Commit b60764b7 authored by yched's avatar yched

add missing CVS Id tags

parent a3f3bc81
// $Id$
Content Construction Kit
------------------------
To install, place the entire cck folder into your modules directory.
......
/* $Id$ */
table.content-field-overview, table.content-field-overview fieldset table {
width:100%;
}
......
# LANGUAGE translation of Drupal (cck)
# $Id$
# LANGUAGE translation of Drupal (cck)
# Copyright YEAR NAME <EMAIL@ADDRESS>
# Generated from files:
# field.php,v 1.3 2006/04/16 13:47:13 JonBob
......
# $Id$
# German translation of CCK
# Copyright 2006 Lukas Gangoly <lukas.gangoly@univie.ac.at>
# Copyright 2006 Jakob Petsovits <jpetso@gmx.at>
......
# $Id$
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Drupal 4.7 - CCK module - Greek\n"
......
# $Id$
# LANGUAGE translation of Drupal (general)
# Copyright 2006 NAME <EMAIL@ADDRESS>
# Generated from files:
......
# $Id$
# LANGUAGE translation of Drupal (general)
# Copyright 2006 NAME <EMAIL@ADDRESS>
# Generated from files:
......
# $Id$
# LANGUAGE translation of Drupal (general)
# Copyright YEAR NAME <EMAIL@ADDRESS>
# Generated from files:
......@@ -25,7 +26,7 @@ msgstr ""
#: content.module:18
msgid "Allows administrators to define new content types."
msgstr "Cho phép người điều h nh định nghĩa các kiểu nội dung mới."
msgstr "Cho phép người điều h`nh định nghĩa các kiểu nội dung mới."
#: content.module:73
msgid "add content type"
......@@ -62,7 +63,7 @@ msgstr "Mô tả ngắn cho kiểu nội dung."
#: content_admin.inc:106
msgid "Instructions to present to the user when adding new content of this type."
msgstr "Lời hướng dẫn được hiển thị cho người dùng khi họ thêm một nội dung mới với kiểu nội dung n y."
msgstr "Lời hướng dẫn được hiển thị cho người dùng khi họ thêm một nội dung mới với kiểu nội dung n`y."
#: content_admin.inc:110
msgid "Title field label"
......@@ -86,7 +87,7 @@ msgstr "Bạn thật sự muốn xóa kiểu nội dung %type?"
#: content_admin.inc:198
msgid "If you have any content left in this content type, it will be permanently deleted. This action cannot be undone."
msgstr "Nếu bạn có nội dung n o không xuất hiện trong kiểu nội dung n y, nó sẽ bị xóa. Thao tác n y không thể được ho n lại."
msgstr "Nếu bạn có nội dung n`o không xuất hiện trong kiểu nội dung n`y, nó sẽ bị xóa. Thao tác n`y không thể được ho`n lại."
#: content_admin.inc:218
msgid "Deleted content type %type."
......@@ -110,7 +111,7 @@ msgstr "Tạo trường mới"
#: content_admin.inc:313
msgid "The human-readable name of this field."
msgstr "Tên có thể đọc cho trường n y."
msgstr "Tên có thể đọc cho trường n`y."
#: content_admin.inc:318
msgid "Field type"
......@@ -122,7 +123,7 @@ msgstr "Tạo trường"
#: content_admin.inc:335
msgid "No field modules are enabled. You need to <a href=\"%modules_url\">enable one</a>, such as text.module, before you can add new fields."
msgstr "Không có module tạo ra trường n o. Bạn cần <a href=\"%modules_url\">kích hoạt một</a>, như l text.module, trước khi bạn có thể thêm v o các trường."
msgstr "Không có module tạo ra trường n`o. Bạn cần <a href=\"%modules_url\">kích hoạt một</a>, như l` text.module, trước khi bạn có thể thêm v`o các trường."
#: content_admin.inc:389
msgid "Added field %label."
......@@ -138,7 +139,7 @@ msgstr "Bạn thật sự muốn xóa trường $field?"
#: content_admin.inc:452
msgid "If you have any content left in this field, it will be lost. This action cannot be undone."
msgstr "Nếu bạn có nội dung n o không có ở trong trường n y, nó sẽ bị mất đi. Thao tác n y không thể ho n lại."
msgstr "Nếu bạn có nội dung n`o không có ở trong trường n`y, nó sẽ bị mất đi. Thao tác n`y không thể ho`n lại."
#: content_admin.inc:452
msgid "Remove"
......@@ -150,7 +151,7 @@ msgstr "Đã xóa trường %field khỏi %type"
#: content_admin.inc:487
msgid "The field %field no longer exists in any content type, so it was deleted."
msgstr "Trường %field không còn tồn tại trong kiểu nội dung n o, vì thế nó đã bị xóa."
msgstr "Trường %field không còn tồn tại trong kiểu nội dung n`o, vì thế nó đã bị xóa."
#: content_admin.inc:511
msgid "Widget settings"
......@@ -166,7 +167,7 @@ msgstr "Widget"
#: content_admin.inc:541
msgid "In the node editing form, the heavier fields will sink and the lighter fields will be positioned nearer the top."
msgstr "Trong form soạn thảo node, những trường nặng hơn sẽ chìm xuống v những trường nhẹ hơn sẽ nổi lên phía trên."
msgstr "Trong form soạn thảo node, những trường nặng hơn sẽ chìm xuống v` những trường nhẹ hơn sẽ nổi lên phía trên."
#: content_admin.inc:552
msgid "Instructions to present to the user below this field on the editing form."
......@@ -178,7 +179,7 @@ msgstr "Các thiết lập dữ liệu"
#: content_admin.inc:559
msgid "These settings apply to the %field field in every content type in which it appears."
msgstr "Các thiết lập n y áp dụng v o trường %field trong mỗi kiểu nội dung m nó xuất hiện."
msgstr "Các thiết lập n`y áp dụng v`o trường %field trong mỗi kiểu nội dung m` nó xuất hiện."
#: content_admin.inc:568
msgid "Multiple values"
......@@ -206,7 +207,7 @@ msgstr "cơ sở dữ liệu"
#: date.module:15
msgid "Defines a date/time field type. <em>Note: Requires content.module.</em>"
msgstr "Định nghĩa một kiểu trường ng y/giờ. <em>Chú ý: Yêu cầu content.module.</em>"
msgstr "Định nghĩa một kiểu trường ng`y/giờ. <em>Chú ý: Yêu cầu content.module.</em>"
#: date.module:36
msgid "Year"
......@@ -214,11 +215,11 @@ msgstr "Năm"
#: date.module:37
msgid "Year and month"
msgstr "Năm v tháng"
msgstr "Năm v` tháng"
#: date.module:39
msgid "Date and time"
msgstr "Ng y v giờ"
msgstr "Ng`y v` giờ"
#: date.module:43
msgid "Granularity"
......@@ -226,11 +227,11 @@ msgstr "Granularity"
#: date.module:101
msgid "Times are entered and displayed with site's time zone"
msgstr "Thời gian được gán v o v trình b y ứng với muối giờ của người dùng."
msgstr "Thời gian được gán v`o v` trình b`y ứng với muối giờ của người dùng."
#: date.module:102
msgid "Times are entered and displayed with user's time zone"
msgstr "Thời gian được gán v o v trình b y ứng với muối giờ của người dùng."
msgstr "Thời gian được gán v`o v` trình b`y ứng với muối giờ của người dùng."
#: date.module:106
msgid "Time zone handling"
......@@ -255,12 +256,12 @@ msgstr "%name phải được gán với định dạng ISO 8601 (YYY-MM-DD)."
#: field.php:77
#: text.module:44
msgid "Maximum length"
msgstr "Độ d i tối đa"
msgstr "Độ d`i tối đa"
#: field.php:80
#: text.module:47
msgid "The maximum length of the field in characters. Leave blank for an unlimited size."
msgstr "Số ký tự tối đa cho trường. Để trống nếu muốn độ d i l vô hạn."
msgstr "Số ký tự tối đa cho trường. Để trống nếu muốn độ d`i l` vô hạn."
#: field.php:102
#: number.module:82
......@@ -287,7 +288,7 @@ msgstr "Số dòng"
#: field.php:273
#: text.module:167
msgid "\"Rows\" must be a positive integer."
msgstr "\"Số dòng\" phải l một số nguyên dương."
msgstr "\"Số dòng\" phải l` một số nguyên dương."
#: field.php:180;190
#: number.module:119
......@@ -305,7 +306,7 @@ msgstr "Định nghĩa một kiểu trường để tham khảo đến một nod
#: nodereference.module:26
msgid "node reference autocomplete"
msgstr "tham khảo node tự động ho n th nh"
msgstr "tham khảo node tự động ho`n th`nh"
#: nodereference.module:51
msgid "Content types that can be referenced"
......@@ -313,7 +314,7 @@ msgstr "Những kiểu nội dung có thể được tham khảo đến"
#: nodereference.module:204
msgid "No post with that title exists."
msgstr "Không tồn tại b i viết n o với tiêu đề đó."
msgstr "Không tồn tại b`i viết n`o với tiêu đề đó."
#: number.module:0
msgid "number"
......@@ -339,15 +340,15 @@ msgstr "Các giá trị cho phép"
#: number.module:52
#: text.module:55
msgid "The possible values this field can contain. Any other values will result in an error. Enter one value per line."
msgstr "Những giá trị m trường n y có thể mang. Những giá trị khác sẽ trả về lỗi. Điền mỗi giá trị v o mỗi dòng."
msgstr "Những giá trị m` trường n`y có thể mang. Những giá trị khác sẽ trả về lỗi. Điền mỗi giá trị v`o mỗi dòng."
#: number.module:58
msgid "\"Minimum\" must be a number."
msgstr "\"Tối thiểu\" phải l một con số."
msgstr "\"Tối thiểu\" phải l` một con số."
#: number.module:61
msgid "\"Maximum\" must be a number."
msgstr "\"Tối đa\" phải l một con số."
msgstr "\"Tối đa\" phải l` một con số."
#: number.module:113
msgid "The value of %name may be no smaller than %min."
......@@ -363,7 +364,7 @@ msgstr "optionwidgets"
#: optionwidgets.module:15
msgid "Defines selection, check box and radio button widgets for text and numeric fields. <em>Note: Requires content.module, text.module and number.module.</em>"
msgstr "Định nghĩa hộp select, checkbox v nút radio cho văn bản v các trường số. <em>Chú ý: Yêu cầu content.module, text.module v number.module.</em>"
msgstr "Định nghĩa hộp select, checkbox v` nút radio cho văn bản v` các trường số. <em>Chú ý: Yêu cầu content.module, text.module v` number.module.</em>"
#: text.module:0
msgid "text"
......@@ -375,7 +376,7 @@ msgstr "Định nghĩa kiểu trường văn bản đơn giản. <em>Chú ý: Y
#: text.module:35
msgid "Filtered text (user selects input format)"
msgstr "Văn bản được lọc (người dùng chọn định dạng dữ liệu v o)"
msgstr "Văn bản được lọc (người dùng chọn định dạng dữ liệu v`o)"
#: text.module:35
msgid "Plain text"
......
// $Id$
Theming Constructed Content Types
After you have designed your content, you will likely want to lay out the
......
// $Id$
<div class="body">
<?php print $items[0]['view'] ?>
</div>
// $Id$
<div class="node<?php if ($sticky) { print " sticky"; } ?><?php if (!$status) { print " node-unpublished"; } ?>">
<?php if ($picture) {
print $picture;
......
// $Id$
<?php
function phptemplate_field(&$node, &$field, &$items, $teaser, $page) {
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment