","panelTitle":"Avsnittsformat","tag_address":"Adresse","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Overskrift 1","tag_h2":"Overskrift 2","tag_h3":"Overskrift 3","tag_h4":"Overskrift 4","tag_h5":"Overskrift 5","tag_h6":"Overskrift 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formatert"},"filetools":{"loadError":"Feil oppsto under filinnlesing.","networkError":"Nettverksfeil oppsto under filopplasting.","httpError404":"HTTP-feil oppsto under filopplasting (404: Fant ikke filen).","httpError403":"HTTP-feil oppsto under filopplasting (403: Ikke tillatt).","httpError":"HTTP-feil oppsto under filopplasting (feilstatus: %1).","noUrlError":"URL for opplasting er ikke oppgitt.","responseError":"Ukorrekt svar fra serveren."},"elementspath":{"eleLabel":"Element-sti","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Alternativer for høyreklikkmeny"},"clipboard":{"copy":"Kopier","copyError":"Din nettlesers sikkerhetsinstillinger tillater ikke automatisk kopiering av tekst. Vennligst bruk tastatursnarveien (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Klipp ut","cutError":"Din nettlesers sikkerhetsinstillinger tillater ikke automatisk utklipping av tekst. Vennligst bruk tastatursnarveien (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Lim inn","pasteNotification":"Trykk %1 for å lime inn. Nettleseren din støtter ikke å lime inn med knappen i verktøylinjen eller høyreklikkmenyen.","pasteArea":"Innlimingsområde","pasteMsg":"Lim inn innholdet i området nedenfor og klikk OK."},"blockquote":{"toolbar":"Blokksitat"},"basicstyles":{"bold":"Fet","italic":"Kursiv","strike":"Gjennomstreking","subscript":"Senket skrift","superscript":"Hevet skrift","underline":"Understreking"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Alle rettigheter reservert.","dlgTitle":"Om CKEditor 4","moreInfo":"For lisensieringsinformasjon, vennligst besøk vårt nettsted:"},"editor":"Rikteksteditor","editorPanel":"Panel for rikteksteditor","common":{"editorHelp":"Trykk ALT 0 for hjelp","browseServer":"Bla gjennom tjener","url":"URL","protocol":"Protokoll","upload":"Last opp","uploadSubmit":"Send det til serveren","image":"Bilde","flash":"Flash","form":"Skjema","checkbox":"Avmerkingsboks","radio":"Alternativknapp","textField":"Tekstboks","textarea":"Tekstområde","hiddenField":"Skjult felt","button":"Knapp","select":"Rullegardinliste","imageButton":"Bildeknapp","notSet":"<ikke satt>","id":"Id","name":"Navn","langDir":"Språkretning","langDirLtr":"Venstre til høyre (LTR)","langDirRtl":"Høyre til venstre (RTL)","langCode":"Språkkode","longDescr":"Utvidet beskrivelse","cssClass":"Stilarkklasser","advisoryTitle":"Tittel","cssStyle":"Stil","ok":"OK","cancel":"Avbryt","close":"Lukk","preview":"Forhåndsvis","resize":"Dra for å skalere","generalTab":"Generelt","advancedTab":"Avansert","validateNumberFailed":"Denne verdien er ikke et tall.","confirmNewPage":"Alle ulagrede endringer som er gjort i dette innholdet vil gå tapt. Er du sikker på at du vil laste en ny side?","confirmCancel":"Du har endret noen alternativer. Er du sikker på at du vil lukke dialogvinduet?","options":"Valg","target":"Mål","targetNew":"Nytt vindu (_blank)","targetTop":"Hele vinduet (_top)","targetSelf":"Samme vindu (_self)","targetParent":"Foreldrevindu (_parent)","langDirLTR":"Venstre til høyre (VTH)","langDirRTL":"Høyre til venstre (HTV)","styles":"Stil","cssClasses":"Stilarkklasser","width":"Bredde","height":"Høyde","align":"Juster","left":"Venstre","right":"Høyre","center":"Midtstill","justify":"Blokkjuster","alignLeft":"Venstrejuster","alignRight":"Høyrejuster","alignCenter":"Midtstill","alignTop":"Topp","alignMiddle":"Midten","alignBottom":"Bunn","alignNone":"Ingen","invalidValue":"Ugyldig verdi.","invalidHeight":"Høyde må være et tall.","invalidWidth":"Bredde må være et tall.","invalidLength":"Den angitte verdien for feltet \"%1\" må være et positivt tall med eller uten en gyldig måleenhet (%2).","invalidCssLength":"Den angitte verdien for feltet \"%1\" må være et positivt tall med eller uten en gyldig CSS-målingsenhet (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, eller pc).","invalidHtmlLength":"Den angitte verdien for feltet \"%1\" må være et positivt tall med eller uten en gyldig HTML-målingsenhet (px eller %).","invalidInlineStyle":"Verdi angitt for inline stil må bestå av en eller flere sett med formatet \"navn : verdi\", separert med semikolon","cssLengthTooltip":"Skriv inn et tall for en piksel-verdi eller et tall med en gyldig CSS-enhet (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, eller pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, utilgjenglig</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Mellomrom","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Tastatursnarvei","optionDefault":"Standard"}};
\ No newline at end of file
CKEDITOR.lang['nb']={"widget":{"move":"Klikk og dra for å flytte","label":"Widget %1"},"undo":{"redo":"Gjør om","undo":"Angre"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Skjul verktøylinje","toolbarExpand":"Vis verktøylinje","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Utklippstavle/Angre","editing":"Redigering","forms":"Skjema","basicstyles":"Basisstiler","paragraph":"Avsnitt","links":"Lenker","insert":"Innsetting","styles":"Stiler","colors":"Farger","tools":"Verktøy"},"toolbars":"Verktøylinjer for editor"},"table":{"border":"Rammestørrelse","caption":"Tittel","cell":{"menu":"Celle","insertBefore":"Sett inn celle før","insertAfter":"Sett inn celle etter","deleteCell":"Slett celler","merge":"Slå sammen celler","mergeRight":"Slå sammen høyre","mergeDown":"Slå sammen ned","splitHorizontal":"Del celle horisontalt","splitVertical":"Del celle vertikalt","title":"Celleegenskaper","cellType":"Celletype","rowSpan":"Radspenn","colSpan":"Kolonnespenn","wordWrap":"Tekstbrytning","hAlign":"Horisontal justering","vAlign":"Vertikal justering","alignBaseline":"Grunnlinje","bgColor":"Bakgrunnsfarge","borderColor":"Rammefarge","data":"Data","header":"Overskrift","yes":"Ja","no":"Nei","invalidWidth":"Cellebredde må være et tall.","invalidHeight":"Cellehøyde må være et tall.","invalidRowSpan":"Radspenn må være et heltall.","invalidColSpan":"Kolonnespenn må være et heltall.","chooseColor":"Velg"},"cellPad":"Cellepolstring","cellSpace":"Cellemarg","column":{"menu":"Kolonne","insertBefore":"Sett inn kolonne før","insertAfter":"Sett inn kolonne etter","deleteColumn":"Slett kolonner"},"columns":"Kolonner","deleteTable":"Slett