Commit 50aa4980 authored by lauriii's avatar lauriii

Issue #3105327 by bnjmnm, Wim Leers: Update CKEditor to version 4.13.1

(cherry picked from commit 8d60ee16)
parent d11e7588
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
This diff is collapsed.
/*
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['af']={"widget":{"move":"Klik en trek on te beweeg","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Oordoen","undo":"Ontdoen"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Verklein werkbalk","toolbarExpand":"Vergroot werkbalk","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Knipbord/Undo","editing":"Verander","forms":"Vorms","basicstyles":"Eenvoudige Styl","paragraph":"Paragraaf","links":"Skakels","insert":"Toevoeg","styles":"Style","colors":"Kleure","tools":"Gereedskap"},"toolbars":"Werkbalke"},"table":{"border":"Randbreedte","caption":"Naam","cell":{"menu":"Sel","insertBefore":"Voeg sel in voor","insertAfter":"Voeg sel in na","deleteCell":"Verwyder sel","merge":"Voeg selle saam","mergeRight":"Voeg saam na regs","mergeDown":"Voeg saam ondertoe","splitHorizontal":"Splits sel horisontaal","splitVertical":"Splits sel vertikaal","title":"Sel eienskappe","cellType":"Sel tipe","rowSpan":"Omspan rye","colSpan":"Omspan kolomme","wordWrap":"Woord terugloop","hAlign":"Horisontale oplyning","vAlign":"Vertikale oplyning","alignBaseline":"Basislyn","bgColor":"Agtergrondkleur","borderColor":"Randkleur","data":"Inhoud","header":"Opskrif","yes":"Ja","no":"Nee","invalidWidth":"Selbreedte moet 'n getal wees.","invalidHeight":"Selhoogte moet 'n getal wees.","invalidRowSpan":"Omspan rye moet 'n heelgetal wees.","invalidColSpan":"Omspan kolomme moet 'n heelgetal wees.","chooseColor":"Kies"},"cellPad":"Sel-spasie","cellSpace":"Sel-afstand","column":{"menu":"Kolom","insertBefore":"Voeg kolom in voor","insertAfter":"Voeg kolom in na","deleteColumn":"Verwyder kolom"},"columns":"Kolomme","deleteTable":"Verwyder tabel","headers":"Opskrifte","headersBoth":"Beide ","headersColumn":"Eerste kolom","headersNone":"Geen","headersRow":"Eerste ry","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"Randbreedte moet 'n getal wees.","invalidCellPadding":"Sel-spasie moet 'n getal wees.","invalidCellSpacing":"Sel-afstand moet 'n getal wees.","invalidCols":"Aantal kolomme moet 'n getal groter as 0 wees.","invalidHeight":"Tabelhoogte moet 'n getal wees.","invalidRows":"Aantal rye moet 'n getal groter as 0 wees.","invalidWidth":"Tabelbreedte moet 'n getal wees.","menu":"Tabel eienskappe","row":{"menu":"Ry","insertBefore":"Voeg ry in voor","insertAfter":"Voeg ry in na","deleteRow":"Verwyder ry"},"rows":"Rye","summary":"Opsomming","title":"Tabel eienskappe","toolbar":"Tabel","widthPc":"persent","widthPx":"piksels","widthUnit":"breedte-eenheid"},"stylescombo":{"label":"Styl","panelTitle":"Vormaat style","panelTitle1":"Blok style","panelTitle2":"Inlyn style","panelTitle3":"Objek style"},"specialchar":{"options":"Spesiale karakter-opsies","title":"Kies spesiale karakter","toolbar":"Voeg spesiaale karakter in"},"sourcedialog":{"toolbar":"Bron","title":"Bron"},"sourcearea":{"toolbar":"Bron"},"showblocks":{"toolbar":"Toon blokke"},"removeformat":{"toolbar":"Verwyder opmaak"},"pastetext":{"button":"Voeg by as eenvoudige teks","pasteNotification":"Druk %1 om by te voeg. Jou leser ondersteun nie byvoeg deur die toolbar knoppie of die konteks kieslys nie","title":"Voeg by as eenvoudige teks"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Die teks wat u wil byvoeg lyk asof dit uit Word gekopiëer is. Wil u dit eers skoonmaak voordat dit bygevoeg word?","error":"Die bygevoegte teks kon nie skoongemaak word nie, weens 'n interne fout","title":"Uit Word byvoeg","toolbar":"Uit Word byvoeg"},"notification":{"closed":"Notification closed."},"maximize":{"maximize":"Maksimaliseer","minimize":"Minimaliseer"},"magicline":{"title":"Voeg paragraaf hier in"},"list":{"bulletedlist":"Ongenommerde lys","numberedlist":"Genommerde lys"},"language":{"button":"Set language","remove":"Remove language"},"indent":{"indent":"Vergroot inspring","outdent":"Verklein inspring"},"image2":{"alt":"Alternatiewe teks","btnUpload":"Stuur na bediener","captioned":"Captioned image","captionPlaceholder":"Caption","infoTab":"Afbeelding informasie","lockRatio":"Vaste proporsie","menu":"Afbeelding eienskappe","pathName":"image","pathNameCaption":"caption","resetSize":"Herstel grootte","resizer":"Click and drag to resize","title":"Afbeelding eienskappe","uploadTab":"Oplaai","urlMissing":"Die URL na die afbeelding ontbreek.","altMissing":"Alternative text is missing."},"horizontalrule":{"toolbar":"Horisontale lyn invoeg"},"format":{"label":"Opmaak","panelTitle":"Opmaak","tag_address":"Adres","tag_div":"Normaal (DIV)","tag_h1":"Opskrif 1","tag_h2":"Opskrif 2","tag_h3":"Opskrif 3","tag_h4":"Opskrif 4","tag_h5":"Opskrif 5","tag_h6":"Opskrif 6","tag_p":"Normaal","tag_pre":"Opgemaak"},"filetools":{"loadError":"Error occurred during file read.","networkError":"Network error occurred during file upload.","httpError404":"HTTP error occurred during file upload (404: File not found).","httpError403":"HTTP error occurred during file upload (403: Forbidden).","httpError":"HTTP error occurred during file upload (error status: %1).","noUrlError":"Upload URL is not defined.","responseError":"Incorrect server response."},"elementspath":{"eleLabel":"Elemente-pad","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Konteks Spyskaart-opsies"},"clipboard":{"copy":"Kopiëer","copyError":"U leser se sekuriteitsinstelling belet die kopiëringsaksie. Gebruik die sleutelbordkombinasie (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Uitsnei","cutError":"U leser se sekuriteitsinstelling belet die outomatiese uitsnei-aksie. Gebruik die sleutelbordkombinasie (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Byvoeg","pasteNotification":"Druk %1 om by te voeg. You leser ondersteun nie die toolbar knoppie of inoud kieslysie opsie nie. ","pasteArea":"Area byvoeg","pasteMsg":"Voeg jou inhoud in die gebied onder by en druk OK"},"blockquote":{"toolbar":"Sitaatblok"},"basicstyles":{"bold":"Vet","italic":"Skuins","strike":"Deurgestreep","subscript":"Onderskrif","superscript":"Bo-skrif","underline":"Onderstreep"},"about":{"copy":"Kopiereg &copy; $1. Alle regte voorbehou.","dlgTitle":"Meer oor CKEditor 4","moreInfo":"Vir lisensie-informasie, besoek asb. ons webwerf:"},"editor":"Woordverwerker","editorPanel":"Woordverwerkerpaneel","common":{"editorHelp":"Druk op ALT 0 vir hulp","browseServer":"Blaai op bediener","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Oplaai","uploadSubmit":"Stuur aan die bediener","image":"Beeld","flash":"Flash","form":"Vorm","checkbox":"Merkhokkie","radio":"Radioknoppie","textField":"Teksveld","textarea":"Teksarea","hiddenField":"Versteekteveld","button":"Knop","select":"Keuseveld","imageButton":"Beeldknop","notSet":"<geen instelling>","id":"Id","name":"Naam","langDir":"Skryfrigting","langDirLtr":"Links na regs (LTR)","langDirRtl":"Regs na links (RTL)","langCode":"Taalkode","longDescr":"Lang beskrywing URL","cssClass":"CSS klasse","advisoryTitle":"Aanbevole titel","cssStyle":"Styl","ok":"OK","cancel":"Kanselleer","close":"Sluit","preview":"Voorbeeld","resize":"Skalierung","generalTab":"Algemeen","advancedTab":"Gevorderd","validateNumberFailed":"Hierdie waarde is nie 'n nommer nie.","confirmNewPage":"Alle wysiginge sal verlore gaan. Is jy seker dat jy 'n nuwe bladsy wil laai?","confirmCancel":"Sommige opsies is gewysig. Is jy seker dat jy hierdie dialoogvenster wil sluit?","options":"Opsies","target":"Teiken","targetNew":"Nuwe venster (_blank)","targetTop":"Boonste venster (_top)","targetSelf":"Selfde venster (_self)","targetParent":"Oorspronklike venster (_parent)","langDirLTR":"Links na Regs (LTR)","langDirRTL":"Regs na Links (RTL)","styles":"Styl","cssClasses":"CSS klasse","width":"Breedte","height":"Hoogte","align":"Orienteerung","left":"Links","right":"Regs","center":"Middel","justify":"Eweredig","alignLeft":"Links oplyn","alignRight":"Regs oplyn","alignCenter":"Middel oplyn","alignTop":"Bo","alignMiddle":"Middel","alignBottom":"Onder","alignNone":"Geen","invalidValue":"Ongeldige waarde","invalidHeight":"Hoogte moet 'n getal wees","invalidWidth":"Breedte moet 'n getal wees.","invalidLength":"Die waarde vir die veld \"%1\" moet 'n posetiewe nommer wees met of sonder die meeteenheid (%2).","invalidCssLength":"Die waarde vir die \"%1\" veld moet 'n posetiewe getal wees met of sonder 'n geldige CSS eenheid (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, of pc).","invalidHtmlLength":"Die waarde vir die \"%1\" veld moet 'n posetiewe getal wees met of sonder 'n geldige HTML eenheid (px of %).","invalidInlineStyle":"Ongeldige CSS. Formaat is een of meer sleutel-wert paare, \"naam : wert\" met kommapunte gesky.","cssLengthTooltip":"Voeg 'n getal wert in pixel in, of 'n waarde met geldige CSS eenheid (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, of pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nie beskikbaar nie</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Skuif","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Spasie","35":"Einde","36":"Tuis","46":"Verwyder","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Bevel"},"keyboardShortcut":"Sleutel kombenasie","optionDefault":"Verstek"}};
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
/*
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['az']={"widget":{"move":"Tıklayın və aparın","label":"%1 vidjet"},"undo":{"redo":"Təkrar et","undo":"İmtina et"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Paneli gizlət","toolbarExpand":"Paneli göstər","toolbarGroups":{"document":"Mətn","clipboard":"Mübadilə buferi/İmtina et","editing":"Redaktə edilməsi","forms":"Formalar","basicstyles":"Əsas üslublar","paragraph":"Abzas","links":"Link","insert":"Əlavə et","styles":"Üslublar","colors":"Rənqlər","tools":"Alətləri"},"toolbars":"Redaktorun panelləri"},"table":{"border":"Sərhədlərin eni","caption":"Cədvəlin başlığı","cell":{"menu":"Xana","insertBefore":"Burdan əvvələ xanası çək","insertAfter":"Burdan sonra xanası çək","deleteCell":"Xanaları sil","merge":"Xanaları birləşdir","mergeRight":"Sağdan birləşdir","mergeDown":"Soldan birləşdir","splitHorizontal":"Üfüqi böl","splitVertical":"Şaquli böl","title":"Xanaların seçimləri","cellType":"Xana növü","rowSpan":"Sətirləri birləşdir","colSpan":"Sütunları birləşdir","wordWrap":"Sətirlərin sınması","hAlign":"Üfüqi düzləndirmə","vAlign":"Şaquli düzləndirmə","alignBaseline":"Mətn xətti","bgColor":"Doldurma rəngi","borderColor":"Sərhədin rəngi","data":"Məlumatlar","header":"Başlıq","yes":"Bəli","no":"Xeyr","invalidWidth":"Xanasın eni rəqəm olmalıdır.","invalidHeight":"Xanasın hündürlüyü rəqəm olmalıdır.","invalidRowSpan":"Birləşdirdiyiniz sütun xanaların sayı tam və müsbət rəqəm olmalıdır.","invalidColSpan":"Birləşdirdiyiniz sətir xanaların sayı tam və müsbət rəqəm olmalıdır.","chooseColor":"Seç"},"cellPad":"Xanalardakı kənar boşluqlar","cellSpace":"Xanalararası interval","column":{"menu":"Sütun","insertBefore":"Sola sütun əlavə et","insertAfter":"Sağa sütun əlavə et","deleteColumn":"Sütunları sil"},"columns":"Sütunlar","deleteTable":"Cədvəli sil","headers":"Başlıqlar","headersBoth":"Hər ikisi","headersColumn":"Birinci sütun","headersNone":"yox","headersRow":"Birinci sətir","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"Sərhədlərin eni müsbət rəqəm olmalıdır.","invalidCellPadding":"Xanalardakı kənar boşluqlar müsbət rəqəm olmalıdır.","invalidCellSpacing":"Xanalararası interval müsbət rəqəm olmalıdır.","invalidCols":"Sütunlarin sayı tam və müsbət olmalıdır.","invalidHeight":"Cədvəlin hündürlüyü rəqəm olmalıdır.","invalidRows":"Sətirlətin sayı tam və müsbət olmalıdır.","invalidWidth":"Cədvəlin eni rəqəm olmalıdır.","menu":"Cədvəl alətləri","row":{"menu":"Sətir","insertBefore":"Yuxarıya sətir əlavə et","insertAfter":"Aşağıya sətir əlavə et","deleteRow":"Sətirləri sil"},"rows":"Sətirlər","summary":"Xülasə","title":"Cədvəl alətləri","toolbar":"Cədvəl","widthPc":"faiz","widthPx":"piksel","widthUnit":"en vahidi"},"stylescombo":{"label":"Üslub","panelTitle":"Format üslubları","panelTitle1":"Blokların üslubları","panelTitle2":"Sözlərin üslubları","panelTitle3":"Obyektlərin üslubları"},"specialchar":{"options":"Xüsusi simvolların seçimləri","title":"Xüsusi simvolu seç","toolbar":"Xüsusi simvolu daxil et"},"sourcedialog":{"toolbar":"Mənbə","title":"Mənbə"},"sourcearea":{"toolbar":"HTML mənbəyini göstər"},"showblocks":{"toolbar":"Blokları göstər"},"removeformat":{"toolbar":"Formatı sil"},"pastetext":{"button":"Yalnız mətni saxla","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Paste as Plain Text"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Əlavə edilən mətn Word-dan köçürülənə oxşayır. Təmizləmək istəyirsinizmi?","error":"Daxili səhvə görə əlavə edilən məlumatların təmizlənməsi mümkün deyil","title":"Word-dan əlavəetmə","toolbar":"Word-dan əlavəetmə"},"notification":{"closed":"Xəbərdarlıq pəncərəsi bağlanıb"},"maximize":{"maximize":"Aşkarla","minimize":"Gizlət"},"magicline":{"title":"Abzası burada əlavə et"},"list":{"bulletedlist":"Markerlənmiş siyahını başlat/sil","numberedlist":"Nömrələnmiş siyahını başlat/sil"},"language":{"button":"Dilini təyin et","remove":"Dilini sil"},"indent":{"indent":"Sol boşluqu artır","outdent":"Sol boşluqu azalt"},"image2":{"alt":"Alternativ mətn","btnUpload":"Serverə göndər","captioned":"Altyazı olan şəkil","captionPlaceholder":"Altyazı","infoTab":"Şəkil haqqında məlumat","lockRatio":"Ölçülərin nisbəti saxla","menu":"Şəklin seçimləri","pathName":"Şəkil","pathNameCaption":"Altyazı","resetSize":"Ölçüləri qaytar","resizer":"Ölçülər dəyişmək üçün tıklayın və aparın","title":"Şəklin seçimləri","uploadTab":"Serverə yüklə","urlMissing":"Şəklin ünvanı yanlışdır.","altMissing":"Alternativ mətn tapılmayıb"},"horizontalrule":{"toolbar":"Sərhəd xətti yarat"},"format":{"label":"Format","panelTitle":"Abzasın formatı","tag_address":"Ünvan","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Başlıq 1","tag_h2":"Başlıq 2","tag_h3":"Başlıq 3","tag_h4":"Başlıq 4","tag_h5":"Başlıq 5","tag_h6":"Başlıq 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formatı saxla"},"filetools":{"loadError":"Faylını oxumaq mümkün deyil","networkError":"Xəta baş verdi.","httpError404":"Serverə göndərilməsinin zamanı xəta baş verdi (404 - fayl tapılmayıb)","httpError403":"Serverə göndərilməsinin zamanı xəta baş verdi (403 - gadağandır)","httpError":"Serverə göndərilməsinin zamanı xəta baş verdi (xətanın ststusu: %1)","noUrlError":"Yükləmə linki təyin edilməyib","responseError":"Serverin cavabı yanlışdır"},"elementspath":{"eleLabel":"Elementin izləri","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Əlavə əməliyyatlar"},"clipboard":{"copy":"Köçür","copyError":"Avtomatik köçürülməsi mümkün deyil. Ctrl+C basın.","cut":"Kəs","cutError":"Avtomatik kəsmə mümkün deyil. Ctrl+X basın.","paste":"Əlavə et","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Paste Area","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK."},"blockquote":{"toolbar":"Sitat bloku"},"basicstyles":{"bold":"Qalın","italic":"Kursiv","strike":"Üstüxətli","subscript":"Aşağı indeks","superscript":"Yuxarı indeks","underline":"Altdan xətt"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Bütün hüquqlar qorunur.","dlgTitle":"CKEditor haqqında","moreInfo":"Lisenziya informasiyası üçün zəhmət olmasa saytımızı ziyarət edin:"},"editor":"Mətn Redaktoru","editorPanel":"Mətn Redaktorun Paneli","common":{"editorHelp":"Yardım üçün ALT 0 düymələrini basın","browseServer":"Fayların siyahı","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Serverə yüklə","uploadSubmit":"Göndər","image":"Şəkil","flash":"Flash","form":"Forma","checkbox":"Çekboks","radio":"Radio düyməsi","textField":"Mətn xanası","textarea":"Mətn","hiddenField":"Gizli xana","button":"Düymə","select":"Opsiyaların seçilməsi","imageButton":"Şəkil tipli düymə","notSet":"<seçilməmiş>","id":"Id","name":"Ad","langDir":"Yaziların istiqaməti","langDirLtr":"Soldan sağa (LTR)","langDirRtl":"Sağdan sola (RTL)","langCode":"Dilin kodu","longDescr":"URL-ın ətraflı izahı","cssClass":"CSS klassları","advisoryTitle":"Başlıq","cssStyle":"CSS","ok":"Tədbiq et","cancel":"İmtina et","close":"Bağla","preview":"Baxış","resize":"Eni dəyiş","generalTab":"Əsas","advancedTab":"Əlavə","validateNumberFailed":"Rəqəm deyil.","confirmNewPage":"Yadda saxlanılmamış dəyişikliklər itiriləcək. Davam etmək istədiyinizə əminsinizmi?","confirmCancel":"Dəyişikliklər edilib. Pəncərəni bağlamaq istəyirsizə əminsinizmi?","options":"Seçimlər","target":"Hədəf çərçivə","targetNew":"Yeni pəncərə (_blank)","targetTop":"Əsas pəncərə (_top)","targetSelf":"Carı pəncərə (_self)","targetParent":"Ana pəncərə (_parent)","langDirLTR":"Soldan sağa (LTR)","langDirRTL":"Sağdan sola (RTL)","styles":"Üslub","cssClasses":"Üslub klası","width":"En","height":"Uzunluq","align":"Yerləşmə","left":"Sol","right":"Sağ","center":"Mərkəz","justify":"Eninə görə","alignLeft":"Soldan düzləndir","alignRight":"Sağdan düzləndir","alignCenter":"Mərkəzə düzləndir","alignTop":"Yuxarı","alignMiddle":"Orta","alignBottom":"Aşağı","alignNone":"Yoxdur","invalidValue":"Yanlışdır.","invalidHeight":"Hündürlük rəqəm olmalıdır.","invalidWidth":"En rəqəm olmalıdır.","invalidLength":"\"%1\" xanasına, ölçü vahidinin (%2) göstərilməsindən asılı olmayaraq, müsbət ədəd qeyd olunmalıdır.","invalidCssLength":"\"%1\" xanasında göstərilən məzmun tam və müsbət olmalıdır, CSS-də olan ölçü vahidlərin (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc) istifadısinə icazə verilir.","invalidHtmlLength":"\"%1\" xanasında göstərilən məzmun tam və müsbət olmalıdır HTML-də olan ölçü vahidlərin (px və ya %) istifadısinə icazə verilir.","invalidInlineStyle":"Teq içində olan üslub \"ad : məzmun\" şəklidə, nöqtə-verqül işarəsi ilə bitməlidir","cssLengthTooltip":"Piksel sayı və ya digər CSS ölçü vahidləri (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc) daxil edin.","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, mövcud deyil</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Boşluq","35":"Son","36":"Evə","46":"Sil","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Əmr"},"keyboardShortcut":"Qısayol düymələri","optionDefault":"Standart"}};
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
/*
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['bs']={"widget":{"move":"Click and drag to move","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Ponovi","undo":"Vrati"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Collapse Toolbar","toolbarExpand":"Expand Toolbar","toolbarGroups":{"document":"Document","clipboard":"Clipboard/Undo","editing":"Editing","forms":"Forms","basicstyles":"Basic Styles","paragraph":"Paragraph","links":"Links","insert":"Insert","styles":"Styles","colors":"Colors","tools":"Tools"},"toolbars":"Editor toolbars"},"table":{"border":"Okvir","caption":"Naslov","cell":{"menu":"Cell","insertBefore":"Insert Cell Before","insertAfter":"Insert Cell After","deleteCell":"Briši æelije","merge":"Spoji æelije","mergeRight":"Merge Right","mergeDown":"Merge Down","splitHorizontal":"Split Cell Horizontally","splitVertical":"Split Cell Vertically","title":"Cell Properties","cellType":"Cell Type","rowSpan":"Rows Span","colSpan":"Columns Span","wordWrap":"Word Wrap","hAlign":"Horizontal Alignment","vAlign":"Vertical Alignment","alignBaseline":"Baseline","bgColor":"Background Color","borderColor":"Border Color","data":"Data","header":"Header","yes":"Yes","no":"No","invalidWidth":"Cell width must be a number.","invalidHeight":"Cell height must be a number.","invalidRowSpan":"Rows span must be a whole number.","invalidColSpan":"Columns span must be a whole number.","chooseColor":"Choose"},"cellPad":"Uvod æelija","cellSpace":"Razmak æelija","column":{"menu":"Column","insertBefore":"Insert Column Before","insertAfter":"Insert Column After","deleteColumn":"Briši kolone"},"columns":"Kolona","deleteTable":"Delete Table","headers":"Headers","headersBoth":"Both","headersColumn":"First column","headersNone":"None","headersRow":"First Row","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"Border size must be a number.","invalidCellPadding":"Cell padding must be a positive number.","invalidCellSpacing":"Cell spacing must be a positive number.","invalidCols":"Number of columns must be a number greater than 0.","invalidHeight":"Table height must be a number.","invalidRows":"Number of rows must be a number greater than 0.","invalidWidth":"Table width must be a number.","menu":"Svojstva tabele","row":{"menu":"Row","insertBefore":"Insert Row Before","insertAfter":"Insert Row After","deleteRow":"Briši redove"},"rows":"Redova","summary":"Summary","title":"Svojstva tabele","toolbar":"Tabela","widthPc":"posto","widthPx":"piksela","widthUnit":"width unit"},"stylescombo":{"label":"Stil","panelTitle":"Formatting Styles","panelTitle1":"Block Styles","panelTitle2":"Inline Styles","panelTitle3":"Object Styles"},"specialchar":{"options":"Special Character Options","title":"Izaberi specijalni karakter","toolbar":"Ubaci specijalni karater"},"sourcedialog":{"toolbar":"HTML kôd","title":"HTML kôd"},"sourcearea":{"toolbar":"HTML kôd"},"showblocks":{"toolbar":"Show Blocks"},"removeformat":{"toolbar":"Poništi format"},"pastetext":{"button":"Zalijepi kao obièan tekst","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Zalijepi kao obièan tekst"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?","error":"It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error","title":"Zalijepi iz Word-a","toolbar":"Zalijepi iz Word-a"},"notification":{"closed":"Notification closed."},"maximize":{"maximize":"Maximize","minimize":"Minimize"},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"list":{"bulletedlist":"Lista","numberedlist":"Numerisana lista"},"language":{"button":"Set language","remove":"Remove language"},"indent":{"indent":"Poveæaj uvod","outdent":"Smanji uvod"},"image2":{"alt":"Tekst na slici","btnUpload":"Šalji na server","captioned":"Captioned image","captionPlaceholder":"Caption","infoTab":"Info slike","lockRatio":"Zakljuèaj odnos","menu":"Svojstva slike","pathName":"image","pathNameCaption":"caption","resetSize":"Resetuj dimenzije","resizer":"Click and drag to resize","title":"Svojstva slike","uploadTab":"Šalji","urlMissing":"Image source URL is missing.","altMissing":"Alternative text is missing."},"horizontalrule":{"toolbar":"Ubaci horizontalnu liniju"},"format":{"label":"Format","panelTitle":"Format","tag_address":"Address","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Heading 1","tag_h2":"Heading 2","tag_h3":"Heading 3","tag_h4":"Heading 4","tag_h5":"Heading 5","tag_h6":"Heading 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formatted"},"filetools":{"loadError":"Error occurred during file read.","networkError":"Network error occurred during file upload.","httpError404":"HTTP error occurred during file upload (404: File not found).","httpError403":"HTTP error occurred during file upload (403: Forbidden).","httpError":"HTTP error occurred during file upload (error status: %1).","noUrlError":"Upload URL is not defined.","responseError":"Incorrect server response."},"elementspath":{"eleLabel":"Elements path","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Context Menu Options"},"clipboard":{"copy":"Kopiraj","copyError":"Sigurnosne postavke Vašeg pretraživaèa ne dozvoljavaju operacije automatskog kopiranja. Molimo koristite kraticu na tastaturi (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Izreži","cutError":"Sigurnosne postavke vašeg pretraživaèa ne dozvoljavaju operacije automatskog rezanja. Molimo koristite kraticu na tastaturi (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Zalijepi","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Paste Area","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK."},"blockquote":{"toolbar":"Block Quote"},"basicstyles":{"bold":"Boldiraj","italic":"Ukosi","strike":"Precrtaj","subscript":"Subscript","superscript":"Superscript","underline":"Podvuci"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"About CKEditor 4","moreInfo":"For licensing information please visit our web site:"},"editor":"Rich Text Editor","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"Press ALT 0 for help","browseServer":"Browse Server","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Šalji","uploadSubmit":"Šalji na server","image":"Slika","flash":"Flash","form":"Form","checkbox":"Checkbox","radio":"Radio Button","textField":"Text Field","textarea":"Textarea","hiddenField":"Hidden Field","button":"Button","select":"Selection Field","imageButton":"Image Button","notSet":"<nije podešeno>","id":"Id","name":"Naziv","langDir":"Smjer pisanja","langDirLtr":"S lijeva na desno (LTR)","langDirRtl":"S desna na lijevo (RTL)","langCode":"Jezièni kôd","longDescr":"Dugaèki opis URL-a","cssClass":"Klase CSS stilova","advisoryTitle":"Advisory title","cssStyle":"Stil","ok":"OK","cancel":"Odustani","close":"Close","preview":"Prikaži","resize":"Resize","generalTab":"General","advancedTab":"Naprednije","validateNumberFailed":"This value is not a number.","confirmNewPage":"Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?","confirmCancel":"You have changed some options. Are you sure you want to close the dialog window?","options":"Options","target":"Prozor","targetNew":"New Window (_blank)","targetTop":"Topmost Window (_top)","targetSelf":"Same Window (_self)","targetParent":"Parent Window (_parent)","langDirLTR":"S lijeva na desno (LTR)","langDirRTL":"S desna na lijevo (RTL)","styles":"Stil","cssClasses":"Klase CSS stilova","width":"Širina","height":"Visina","align":"Poravnanje","left":"Lijevo","right":"Desno","center":"Centar","justify":"Puno poravnanje","alignLeft":"Lijevo poravnanje","alignRight":"Desno poravnanje","alignCenter":"Align Center","alignTop":"Vrh","alignMiddle":"Sredina","alignBottom":"Dno","alignNone":"None","invalidValue":"Invalid value.","invalidHeight":"Height must be a number.","invalidWidth":"Width must be a number.","invalidLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid measurement unit (%2).","invalidCssLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","invalidHtmlLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).","invalidInlineStyle":"Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of \"name : value\", separated by semi-colons.","cssLengthTooltip":"Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, unavailable</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Space","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Keyboard shortcut","optionDefault":"Default"}};
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
/*
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['cy']={"widget":{"move":"Clcio a llusgo i symud","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Ailwneud","undo":"Dadwneud"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Cyfangu'r Bar Offer","toolbarExpand":"Ehangu'r Bar Offer","toolbarGroups":{"document":"Dogfen","clipboard":"Clipfwrdd/Dadwneud","editing":"Golygu","forms":"Ffurflenni","basicstyles":"Arddulliau Sylfaenol","paragraph":"Paragraff","links":"Dolenni","insert":"Mewnosod","styles":"Arddulliau","colors":"Lliwiau","tools":"Offer"},"toolbars":"Bariau offer y golygydd"},"table":{"border":"Maint yr Ymyl","caption":"Pennawd","cell":{"menu":"Cell","insertBefore":"Mewnosod Cell Cyn","insertAfter":"Mewnosod Cell Ar Ôl","deleteCell":"Dileu Celloedd","merge":"Cyfuno Celloedd","mergeRight":"Cyfuno i'r Dde","mergeDown":"Cyfuno i Lawr","splitHorizontal":"Hollti'r Gell yn Lorweddol","splitVertical":"Hollti'r Gell yn Fertigol","title":"Priodweddau'r Gell","cellType":"Math y Gell","rowSpan":"Rhychwant Rhesi","colSpan":"Rhychwant Colofnau","wordWrap":"Lapio Geiriau","hAlign":"Aliniad Llorweddol","vAlign":"Aliniad Fertigol","alignBaseline":"Baslinell","bgColor":"Lliw Cefndir","borderColor":"Lliw Ymyl","data":"Data","header":"Pennyn","yes":"Ie","no":"Na","invalidWidth":"Mae'n rhaid i led y gell fod yn rhif.","invalidHeight":"Mae'n rhaid i uchder y gell fod yn rhif.","invalidRowSpan":"Mae'n rhaid i rychwant y rhesi fod yn gyfanrif.","invalidColSpan":"Mae'n rhaid i rychwant y colofnau fod yn gyfanrif.","chooseColor":"Dewis"},"cellPad":"Padio'r gell","cellSpace":"Bylchiad y gell","column":{"menu":"Colofn","insertBefore":"Mewnosod Colofn Cyn","insertAfter":"Mewnosod Colofn Ar Ôl","deleteColumn":"Dileu Colofnau"},"columns":"Colofnau","deleteTable":"Dileu Tabl","headers":"Penynnau","headersBoth":"Y Ddau","headersColumn":"Colofn gyntaf","headersNone":"Dim","headersRow":"Rhes gyntaf","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"Mae'n rhaid i faint yr ymyl fod yn rhif.","invalidCellPadding":"Mae'n rhaid i badiad y gell fod yn rhif positif.","invalidCellSpacing":"Mae'n rhaid i fylchiad y gell fod yn rhif positif.","invalidCols":"Mae'n rhaid cael o leiaf un golofn.","invalidHeight":"Mae'n rhaid i uchder y tabl fod yn rhif.","invalidRows":"Mae'n rhaid cael o leiaf un rhes.","invalidWidth":"Mae'n rhaid i led y tabl fod yn rhif.","menu":"Priodweddau'r Tabl","row":{"menu":"Rhes","insertBefore":"Mewnosod Rhes Cyn","insertAfter":"Mewnosod Rhes Ar Ôl","deleteRow":"Dileu Rhesi"},"rows":"Rhesi","summary":"Crynodeb","title":"Priodweddau'r Tabl","toolbar":"Tabl","widthPc":"y cant","widthPx":"picsel","widthUnit":"uned lled"},"stylescombo":{"label":"Arddulliau","panelTitle":"Arddulliau Fformatio","panelTitle1":"Arddulliau Bloc","panelTitle2":"Arddulliau Mewnol","panelTitle3":"Arddulliau Gwrthrych"},"specialchar":{"options":"Opsiynau Nodau Arbennig","title":"Dewis Nod Arbennig","toolbar":"Mewnosod Nod Arbennig"},"sourcedialog":{"toolbar":"HTML","title":"HTML"},"sourcearea":{"toolbar":"HTML"},"showblocks":{"toolbar":"Dangos Blociau"},"removeformat":{"toolbar":"Tynnu Fformat"},"pastetext":{"button":"Gludo fel testun plaen","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Gludo fel Testun Plaen"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Mae'r testun rydych chi am ludo wedi'i gopïo o Word. Ydych chi am ei lanhau cyn ei ludo?","error":"Doedd dim modd glanhau y data a ludwyd oherwydd gwall mewnol","title":"Gludo o Word","toolbar":"Gludo o Word"},"notification":{"closed":"Notification closed."},"maximize":{"maximize":"Mwyhau","minimize":"Lleihau"},"magicline":{"title":"Mewnosod paragraff yma"},"list":{"bulletedlist":"Mewnosod/Tynnu Rhestr Bwled","numberedlist":"Mewnosod/Tynnu Rhestr Rhifol"},"language":{"button":"Gosod iaith","remove":"Tynnu iaith"},"indent":{"indent":"Cynyddu'r Mewnoliad","outdent":"Lleihau'r Mewnoliad"},"image2":{"alt":"Testun Amgen","btnUpload":"Anfon i'r Gweinydd","captioned":"Delwedd â phennawd","captionPlaceholder":"Caption","infoTab":"Gwyb Delwedd","lockRatio":"Cloi Cymhareb","menu":"Priodweddau Delwedd","pathName":"delwedd","pathNameCaption":"pennawd","resetSize":"Ailosod Maint","resizer":"Clicio a llusgo i ail-meintio","title":"Priodweddau Delwedd","uploadTab":"Lanlwytho","urlMissing":"URL gwreiddiol y ddelwedd ar goll.","altMissing":"Alternative text is missing."},"horizontalrule":{"toolbar":"Mewnosod Llinell Lorweddol"},"format":{"label":"Fformat","panelTitle":"Fformat Paragraff","tag_address":"Cyfeiriad","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Pennawd 1","tag_h2":"Pennawd 2","tag_h3":"Pennawd 3","tag_h4":"Pennawd 4","tag_h5":"Pennawd 5","tag_h6":"Pennawd 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Wedi'i Fformatio"},"filetools":{"loadError":"Error occurred during file read.","networkError":"Network error occurred during file upload.","httpError404":"HTTP error occurred during file upload (404: File not found).","httpError403":"HTTP error occurred during file upload (403: Forbidden).","httpError":"HTTP error occurred during file upload (error status: %1).","noUrlError":"Upload URL is not defined.","responseError":"Incorrect server response."},"elementspath":{"eleLabel":"Llwybr elfennau","eleTitle":"Elfen %1"},"contextmenu":{"options":"Opsiynau Dewislen Cyd-destun"},"clipboard":{"copy":"Copïo","copyError":"'Dyw gosodiadau diogelwch eich porwr ddim yn caniatàu'r golygydd i gynnal 'gweithredoedd copïo' yn awtomatig. Defnyddiwch y bysellfwrdd (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Torri","cutError":"Nid yw gosodiadau diogelwch eich porwr yn caniatàu'r golygydd i gynnal 'gweithredoedd torri' yn awtomatig. Defnyddiwch y bysellfwrdd (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Gludo","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Ardal Gludo","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK."},"blockquote":{"toolbar":"Dyfyniad bloc"},"basicstyles":{"bold":"Bras","italic":"Italig","strike":"Llinell Trwyddo","subscript":"Is-sgript","superscript":"Uwchsgript","underline":"Tanlinellu"},"about":{"copy":"Hawlfraint &copy; $1. Cedwir pob hawl.","dlgTitle":"About CKEditor 4","moreInfo":"Am wybodaeth ynghylch trwyddedau, ewch i'n gwefan:"},"editor":"Golygydd Testun Cyfoethog","editorPanel":"Panel Golygydd Testun Cyfoethog","common":{"editorHelp":"Gwasgwch ALT 0 am gymorth","browseServer":"Pori'r Gweinydd","url":"URL","protocol":"Protocol","upload":"Lanlwytho","uploadSubmit":"Anfon i'r Gweinydd","image":"Delwedd","flash":"Flash","form":"Ffurflen","checkbox":"Blwch ticio","radio":"Botwm Radio","textField":"Maes Testun","textarea":"Ardal Testun","hiddenField":"Maes Cudd","button":"Botwm","select":"Maes Dewis","imageButton":"Botwm Delwedd","notSet":"<heb osod>","id":"Id","name":"Name","langDir":"Cyfeiriad Iaith","langDirLtr":"Chwith i'r Dde (LTR)","langDirRtl":"Dde i'r Chwith (RTL)","langCode":"Cod Iaith","longDescr":"URL Disgrifiad Hir","cssClass":"Dosbarthiadau Dalen Arddull","advisoryTitle":"Teitl Cynghorol","cssStyle":"Arddull","ok":"Iawn","cancel":"Diddymu","close":"Cau","preview":"Rhagolwg","resize":"Ailfeintio","generalTab":"Cyffredinol","advancedTab":"Uwch","validateNumberFailed":"'Dyw'r gwerth hwn ddim yn rhif.","confirmNewPage":"Byddwch chi'n colli unrhyw newidiadau i'r cynnwys sydd heb eu cadw. Ydych am barhau i lwytho tudalen newydd?","confirmCancel":"Cafodd rhai o'r opsiynau eu newid. Ydych chi wir am gau'r deialog?","options":"Opsiynau","target":"Targed","targetNew":"Ffenest Newydd (_blank)","targetTop":"Ffenest ar y Brig (_top)","targetSelf":"Yr un Ffenest (_self)","targetParent":"Ffenest y Rhiant (_parent)","langDirLTR":"Chwith i'r Dde (LTR)","langDirRTL":"Dde i'r Chwith (RTL)","styles":"Arddull","cssClasses":"Dosbarthiadau Dalen Arddull","width":"Lled","height":"Uchder","align":"Alinio","left":"Chwith","right":"Dde","center":"Canol","justify":"Unioni","alignLeft":"Alinio i'r Chwith","alignRight":"Alinio i'r Dde","alignCenter":"Align Center","alignTop":"Brig","alignMiddle":"Canol","alignBottom":"Gwaelod","alignNone":"None","invalidValue":"Gwerth annilys.","invalidHeight":"Mae'n rhaid i'r uchder fod yn rhif.","invalidWidth":"Mae'n rhaid i'r lled fod yn rhif.","invalidLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid measurement unit (%2).","invalidCssLength":"Mae'n rhaid i'r gwerth ar gyfer maes \"%1\" fod yn rhif positif gyda neu heb uned fesuriad CSS dilys (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, neu pc).","invalidHtmlLength":"Mae'n rhaid i'r gwerth ar gyfer maes \"%1\" fod yn rhif positif gyda neu heb uned fesuriad HTML dilys (px neu %).","invalidInlineStyle":"Mae'n rhaid i'r gwerth ar gyfer arddull mewn-llinell gynnwys un set neu fwy ar y fformat \"enw : gwerth\", wedi'u gwahanu gyda hanner colon.","cssLengthTooltip":"Rhowch rif am werth mewn picsel neu rhif gydag uned CSS dilys (px, %, in, cm, mm, em, pt neu pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, ddim ar gael</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Space","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Keyboard shortcut","optionDefault":"Default"}};
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
/*
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['en-au']={"widget":{"move":"Click and drag to move","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Redo","undo":"Undo"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Collapse Toolbar","toolbarExpand":"Expand Toolbar","toolbarGroups":{"document":"Document","clipboard":"Clipboard/Undo","editing":"Editing","forms":"Forms","basicstyles":"Basic Styles","paragraph":"Paragraph","links":"Links","insert":"Insert","styles":"Styles","colors":"Colors","tools":"Tools"},"toolbars":"Editor toolbars"},"table":{"border":"Border size","caption":"Caption","cell":{"menu":"Cell","insertBefore":"Insert Cell Before","insertAfter":"Insert Cell After","deleteCell":"Delete Cells","merge":"Merge Cells","mergeRight":"Merge Right","mergeDown":"Merge Down","splitHorizontal":"Split Cell Horizontally","splitVertical":"Split Cell Vertically","title":"Cell Properties","cellType":"Cell Type","rowSpan":"Rows Span","colSpan":"Columns Span","wordWrap":"Word Wrap","hAlign":"Horizontal Alignment","vAlign":"Vertical Alignment","alignBaseline":"Baseline","bgColor":"Background Color","borderColor":"Border Color","data":"Data","header":"Header","yes":"Yes","no":"No","invalidWidth":"Cell width must be a number.","invalidHeight":"Cell height must be a number.","invalidRowSpan":"Rows span must be a whole number.","invalidColSpan":"Columns span must be a whole number.","chooseColor":"Choose"},"cellPad":"Cell padding","cellSpace":"Cell spacing","column":{"menu":"Column","insertBefore":"Insert Column Before","insertAfter":"Insert Column After","deleteColumn":"Delete Columns"},"columns":"Columns","deleteTable":"Delete Table","headers":"Headers","headersBoth":"Both","headersColumn":"First column","headersNone":"None","headersRow":"First Row","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"Border size must be a number.","invalidCellPadding":"Cell padding must be a number.","invalidCellSpacing":"Cell spacing must be a number.","invalidCols":"Number of columns must be a number greater than 0.","invalidHeight":"Table height must be a number.","invalidRows":"Number of rows must be a number greater than 0.","invalidWidth":"Table width must be a number.","menu":"Table Properties","row":{"menu":"Row","insertBefore":"Insert Row Before","insertAfter":"Insert Row After","deleteRow":"Delete Rows"},"rows":"Rows","summary":"Summary","title":"Table Properties","toolbar":"Table","widthPc":"percent","widthPx":"pixels","widthUnit":"width unit"},"stylescombo":{"label":"Styles","panelTitle":"Formatting Styles","panelTitle1":"Block Styles","panelTitle2":"Inline Styles","panelTitle3":"Object Styles"},"specialchar":{"options":"Special Character Options","title":"Select Special Character","toolbar":"Insert Special Character"},"sourcedialog":{"toolbar":"Source","title":"Source"},"sourcearea":{"toolbar":"Source"},"showblocks":{"toolbar":"Show Blocks"},"removeformat":{"toolbar":"Remove Format"},"pastetext":{"button":"Paste as plain text","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Paste as Plain Text"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?","error":"It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error","title":"Paste from Word","toolbar":"Paste from Word"},"notification":{"closed":"Notification closed."},"maximize":{"maximize":"Maximise","minimize":"Minimise"},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"list":{"bulletedlist":"Insert/Remove Bulleted List","numberedlist":"Insert/Remove Numbered List"},"language":{"button":"Set language","remove":"Remove language"},"indent":{"indent":"Increase Indent","outdent":"Decrease Indent"},"image2":{"alt":"Alternative Text","btnUpload":"Send it to the Server","captioned":"Captioned image","captionPlaceholder":"Caption","infoTab":"Image Info","lockRatio":"Lock Ratio","menu":"Image Properties","pathName":"image","pathNameCaption":"caption","resetSize":"Reset Size","resizer":"Click and drag to resize","title":"Image Properties","uploadTab":"Upload","urlMissing":"Image source URL is missing.","altMissing":"Alternative text is missing."},"horizontalrule":{"toolbar":"Insert Horizontal Line"},"format":{"label":"Format","panelTitle":"Paragraph Format","tag_address":"Address","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Heading 1","tag_h2":"Heading 2","tag_h3":"Heading 3","tag_h4":"Heading 4","tag_h5":"Heading 5","tag_h6":"Heading 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formatted"},"filetools":{"loadError":"Error occurred during file read.","networkError":"Network error occurred during file upload.","httpError404":"HTTP error occurred during file upload (404: File not found).","httpError403":"HTTP error occurred during file upload (403: Forbidden).","httpError":"HTTP error occurred during file upload (error status: %1).","noUrlError":"Upload URL is not defined.","responseError":"Incorrect server response."},"elementspath":{"eleLabel":"Elements path","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Context Menu Options"},"clipboard":{"copy":"Copy","copyError":"Your browser security settings don't permit the editor to automatically execute copying operations. Please use the keyboard for that (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Cut","cutError":"Your browser security settings don't permit the editor to automatically execute cutting operations. Please use the keyboard for that (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Paste","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Paste Area","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK."},"blockquote":{"toolbar":"Block Quote"},"basicstyles":{"bold":"Bold","italic":"Italic","strike":"Strike Through","subscript":"Subscript","superscript":"Superscript","underline":"Underline"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"About CKEditor 4","moreInfo":"For licensing information please visit our web site:"},"editor":"Rich Text Editor","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"Press ALT 0 for help","browseServer":"Browse Server","url":"URL","protocol":"Protocol","upload":"Upload","uploadSubmit":"Send it to the Server","image":"Image","flash":"Flash","form":"Form","checkbox":"Checkbox","radio":"Radio Button","textField":"Text Field","textarea":"Textarea","hiddenField":"Hidden Field","button":"Button","select":"Selection Field","imageButton":"Image Button","notSet":"<not set>","id":"Id","name":"Name","langDir":"Language Direction","langDirLtr":"Left to Right (LTR)","langDirRtl":"Right to Left (RTL)","langCode":"Language Code","longDescr":"Long Description URL","cssClass":"Stylesheet Classes","advisoryTitle":"Advisory Title","cssStyle":"Style","ok":"OK","cancel":"Cancel","close":"Close","preview":"Preview","resize":"Resize","generalTab":"General","advancedTab":"Advanced","validateNumberFailed":"This value is not a number.","confirmNewPage":"Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?","confirmCancel":"You have changed some options. Are you sure you want to close the dialog window?","options":"Options","target":"Target","targetNew":"New Window (_blank)","targetTop":"Topmost Window (_top)","targetSelf":"Same Window (_self)","targetParent":"Parent Window (_parent)","langDirLTR":"Left to Right (LTR)","langDirRTL":"Right to Left (RTL)","styles":"Style","cssClasses":"Stylesheet Classes","width":"Width","height":"Height","align":"Align","left":"Left","right":"Right","center":"Centre","justify":"Justify","alignLeft":"Align Left","alignRight":"Align Right","alignCenter":"Align Centre","alignTop":"Top","alignMiddle":"Middle","alignBottom":"Bottom","alignNone":"None","invalidValue":"Invalid value.","invalidHeight":"Height must be a number.","invalidWidth":"Width must be a number.","invalidLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid measurement unit (%2).","invalidCssLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","invalidHtmlLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).","invalidInlineStyle":"Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of \"name : value\", separated by semi-colons.","cssLengthTooltip":"Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, unavailable</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Space","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Keyboard shortcut","optionDefault":"Default"}};
\ No newline at end of file
/*
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['en-ca']={"widget":{"move":"Click and drag to move","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Redo","undo":"Undo"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Collapse Toolbar","toolbarExpand":"Expand Toolbar","toolbarGroups":{"document":"Document","clipboard":"Clipboard/Undo","editing":"Editing","forms":"Forms","basicstyles":"Basic Styles","paragraph":"Paragraph","links":"Links","insert":"Insert","styles":"Styles","colors":"Colors","tools":"Tools"},"toolbars":"Editor toolbars"},"table":{"border":"Border size","caption":"Caption","cell":{"menu":"Cell","insertBefore":"Insert Cell Before","insertAfter":"Insert Cell After","deleteCell":"Delete Cells","merge":"Merge Cells","mergeRight":"Merge Right","mergeDown":"Merge Down","splitHorizontal":"Split Cell Horizontally","splitVertical":"Split Cell Vertically","title":"Cell Properties","cellType":"Cell Type","rowSpan":"Rows Span","colSpan":"Columns Span","wordWrap":"Word Wrap","hAlign":"Horizontal Alignment","vAlign":"Vertical Alignment","alignBaseline":"Baseline","bgColor":"Background Color","borderColor":"Border Color","data":"Data","header":"Header","yes":"Yes","no":"No","invalidWidth":"Cell width must be a number.","invalidHeight":"Cell height must be a number.","invalidRowSpan":"Rows span must be a whole number.","invalidColSpan":"Columns span must be a whole number.","chooseColor":"Choose"},"cellPad":"Cell padding","cellSpace":"Cell spacing","column":{"menu":"Column","insertBefore":"Insert Column Before","insertAfter":"Insert Column After","deleteColumn":"Delete Columns"},"columns":"Columns","deleteTable":"Delete Table","headers":"Headers","headersBoth":"Both","headersColumn":"First column","headersNone":"None","headersRow":"First Row","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"Border size must be a number.","invalidCellPadding":"Cell padding must be a number.","invalidCellSpacing":"Cell spacing must be a number.","invalidCols":"Number of columns must be a number greater than 0.","invalidHeight":"Table height must be a number.","invalidRows":"Number of rows must be a number greater than 0.","invalidWidth":"Table width must be a number.","menu":"Table Properties","row":{"menu":"Row","insertBefore":"Insert Row Before","insertAfter":"Insert Row After","deleteRow":"Delete Rows"},"rows":"Rows","summary":"Summary","title":"Table Properties","toolbar":"Table","widthPc":"percent","widthPx":"pixels","widthUnit":"width unit"},"stylescombo":{"label":"Styles","panelTitle":"Formatting Styles","panelTitle1":"Block Styles","panelTitle2":"Inline Styles","panelTitle3":"Object Styles"},"specialchar":{"options":"Special Character Options","title":"Select Special Character","toolbar":"Insert Special Character"},"sourcedialog":{"toolbar":"Source","title":"Source"},"sourcearea":{"toolbar":"Source"},"showblocks":{"toolbar":"Show Blocks"},"removeformat":{"toolbar":"Remove Format"},"pastetext":{"button":"Paste as plain text","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Paste as Plain Text"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?","error":"It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error","title":"Paste from Word","toolbar":"Paste from Word"},"notification":{"closed":"Notification closed."},"maximize":{"maximize":"Maximize","minimize":"Minimize"},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"list":{"bulletedlist":"Insert/Remove Bulleted List","numberedlist":"Insert/Remove Numbered List"},"language":{"button":"Set language","remove":"Remove language"},"indent":{"indent":"Increase Indent","outdent":"Decrease Indent"},"image2":{"alt":"Alternative Text","btnUpload":"Send it to the Server","captioned":"Captioned image","captionPlaceholder":"Caption","infoTab":"Image Info","lockRatio":"Lock Ratio","menu":"Image Properties","pathName":"image","pathNameCaption":"caption","resetSize":"Reset Size","resizer":"Click and drag to resize","title":"Image Properties","uploadTab":"Upload","urlMissing":"Image source URL is missing.","altMissing":"Alternative text is missing."},"horizontalrule":{"toolbar":"Insert Horizontal Line"},"format":{"label":"Format","panelTitle":"Paragraph Format","tag_address":"Address","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Heading 1","tag_h2":"Heading 2","tag_h3":"Heading 3","tag_h4":"Heading 4","tag_h5":"Heading 5","tag_h6":"Heading 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formatted"},"filetools":{"loadError":"Error occurred during file read.","networkError":"Network error occurred during file upload.","httpError404":"HTTP error occurred during file upload (404: File not found).","httpError403":"HTTP error occurred during file upload (403: Forbidden).","httpError":"HTTP error occurred during file upload (error status: %1).","noUrlError":"Upload URL is not defined.","responseError":"Incorrect server response."},"elementspath":{"eleLabel":"Elements path","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Context Menu Options"},"clipboard":{"copy":"Copy","copyError":"Your browser security settings don't permit the editor to automatically execute copying operations. Please use the keyboard for that (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Cut","cutError":"Your browser security settings don't permit the editor to automatically execute cutting operations. Please use the keyboard for that (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Paste","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Paste Area","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK."},"blockquote":{"toolbar":"Block Quote"},"basicstyles":{"bold":"Bold","italic":"Italic","strike":"Strike Through","subscript":"Subscript","superscript":"Superscript","underline":"Underline"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"About CKEditor 4","moreInfo":"For licensing information please visit our web site:"},"editor":"Rich Text Editor","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"Press ALT 0 for help","browseServer":"Browse Server","url":"URL","protocol":"Protocol","upload":"Upload","uploadSubmit":"Send it to the Server","image":"Image","flash":"Flash","form":"Form","checkbox":"Checkbox","radio":"Radio Button","textField":"Text Field","textarea":"Textarea","hiddenField":"Hidden Field","button":"Button","select":"Selection Field","imageButton":"Image Button","notSet":"<not set>","id":"Id","name":"Name","langDir":"Language Direction","langDirLtr":"Left to Right (LTR)","langDirRtl":"Right to Left (RTL)","langCode":"Language Code","longDescr":"Long Description URL","cssClass":"Stylesheet Classes","advisoryTitle":"Advisory Title","cssStyle":"Style","ok":"OK","cancel":"Cancel","close":"Close","preview":"Preview","resize":"Resize","generalTab":"General","advancedTab":"Advanced","validateNumberFailed":"This value is not a number.","confirmNewPage":"Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?","confirmCancel":"You have changed some options. Are you sure you want to close the dialog window?","options":"Options","target":"Target","targetNew":"New Window (_blank)","targetTop":"Topmost Window (_top)","targetSelf":"Same Window (_self)","targetParent":"Parent Window (_parent)","langDirLTR":"Left to Right (LTR)","langDirRTL":"Right to Left (RTL)","styles":"Style","cssClasses":"Stylesheet Classes","width":"Width","height":"Height","align":"Align","left":"Left","right":"Right","center":"Centre","justify":"Justify","alignLeft":"Align Left","alignRight":"Align Right","alignCenter":"Align Center","alignTop":"Top","alignMiddle":"Middle","alignBottom":"Bottom","alignNone":"None","invalidValue":"Invalid value.","invalidHeight":"Height must be a number.","invalidWidth":"Width must be a number.","invalidLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid measurement unit (%2).","invalidCssLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","invalidHtmlLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).","invalidInlineStyle":"Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of \"name : value\", separated by semi-colons.","cssLengthTooltip":"Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, unavailable</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Space","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Keyboard shortcut","optionDefault":"Default"}};
\ No newline at end of file
/*
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['en-gb']={"widget":{"move":"Click and drag to move","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Redo","undo":"Undo"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Collapse Toolbar","toolbarExpand":"Expand Toolbar","toolbarGroups":{"document":"Document","clipboard":"Clipboard/Undo","editing":"Editing","forms":"Forms","basicstyles":"Basic Styles","paragraph":"Paragraph","links":"Links","insert":"Insert","styles":"Styles","colors":"Colors","tools":"Tools"},"toolbars":"Editor toolbars"},"table":{"border":"Border size","caption":"Caption","cell":{"menu":"Cell","insertBefore":"Insert Cell Before","insertAfter":"Insert Cell After","deleteCell":"Delete Cells","merge":"Merge Cells","mergeRight":"Merge Right","mergeDown":"Merge Down","splitHorizontal":"Split Cell Horizontally","splitVertical":"Split Cell Vertically","title":"Cell Properties","cellType":"Cell Type","rowSpan":"Rows Span","colSpan":"Columns Span","wordWrap":"Word Wrap","hAlign":"Horizontal Alignment","vAlign":"Vertical Alignment","alignBaseline":"Baseline","bgColor":"Background Color","borderColor":"Border Color","data":"Data","header":"Header","yes":"Yes","no":"No","invalidWidth":"Cell width must be a number.","invalidHeight":"Cell height must be a number.","invalidRowSpan":"Rows span must be a whole number.","invalidColSpan":"Columns span must be a whole number.","chooseColor":"Choose"},"cellPad":"Cell padding","cellSpace":"Cell spacing","column":{"menu":"Column","insertBefore":"Insert Column Before","insertAfter":"Insert Column After","deleteColumn":"Delete Columns"},"columns":"Columns","deleteTable":"Delete Table","headers":"Headers","headersBoth":"Both","headersColumn":"First column","headersNone":"None","headersRow":"First Row","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"Border size must be a number.","invalidCellPadding":"Cell padding must be a number.","invalidCellSpacing":"Cell spacing must be a number.","invalidCols":"Number of columns must be a number greater than 0.","invalidHeight":"Table height must be a number.","invalidRows":"Number of rows must be a number greater than 0.","invalidWidth":"Table width must be a number.","menu":"Table Properties","row":{"menu":"Row","insertBefore":"Insert Row Before","insertAfter":"Insert Row After","deleteRow":"Delete Rows"},"rows":"Rows","summary":"Summary","title":"Table Properties","toolbar":"Table","widthPc":"percent","widthPx":"pixels","widthUnit":"width unit"},"stylescombo":{"label":"Styles","panelTitle":"Formatting Styles","panelTitle1":"Block Styles","panelTitle2":"Inline Styles","panelTitle3":"Object Styles"},"specialchar":{"options":"Special Character Options","title":"Select Special Character","toolbar":"Insert Special Character"},"sourcedialog":{"toolbar":"Source","title":"Source"},"sourcearea":{"toolbar":"Source"},"showblocks":{"toolbar":"Show Blocks"},"removeformat":{"toolbar":"Remove Format"},"pastetext":{"button":"Paste as plain text","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Paste as Plain Text"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?","error":"It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error","title":"Paste from Word","toolbar":"Paste from Word"},"notification":{"closed":"Notification closed."},"maximize":{"maximize":"Maximise","minimize":"Minimise"},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"list":{"bulletedlist":"Insert/Remove Bulleted List","numberedlist":"Insert/Remove Numbered List"},"language":{"button":"Set language","remove":"Remove language"},"indent":{"indent":"Increase Indent","outdent":"Decrease Indent"},"image2":{"alt":"Alternative Text","btnUpload":"Send it to the Server","captioned":"Captioned image","captionPlaceholder":"Caption","infoTab":"Image Info","lockRatio":"Lock Ratio","menu":"Image Properties","pathName":"image","pathNameCaption":"caption","resetSize":"Reset Size","resizer":"Click and drag to resize","title":"Image Properties","uploadTab":"Upload","urlMissing":"Image source URL is missing.","altMissing":"Alternative text is missing."},"horizontalrule":{"toolbar":"Insert Horizontal Line"},"format":{"label":"Format","panelTitle":"Paragraph Format","tag_address":"Address","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Heading 1","tag_h2":"Heading 2","tag_h3":"Heading 3","tag_h4":"Heading 4","tag_h5":"Heading 5","tag_h6":"Heading 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formatted"},"filetools":{"loadError":"Error occurred during file read.","networkError":"Network error occurred during file upload.","httpError404":"HTTP error occurred during file upload (404: File not found).","httpError403":"HTTP error occurred during file upload (403: Forbidden).","httpError":"HTTP error occurred during file upload (error status: %1).","noUrlError":"Upload URL is not defined.","responseError":"Incorrect server response."},"elementspath":{"eleLabel":"Elements path","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Context Menu Options"},"clipboard":{"copy":"Copy","copyError":"Your browser security settings don't permit the editor to automatically execute copying operations. Please use the keyboard for that (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Cut","cutError":"Your browser security settings don't permit the editor to automatically execute cutting operations. Please use the keyboard for that (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Paste","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Paste Area","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK."},"blockquote":{"toolbar":"Block Quote"},"basicstyles":{"bold":"Bold","italic":"Italic","strike":"Strike Through","subscript":"Subscript","superscript":"Superscript","underline":"Underline"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"About CKEditor 4","moreInfo":"For licensing information please visit our web site:"},"editor":"Rich Text Editor","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"Press ALT 0 for help","browseServer":"Browse Server","url":"URL","protocol":"Protocol","upload":"Upload","uploadSubmit":"Send it to the Server","image":"Image","flash":"Flash","form":"Form","checkbox":"Checkbox","radio":"Radio Button","textField":"Text Field","textarea":"Textarea","hiddenField":"Hidden Field","button":"Button","select":"Selection Field","imageButton":"Image Button","notSet":"<not set>","id":"Id","name":"Name","langDir":"Language Direction","langDirLtr":"Left to Right (LTR)","langDirRtl":"Right to Left (RTL)","langCode":"Language Code","longDescr":"Long Description URL","cssClass":"Stylesheet Classes","advisoryTitle":"Advisory Title","cssStyle":"Style","ok":"OK","cancel":"Cancel","close":"Close","preview":"Preview","resize":"Drag to resize","generalTab":"General","advancedTab":"Advanced","validateNumberFailed":"This value is not a number.","confirmNewPage":"Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?","confirmCancel":"You have changed some options. Are you sure you want to close the dialogue window?","options":"Options","target":"Target","targetNew":"New Window (_blank)","targetTop":"Topmost Window (_top)","targetSelf":"Same Window (_self)","targetParent":"Parent Window (_parent)","langDirLTR":"Left to Right (LTR)","langDirRTL":"Right to Left (RTL)","styles":"Style","cssClasses":"Stylesheet Classes","width":"Width","height":"Height","align":"Align","left":"Left","right":"Right","center":"Center","justify":"Justify","alignLeft":"Align Left","alignRight":"Align Right","alignCenter":"Align Center","alignTop":"Top","alignMiddle":"Middle","alignBottom":"Bottom","alignNone":"None","invalidValue":"Invalid value.","invalidHeight":"Height must be a number.","invalidWidth":"Width must be a number.","invalidLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid measurement unit (%2).","invalidCssLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","invalidHtmlLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).","invalidInlineStyle":"Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of \"name : value\", separated by semi-colons.","cssLengthTooltip":"Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, unavailable</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Space","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Keyboard shortcut","optionDefault":"Default"}};
\ No newline at end of file
/*
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['en']={"widget":{"move":"Click and drag to move","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Redo","undo":"Undo"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Collapse Toolbar","toolbarExpand":"Expand Toolbar","toolbarGroups":{"document":"Document","clipboard":"Clipboard/Undo","editing":"Editing","forms":"Forms","basicstyles":"Basic Styles","paragraph":"Paragraph","links":"Links","insert":"Insert","styles":"Styles","colors":"Colors","tools":"Tools"},"toolbars":"Editor toolbars"},"table":{"border":"Border size","caption":"Caption","cell":{"menu":"Cell","insertBefore":"Insert Cell Before","insertAfter":"Insert Cell After","deleteCell":"Delete Cells","merge":"Merge Cells","mergeRight":"Merge Right","mergeDown":"Merge Down","splitHorizontal":"Split Cell Horizontally","splitVertical":"Split Cell Vertically","title":"Cell Properties","cellType":"Cell Type","rowSpan":"Rows Span","colSpan":"Columns Span","wordWrap":"Word Wrap","hAlign":"Horizontal Alignment","vAlign":"Vertical Alignment","alignBaseline":"Baseline","bgColor":"Background Color","borderColor":"Border Color","data":"Data","header":"Header","yes":"Yes","no":"No","invalidWidth":"Cell width must be a number.","invalidHeight":"Cell height must be a number.","invalidRowSpan":"Rows span must be a whole number.","invalidColSpan":"Columns span must be a whole number.","chooseColor":"Choose"},"cellPad":"Cell padding","cellSpace":"Cell spacing","column":{"menu":"Column","insertBefore":"Insert Column Before","insertAfter":"Insert Column After","deleteColumn":"Delete Columns"},"columns":"Columns","deleteTable":"Delete Table","headers":"Headers","headersBoth":"Both","headersColumn":"First column","headersNone":"None","headersRow":"First Row","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"Border size must be a number.","invalidCellPadding":"Cell padding must be a positive number.","invalidCellSpacing":"Cell spacing must be a positive number.","invalidCols":"Number of columns must be a number greater than 0.","invalidHeight":"Table height must be a number.","invalidRows":"Number of rows must be a number greater than 0.","invalidWidth":"Table width must be a number.","menu":"Table Properties","row":{"menu":"Row","insertBefore":"Insert Row Before","insertAfter":"Insert Row After","deleteRow":"Delete Rows"},"rows":"Rows","summary":"Summary","title":"Table Properties","toolbar":"Table","widthPc":"percent","widthPx":"pixels","widthUnit":"width unit"},"stylescombo":{"label":"Styles","panelTitle":"Formatting Styles","panelTitle1":"Block Styles","panelTitle2":"Inline Styles","panelTitle3":"Object Styles"},"specialchar":{"options":"Special Character Options","title":"Select Special Character","toolbar":"Insert Special Character"},"sourcedialog":{"toolbar":"Source","title":"Source"},"sourcearea":{"toolbar":"Source"},"showblocks":{"toolbar":"Show Blocks"},"removeformat":{"toolbar":"Remove Format"},"pastetext":{"button":"Paste as plain text","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Paste as Plain Text"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?","error":"It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error","title":"Paste from Word","toolbar":"Paste from Word"},"notification":{"closed":"Notification closed."},"maximize":{"maximize":"Maximize","minimize":"Minimize"},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"list":{"bulletedlist":"Insert/Remove Bulleted List","numberedlist":"Insert/Remove Numbered List"},"language":{"button":"Set language","remove":"Remove language"},"indent":{"indent":"Increase Indent","outdent":"Decrease Indent"},"image2":{"alt":"Alternative Text","btnUpload":"Send it to the Server","captioned":"Captioned image","captionPlaceholder":"Caption","infoTab":"Image Info","lockRatio":"Lock Ratio","menu":"Image Properties","pathName":"image","pathNameCaption":"caption","resetSize":"Reset Size","resizer":"Click and drag to resize","title":"Image Properties","uploadTab":"Upload","urlMissing":"Image source URL is missing.","altMissing":"Alternative text is missing."},"horizontalrule":{"toolbar":"Insert Horizontal Line"},"format":{"label":"Format","panelTitle":"Paragraph Format","tag_address":"Address","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Heading 1","tag_h2":"Heading 2","tag_h3":"Heading 3","tag_h4":"Heading 4","tag_h5":"Heading 5","tag_h6":"Heading 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formatted"},"filetools":{"loadError":"Error occurred during file read.","networkError":"Network error occurred during file upload.","httpError404":"HTTP error occurred during file upload (404: File not found).","httpError403":"HTTP error occurred during file upload (403: Forbidden).","httpError":"HTTP error occurred during file upload (error status: %1).","noUrlError":"Upload URL is not defined.","responseError":"Incorrect server response."},"elementspath":{"eleLabel":"Elements path","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Context Menu Options"},"clipboard":{"copy":"Copy","copyError":"Your browser security settings don't permit the editor to automatically execute copying operations. Please use the keyboard for that (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Cut","cutError":"Your browser security settings don't permit the editor to automatically execute cutting operations. Please use the keyboard for that (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Paste","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Paste Area","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK."},"blockquote":{"toolbar":"Block Quote"},"basicstyles":{"bold":"Bold","italic":"Italic","strike":"Strikethrough","subscript":"Subscript","superscript":"Superscript","underline":"Underline"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"About CKEditor 4","moreInfo":"For licensing information please visit our web site:"},"editor":"Rich Text Editor","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"Press ALT 0 for help","browseServer":"Browse Server","url":"URL","protocol":"Protocol","upload":"Upload","uploadSubmit":"Send it to the Server","image":"Image","flash":"Flash","form":"Form","checkbox":"Checkbox","radio":"Radio Button","textField":"Text Field","textarea":"Textarea","hiddenField":"Hidden Field","button":"Button","select":"Selection Field","imageButton":"Image Button","notSet":"<not set>","id":"Id","name":"Name","langDir":"Language Direction","langDirLtr":"Left to Right (LTR)","langDirRtl":"Right to Left (RTL)","langCode":"Language Code","longDescr":"Long Description URL","cssClass":"Stylesheet Classes","advisoryTitle":"Advisory Title","cssStyle":"Style","ok":"OK","cancel":"Cancel","close":"Close","preview":"Preview","resize":"Resize","generalTab":"General","advancedTab":"Advanced","validateNumberFailed":"This value is not a number.","confirmNewPage":"Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?","confirmCancel":"You have changed some options. Are you sure you want to close the dialog window?","options":"Options","target":"Target","targetNew":"New Window (_blank)","targetTop":"Topmost Window (_top)","targetSelf":"Same Window (_self)","targetParent":"Parent Window (_parent)","langDirLTR":"Left to Right (LTR)","langDirRTL":"Right to Left (RTL)","styles":"Style","cssClasses":"Stylesheet Classes","width":"Width","height":"Height","align":"Alignment","left":"Left","right":"Right","center":"Center","justify":"Justify","alignLeft":"Align Left","alignRight":"Align Right","alignCenter":"Align Center","alignTop":"Top","alignMiddle":"Middle","alignBottom":"Bottom","alignNone":"None","invalidValue":"Invalid value.","invalidHeight":"Height must be a number.","invalidWidth":"Width must be a number.","invalidLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid measurement unit (%2).","invalidCssLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","invalidHtmlLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).","invalidInlineStyle":"Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of \"name : value\", separated by semi-colons.","cssLengthTooltip":"Enter a number for a value in pixels or a number with a valid CSS unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, unavailable</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Space","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Keyboard shortcut","optionDefault":"Default"}};
\ No newline at end of file
/*
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['eo']={"widget":{"move":"klaki kaj treni por movi","label":"%1 fenestraĵo"},"undo":{"redo":"Refari","undo":"Malfari"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Faldi la ilbreton","toolbarExpand":"Malfaldi la ilbreton","toolbarGroups":{"document":"Dokumento","clipboard":"Poŝo/Malfari","editing":"Redaktado","forms":"Formularoj","basicstyles":"Bazaj stiloj","paragraph":"Paragrafo","links":"Ligiloj","insert":"Enmeti","styles":"Stiloj","colors":"Koloroj","tools":"Iloj"},"toolbars":"Ilobretoj de la redaktilo"},"table":{"border":"Bordero","caption":"Tabeltitolo","cell":{"menu":"Ĉelo","insertBefore":"Enmeti Ĉelon Antaŭ","insertAfter":"Enmeti Ĉelon Post","deleteCell":"Forigi la Ĉelojn","merge":"Kunfandi la Ĉelojn","mergeRight":"Kunfandi dekstren","mergeDown":"Kunfandi malsupren ","splitHorizontal":"Horizontale dividi","splitVertical":"Vertikale dividi","title":"Ĉelatributoj","cellType":"Ĉeltipo","rowSpan":"Kunfando de linioj","colSpan":"Kunfando de kolumnoj","wordWrap":"Cezuro","hAlign":"Horizontala ĝisrandigo","vAlign":"Vertikala ĝisrandigo","alignBaseline":"Malsupro de la teksto","bgColor":"Fonkoloro","borderColor":"Borderkoloro","data":"Datenoj","header":"Supra paĝotitolo","yes":"Jes","no":"No","invalidWidth":"Ĉellarĝo devas esti nombro.","invalidHeight":"Ĉelalto devas esti nombro.","invalidRowSpan":"Kunfando de linioj devas esti entjera nombro.","invalidColSpan":"Kunfando de kolumnoj devas esti entjera nombro.","chooseColor":"Elektu"},"cellPad":"Interna Marĝeno de la ĉeloj","cellSpace":"Spaco inter la Ĉeloj","column":{"menu":"Kolumno","insertBefore":"Enmeti kolumnon antaŭ","insertAfter":"Enmeti kolumnon post","deleteColumn":"Forigi Kolumnojn"},"columns":"Kolumnoj","deleteTable":"Forigi Tabelon","headers":"Supraj Paĝotitoloj","headersBoth":"Ambaŭ","headersColumn":"Unua kolumno","headersNone":"Neniu","headersRow":"Unua linio","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"La bordergrando devas esti nombro.","invalidCellPadding":"La interna marĝeno en la ĉeloj devas esti pozitiva nombro.","invalidCellSpacing":"La spaco inter la ĉeloj devas esti pozitiva nombro.","invalidCols":"La nombro de la kolumnoj devas superi 0.","invalidHeight":"La tabelalto devas esti nombro.","invalidRows":"La nombro de la linioj devas superi 0.","invalidWidth":"La tabellarĝo devas esti nombro.","menu":"Atributoj de Tabelo","row":{"menu":"Linio","insertBefore":"Enmeti linion antaŭ","insertAfter":"Enmeti linion post","deleteRow":"Forigi Liniojn"},"rows":"Linioj","summary":"Resumo","title":"Atributoj de Tabelo","toolbar":"Tabelo","widthPc":"elcentoj","widthPx":"Rastrumeroj","widthUnit":"unuo de larĝo"},"stylescombo":{"label":"Stiloj","panelTitle":"Stiloj pri enpaĝigo","panelTitle1":"Stiloj de blokoj","panelTitle2":"Enliniaj Stiloj","panelTitle3":"Stiloj de objektoj"},"specialchar":{"options":"Opcioj pri Specialaj Signoj","title":"Selekti Specialan Signon","toolbar":"Enmeti Specialan Signon"},"sourcedialog":{"toolbar":"Fonto","title":"Fonto"},"sourcearea":{"toolbar":"Fonto"},"showblocks":{"toolbar":"Montri la blokojn"},"removeformat":{"toolbar":"Forigi Formaton"},"pastetext":{"button":"Interglui kiel platan tekston","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Interglui kiel platan tekston"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"La teksto, kiun vi volas interglui, ŝajnas esti kopiita el Word. Ĉu vi deziras purigi ĝin antaŭ intergluo?","error":"Ne eblis purigi la intergluitajn datenojn pro interna eraro","title":"Interglui el Word","toolbar":"Interglui el Word"},"notification":{"closed":"Sciigo fermita"},"maximize":{"maximize":"Pligrandigi","minimize":"Malgrandigi"},"magicline":{"title":"Enmeti paragrafon ĉi-tien"},"list":{"bulletedlist":"Bula Listo","numberedlist":"Numera Listo"},"language":{"button":"Instali lingvon","remove":"Forigi lingvon"},"indent":{"indent":"Pligrandigi Krommarĝenon","outdent":"Malpligrandigi Krommarĝenon"},"image2":{"alt":"Anstataŭiga Teksto","btnUpload":"Sendu al Servilo","captioned":"Bildo kun apudskribo","captionPlaceholder":"Apudskribo","infoTab":"Informoj pri Bildo","lockRatio":"Konservi Proporcion","menu":"Atributoj de Bildo","pathName":"bildo","pathNameCaption":"apudskribo","resetSize":"Origina Grando","resizer":"Kliki kaj treni por ŝanĝi la grandon","title":"Atributoj de Bildo","uploadTab":"Alŝuti","urlMissing":"La fontretadreso de la bildo mankas.","altMissing":"Alternativa teksto mankas."},"horizontalrule":{"toolbar":"Enmeti Horizontalan Linion"},"format":{"label":"Formato","panelTitle":"ParagrafFormato","tag_address":"Adreso","tag_div":"Normala (DIV)","tag_h1":"Titolo 1","tag_h2":"Titolo 2","tag_h3":"Titolo 3","tag_h4":"Titolo 4","tag_h5":"Titolo 5","tag_h6":"Titolo 6","tag_p":"Normala","tag_pre":"Formatita"},"filetools":{"loadError":"Eraro okazis dum la dosiera legado.","networkError":"Reta eraro okazis dum la dosiera alŝuto.","httpError404":"HTTP eraro okazis dum la dosiera alŝuto (404: dosiero ne trovita).","httpError403":"HTTP eraro okazis dum la dosiera alŝuto (403: malpermesita).","httpError":"HTTP eraro okazis dum la dosiera alŝuto (erara stato: %1).","noUrlError":"Alŝuta URL ne estas difinita.","responseError":"Malĝusta respondo de la servilo."},"elementspath":{"eleLabel":"Vojo al Elementoj","eleTitle":"%1 elementoj"},"contextmenu":{"options":"Opcioj de Kunteksta Menuo"},"clipboard":{"copy":"Kopii","copyError":"La sekurecagordo de via TTT-legilo ne permesas, ke la redaktilo faras kopiajn operaciojn. Bonvolu uzi la klavaron por tio (Ctrl/Cmd-C).","cut":"Eltondi","cutError":"La sekurecagordo de via TTT-legilo ne permesas, ke la redaktilo faras eltondajn operaciojn. Bonvolu uzi la klavaron por tio (Ctrl/Cmd-X).","paste":"Interglui","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Intergluoareo","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK."},"blockquote":{"toolbar":"Citaĵo"},"basicstyles":{"bold":"Grasa","italic":"Kursiva","strike":"Trastreko","subscript":"Suba indico","superscript":"Supra indico","underline":"Substreko"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.","dlgTitle":"Pri CKEditor 4","moreInfo":"Por informoj pri licenco, bonvolu viziti nian retpaĝaron:"},"editor":"RiĉTeksta Redaktilo","editorPanel":"Panelo de la RiĉTeksta Redaktilo","common":{"editorHelp":"Premu ALT 0 por helpilo","browseServer":"Foliumi en la Servilo","url":"URL","protocol":"Protokolo","upload":"Alŝuti","uploadSubmit":"Sendu al Servilo","image":"Bildo","flash":"Flaŝo","form":"Formularo","checkbox":"Markobutono","radio":"Radiobutono","textField":"Teksta kampo","textarea":"Teksta Areo","hiddenField":"Kaŝita Kampo","button":"Butono","select":"Elekta Kampo","imageButton":"Bildbutono","notSet":"<Defaŭlta>","id":"Id","name":"Nomo","langDir":"Skribdirekto","langDirLtr":"De maldekstro dekstren (LTR)","langDirRtl":"De dekstro maldekstren (RTL)","langCode":"Lingva Kodo","longDescr":"URL de Longa Priskribo","cssClass":"Klasoj de Stilfolioj","advisoryTitle":"Priskriba Titolo","cssStyle":"Stilo","ok":"Akcepti","cancel":"Rezigni","close":"Fermi","preview":"Vidigi Aspekton","resize":"Movigi por ŝanĝi la grandon","generalTab":"Ĝenerala","advancedTab":"Speciala","validateNumberFailed":"Tiu valoro ne estas nombro.","confirmNewPage":"La neregistritaj ŝanĝoj estas perdotaj. Ĉu vi certas, ke vi volas ŝargi novan paĝon?","confirmCancel":"Iuj opcioj esta ŝanĝitaj. Ĉu vi certas, ke vi volas fermi la dialogon?","options":"Opcioj","target":"Celo","targetNew":"Nova Fenestro (_blank)","targetTop":"Supra Fenestro (_top)","targetSelf":"Sama Fenestro (_self)","targetParent":"Patra Fenestro (_parent)","langDirLTR":"De maldekstro dekstren (LTR)","langDirRTL":"De dekstro maldekstren (RTL)","styles":"Stilo","cssClasses":"Stilfoliaj Klasoj","width":"Larĝo","height":"Alto","align":"Ĝisrandigo","left":"Maldekstre","right":"Dekstre","center":"Centre","justify":"Ĝisrandigi Ambaŭflanke","alignLeft":"Ĝisrandigi maldekstren","alignRight":"Ĝisrandigi dekstren","alignCenter":"Align Center","alignTop":"Supre","alignMiddle":"Centre","alignBottom":"Malsupre","alignNone":"Neniu","invalidValue":"Nevalida Valoro","invalidHeight":"Alto devas esti nombro.","invalidWidth":"Larĝo devas esti nombro.","invalidLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid measurement unit (%2).","invalidCssLength":"La valoro indikita por la \"%1\" kampo devas esti pozitiva nombro kun aŭ sen valida CSSmezurunuo (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","invalidHtmlLength":"La valoro indikita por la \"%1\" kampo devas esti pozitiva nombro kun aŭ sen valida HTMLmezurunuo (px or %).","invalidInlineStyle":"La valoro indikita por la enlinia stilo devas konsisti el unu aŭ pluraj elementoj kun la formato de \"nomo : valoro\", apartigitaj per punktokomoj.","cssLengthTooltip":"Entajpu nombron por rastrumera valoro aŭ nombron kun valida CSSunuo (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nehavebla</span>","keyboard":{"8":"Retropaŝo","13":"Enigi","16":"Registrumo","17":"Stirklavo","18":"Alt-klavo","32":"Spaco","35":"Fino","36":"Hejmo","46":"Forigi","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Komando"},"keyboardShortcut":"Fulmoklavo","optionDefault":"Defaŭlta"}};
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
/*
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['et']={"widget":{"move":"Liigutamiseks klõpsa ja lohista","label":"%1 vidin"},"undo":{"redo":"Toimingu kordamine","undo":"Tagasivõtmine"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Tööriistariba peitmine","toolbarExpand":"Tööriistariba näitamine","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Lõikelaud/tagasivõtmine","editing":"Muutmine","forms":"Vormid","basicstyles":"Põhistiilid","paragraph":"Lõik","links":"Lingid","insert":"Sisesta","styles":"Stiilid","colors":"Värvid","tools":"Tööriistad"},"toolbars":"Redaktori tööriistaribad"},"table":{"border":"Joone suurus","caption":"Tabeli tiitel","cell":{"menu":"Lahter","insertBefore":"Sisesta lahter enne","insertAfter":"Sisesta lahter peale","deleteCell":"Eemalda lahtrid","merge":"Ühenda lahtrid","mergeRight":"Ühenda paremale","mergeDown":"Ühenda alla","splitHorizontal":"Poolita lahter horisontaalselt","splitVertical":"Poolita lahter vertikaalselt","title":"Lahtri omadused","cellType":"Lahtri liik","rowSpan":"Ridade vahe","colSpan":"Tulpade vahe","wordWrap":"Sõnade murdmine","hAlign":"Horisontaalne joondus","vAlign":"Vertikaalne joondus","alignBaseline":"Baasjoon","bgColor":"Tausta värv","borderColor":"Äärise värv","data":"Andmed","header":"Päis","yes":"Jah","no":"Ei","invalidWidth":"Lahtri laius peab olema number.","invalidHeight":"Lahtri kõrgus peab olema number.","invalidRowSpan":"Ridade vahe peab olema täisarv.","invalidColSpan":"Tulpade vahe peab olema täisarv.","chooseColor":"Vali"},"cellPad":"Lahtri täidis","cellSpace":"Lahtri vahe","column":{"menu":"Veerg","insertBefore":"Sisesta veerg enne","insertAfter":"Sisesta veerg peale","deleteColumn":"Eemalda veerud"},"columns":"Veerud","deleteTable":"Kustuta tabel","headers":"Päised","headersBoth":"Mõlemad","headersColumn":"Esimene tulp","headersNone":"Puudub","headersRow":"Esimene rida","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"Äärise suurus peab olema number.","invalidCellPadding":"Lahtrite polsterdus (padding) peab olema positiivne arv.","invalidCellSpacing":"Lahtrite vahe peab olema positiivne arv.","invalidCols":"Tulpade arv peab olema nullist suurem.","invalidHeight":"Tabeli kõrgus peab olema number.","invalidRows":"Ridade arv peab olema nullist suurem.","invalidWidth":"Tabeli laius peab olema number.","menu":"Tabeli omadused","row":{"menu":"Rida","insertBefore":"Sisesta rida enne","insertAfter":"Sisesta rida peale","deleteRow":"Eemalda read"},"rows":"Read","summary":"Kokkuvõte","title":"Tabeli omadused","toolbar":"Tabel","widthPc":"protsenti","widthPx":"pikslit","widthUnit":"laiuse ühik"},"stylescombo":{"label":"Stiil","panelTitle":"Vormindusstiilid","panelTitle1":"Blokkstiilid","panelTitle2":"Reasisesed stiilid","panelTitle3":"Objektistiilid"},"specialchar":{"options":"Erimärkide valikud","title":"Erimärgi valimine","toolbar":"Erimärgi sisestamine"},"sourcedialog":{"toolbar":"Lähtekood","title":"Lähtekood"},"sourcearea":{"toolbar":"Lähtekood"},"showblocks":{"toolbar":"Blokkide näitamine"},"removeformat":{"toolbar":"Vormingu eemaldamine"},"pastetext":{"button":"Asetamine tavalise tekstina","pasteNotification":"Asetamiseks vajuta %1. Sinu brauser ei toeta asetamist tööriistariba nupu või kontekstimenüü valikuga.","title":"Asetamine tavalise tekstina"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Tekst, mida tahad asetada näib pärinevat Wordist. Kas tahad selle enne asetamist puhastada?","error":"Asetatud andmete puhastamine ei olnud sisemise vea tõttu võimalik","title":"Asetamine Wordist","toolbar":"Asetamine Wordist"},"notification":{"closed":"Teavitused on suletud."},"maximize":{"maximize":"Maksimeerimine","minimize":"Minimeerimine"},"magicline":{"title":"Sisesta siia lõigu tekst"},"list":{"bulletedlist":"Punktloend","numberedlist":"Numberloend"},"language":{"button":"Määra keel","remove":"Eemalda keel"},"indent":{"indent":"Taande suurendamine","outdent":"Taande vähendamine"},"image2":{"alt":"Alternatiivne tekst","btnUpload":"Saada serverisse","captioned":"Pealkirjaga pilt","captionPlaceholder":"Pealkiri","infoTab":"Pildi info","lockRatio":"Lukusta kuvasuhe","menu":"Pildi omadused","pathName":"pilt","pathNameCaption":"pealkiri","resetSize":"Lähtesta suurus","resizer":"Suuruse muutmiseks klõpsa ja lohista","title":"Pildi omadused","uploadTab":"Lae üles","urlMissing":"Pildi lähte-URL on puudu.","altMissing":"Alternatiivtekst puudub."},"horizontalrule":{"toolbar":"Horisontaaljoone sisestamine"},"format":{"label":"Vorming","panelTitle":"Vorming","tag_address":"Aadress","tag_div":"Tavaline (DIV)","tag_h1":"Pealkiri 1","tag_h2":"Pealkiri 2","tag_h3":"Pealkiri 3","tag_h4":"Pealkiri 4","tag_h5":"Pealkiri 5","tag_h6":"Pealkiri 6","tag_p":"Tavaline","tag_pre":"Vormindatud"},"filetools":{"loadError":"Faili lugemisel esines viga.","networkError":"Faili üleslaadimisel esines võrgu viga.","httpError404":"Faili üleslaadimisel esines HTTP viga (404: faili ei leitud).","httpError403":"Faili üleslaadimisel esines HTTP viga (403: keelatud).","httpError":"Faili üleslaadimisel esines HTTP viga (veakood: %1).","noUrlError":"Üleslaadimise URL ei ole määratud.","responseError":"Vigane serveri vastus."},"elementspath":{"eleLabel":"Elementide asukoht","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Kontekstimenüü valikud"},"clipboard":{"copy":"Kopeeri","copyError":"Sinu veebisirvija turvaseaded ei luba redaktoril automaatselt kopeerida. Palun kasutage selleks klaviatuuri klahvikombinatsiooni (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Lõika","cutError":"Sinu veebisirvija turvaseaded ei luba redaktoril automaatselt lõigata. Palun kasutage selleks klaviatuuri klahvikombinatsiooni (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Aseta","pasteNotification":"Asetamiseks vajuta %1. Sinu brauser ei toeta asetamist tööriistariba nupu või kontekstimenüü valikuga.","pasteArea":"Asetamise ala","pasteMsg":"Aseta sisu alumisse kasti ja vajuta OK nupule."},"blockquote":{"toolbar":"Blokktsitaat"},"basicstyles":{"bold":"Paks","italic":"Kursiiv","strike":"Läbijoonitud","subscript":"Allindeks","superscript":"Ülaindeks","underline":"Allajoonitud"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Kõik õigused kaitstud.","dlgTitle":"CKEditor 4st lähemalt","moreInfo":"Litsentsi andmed leiab meie veebilehelt:"},"editor":"Rikkalik tekstiredaktor","editorPanel":"Rikkaliku tekstiredaktori paneel","common":{"editorHelp":"Abi saamiseks vajuta ALT 0","browseServer":"Serveri sirvimine","url":"URL","protocol":"Protokoll","upload":"Laadi üles","uploadSubmit":"Saada serverisse","image":"Pilt","flash":"Flash","form":"Vorm","checkbox":"Märkeruut","radio":"Raadionupp","textField":"Tekstilahter","textarea":"Tekstiala","hiddenField":"Varjatud lahter","button":"Nupp","select":"Valiklahter","imageButton":"Piltnupp","notSet":"<määramata>","id":"ID","name":"Nimi","langDir":"Keele suund","langDirLtr":"Vasakult paremale (LTR)","langDirRtl":"Paremalt vasakule (RTL)","langCode":"Keele kood","longDescr":"Pikk kirjeldus URL","cssClass":"Stiilistiku klassid","advisoryTitle":"Soovituslik pealkiri","cssStyle":"Laad","ok":"Olgu","cancel":"Loobu","close":"Sulge","preview":"Eelvaade","resize":"Suuruse muutmiseks lohista","generalTab":"Üldine","advancedTab":"Täpsemalt","validateNumberFailed":"See väärtus pole number.","confirmNewPage":"Kõik salvestamata muudatused lähevad kaotsi. Kas oled kindel, et tahad laadida uue lehe?","confirmCancel":"Mõned valikud on muudetud. Kas oled kindel, et tahad dialoogi sulgeda?","options":"Valikud","target":"Sihtkoht","targetNew":"Uus aken (_blank)","targetTop":"Kõige ülemine aken (_top)","targetSelf":"Sama aken (_self)","targetParent":"Vanemaken (_parent)","langDirLTR":"Vasakult paremale (LTR)","langDirRTL":"Paremalt vasakule (RTL)","styles":"Stiili","cssClasses":"Stiililehe klassid","width":"Laius","height":"Kõrgus","align":"Joondus","left":"Vasak","right":"Paremale","center":"Kesk","justify":"Rööpjoondus","alignLeft":"Vasakjoondus","alignRight":"Paremjoondus","alignCenter":"Keskjoondus","alignTop":"Üles","alignMiddle":"Keskele","alignBottom":"Alla","alignNone":"Pole","invalidValue":"Vigane väärtus.","invalidHeight":"Kõrgus peab olema number.","invalidWidth":"Laius peab olema number.","invalidLength":"Välja \"%1\" väärtus peab olema positiivne arv korrektse ühikuga (%2) või ilma.","invalidCssLength":"\"%1\" välja jaoks määratud väärtus peab olema positiivne täisarv CSS ühikuga (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt või pc) või ilma.","invalidHtmlLength":"\"%1\" välja jaoks määratud väärtus peab olema positiivne täisarv HTML ühikuga (px või %) või ilma.","invalidInlineStyle":"Reasisese stiili määrangud peavad koosnema paarisväärtustest (tuples), mis on semikoolonitega eraldatult järgnevas vormingus: \"nimi : väärtus\".","cssLengthTooltip":"Sisesta väärtus pikslites või number koos sobiva CSS-i ühikuga (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt või pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, pole saadaval</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Tühik","35":"End","36":"Home","46":"Kustuta","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Kiirklahv","optionDefault":"Vaikeväärtus"}};
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
/*
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['fi']={"widget":{"move":"Siirrä klikkaamalla ja raahaamalla","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Toista","undo":"Kumoa"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Kutista työkalupalkki","toolbarExpand":"Laajenna työkalupalkki","toolbarGroups":{"document":"Dokumentti","clipboard":"Leikepöytä/Kumoa","editing":"Muokkaus","forms":"Lomakkeet","basicstyles":"Perustyylit","paragraph":"Kappale","links":"Linkit","insert":"Lisää","styles":"Tyylit","colors":"Värit","tools":"Työkalut"},"toolbars":"Editorin työkalupalkit"},"table":{"border":"Rajan paksuus","caption":"Otsikko","cell":{"menu":"Solu","insertBefore":"Lisää solu eteen","insertAfter":"Lisää solu perään","deleteCell":"Poista solut","merge":"Yhdistä solut","mergeRight":"Yhdistä oikealla olevan kanssa","mergeDown":"Yhdistä alla olevan kanssa","splitHorizontal":"Jaa solu vaakasuunnassa","splitVertical":"Jaa solu pystysuunnassa","title":"Solun ominaisuudet","cellType":"Solun tyyppi","rowSpan":"Rivin jatkuvuus","colSpan":"Solun jatkuvuus","wordWrap":"Rivitys","hAlign":"Horisontaali kohdistus","vAlign":"Vertikaali kohdistus","alignBaseline":"Alas (teksti)","bgColor":"Taustan väri","borderColor":"Reunan väri","data":"Data","header":"Ylätunniste","yes":"Kyllä","no":"Ei","invalidWidth":"Solun leveyden täytyy olla numero.","invalidHeight":"Solun korkeuden täytyy olla numero.","invalidRowSpan":"Rivin jatkuvuuden täytyy olla kokonaisluku.","invalidColSpan":"Solun jatkuvuuden täytyy olla kokonaisluku.","chooseColor":"Valitse"},"cellPad":"Solujen sisennys","cellSpace":"Solujen väli","column":{"menu":"Sarake","insertBefore":"Lisää sarake vasemmalle","insertAfter":"Lisää sarake oikealle","deleteColumn":"Poista sarakkeet"},"columns":"Sarakkeet","deleteTable":"Poista taulu","headers":"Ylätunnisteet","headersBoth":"Molemmat","headersColumn":"Ensimmäinen sarake","headersNone":"Ei","headersRow":"Ensimmäinen rivi","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"Reunan koon täytyy olla numero.","invalidCellPadding":"Solujen sisennyksen täytyy olla numero.","invalidCellSpacing":"Solujen välin täytyy olla numero.","invalidCols":"Sarakkeiden määrän täytyy olla suurempi kuin 0.","invalidHeight":"Taulun korkeuden täytyy olla numero.","invalidRows":"Rivien määrän täytyy olla suurempi kuin 0.","invalidWidth":"Taulun leveyden täytyy olla numero.","menu":"Taulun ominaisuudet","row":{"menu":"Rivi","insertBefore":"Lisää rivi yläpuolelle","insertAfter":"Lisää rivi alapuolelle","deleteRow":"Poista rivit"},"rows":"Rivit","summary":"Yhteenveto","title":"Taulun ominaisuudet","toolbar":"Taulu","widthPc":"prosenttia","widthPx":"pikseliä","widthUnit":"leveysyksikkö"},"stylescombo":{"label":"Tyyli","panelTitle":"Muotoilujen tyylit","panelTitle1":"Lohkojen tyylit","panelTitle2":"Rivinsisäiset tyylit","panelTitle3":"Objektien tyylit"},"specialchar":{"options":"Erikoismerkin ominaisuudet","title":"Valitse erikoismerkki","toolbar":"Lisää erikoismerkki"},"sourcedialog":{"toolbar":"Koodi","title":"Koodi"},"sourcearea":{"toolbar":"Koodi"},"showblocks":{"toolbar":"Näytä elementit"},"removeformat":{"toolbar":"Poista muotoilu"},"pastetext":{"button":"Liitä tekstinä","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Liitä tekstinä"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Liittämäsi teksti näyttäisi olevan Word-dokumentista. Haluatko siivota sen ennen liittämistä? (Suositus: Kyllä)","error":"Liitetyn tiedon siivoaminen ei onnistunut sisäisen virheen takia","title":"Liitä Word-dokumentista","toolbar":"Liitä Word-dokumentista"},"notification":{"closed":"Notification closed."},"maximize":{"maximize":"Suurenna","minimize":"Pienennä"},"magicline":{"title":"Lisää kappale tähän."},"list":{"bulletedlist":"Luettelomerkit","numberedlist":"Numerointi"},"language":{"button":"Aseta kieli","remove":"Poista kieli"},"indent":{"indent":"Suurenna sisennystä","outdent":"Pienennä sisennystä"},"image2":{"alt":"Vaihtoehtoinen teksti","btnUpload":"Lähetä palvelimelle","captioned":"Kuva kuvatekstillä","captionPlaceholder":"Kuvateksti","infoTab":"Kuvan tiedot","lockRatio":"Lukitse suhteet","menu":"Kuvan ominaisuudet","pathName":"kuva","pathNameCaption":"kuvateksti","resetSize":"Alkuperäinen koko","resizer":"Klikkaa ja raahaa muuttaaksesi kokoa","title":"Kuvan ominaisuudet","uploadTab":"Lisää tiedosto","urlMissing":"Kuvan lähdeosoite puuttuu.","altMissing":"Alternative text is missing."},"horizontalrule":{"toolbar":"Lisää murtoviiva"},"format":{"label":"Muotoilu","panelTitle":"Muotoilu","tag_address":"Osoite","tag_div":"Normaali (DIV)","tag_h1":"Otsikko 1","tag_h2":"Otsikko 2","tag_h3":"Otsikko 3","tag_h4":"Otsikko 4","tag_h5":"Otsikko 5","tag_h6":"Otsikko 6","tag_p":"Normaali","tag_pre":"Muotoiltu"},"filetools":{"loadError":"Error occurred during file read.","networkError":"Network error occurred during file upload.","httpError404":"HTTP error occurred during file upload (404: File not found).","httpError403":"HTTP error occurred during file upload (403: Forbidden).","httpError":"HTTP error occurred during file upload (error status: %1).","noUrlError":"Upload URL is not defined.","responseError":"Incorrect server response."},"elementspath":{"eleLabel":"Elementin polku","eleTitle":"%1 elementti"},"contextmenu":{"options":"Pikavalikon ominaisuudet"},"clipboard":{"copy":"Kopioi","copyError":"Selaimesi turva-asetukset eivät salli editorin toteuttaa kopioimista. Käytä näppäimistöä kopioimiseen (Ctrl+C).","cut":"Leikkaa","cutError":"Selaimesi turva-asetukset eivät salli editorin toteuttaa leikkaamista. Käytä näppäimistöä leikkaamiseen (Ctrl+X).","paste":"Liitä","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Leikealue","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK."},"blockquote":{"toolbar":"Lainaus"},"basicstyles":{"bold":"Lihavoitu","italic":"Kursivoitu","strike":"Yliviivattu","subscript":"Alaindeksi","superscript":"Yläindeksi","underline":"Alleviivattu"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Kaikki oikeuden pidätetään.","dlgTitle":"Tietoa CKEditorista","moreInfo":"Lisenssitiedot löytyvät kotisivuiltamme:"},"editor":"Rikastekstieditori","editorPanel":"Rikastekstieditoripaneeli","common":{"editorHelp":"Paina ALT 0 nähdäksesi ohjeen","browseServer":"Selaa palvelinta","url":"Osoite","protocol":"Protokolla","upload":"Lisää tiedosto","uploadSubmit":"Lähetä palvelimelle","image":"Kuva","flash":"Flash-animaatio","form":"Lomake","checkbox":"Valintaruutu","radio":"Radiopainike","textField":"Tekstikenttä","textarea":"Tekstilaatikko","hiddenField":"Piilokenttä","button":"Painike","select":"Valintakenttä","imageButton":"Kuvapainike","notSet":"<ei asetettu>","id":"Tunniste","name":"Nimi","langDir":"Kielen suunta","langDirLtr":"Vasemmalta oikealle (LTR)","langDirRtl":"Oikealta vasemmalle (RTL)","langCode":"Kielikoodi","longDescr":"Pitkän kuvauksen URL","cssClass":"Tyyliluokat","advisoryTitle":"Avustava otsikko","cssStyle":"Tyyli","ok":"OK","cancel":"Peruuta","close":"Sulje","preview":"Esikatselu","resize":"Raahaa muuttaaksesi kokoa","generalTab":"Yleinen","advancedTab":"Lisäominaisuudet","validateNumberFailed":"Arvon pitää olla numero.","confirmNewPage":"Kaikki tallentamattomat muutokset tähän sisältöön menetetään. Oletko varma, että haluat ladata uuden sivun?","confirmCancel":"Jotkut asetuksista on muuttuneet. Oletko varma, että haluat sulkea valintaikkunan?","options":"Asetukset","target":"Kohde","targetNew":"Uusi ikkuna (_blank)","targetTop":"Päällimmäinen ikkuna (_top)","targetSelf":"Sama ikkuna (_self)","targetParent":"Ylemmän tason ikkuna (_parent)","langDirLTR":"Vasemmalta oikealle (LTR)","langDirRTL":"Oikealta vasemmalle (RTL)","styles":"Tyyli","cssClasses":"Tyylitiedoston luokat","width":"Leveys","height":"Korkeus","align":"Kohdistus","left":"Vasemmalle","right":"Oikealle","center":"Keskelle","justify":"Tasaa molemmat reunat","alignLeft":"Tasaa vasemmat reunat","alignRight":"Tasaa oikeat reunat","alignCenter":"Align Center","alignTop":"Ylös","alignMiddle":"Keskelle","alignBottom":"Alas","alignNone":"Ei asetettu","invalidValue":"Virheellinen arvo.","invalidHeight":"Korkeuden täytyy olla numero.","invalidWidth":"Leveyden täytyy olla numero.","invalidLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid measurement unit (%2).","invalidCssLength":"Kentän \"%1\" arvon täytyy olla positiivinen luku CSS mittayksikön (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt tai pc) kanssa tai ilman.","invalidHtmlLength":"Kentän \"%1\" arvon täytyy olla positiivinen luku HTML mittayksikön (px tai %) kanssa tai ilman.","invalidInlineStyle":"Tyylille annetun arvon täytyy koostua yhdestä tai useammasta \"nimi : arvo\" parista, jotka ovat eroteltuna toisistaan puolipisteillä.","cssLengthTooltip":"Anna numeroarvo pikseleinä tai numeroarvo CSS mittayksikön kanssa (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, tai pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, ei saatavissa</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Space","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Keyboard shortcut","optionDefault":"Default"}};
\ No newline at end of file
/*
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license
*/
CKEDITOR.lang['fo']={"widget":{"move":"Click and drag to move","label":"%1 widget"},"undo":{"redo":"Vend aftur","undo":"Angra"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Lat Toolbar aftur","toolbarExpand":"Vís Toolbar","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Clipboard/Undo","editing":"Editering","forms":"Formar","basicstyles":"Grundleggjandi Styles","paragraph":"Reglubrot","links":"Leinkjur","insert":"Set inn","styles":"Styles","colors":"Litir","tools":"Tól"},"toolbars":"Editor toolbars"},"table":{"border":"Bordabreidd","caption":"Tabellfrágreiðing","cell":{"menu":"Meski","insertBefore":"Set meska inn áðrenn","insertAfter":"Set meska inn aftaná","deleteCell":"Strika meskar","merge":"Flætta meskar","mergeRight":"Flætta meskar til høgru","mergeDown":"Flætta saman","splitHorizontal":"Kloyv meska vatnrætt","splitVertical":"Kloyv meska loddrætt","title":"Mesku eginleikar","cellType":"Mesku slag","rowSpan":"Ræð spenni","colSpan":"Kolonnu spenni","wordWrap":"Orðkloyving","hAlign":"Horisontal plasering","vAlign":"Loddrøtt plasering","alignBaseline":"Basislinja","bgColor":"Bakgrundslitur","borderColor":"Bordalitur","data":"Data","header":"Header","yes":"Ja","no":"Nei","invalidWidth":"Meskubreidd má vera eitt tal.","invalidHeight":"Meskuhædd má vera eitt tal.","invalidRowSpan":"Raðspennið má vera eitt heiltal.","invalidColSpan":"Kolonnuspennið má vera eitt heiltal.","chooseColor":"Vel"},"cellPad":"Meskubreddi","cellSpace":"Fjarstøða millum meskar","column":{"menu":"Kolonna","insertBefore":"Set kolonnu inn áðrenn","insertAfter":"Set kolonnu inn aftaná","deleteColumn":"Strika kolonnur"},"columns":"Kolonnur","deleteTable":"Strika tabell","headers":"Yvirskriftir","headersBoth":"Báðir","headersColumn":"Fyrsta kolonna","headersNone":"Eingin","headersRow":"Fyrsta rað","heightUnit":"height unit","invalidBorder":"Borda-stødd má vera eitt tal.","invalidCellPadding":"Cell padding má vera eitt tal.","invalidCellSpacing":"Cell spacing má vera eitt tal.","invalidCols":"Talið av kolonnum má vera eitt tal størri enn 0.","invalidHeight":"Tabell-hædd má vera eitt tal.","invalidRows":"Talið av røðum má vera eitt tal størri enn 0.","invalidWidth":"Tabell-breidd má vera eitt tal.","menu":"Eginleikar fyri tabell","row":{"menu":"Rað","insertBefore":"Set rað inn áðrenn","insertAfter":"Set rað inn aftaná","deleteRow":"Strika røðir"},"rows":"Røðir","summary":"Samandráttur","title":"Eginleikar fyri tabell","toolbar":"Tabell","widthPc":"prosent","widthPx":"pixels","widthUnit":"breiddar unit"},"stylescombo":{"label":"Typografi","panelTitle":"Formatterings stílir","panelTitle1":"Blokk stílir","panelTitle2":"Inline stílir","panelTitle3":"Object stílir"},"specialchar":{"options":"Møguleikar við serteknum","title":"Vel sertekn","toolbar":"Set inn sertekn"},"sourcedialog":{"toolbar":"Kelda","title":"Kelda"},"sourcearea":{"toolbar":"Kelda"},"showblocks":{"toolbar":"Vís blokkar"},"removeformat":{"toolbar":"Strika sniðgeving"},"pastetext":{"button":"Innrita som reinan tekst","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","title":"Innrita som reinan tekst"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Teksturin, tú roynir at seta inn, sýnist at stava frá Word. Skal teksturin reinsast fyrst?","error":"Tað eydnaðist ikki at reinsa tekstin vegna ein internan feil","title":"Innrita frá Word","toolbar":"Innrita frá Word"},"notification":{"closed":"Notification closed."},"maximize":{"maximize":"Maksimera","minimize":"Minimera"},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"list":{"bulletedlist":"Punktmerktur listi","numberedlist":"Talmerktur listi"},"language":{"button":"Velja tungumál","remove":"Remove language"},"indent":{"indent":"Økja reglubrotarinntriv","outdent":"Minka reglubrotarinntriv"},"image2":{"alt":"Alternativur tekstur","btnUpload":"Send til ambætaran","captioned":"Captioned image","captionPlaceholder":"Caption","infoTab":"Myndaupplýsingar","lockRatio":"Læs lutfallið","menu":"Myndaeginleikar","pathName":"image","pathNameCaption":"caption","resetSize":"Upprunastødd","resizer":"Click and drag to resize","title":"Myndaeginleikar","uploadTab":"Send til ambætaran","urlMissing":"URL til mynd manglar.","altMissing":"Alternative text is missing."},"horizontalrule":{"toolbar":"Ger vatnrætta linju"},"format":{"label":"Skriftsnið","panelTitle":"Skriftsnið","tag_address":"Adressa","tag_div":"Vanligt (DIV)","tag_h1":"Yvirskrift 1","tag_h2":"Yvirskrift 2","tag_h3":"Yvirskrift 3","tag_h4":"Yvirskrift 4","tag_h5":"Yvirskrift 5","tag_h6":"Yvirskrift 6","tag_p":"Vanligt","tag_pre":"Sniðgivið"},"filetools":{"loadError":"Error occurred during file read.","networkError":"Network error occurred during file upload.","httpError404":"HTTP error occurred during file upload (404: File not found).","httpError403":"HTTP error occurred during file upload (403: Forbidden).","httpError":"HTTP error occurred during file upload (error status: %1).","noUrlError":"Upload URL is not defined.","responseError":"Incorrect server response."},"elementspath":{"eleLabel":"Slóð til elementir","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Context Menu Options"},"clipboard":{"copy":"Avrita","copyError":"Trygdaruppseting alnótskagans forðar tekstviðgeranum í at avrita tekstin. Vinarliga nýt knappaborðið til at avrita tekstin (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Kvett","cutError":"Trygdaruppseting alnótskagans forðar tekstviðgeranum í at kvetta tekstin. Vinarliga nýt knappaborðið til at kvetta tekstin (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Innrita","pasteNotification":"Press %1 to paste. Your browser doesn‘t support pasting with the toolbar button or context menu option.","pasteArea":"Avritingarumráði","pasteMsg":"Paste your content inside the area below and press OK."},"blockquote":{"toolbar":"Blockquote"},"basicstyles":{"bold":"Feit skrift","italic":"Skráskrift","strike":"Yvirstrikað","subscript":"Lækkað skrift","superscript":"Hækkað skrift","underline":"Undirstrikað"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"Um CKEditor 4","moreInfo":"Licens upplýsingar finnast á heimasíðu okkara:"},"editor":"Rich Text Editor","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"Trýst ALT og 0 fyri vegleiðing","browseServer":"Ambætarakagi","url":"URL","protocol":"Protokoll","upload":"Send til ambætaran","uploadSubmit":"Send til ambætaran","image":"Myndir","flash":"Flash","form":"Formur","checkbox":"Flugubein","radio":"Radioknøttur","textField":"Tekstteigur","textarea":"Tekstumráði","hiddenField":"Fjaldur teigur","button":"Knøttur","select":"Valskrá","imageButton":"Myndaknøttur","notSet":"<ikki sett>","id":"Id","name":"Navn","langDir":"Tekstkós","langDirLtr":"Frá vinstru til høgru (LTR)","langDirRtl":"Frá høgru til vinstru (RTL)","langCode":"Málkoda","longDescr":"Víðkað URL frágreiðing","cssClass":"Typografi klassar","advisoryTitle":"Vegleiðandi heiti","cssStyle":"Typografi","ok":"Góðkent","cancel":"Avlýs","close":"Lat aftur","preview":"Frumsýn","resize":"Drag fyri at broyta stødd","generalTab":"Generelt","advancedTab":"Fjølbroytt","validateNumberFailed":"Hetta er ikki eitt tal.","confirmNewPage":"Allar ikki goymdar broytingar í hesum innihaldið hvørva. Skal nýggj síða lesast kortini?","confirmCancel":"Nakrir valmøguleikar eru broyttir. Ert tú vísur í, at dialogurin skal latast aftur?","options":"Options","target":"Target","targetNew":"Nýtt vindeyga (_blank)","targetTop":"Vindeyga ovast (_top)","targetSelf":"Sama vindeyga (_self)","targetParent":"Upphavligt vindeyga (_parent)","langDirLTR":"Frá vinstru til høgru (LTR)","langDirRTL":"Frá høgru til vinstru (RTL)","styles":"Style","cssClasses":"Stylesheet Classes","width":"Breidd","height":"Hædd","align":"Justering","left":"Vinstra","right":"Høgra","center":"Miðsett","justify":"Javnir tekstkantar","alignLeft":"Vinstrasett","alignRight":"Høgrasett","alignCenter":"Align Center","alignTop":"Ovast","alignMiddle":"Miðja","alignBottom":"Botnur","alignNone":"Eingin","invalidValue":"Invalid value.","invalidHeight":"Hædd má vera eitt tal.","invalidWidth":"Breidd má vera eitt tal.","invalidLength":"Value specified for the \"%1\" field must be a positive number with or without a valid measurement unit (%2).","invalidCssLength":"Virðið sett í \"%1\" feltið má vera eitt positivt tal, við ella uttan gyldugum CSS mátieind (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, ella pc).","invalidHtmlLength":"Virðið sett í \"%1\" feltiðield má vera eitt positivt tal, við ella uttan gyldugum CSS mátieind (px ella %).","invalidInlineStyle":"Virði specifiserað fyri inline style má hava eitt ella fleiri pør (tuples) skrivað sum \"name : value\", hvørt parið sundurskilt við semi-colon.","cssLengthTooltip":"Skriva eitt tal fyri eitt virði í pixels ella eitt tal við gyldigum CSS eind (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, ella pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, ikki tøkt</span>","keyboard":{"8":"Backspace","13":"Enter","16":"Shift","17":"Ctrl","18":"Alt","32":"Space","35":"End","36":"Home","46":"Delete","112":"F1","113":"F2","114":"F3","115":"F4","116":"F5","117":"F6","118":"F7","119":"F8","120":"F9","121":"F10","122":"F11","123":"F12","124":"F13","125":"F14","126":"F15","127":"F16","128":"F17","129":"F18","130":"F19","131":"F20","132":"F21","133":"F22","134":"F23","135":"F24","224":"Command"},"keyboardShortcut":"Keyboard shortcut","optionDefault":"Default"}};
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
/*
Copyright (c) 2003-2019, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
Copyright (c) 2003-2020, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or https://ckeditor.com/legal/ckeditor-oss-license