tabell","headers":"Overskrifter","headersBoth":"Begge","headersColumn":"Første kolonne","headersNone":"Ingen","headersRow":"Første rad","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"Rammestørrelse må være et tall.","invalidCellPadding":"Cellepolstring må være et positivt tall.","invalidCellSpacing":"Cellemarg må være et positivt tall.","invalidCols":"Antall kolonner må være et tall større enn 0.","invalidHeight":"Tabellhøyde må være et tall.","invalidRows":"Antall rader må være et tall større enn 0.","invalidWidth":"Tabellbredde må være et tall.","menu":"Egenskaper for tabell","row":{"menu":"Rader","insertBefore":"Sett inn rad før","insertAfter":"Sett inn rad etter","deleteRow":"Slett rader"},"rows":"Rader","summary":"Sammendrag","title":"Egenskaper for tabell","toolbar":"Tabell","widthPc":"prosent","widthPx":"piksler","widthUnit":"Bredde-enhet"},"stylescombo":{"label":"Stil","panelTitle":"Stilformater","panelTitle1":"Blokkstiler","panelTitle2":"Inlinestiler","panelTitle3":"Objektstiler"},"specialchar":{"options":"Alternativer for spesialtegn","title":"Velg spesialtegn","toolbar":"Sett inn spesialtegn"},"sourcedialog":{"toolbar":"Kilde","title":"Kilde"},"sourcearea":{"toolbar":"Kilde"},"showblocks":{"toolbar":"Vis blokker"},"removeformat":{"toolbar":"Fjern formatering"},"pastetext":{"button":"Lim inn som ren tekst","pasteNotification":"Trykk %1 for å lime inn. Nettleseren din støtter ikke å lime inn med knappen i verktøylinjen eller høyreklikkmenyen.","title":"Lim inn som ren tekst"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Teksten du limer inn ser ut til å være kopiert fra Word. Vil du renske den før du limer den inn?","error":"Det var ikke mulig å renske den innlimte teksten på grunn av en intern feil","title":"Lim inn fra Word","toolbar":"Lim inn fra Word"},"notification":{"closed":"Varsling lukket."},"maximize":{"maximize":"Maksimer","minimize":"Minimer"},"magicline":{"title":"Sett inn nytt avsnitt her"},"list":{"bulletedlist":"Legg til / fjern punktliste","numberedlist":"Legg til / fjern nummerert liste"},"language":{"button":"Sett språk","remove":"Fjern språk"},"indent":{"indent":"Øk innrykk","outdent":"Reduser innrykk"},"image2":{"alt":"Alternativ tekst","btnUpload":"Send det til serveren","captioned":"Bilde med bildetekst","captionPlaceholder":"Bildetekst","infoTab":"Bildeinformasjon","lockRatio":"Lås forhold","menu":"Bildeegenskaper","pathName":"bilde","pathNameCaption":"bildetekst","resetSize":"Tilbakestill størrelse","resizer":"Klikk og dra for å endre størrelse","title":"Bildeegenskaper","uploadTab":"Last opp","urlMissing":"Bildets adresse mangler.","altMissing":"Alternativ tekst mangler."},"horizontalrule":{"toolbar":"Sett inn horisontal linje"},"format":{"label":"Format","panelTitle":"Avsnittsformat","tag_address":"Adresse","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Overskrift 1","tag_h2":"Overskrift 2","tag_h3":"Overskrift 3","tag_h4":"Overskrift 4","tag_h5":"Overskrift 5","tag_h6":"Overskrift 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formatert"},"filetools":{"loadError":"Feil oppsto under filinnlesing.","networkError":"Nettverksfeil oppsto under filopplasting.","httpError404":"HTTP-feil oppsto under filopplasting (404: Fant ikke filen).","httpError403":"HTTP-feil oppsto under filopplasting (403: Ikke tillatt).","httpError":"HTTP-feil oppsto under filopplasting (feilstatus: %1).","noUrlError":"URL for opplasting er ikke oppgitt.","responseError":"Ukorrekt svar fra serveren."},"elementspath":{"eleLabel":"Element-sti","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Alternativer for høyreklikkmeny"},"clipboard":{"copy":"Kopier","copyError":"Din nettlesers sikkerhetsinstillinger tillater ikke automatisk kopiering av tekst. Vennligst bruk tastatursnarveien (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Klipp ut","cutError":"Din nettlesers sikkerhetsinstillinger tillater ikke automatisk utklipping av tekst. Vennligst bruk tastatursnarveien (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Lim inn","pasteNotification":"Trykk %1 for å lime inn. Nettleseren din støtter ikke å lime inn med knappen i verktøylinjen eller høyreklikkmenyen.","pasteArea":"Innlimingsområde","pasteMsg":"Lim inn innholdet i området nedenfor og klikk OK."},"blockquote":{"toolbar":"Blokksitat"},"basicstyles":{"bold":"Fet","italic":"Kursiv","strike":"Gjennomstreking","subscript":"Senket skrift","superscript":"Hevet skrift","underline":"Understreking"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Alle rettigheter reservert.","dlgTitle":"Om CKEditor 4","moreInfo":"For lisensieringsinformasjon, vennligst besøk vårt nettsted:"},"editor":"Rikteksteditor","editorPanel":"Panel for rikteksteditor","common":{"editorHelp":"Trykk ALT 0 for hjelp","browseServer":"Bla gjennom tjener","url":"URL","protocol":"Protokoll","upload":"Last opp","uploadSubmit":"Send det til serveren","image":"Bilde","flash":"Flash","form":"Skjema","checkbox":"Avmerkingsboks","radio":"Alternativknapp","textField":"Tekstboks","textarea":"Tekstområde","hiddenField":"Skjult felt","button":"Knapp","select":"Rullegardinliste","imageButton":"Bildeknapp","notSet":"<ikke satt>","id":"Id","name":"Navn","langDir":"Språkretning","langDirLtr":"Venstre til høyre (LTR)","langDirRtl":"Høyre til venstre (RTL)","langCode":"Språkkode","longDescr":"Utvidet beskrivelse","cssClass":"Stilarkklasser","advisoryTitle":"Tittel","cssStyle":"Stil","ok":"OK","cancel":"Avbryt","close":"Lukk","preview":"Forhåndsvis","resize":"Dra for å skalere","generalTab":"Generelt","advancedTab":"Avansert","validateNumberFailed":"Denne verdien er ikke et tall.","confirmNewPage":"Alle ulagrede endringer som er gjort i dette innholdet vil gå tapt. Er du sikker på at du vil laste en ny side?","confirmCancel":"Du har endret noen alternativer. Er du sikker på at du vil lukke dialogvinduet?","options":"Valg","target":"Mål","targetNew":"Nytt vindu (_blank)","targetTop":"Hele vinduet (_top)","targetSelf":"Samme vindu (_self)","targetParent":"Foreldrevindu (_parent)","langDirLTR":"Venstre til høyre (VTH)","langDirRTL":"Høyre til venstre (HTV)","styles":"Stil","cssClasses":"Stilarkklasser","width":"Bredde","height":"Høyde","align":"Juster","left":"Venstre","right":"Høyre","center":"Midtstill","justify":"Blokkjuster","alignLeft":"Venstrejuster","alignRight":"Høyrejuster","alignCenter":"Midtstill","alignTop":"Topp","alignMiddle":"Midten","alignBottom":"Bunn","alignNone":"Ingen","invalidValue":"Ugyldig verdi.","invalidHeight":"Høyde må være et tall.","invalidWidth":"Bredde må være et tall.","invalidLength":"Den angitte verdien for feltet \"%1\" må være et positivt tall med eller uten en gyldig måleenhet (%2).","invalidCssLength":"Den angitte verdien for feltet \"%1\" må være et positivt tall med eller uten en gyldig CSS-målingsenhet (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, eller pc).","invalidHtmlLength":"Den angitte verdien for feltet \"%1\" må være et positivt tall med eller uten en gyldig HTML-målingsenhet (px eller %).","invalidInlineStyle":"Verdi angitt for inline stil må bestå av en eller flere sett med formatet \"navn : verdi\", separert med semikolon","cssLengthTooltip":"Skriv inn et tall for en piksel-verdi eller et tall med en gyldig CSS-enhet (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, eller pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, utilgjenglig</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Mellomrom","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Tastatursnarvei","optionDefault":"Standard"}};
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
......@@ -2,4 +2,4 @@
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['sk']={"widget":{"move":"Kliknite a potiahnite pre presunutie","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Znovu","undo":"Späť"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Zbaliť lištu nástrojov","toolbarExpand":"Rozbaliť lištu nástrojov","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Schránka pre kopírovanie/Späť","editing":"Upravovanie","forms":"Formuláre","basicstyles":"Základné štýly","paragraph":"Odsek","links":"Odkazy","insert":"Vložiť","styles":"Štýly","colors":"Farby","tools":"Nástroje"},"toolbars":"Lišty nástrojov editora"},"table":{"border":"Šírka orámovania","caption":"Popis","cell":{"menu":"Bunka","insertBefore":"Vložiť bunku pred","insertAfter":"Vložiť bunku za","deleteCell":"Vymazať bunky","merge":"Zlúčiť bunky","mergeRight":"Zlúčiť doprava","mergeDown":"Zlúčiť dole","splitHorizontal":"Rozdeliť bunky horizontálne","splitVertical":"Rozdeliť bunky vertikálne","title":"Vlastnosti bunky","cellType":"Typ bunky","rowSpan":"Rozsah riadkov","colSpan":"Rozsah stĺpcov","wordWrap":"Zalamovanie riadkov","hAlign":"Horizontálne zarovnanie","vAlign":"Vertikálne zarovnanie","alignBaseline":"Základná čiara (baseline)","bgColor":"Farba pozadia","borderColor":"Farba orámovania","data":"Dáta","header":"Hlavička","yes":"Áno","no":"Nie","invalidWidth":"Šírka bunky musí byť číslo.","invalidHeight":"Výška bunky musí byť číslo.","invalidRowSpan":"Rozsah riadkov musí byť celé číslo.","invalidColSpan":"Rozsah stĺpcov musí byť celé číslo.","chooseColor":"Vybrať"},"cellPad":"Odsadenie obsahu (cell padding)","cellSpace":"Vzdialenosť buniek (cell spacing)","column":{"menu":"Stĺpec","insertBefore":"Vložiť stĺpec pred","insertAfter":"Vložiť stĺpec po","deleteColumn":"Zmazať stĺpce"},"columns":"Stĺpce","deleteTable":"Vymazať tabuľku","headers":"Hlavička","headersBoth":"Obe","headersColumn":"Prvý stĺpec","headersNone":"Žiadne","headersRow":"Prvý riadok","heightUnit":"jednotka výšky","invalidBorder":"Šírka orámovania musí byť číslo.","invalidCellPadding":"Odsadenie v bunkách (cell padding) musí byť kladné číslo.","invalidCellSpacing":"Medzera mädzi bunkami (cell spacing) musí byť kladné číslo.","invalidCols":"Počet stĺpcov musí byť číslo väčšie ako 0.","invalidHeight":"Výška tabuľky musí byť číslo.","invalidRows":"Počet riadkov musí byť číslo väčšie ako 0.","invalidWidth":"Širka tabuľky musí byť číslo.","menu":"Vlastnosti tabuľky","row":{"menu":"Riadok","insertBefore":"Vložiť riadok pred","insertAfter":"Vložiť riadok po","deleteRow":"Vymazať riadky"},"rows":"Riadky","summary":"Prehľad","title":"Vlastnosti tabuľky","toolbar":"Tabuľka","widthPc":"percent","widthPx":"pixelov","widthUnit":"jednotka šírky"},"stylescombo":{"label":"Štýly","panelTitle":"Formátovanie štýlov","panelTitle1":"Štýly bloku","panelTitle2":"Znakové štýly","panelTitle3":"Štýly objektu"},"specialchar":{"options":"Možnosti špeciálneho znaku","title":"Výber špeciálneho znaku","toolbar":"Vložiť špeciálny znak"},"sourcedialog":{"toolbar":"Zdroj","title":"Zdroj"},"sourcearea":{"toolbar":"Zdroj"},"showblocks":{"toolbar":"Ukázať bloky"},"removeformat":{"toolbar":"Odstrániť formátovanie"},"pastetext":{"button":"Vložiť ako čistý text","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Vložiť ako čistý text"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Zdá sa, že vkladaný text pochádza z programu MS Word. Chcete ho pred vkladaním automaticky vyčistiť?","error":"Kvôli internej chybe nebolo možné vložené dáta vyčistiť","title":"Vložiť z Wordu","toolbar":"Vložiť z Wordu"},"notification":{"closed":"Notifikácia zatvorená."},"maximize":{"maximize":"Maximalizovať","minimize":"Minimalizovať"},"magicline":{"title":"Odsek vložiť sem"},"list":{"bulletedlist":"Vložiť/odstrániť zoznam s odrážkami","numberedlist":"Vložiť/odstrániť číslovaný zoznam"},"language":{"button":"Nastaviť jazyk","remove":"Odstrániť jazyk"},"indent":{"indent":"Zväčšiť odsadenie","outdent":"Zmenšiť odsadenie"},"image2":{"alt":"Alternatívny text","btnUpload":"Odoslať to na server","captioned":"Opísaný obrázok","captionPlaceholder":"Popis","infoTab":"Informácie o obrázku","lockRatio":"Pomer zámky","menu":"Vlastnosti obrázka","pathName":"obrázok","pathNameCaption":"popis","resetSize":"Pôvodná veľkosť","resizer":"Kliknite a potiahnite pre zmenu veľkosti","title":"Vlastnosti obrázka","uploadTab":"Nahrať","urlMissing":"Chýba URL zdroja obrázka.","altMissing":"Chýba alternatívny text."},"horizontalrule":{"toolbar":"Vložiť vodorovnú čiaru"},"format":{"label":"Formát","panelTitle":"Odsek","tag_address":"Adresa","tag_div":"Normálny (DIV)","tag_h1":"Nadpis 1","tag_h2":"Nadpis 2","tag_h3":"Nadpis 3","tag_h4":"Nadpis 4","tag_h5":"Nadpis 5","tag_h6":"Nadpis 6","tag_p":"Normálny","tag_pre":"Formátovaný"},"filetools":{"loadError":"Počas čítania súboru nastala chyba.","networkError":"Počas nahrávania súboru nastala chyba siete.","httpError404":"Počas nahrávania súboru nastala HTTP chyba (404: Súbor nebol nájdený).","httpError403":"Počas nahrávania súboru nastala HTTP chyba (403: Zakázaný).","httpError":"Počas nahrávania súboru nastala HTTP chyba (error status: %1).","noUrlError":"URL nahrávania nie je definovaný.","responseError":"Nesprávna odpoveď servera."},"elementspath":{"eleLabel":"Cesta prvkov","eleTitle":"%1 prvok"},"contextmenu":{"options":"Možnosti kontextového menu"},"clipboard":{"copy":"Kopírovať","copyError":"Bezpečnostné nastavenia vášho prehliadača nedovoľujú editoru automaticky spustiť operáciu kopírovania. Použite na to klávesnicu (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Vystrihnúť","cutError":"Bezpečnostné nastavenia vášho prehliadača nedovoľujú editoru automaticky spustiť operáciu vystrihnutia. Použite na to klávesnicu (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Vložiť","pasteNotification":"Stlačte %1 na vloženie. Váš prehliadač nepodporuje vloženie prostredníctvom tlačidla v nástrojovej lište alebo voľby v kontextovom menu.","pasteArea":"Miesto pre vloženie","pasteMsg":"Vložte svoj obsah do nasledujúcej oblasti a stlačte OK."},"blockquote":{"toolbar":"Citácia"},"basicstyles":{"bold":"Tučné","italic":"Kurzíva","strike":"Prečiarknuté","subscript":"Dolný index","superscript":"Horný index","underline":"Podčiarknuté"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Všetky práva vyhradené.","dlgTitle":"O aplikácii CKEditor 4","moreInfo":"Pre informácie o licenciách, prosíme, navštívte našu web stránku:"},"editor":"Editor formátovaného textu","editorPanel":"Panel editora formátovaného textu","common":{"editorHelp":"Stlačením ALT 0 spustiť pomocníka","browseServer":"Prehliadať server","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Odoslať","uploadSubmit":"Odoslať na server","image":"Obrázok","flash":"Flash","form":"Formulár","checkbox":"Zaškrtávacie pole","radio":"Prepínač","textField":"Textové pole","textarea":"Textová oblasť","hiddenField":"Skryté pole","button":"Tlačidlo","select":"Rozbaľovací zoznam","imageButton":"Obrázkové tlačidlo","notSet":"<nenastavené>","id":"Id","name":"Meno","langDir":"Orientácia jazyka","langDirLtr":"Zľava doprava (LTR)","langDirRtl":"Sprava doľava (RTL)","langCode":"Kód jazyka","longDescr":"Dlhý popis URL","cssClass":"Trieda štýlu","advisoryTitle":"Pomocný titulok","cssStyle":"Štýl","ok":"OK","cancel":"Zrušiť","close":"Zatvoriť","preview":"Náhľad","resize":"Zmeniť veľkosť","generalTab":"Hlavné","advancedTab":"Rozšírené","validateNumberFailed":"Hodnota nie je číslo.","confirmNewPage":"Prajete si načítat novú stránku? Všetky neuložené zmeny budú stratené. ","confirmCancel":"Niektore možnosti boli zmenené. Naozaj chcete zavrieť okno?","options":"Možnosti","target":"Cieľ","targetNew":"Nové okno (_blank)","targetTop":"Najvrchnejšie okno (_top)","targetSelf":"To isté okno (_self)","targetParent":"Rodičovské okno (_parent)","langDirLTR":"Zľava doprava (LTR)","langDirRTL":"Sprava doľava (RTL)","styles":"Štýl","cssClasses":"Triedy štýlu","width":"Šírka","height":"Výška","align":"Zarovnanie","left":"Vľavo","right":"Vpravo","center":"Na stred","justify":"Do bloku","alignLeft":"Zarovnať vľavo","alignRight":"Zarovnať vpravo","alignCenter":"Zarovnať na stred","alignTop":"Nahor","alignMiddle":"Na stred","alignBottom":"Dole","alignNone":"Žiadne","invalidValue":"Neplatná hodnota.","invalidHeight":"Výška musí byť číslo.","invalidWidth":"Šírka musí byť číslo.","invalidLength":"Hodnota uvedená v poli \"%1\" musí byť kladné číslo a s platnou mernou jednotkou (%2), alebo bez nej.","invalidCssLength":"Špecifikovaná hodnota pre pole \"%1\" musí byť kladné číslo s alebo bez platnej CSS mernej jednotky (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt alebo pc).","invalidHtmlLength":"Špecifikovaná hodnota pre pole \"%1\" musí byť kladné číslo s alebo bez platnej HTML mernej jednotky (px alebo %).","invalidInlineStyle":"Zadaná hodnota pre inline štýl musí pozostávať s jedného, alebo viac dvojíc formátu \"názov: hodnota\", oddelených bodkočiarkou.","cssLengthTooltip":"Vložte číslo pre hodnotu v pixeloch alebo číslo so správnou CSS jednotou (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt alebo pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nedostupný</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Medzerník","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Klávesová skratka","optionDefault":"Predvolený"}};
\ No newline at end of file
CKEDITOR.lang['sk']={"widget":{"move":"Kliknite a potiahnite pre presunutie","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Znovu","undo":"Späť"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Zbaliť lištu nástrojov","toolbarExpand":"Rozbaliť lištu nástrojov","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Schránka pre kopírovanie/Späť","editing":"Upravovanie","forms":"Formuláre","basicstyles":"Základné štýly","paragraph":"Odsek","links":"Odkazy","insert":"Vložiť","styles":"Štýly","colors":"Farby","tools":"Nástroje"},"toolbars":"Lišty nástrojov editora"},"table":{"border":"Šírka orámovania","caption":"Popis","cell":{"menu":"Bunka","insertBefore":"Vložiť bunku pred","insertAfter":"Vložiť bunku za","deleteCell":"Vymazať bunky","merge":"Zlúčiť bunky","mergeRight":"Zlúčiť doprava","mergeDown":"Zlúčiť dole","splitHorizontal":"Rozdeliť bunky horizontálne","splitVertical":"Rozdeliť bunky vertikálne","title":"Vlastnosti bunky","cellType":"Typ bunky","rowSpan":"Rozsah riadkov","colSpan":"Rozsah stĺpcov","wordWrap":"Zalamovanie riadkov","hAlign":"Horizontálne zarovnanie","vAlign":"Vertikálne zarovnanie","alignBaseline":"Základná čiara (baseline)","bgColor":"Farba pozadia","borderColor":"Farba orámovania","data":"Dáta","header":"Hlavička","yes":"Áno","no":"Nie","invalidWidth":"Šírka bunky musí byť číslo.","invalidHeight":"Výška bunky musí byť číslo.","invalidRowSpan":"Rozsah riadkov musí byť celé číslo.","invalidColSpan":"Rozsah stĺpcov musí byť celé číslo.","chooseColor":"Vybrať"},"cellPad":"Odsadenie obsahu (cell padding)","cellSpace":"Vzdialenosť buniek (cell spacing)","column":{"menu":"Stĺpec","insertBefore":"Vložiť stĺpec pred","insertAfter":"Vložiť stĺpec po","deleteColumn":"Zmazať stĺpce"},"columns":"Stĺpce","deleteTable":"Vymazať tabuľku","headers":"Hlavička","headersBoth":"Obe","headersColumn":"Prvý stĺpec","headersNone":"Žiadne","headersRow":"Prvý riadok","heightUnit":"jednotka výšky","invalidBorder":"Šírka orámovania musí byť číslo.","invalidCellPadding":"Odsadenie v bunkách (cell padding) musí byť kladné číslo.","invalidCellSpacing":"Medzera mädzi bunkami (cell spacing) musí byť kladné číslo.","invalidCols":"Počet stĺpcov musí byť číslo väčšie ako 0.","invalidHeight":"Výška tabuľky musí byť číslo.","invalidRows":"Počet riadkov musí byť číslo väčšie ako 0.","invalidWidth":"Širka tabuľky musí byť číslo.","menu":"Vlastnosti tabuľky","row":{"menu":"Riadok","insertBefore":"Vložiť riadok pred","insertAfter":"Vložiť riadok po","deleteRow":"Vymazať riadky"},"rows":"Riadky","summary":"Prehľad","title":"Vlastnosti tabuľky","toolbar":"Tabuľka","widthPc":"percent","widthPx":"pixelov","widthUnit":"jednotka šírky"},"stylescombo":{"label":"Štýly","panelTitle":"Formátovanie štýlov","panelTitle1":"Štýly bloku","panelTitle2":"Znakové štýly","panelTitle3":"Štýly objektu"},"specialchar":{"options":"Možnosti špeciálneho znaku","title":"Výber špeciálneho znaku","toolbar":"Vložiť špeciálny znak"},"sourcedialog":{"toolbar":"Zdroj","title":"Zdroj"},"sourcearea":{"toolbar":"Zdroj"},"showblocks":{"toolbar":"Ukázať bloky"},"removeformat":{"toolbar":"Odstrániť formátovanie"},"pastetext":{"button":"Vložiť ako čistý text","pasteNotification":"Stlačte %1 na vloženie. Váš prehliadač nepodporuje vloženie prostredníctvom tlačidla v nástrojovej lište alebo voľby v kontextovom menu.","title":"Vložiť ako čistý text"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Zdá sa, že vkladaný text pochádza z programu MS Word. Chcete ho pred vkladaním automaticky vyčistiť?","error":"Kvôli internej chybe nebolo možné vložené dáta vyčistiť","title":"Vložiť z Wordu","toolbar":"Vložiť z Wordu"},"notification":{"closed":"Notifikácia zatvorená."},"maximize":{"maximize":"Maximalizovať","minimize":"Minimalizovať"},"magicline":{"title":"Odsek vložiť sem"},"list":{"bulletedlist":"Vložiť/odstrániť zoznam s odrážkami","numberedlist":"Vložiť/odstrániť číslovaný zoznam"},"language":{"button":"Nastaviť jazyk","remove":"Odstrániť jazyk"},"indent":{"indent":"Zväčšiť odsadenie","outdent":"Zmenšiť odsadenie"},"image2":{"alt":"Alternatívny text","btnUpload":"Odoslať to na server","captioned":"Opísaný obrázok","captionPlaceholder":"Popis","infoTab":"Informácie o obrázku","lockRatio":"Pomer zámky","menu":"Vlastnosti obrázka","pathName":"obrázok","pathNameCaption":"popis","resetSize":"Pôvodná veľkosť","resizer":"Kliknite a potiahnite pre zmenu veľkosti","title":"Vlastnosti obrázka","uploadTab":"Nahrať","urlMissing":"Chýba URL zdroja obrázka.","altMissing":"Chýba alternatívny text."},"horizontalrule":{"toolbar":"Vložiť vodorovnú čiaru"},"format":{"label":"Formát","panelTitle":"Odsek","tag_address":"Adresa","tag_div":"Normálny (DIV)","tag_h1":"Nadpis 1","tag_h2":"Nadpis 2","tag_h3":"Nadpis 3","tag_h4":"Nadpis 4","tag_h5":"Nadpis 5","tag_h6":"Nadpis 6","tag_p":"Normálny","tag_pre":"Formátovaný"},"filetools":{"loadError":"Počas čítania súboru nastala chyba.","networkError":"Počas nahrávania súboru nastala chyba siete.","httpError404":"Počas nahrávania súboru nastala HTTP chyba (404: Súbor nebol nájdený).","httpError403":"Počas nahrávania súboru nastala HTTP chyba (403: Zakázaný).","httpError":"Počas nahrávania súboru nastala HTTP chyba (error status: %1).","noUrlError":"URL nahrávania nie je definovaný.","responseError":"Nesprávna odpoveď servera."},"elementspath":{"eleLabel":"Cesta prvkov","eleTitle":"%1 prvok"},"contextmenu":{"options":"Možnosti kontextového menu"},"clipboard":{"copy":"Kopírovať","copyError":"Bezpečnostné nastavenia vášho prehliadača nedovoľujú editoru automaticky spustiť operáciu kopírovania. Použite na to klávesnicu (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Vystrihnúť","cutError":"Bezpečnostné nastavenia vášho prehliadača nedovoľujú editoru automaticky spustiť operáciu vystrihnutia. Použite na to klávesnicu (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Vložiť","pasteNotification":"Stlačte %1 na vloženie. Váš prehliadač nepodporuje vloženie prostredníctvom tlačidla v nástrojovej lište alebo voľby v kontextovom menu.","pasteArea":"Miesto pre vloženie","pasteMsg":"Vložte svoj obsah do nasledujúcej oblasti a stlačte OK."},"blockquote":{"toolbar":"Citácia"},"basicstyles":{"bold":"Tučné","italic":"Kurzíva","strike":"Prečiarknuté","subscript":"Dolný index","superscript":"Horný index","underline":"Podčiarknuté"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Všetky práva vyhradené.","dlgTitle":"O aplikácii CKEditor 4","moreInfo":"Pre informácie o licenciách, prosíme, navštívte našu web stránku:"},"editor":"Editor formátovaného textu","editorPanel":"Panel editora formátovaného textu","common":{"editorHelp":"Stlačením ALT 0 spustiť pomocníka","browseServer":"Prehliadať server","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Odoslať","uploadSubmit":"Odoslať na server","image":"Obrázok","flash":"Flash","form":"Formulár","checkbox":"Zaškrtávacie pole","radio":"Prepínač","textField":"Textové pole","textarea":"Textová oblasť","hiddenField":"Skryté pole","button":"Tlačidlo","select":"Rozbaľovací zoznam","imageButton":"Obrázkové tlačidlo","notSet":"<nenastavené>","id":"Id","name":"Meno","langDir":"Orientácia jazyka","langDirLtr":"Zľava doprava (LTR)","langDirRtl":"Sprava doľava (RTL)","langCode":"Kód jazyka","longDescr":"Dlhý popis URL","cssClass":"Trieda štýlu","advisoryTitle":"Pomocný titulok","cssStyle":"Štýl","ok":"OK","cancel":"Zrušiť","close":"Zatvoriť","preview":"Náhľad","resize":"Zmeniť veľkosť","generalTab":"Hlavné","advancedTab":"Rozšírené","validateNumberFailed":"Hodnota nie je číslo.","confirmNewPage":"Prajete si načítat novú stránku? Všetky neuložené zmeny budú stratené. ","confirmCancel":"Niektore možnosti boli zmenené. Naozaj chcete zavrieť okno?","options":"Možnosti","target":"Cieľ","targetNew":"Nové okno (_blank)","targetTop":"Najvrchnejšie okno (_top)","targetSelf":"To isté okno (_self)","targetParent":"Rodičovské okno (_parent)","langDirLTR":"Zľava doprava (LTR)","langDirRTL":"Sprava doľava (RTL)","styles":"Štýl","cssClasses":"Triedy štýlu","width":"Šírka","height":"Výška","align":"Zarovnanie","left":"Vľavo","right":"Vpravo","center":"Na stred","justify":"Do bloku","alignLeft":"Zarovnať vľavo","alignRight":"Zarovnať vpravo","alignCenter":"Zarovnať na stred","alignTop":"Nahor","alignMiddle":"Na stred","alignBottom":"Dole","alignNone":"Žiadne","invalidValue":"Neplatná hodnota.","invalidHeight":"Výška musí byť číslo.","invalidWidth":"Šírka musí byť číslo.","invalidLength":"Hodnota uvedená v poli \"%1\" musí byť kladné číslo a s platnou mernou jednotkou (%2), alebo bez nej.","invalidCssLength":"Špecifikovaná hodnota pre pole \"%1\" musí byť kladné číslo s alebo bez platnej CSS mernej jednotky (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt alebo pc).","invalidHtmlLength":"Špecifikovaná hodnota pre pole \"%1\" musí byť kladné číslo s alebo bez platnej HTML mernej jednotky (px alebo %).","invalidInlineStyle":"Zadaná hodnota pre inline štýl musí pozostávať s jedného, alebo viac dvojíc formátu \"názov: hodnota\", oddelených bodkočiarkou.","cssLengthTooltip":"Vložte číslo pre hodnotu v pixeloch alebo číslo so správnou CSS jednotou (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt alebo pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nedostupný</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Medzerník","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Klávesová skratka","optionDefault":"Predvolený"}};
\ No newline at end of file
......@@ -2,4 +2,4 @@
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['sv']={"widget":{"move":"Klicka och drag för att flytta","label":"%1-widget"},"undo":{"redo":"Gör om","undo":"Ångra"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Dölj verktygsfält","toolbarExpand":"Visa verktygsfält","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Urklipp/ångra","editing":"Redigering","forms":"Formulär","basicstyles":"Basstilar","paragraph":"Paragraf","links":"Länkar","insert":"Infoga","styles":"Stilar","colors":"Färger","tools":"Verktyg"},"toolbars":"Editorns verktygsfält"},"table":{"border":"Kantstorlek","caption":"Rubrik","cell":{"menu":"Cell","insertBefore":"Lägg till cell före","insertAfter":"Lägg till cell efter","deleteCell":"Radera celler","merge":"Sammanfoga celler","mergeRight":"Sammanfoga höger","mergeDown":"Sammanfoga ner","splitHorizontal":"Dela cell horisontellt","splitVertical":"Dela cell vertikalt","title":"Egenskaper för cell","cellType":"Celltyp","rowSpan":"Rad spann","colSpan":"Kolumnen spann","wordWrap":"Radbrytning","hAlign":"Horisontell justering","vAlign":"Vertikal justering","alignBaseline":"Baslinje","bgColor":"Bakgrundsfärg","borderColor":"Ramfärg","data":"Data","header":"Rubrik","yes":"Ja","no":"Nej","invalidWidth":"Cellens bredd måste vara ett nummer.","invalidHeight":"Cellens höjd måste vara ett nummer.","invalidRowSpan":"Radutvidgning måste vara ett heltal.","invalidColSpan":"Kolumn måste vara ett heltal.","chooseColor":"Välj"},"cellPad":"Cellutfyllnad","cellSpace":"Cellavstånd","column":{"menu":"Kolumn","insertBefore":"Lägg till kolumn före","insertAfter":"Lägg till kolumn efter","deleteColumn":"Radera kolumn"},"columns":"Kolumner","deleteTable":"Radera tabell","headers":"Rubriker","headersBoth":"Båda","headersColumn":"Första kolumnen","headersNone":"Ingen","headersRow":"Första raden","heightUnit":"Enhetshöjd","invalidBorder":"Ram måste vara ett nummer.","invalidCellPadding":"Luft i cell måste vara ett nummer.","invalidCellSpacing":"Luft i cell måste vara ett nummer.","invalidCols":"Antal kolumner måste vara ett nummer större än 0.","invalidHeight":"Tabellens höjd måste vara ett nummer.","invalidRows":"Antal rader måste vara större än 0.","invalidWidth":"Tabell måste vara ett nummer.","menu":"Tabellegenskaper","row":{"menu":"Rad","insertBefore":"Lägg till rad före","insertAfter":"Lägg till rad efter","deleteRow":"Radera rad"},"rows":"Rader","summary":"Sammanfattning","title":"Tabellegenskaper","toolbar":"Tabell","widthPc":"procent","widthPx":"pixlar","widthUnit":"enhet bredd"},"stylescombo":{"label":"Stilar","panelTitle":"Formateringsstilar","panelTitle1":"Blockstilar","panelTitle2":"Inbäddade stilar","panelTitle3":"Objektstilar"},"specialchar":{"options":"Alternativ för utökade tecken","title":"Välj utökat tecken","toolbar":"Klistra in utökat tecken"},"sourcedialog":{"toolbar":"Källa","title":"Källa"},"sourcearea":{"toolbar":"Källa"},"showblocks":{"toolbar":"Visa block"},"removeformat":{"toolbar":"Radera formatering"},"pastetext":{"button":"Klistra in som vanlig text","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Klistra in som vanlig text"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Texten du vill klistra in verkar vara kopierad från Word. Vill du rensa den innan du klistrar in den?","error":"Det var inte möjligt att städa upp den inklistrade data på grund av ett internt fel","title":"Klistra in från Word","toolbar":"Klistra in från Word"},"notification":{"closed":"Notifiering stängd."},"maximize":{"maximize":"Maximera","minimize":"Minimera"},"magicline":{"title":"Infoga paragraf här"},"list":{"bulletedlist":"Infoga/ta bort punktlista","numberedlist":"Infoga/ta bort numrerad lista"},"language":{"button":"Sätt språk","remove":"Ta bort språk"},"indent":{"indent":"Öka indrag","outdent":"Minska indrag"},"image2":{"alt":"Alternativ text","btnUpload":"Skicka till server","captioned":"Rubricerad bild","captionPlaceholder":"Bildtext","infoTab":"Bildinformation","lockRatio":"Lås höjd/bredd förhållanden","menu":"Bildegenskaper","pathName":"bild","pathNameCaption":"rubrik","resetSize":"Återställ storlek","resizer":"Klicka och drag för att ändra storlek","title":"Bildegenskaper","uploadTab":"Ladda upp","urlMissing":"Bildkällans URL saknas.","altMissing":"Alternativ text saknas"},"horizontalrule":{"toolbar":"Infoga horisontal linje"},"format":{"label":"Teckenformat","panelTitle":"Teckenformat","tag_address":"Adress","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Rubrik 1","tag_h2":"Rubrik 2","tag_h3":"Rubrik 3","tag_h4":"Rubrik 4","tag_h5":"Rubrik 5","tag_h6":"Rubrik 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formaterad"},"filetools":{"loadError":"Fel uppstod vid filläsning","networkError":"Nätverksfel uppstod vid filuppladdning.","httpError404":"HTTP-fel uppstod vid filuppladdning (404: Fil hittades inte).","httpError403":"HTTP-fel uppstod vid filuppladdning (403: Förbjuden).","httpError":"HTTP-fel uppstod vid filuppladdning (felstatus: %1).","noUrlError":"URL för uppladdning inte definierad.","responseError":"Felaktigt serversvar."},"elementspath":{"eleLabel":"Elementets sökväg","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Context Menu Options"},"clipboard":{"copy":"Kopiera","copyError":"Säkerhetsinställningar i din webbläsare tillåter inte åtgärden kopiera. Använd (Ctrl/Cmd+C) istället.","cut":"Klipp ut","cutError":"Säkerhetsinställningar i din webbläsare tillåter inte åtgärden klipp ut. Använd (Ctrl/Cmd+X) istället.","paste":"Klistra in","pasteNotification":"Tryck på %1 för att klistra in. Din webbläsare stödjer inte inklistring via verktygsfältet eller snabbmenyn.","pasteArea":"Inklistringsområde","pasteMsg":"Klistra in ditt innehåll i området nedan och tryck på OK."},"blockquote":{"toolbar":"Blockcitat"},"basicstyles":{"bold":"Fet","italic":"Kursiv","strike":"Genomstruken","subscript":"Nedsänkta tecken","superscript":"Upphöjda tecken","underline":"Understruken"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Alla rättigheter reserverade.","dlgTitle":"Om CKEditor 4","moreInfo":"För information om licensiering besök vår hemsida:"},"editor":"Rich Text-editor","editorPanel":"Panel till Rich Text-editor","common":{"editorHelp":"Tryck ALT 0 för hjälp","browseServer":"Bläddra på server","url":"URL","protocol":"Protokoll","upload":"Ladda upp","uploadSubmit":"Skicka till server","image":"Bild","flash":"Flash","form":"Formulär","checkbox":"Kryssruta","radio":"Alternativknapp","textField":"Textfält","textarea":"Textruta","hiddenField":"Dolt fält","button":"Knapp","select":"Flervalslista","imageButton":"Bildknapp","notSet":"<ej angivet>","id":"Id","name":"Namn","langDir":"Språkriktning","langDirLtr":"Vänster till Höger (VTH)","langDirRtl":"Höger till Vänster (HTV)","langCode":"Språkkod","longDescr":"URL-beskrivning","cssClass":"Stilmall","advisoryTitle":"Titel","cssStyle":"Stilmall","ok":"OK","cancel":"Avbryt","close":"Stäng","preview":"Förhandsgranska","resize":"Dra för att ändra storlek","generalTab":"Allmänt","advancedTab":"Avancerad","validateNumberFailed":"Värdet är inte ett nummer.","confirmNewPage":"Alla ändringar i innehållet kommer att förloras. Är du säker på att du vill ladda en ny sida?","confirmCancel":"Några av alternativen har ändrats. Är du säker på att du vill stänga dialogrutan?","options":"Alternativ","target":"Mål","targetNew":"Nytt fönster (_blank)","targetTop":"Översta fönstret (_top)","targetSelf":"Samma fönster (_self)","targetParent":"Föregående fönster (_parent)","langDirLTR":"Vänster till höger (LTR)","langDirRTL":"Höger till vänster (RTL)","styles":"Stil","cssClasses":"Stilmallar","width":"Bredd","height":"Höjd","align":"Justering","left":"Vänster","right":"Höger","center":"Centrerad","justify":"Justera till marginaler","alignLeft":"Vänsterjustera","alignRight":"Högerjustera","alignCenter":"Centrera","alignTop":"Överkant","alignMiddle":"Mitten","alignBottom":"Nederkant","alignNone":"Ingen","invalidValue":"Felaktigt värde.","invalidHeight":"Höjd måste vara ett nummer.","invalidWidth":"Bredd måste vara ett nummer.","invalidLength":"Värdet för fältet \"%1\" måste vara ett positivt nummer med eller utan en giltig mätenhet (%2).","invalidCssLength":"Värdet för fältet \"%1\" måste vara ett positivt nummer med eller utan CSS-mätenheter (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, eller pc).","invalidHtmlLength":"Värdet för fältet \"%1\" måste vara ett positivt nummer med eller utan godkända HTML-mätenheter (px eller %).","invalidInlineStyle":"Det angivna värdet för style måste innehålla en eller flera tupler separerade med semikolon i följande format: \"name : value\"","cssLengthTooltip":"Ange ett nummer i pixlar eller ett nummer men godkänd CSS-mätenhet (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, eller pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, Ej tillgänglig</span>","keyboard":{"8":"Backsteg","13":"Retur","16":"Skift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Mellanslag","35":"Slut","36":"Hem","46":"Radera","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Kommando"},"keyboardShortcut":"Kortkommando","optionDefault":"Standard"}};
\ No newline at end of file
CKEDITOR.lang['sv']={"widget":{"move":"Klicka och drag för att flytta","label":"%1-widget"},"undo":{"redo":"Gör om","undo":"Ångra"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Dölj verktygsfält","toolbarExpand":"Visa verktygsfält","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Urklipp/ångra","editing":"Redigering","forms":"Formulär","basicstyles":"Basstilar","paragraph":"Paragraf","links":"Länkar","insert":"Infoga","styles":"Stilar","colors":"Färger","tools":"Verktyg"},"toolbars":"Editorns verktygsfält"},"table":{"border":"Kantstorlek","caption":"Rubrik","cell":{"menu":"Cell","insertBefore":"Lägg till cell före","insertAfter":"Lägg till cell efter","deleteCell":"Radera celler","merge":"Sammanfoga celler","mergeRight":"Sammanfoga höger","mergeDown":"Sammanfoga ner","splitHorizontal":"Dela cell horisontellt","splitVertical":"Dela cell vertikalt","title":"Egenskaper för cell","cellType":"Celltyp","rowSpan":"Rad spann","colSpan":"Kolumnen spann","wordWrap":"Radbrytning","hAlign":"Horisontell justering","vAlign":"Vertikal justering","alignBaseline":"Baslinje","bgColor":"Bakgrundsfärg","borderColor":"Ramfärg","data":"Data","header":"Rubrik","yes":"Ja","no":"Nej","invalidWidth":"Cellens bredd måste vara ett nummer.","invalidHeight":"Cellens höjd måste vara ett nummer.","invalidRowSpan":"Radutvidgning måste vara ett heltal.","invalidColSpan":"Kolumn måste vara ett heltal.","chooseColor":"Välj"},"cellPad":"Cellutfyllnad","cellSpace":"Cellavstånd","column":{"menu":"Kolumn","insertBefore":"Lägg till kolumn före","insertAfter":"Lägg till kolumn efter","deleteColumn":"Radera kolumn"},"columns":"Kolumner","deleteTable":"Radera tabell","headers":"Rubriker","headersBoth":"Båda","headersColumn":"Första kolumnen","headersNone":"Ingen","headersRow":"Första raden","heightUnit":"Enhetshöjd","invalidBorder":"Ram måste vara ett nummer.","invalidCellPadding":"Luft i cell måste vara ett nummer.","invalidCellSpacing":"Luft i cell måste vara ett nummer.","invalidCols":"Antal kolumner måste vara ett nummer större än 0.","invalidHeight":"Tabellens höjd måste vara ett nummer.","invalidRows":"Antal rader måste vara större än 0.","invalidWidth":"Tabell måste vara ett nummer.","menu":"Tabellegenskaper","row":{"menu":"Rad","insertBefore":"Lägg till rad före","insertAfter":"Lägg till rad efter","deleteRow":"Radera rad"},"rows":"Rader","summary":"Sammanfattning","title":"Tabellegenskaper","toolbar":"Tabell","widthPc":"procent","widthPx":"pixlar","widthUnit":"enhet bredd"},"stylescombo":{"label":"Stilar","panelTitle":"Formateringsstilar","panelTitle1":"Blockstilar","panelTitle2":"Inbäddade stilar","panelTitle3":"Objektstilar"},"specialchar":{"options":"Alternativ för utökade tecken","title":"Välj utökat tecken","toolbar":"Klistra in utökat tecken"},"sourcedialog":{"toolbar":"Källa","title":"Källa"},"sourcearea":{"toolbar":"Källa"},"showblocks":{"toolbar":"Visa block"},"removeformat":{"toolbar":"Radera formatering"},"pastetext":{"button":"Klistra in som vanlig text","pasteNotification":"Tryck på %1 för att klistra in. Din webbläsare stödjer inte inklistring via verktygsfältet eller snabbmenyn.","title":"Klistra in som vanlig text"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Texten du vill klistra in verkar vara kopierad från Word. Vill du rensa den innan du klistrar in den?","error":"Det var inte möjligt att städa upp den inklistrade data på grund av ett internt fel","title":"Klistra in från Word","toolbar":"Klistra in från Word"},"notification":{"closed":"Notifiering stängd."},"maximize":{"maximize":"Maximera","minimize":"Minimera"},"magicline":{"title":"Infoga paragraf här"},"list":{"bulletedlist":"Infoga/ta bort punktlista","numberedlist":"Infoga/ta bort numrerad lista"},"language":{"button":"Sätt språk","remove":"Ta bort språk"},"indent":{"indent":"Öka indrag","outdent":"Minska indrag"},"image2":{"alt":"Alternativ text","btnUpload":"Skicka till server","captioned":"Rubricerad bild","captionPlaceholder":"Bildtext","infoTab":"Bildinformation","lockRatio":"Lås höjd/bredd förhållanden","menu":"Bildegenskaper","pathName":"bild","pathNameCaption":"rubrik","resetSize":"Återställ storlek","resizer":"Klicka och drag för att ändra storlek","title":"Bildegenskaper","uploadTab":"Ladda upp","urlMissing":"Bildkällans URL saknas.","altMissing":"Alternativ text saknas"},"horizontalrule":{"toolbar":"Infoga horisontal linje"},"format":{"label":"Teckenformat","panelTitle":"Teckenformat","tag_address":"Adress","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Rubrik 1","tag_h2":"Rubrik 2","tag_h3":"Rubrik 3","tag_h4":"Rubrik 4","tag_h5":"Rubrik 5","tag_h6":"Rubrik 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formaterad"},"filetools":{"loadError":"Fel uppstod vid filläsning","networkError":"Nätverksfel uppstod vid filuppladdning.","httpError404":"HTTP-fel uppstod vid filuppladdning (404: Fil hittades inte).","httpError403":"HTTP-fel uppstod vid filuppladdning (403: Förbjuden).","httpError":"HTTP-fel uppstod vid filuppladdning (felstatus: %1).","noUrlError":"URL för uppladdning inte definierad.","responseError":"Felaktigt serversvar."},"elementspath":{"eleLabel":"Elementets sökväg","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Context Menu Options"},"clipboard":{"copy":"Kopiera","copyError":"Säkerhetsinställningar i din webbläsare tillåter inte åtgärden kopiera. Använd (Ctrl/Cmd+C) istället.","cut":"Klipp ut","cutError":"Säkerhetsinställningar i din webbläsare tillåter inte åtgärden klipp ut. Använd (Ctrl/Cmd+X) istället.","paste":"Klistra in","pasteNotification":"Tryck på %1 för att klistra in. Din webbläsare stödjer inte inklistring via verktygsfältet eller snabbmenyn.","pasteArea":"Inklistringsområde","pasteMsg":"Klistra in ditt innehåll i området nedan och tryck på OK."},"blockquote":{"toolbar":"Blockcitat"},"basicstyles":{"bold":"Fet","italic":"Kursiv","strike":"Genomstruken","subscript":"Nedsänkta tecken","superscript":"Upphöjda tecken","underline":"Understruken"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Alla rättigheter reserverade.","dlgTitle":"Om CKEditor 4","moreInfo":"För information om licensiering besök vår hemsida:"},"editor":"Rich Text-editor","editorPanel":"Panel till Rich Text-editor","common":{"editorHelp":"Tryck ALT 0 för hjälp","browseServer":"Bläddra på server","url":"URL","protocol":"Protokoll","upload":"Ladda upp","uploadSubmit":"Skicka till server","image":"Bild","flash":"Flash","form":"Formulär","checkbox":"Kryssruta","radio":"Alternativknapp","textField":"Textfält","textarea":"Textruta","hiddenField":"Dolt fält","button":"Knapp","select":"Flervalslista","imageButton":"Bildknapp","notSet":"<ej angivet>","id":"Id","name":"Namn","langDir":"Språkriktning","langDirLtr":"Vänster till Höger (VTH)","langDirRtl":"Höger till Vänster (HTV)","langCode":"Språkkod","longDescr":"URL-beskrivning","cssClass":"Stilmall","advisoryTitle":"Titel","cssStyle":"Stilmall","ok":"OK","cancel":"Avbryt","close":"Stäng","preview":"Förhandsgranska","resize":"Dra för att ändra storlek","generalTab":"Allmänt","advancedTab":"Avancerad","validateNumberFailed":"Värdet är inte ett nummer.","confirmNewPage":"Alla ändringar i innehållet kommer att förloras. Är du säker på att du vill ladda en ny sida?","confirmCancel":"Några av alternativen har ändrats. Är du säker på att du vill stänga dialogrutan?","options":"Alternativ","target":"Mål","targetNew":"Nytt fönster (_blank)","targetTop":"Översta fönstret (_top)","targetSelf":"Samma fönster (_self)","targetParent":"Föregående fönster (_parent)","langDirLTR":"Vänster till höger (LTR)","langDirRTL":"Höger till vänster (RTL)","styles":"Stil","cssClasses":"Stilmallar","width":"Bredd","height":"Höjd","align":"Justering","left":"Vänster","right":"Höger","center":"Centrerad","justify":"Justera till marginaler","alignLeft":"Vänsterjustera","alignRight":"Högerjustera","alignCenter":"Centrera","alignTop":"Överkant","alignMiddle":"Mitten","alignBottom":"Nederkant","alignNone":"Ingen","invalidValue":"Felaktigt värde.","invalidHeight":"Höjd måste vara ett nummer.","invalidWidth":"Bredd måste vara ett nummer.","invalidLength":"Värdet för fältet \"%1\" måste vara ett positivt nummer med eller utan en giltig mätenhet (%2).","invalidCssLength":"Värdet för fältet \"%1\" måste vara ett positivt nummer med eller utan CSS-mätenheter (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, eller pc).","invalidHtmlLength":"Värdet för fältet \"%1\" måste vara ett positivt nummer med eller utan godkända HTML-mätenheter (px eller %).","invalidInlineStyle":"Det angivna värdet för style måste innehålla en eller flera tupler separerade med semikolon i följande format: \"name : value\"","cssLengthTooltip":"Ange ett nummer i pixlar eller ett nummer men godkänd CSS-mätenhet (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, eller pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, Ej tillgänglig</span>","keyboard":{"8":"Backsteg","13":"Retur","16":"Skift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Mellanslag","35":"Slut","36":"Hem","46":"Radera","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Kommando"},"keyboardShortcut":"Kortkommando","optionDefault":"Standard"}};
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
......@@ -13,11 +13,11 @@ backbone:
- core/underscore
ckeditor:
remote: https://github.com/ckeditor/ckeditor-dev
version: "4.14.1"
remote: https://github.com/ckeditor/ckeditor4
version: "4.15.0"
license:
name: GNU-GPL-2.0-or-later
url: https://raw.githubusercontent.com/ckeditor/ckeditor4/4.14.1/LICENSE.md
url: https://raw.githubusercontent.com/ckeditor/ckeditor4/4.15.0/LICENSE.md
gpl-compatible: true
js:
assets/vendor/ckeditor/ckeditor.js: { preprocess: false, minified: true }
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment