Commit 186b11dc authored by Magnus's avatar Magnus

#439594 by Magnus: Imported translation to localization server and removed CVS file.

parent 317b381c
# $Id$
#
# Swedish translation of Drupal (content_copy)
# Generated from files:
# content_copy_export_form.tpl.php,v 1.1.2.2 2008/10/28 02:11:49 yched
# content_copy.module,v 1.27.2.21 2009/02/26 23:15:54 yched
# content_copy.info,v 1.6 2008/04/23 18:01:48 dww
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CCK - Content Copy 6.x\n"
"POT-Creation-Date: 2009-05-27 12:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-05-27 13:04+0100\n"
"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
"Language-Team: drupalsverige.se\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
"X-Poedit-Language: Swedish\n"
"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: content_copy_export_form.tpl.php:9
#: content_copy.module:191;38
msgid "Export"
msgstr "Exportera"
#: content_copy_export_form.tpl.php:10
msgid "Label"
msgstr "Etikett"
#: content_copy_export_form.tpl.php:11
msgid "Name"
msgstr "Namn"
#: content_copy_export_form.tpl.php:12
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: content_copy.module:97
msgid "This form will process a content type and one or more fields from that type and export the settings. The export created by this process can be copied and pasted as an import into the current or any other database. The import will add the fields to into an existing content type or create a new content type that includes the selected fields."
msgstr "Detta formulär kommer att bearbeta en innehållstyp och ett eller flera fält från den typen och exportera inställningarna. Exporten skapad av denna bearbetning kan kopieras och klistras in som en import till den nuvarande, eller annan databas. Importen kommer att lägga till fält till den existerande innehållstypen eller skapa en ny innehållstyp som inkluderade valda fält."
#: content_copy.module:103
msgid "Types"
msgstr "Typer"
#: content_copy.module:107
msgid "Select the content type to export."
msgstr "Välj innehållstyp att exportera."
#: content_copy.module:175
msgid "Export data"
msgstr "Exportera data"
#: content_copy.module:180
msgid "Copy the export text and paste it into another content type using the import function."
msgstr "Kopiera den exporterade texten och klistra in den till en annan innehållstyp genom att använda funktionen för import."
#: content_copy.module:184
msgid "Content types"
msgstr "Innehållstyper"
#: content_copy.module:251
msgid "Save field settings"
msgstr "Spara inställningar för fält"
#: content_copy.module:303
msgid "This form will import field definitions exported from another content type or another database.<br/>Note that fields cannot be duplicated within the same content type, so imported fields will be added only if they do not already exist in the selected type."
msgstr "Detta formulär kommer att importera definitioner på fält exporterade från annan innehållstyp eller annan databas.<br />Observera att detta fält inte kan vara en dublett inom samma innehållstp, så importerade fält kommer enbart att läggas till om de inte redan existerar i den valda typen."
#: content_copy.module:306
msgid "<Create>"
msgstr "<Skapa>"
#: content_copy.module:308
msgid "Content type"
msgstr "Innehållstyp"
#: content_copy.module:309
msgid "Select the content type to import these fields into.<br/>Select &lt;Create&gt; to create a new content type to contain the fields."
msgstr "Välj innehållstyp att importera dessa fält till.<br />Välj &lt;Skapa&gt; för att skapa en ny innehållstyp som skall innehålla fälten."
#: content_copy.module:314
msgid "Import data"
msgstr "Importera data"
#: content_copy.module:316
msgid "Paste the text created by a content export into this field."
msgstr "Klistra in texten skapad av en export av innehåll till detta fält."
#: content_copy.module:320;46
msgid "Import"
msgstr "Importera"
#: content_copy.module:328
msgid "A file has been pre-loaded for import."
msgstr "En fil har förladdats för import."
#: content_copy.module:354
msgid "The import data is not valid import text."
msgstr "Det importerade datat är inte giltig text för import."
#: content_copy.module:403
msgid "The following modules must be enabled for this import to work: %modules."
msgstr "Följande moduler måste aktiveras för att denna import skall fungera: %modules."
#: content_copy.module:411
msgid "The content type %type already exists in this database."
msgstr "Innehållstypen %type finns redan i databasen."
#: content_copy.module:418
msgid "Exiting. No import performed."
msgstr "Avslutar. Ingen import genomförd."
#: content_copy.module:442
msgid "An error has occurred adding the content type %type.<br/>Please check the errors displayed for more details."
msgstr "Ett fel inträffade när innehållstypen %type lades till.<br />Var vänlig se de visade felmeddelandena för mer detaljer."
#: content_copy.module:467
msgid "The imported field %field_label (%field_name) was not added to %type because that field already exists in %type."
msgstr "Det importerade fältet %field_label (%field_name) lades inte till %type eftersom det fältet redan existerar i %type."
#: content_copy.module:476
msgid "The field %field_label (%field_name) was added to the content type %type."
msgstr "Fältet %field_label (%field_name) lades till innehållstypen %type."
#: content_copy.module:581
msgid "An error occurred when exporting the 'display settings' data for the field %field_name.<br/>The db error is: '%db_err'."
msgstr "Ett fel inträffade "
#: content_copy.module:0
msgid "content_copy"
msgstr "content_copy"
#: content_copy.info:0
msgid "Content Copy"
msgstr "Kopiera innehåll"
#: content_copy.info:0
msgid "Enables ability to import/export field definitions."
msgstr "Aktiverar förmågan att importera/exportera definitioner av fält."
#: content_copy.info:0
msgid "CCK"
msgstr "CCK"
# $Id$
#
# Swedish translation of Drupal (content_permissions)
# Generated from files:
# content_permissions.module,v 1.5.2.5 2008/12/27 22:22:55 yched
# content_permissions.install,v 1.1.2.2 2008/10/04 13:14:22 karens
# content_permissions.info,v 1.2 2008/04/23 18:01:52 dww
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CCK - Content Permissions 6.x\n"
"POT-Creation-Date: 2009-05-27 13:07+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-05-27 13:15+0100\n"
"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
"Language-Team: drupalsverige.se\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
"X-Poedit-Language: Swedish\n"
"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: content_permissions.module:10
msgid "edit "
msgstr "redigera"
#: content_permissions.module:10;11
msgid "field_name"
msgstr "fält_namn"
#: content_permissions.module:11
msgid "view "
msgstr "visa"
#: content_permissions.module:0
msgid "content_permissions"
msgstr "content_permissions"
#: content_permissions.install:9
msgid "Please <a href=\"!url\">configure your field permissions</a> immediately. All fields are inaccessible by default."
msgstr "Var vänlig <a href=\"!url\">konfigurera dina rättigheter för fält</a> omedelbart. Alla fält är som standard ej tillgängliga."
#: content_permissions.info:0
msgid "Content Permissions"
msgstr "Rättigheter för innehåll"
#: content_permissions.info:0
msgid "Set field-level permissions for CCK fields."
msgstr "Ange rättigheter per fältnivå för fält av typen CCK."
#: content_permissions.info:0
msgid "CCK"
msgstr "CCK"
# $Id$
#
# Swedish translation of Drupal (fieldgroup)
# Generated from files:
# fieldgroup.panels.inc,v 1.1.2.5 2009/01/10 22:47:06 yched
# content_fieldgroup.inc,v 1.1.2.1 2009/04/29 18:34:46 karens
# fieldgroup.info,v 1.6.2.1 2008/09/22 18:25:21 karens
# fieldgroup.module,v 1.79.2.48 2009/04/29 20:51:52 karens
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CCK - Fieldgroup 6.x\n"
"POT-Creation-Date: 2009-05-27 13:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-05-27 13:39+0100\n"
"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
"Language-Team: drupalsverige.se\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
"X-Poedit-Language: Swedish\n"
"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: fieldgroup.panels.inc:10;27
#: panels/content_types/content_fieldgroup.inc:14
msgid "Content fieldgroup"
msgstr "Fältgrupp för innehåll"
#: fieldgroup.panels.inc:30
msgid "All fields from a fieldgroup on the referenced node."
msgstr "Alla fält från en fältgrupp på den hänvisade noden."
#: fieldgroup.panels.inc:31
#: panels/content_types/content_fieldgroup.inc:43
msgid "Node"
msgstr "Nod"
#: fieldgroup.panels.inc:32
msgid "Node context"
msgstr "Sammanhang för nod"
#: fieldgroup.panels.inc:91
msgid "@group_label (@group_type_name)"
msgstr "@group_label (@group_type_name)"
#: fieldgroup.panels.inc:102
#: fieldgroup.info:0
msgid "Fieldgroup"
msgstr "Fältgrupp"
#: fieldgroup.panels.inc:112
#: panels/content_types/content_fieldgroup.inc:102
msgid "Text to display if group has no data. Note that title will not display unless overridden."
msgstr "Text att visa om gruppen inte har något innehåll. Observera att titel inte kommer att visas om det inte åsidosätts."
#: fieldgroup.panels.inc:128
msgid "\"@s\" fieldgroup @name"
msgstr "\"@s\" fältgrupp @name"
#: fieldgroup.module:117
msgid "Label"
msgstr "Etikett"
#: fieldgroup.module:130
msgid "Form settings"
msgstr "Inställningar för formulär"
#: fieldgroup.module:131
msgid "These settings apply to the group in the node editing form."
msgstr "Dessa inställningar gäller för gruppen i redigeringsformuläret för noden."
#: fieldgroup.module:135
msgid "Style"
msgstr "Stil"
#: fieldgroup.module:138
msgid "always open"
msgstr "alltid utfälld"
#: fieldgroup.module:139
msgid "collapsible"
msgstr "hopfällbar"
#: fieldgroup.module:140
msgid "collapsed"
msgstr "hopfälld"
#: fieldgroup.module:145
msgid "Help text"
msgstr "Hjälptext"
#: fieldgroup.module:148
msgid "Instructions to present to the user on the editing form."
msgstr "Instruktioner som visas för användaren på redigeringsformuläret."
#: fieldgroup.module:153
msgid "Display settings"
msgstr "Inställningar för visning"
#: fieldgroup.module:154
msgid "These settings apply to the group on node display."
msgstr "Dessa inställningar gäller för gruppen på visningen av noden."
#: fieldgroup.module:158
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"
#: fieldgroup.module:161
msgid "A description of the group."
msgstr "En beskrivning av gruppen."
#: fieldgroup.module:177;341
msgid "Save"
msgstr "Spara"
#: fieldgroup.module:206
msgid "Are you sure you want to remove the group %label?"
msgstr "Är du säker på att du vill ta bort gruppen %label?"
#: fieldgroup.module:208
msgid "This action cannot be undone."
msgstr "Denna åtgärd kan inte ångras."
#: fieldgroup.module:209
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"
#: fieldgroup.module:209
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: fieldgroup.module:217
msgid "The group %group_name has been removed."
msgstr "Gruppen %group_name har tagits bort."
#: fieldgroup.module:266
msgid "none"
msgstr "ingen"
#: fieldgroup.module:359
msgid "You need to provide a label."
msgstr "Du måste ange en etikett."
#: fieldgroup.module:364
msgid "You need to provide a group name."
msgstr "Du måste ange ett gruppnamn."
#: fieldgroup.module:378
msgid "The group name %group_name is invalid. The name must include only lowercase unaccentuated letters, numbers, and underscores."
msgstr "Gruppnamnet %group_name är inte giltigt. Namnet får enbart bestå av små bokstäver som inte är accentuerade, siffor och understreck."
#: fieldgroup.module:381
msgid "The group name %group_name is too long. The name is limited to 32 characters, including the 'group_' prefix."
msgstr "Gruppnamnet %group_name är för långt. Namnet får bestå av max 32 tecken, inklusive prefixet 'group_'."
#: fieldgroup.module:387
msgid "The group name %group_name already exists."
msgstr "Gruppnamnet %group_name existerar redan."
#: fieldgroup.module:406;409
msgid "Add new group:"
msgstr "Lägg till ny grupp:"
#: fieldgroup.module:424
msgid "Add new group: you need to provide a label."
msgstr "Lägg till ny grupp: du måste ange en etikett."
#: fieldgroup.module:425
msgid "Add new group: you need to provide a group name."
msgstr "Lägg till ny grupp: du måste ange ett gruppnamn."
#: fieldgroup.module:654
msgid "Standard group"
msgstr "Standardgrupp"
#: fieldgroup.module:45;52
msgid "Edit group"
msgstr "Redigera grupp"
#: fieldgroup.module:0
msgid "fieldgroup"
msgstr "fältgrupp"
#: fieldgroup.info:0
msgid "Create display groups for CCK fields."
msgstr "Skapa visningsgrupper för fält av typen CCK."
#: fieldgroup.info:0
msgid "CCK"
msgstr "CCK"
#: panels/content_types/content_fieldgroup.inc:39
msgid "@type: (fieldgroup) @fieldgroup"
msgstr "@type: (fältgrupp) @fieldgroup"
#: panels/content_types/content_fieldgroup.inc:42
msgid "All fields from this fieldgroup on the referenced node."
msgstr "Alla fält från denna fältgrup på den hänvisade noden."
#: panels/content_types/content_fieldgroup.inc:119
msgid "\"@s\" fieldgroup (@name)"
msgstr "\"@s\" fältgrupp (@name)"
# $Id$
#
# Swedish translation of Drupal (nodereference)
# Generated from files:
# nodereference.rules.inc,v 1.1.2.2 2008/10/06 15:02:03 karens
# nodereference.module,v 1.138.2.54 2009/04/29 20:51:53 karens
# nodereference.info,v 1.8 2008/04/23 18:02:07 dww
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CCK - Nodereference 6.x\n"
"POT-Creation-Date: 2009-05-27 13:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-05-27 14:40+0100\n"
"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
"Language-Team: drupalsverige.se\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
"X-Poedit-Language: Swedish\n"
"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: nodereference.rules.inc:15
msgid "Load a referenced node"
msgstr "Ladda en hänvisad nod"
#: nodereference.rules.inc:19
msgid "Content containing the node reference field"
msgstr "Innehåll som innehåller det hänvisade nodfältet"
#: nodereference.rules.inc:25
msgid "Referenced content"
msgstr "Hänvisat innehåll"
#: nodereference.rules.inc:29
msgid "Note that if the field has multiple values, only the first content node will be loaded."
msgstr "Observera att om fält har flera värden, så kommer enbart den första innehållsnoden att laddas."
#: nodereference.rules.inc:45
msgid "Field"
msgstr "Fält"
#: nodereference.rules.inc:50
msgid "There are no nodereference fields defined."
msgstr "Det finns inga hänvisade nodfält definierade."
#: nodereference.module:60
msgid "Node reference"
msgstr "Hänvisad nod"
#: nodereference.module:61
msgid "Store the ID of a related node as an integer value."
msgstr "Lagra ID för en relaterad nod som ett heltalsvärde."
#: nodereference.module:76
msgid "Content types that can be referenced"
msgstr "Innehållstyper som kan hänvisas"
#: nodereference.module:88
msgid "Default Views"
msgstr "Förvald vy"
#: nodereference.module:91
msgid "Existing Views"
msgstr "Existerande vyer"
#: nodereference.module:98
msgid "Advanced - Nodes that can be referenced (View)"
msgstr "Avancerat - Noder som kan hänvisas (Vyer)"
#: nodereference.module:105
msgid "View used to select the nodes"
msgstr "Vy som används för att välja noder"
#: nodereference.module:108
msgid "<p>Choose the \"Views module\" view that selects the nodes that can be referenced.<br />Note:</p>"
msgstr "<p>Välj \"modulen Views\" vy som väljer noden som kan hänvisas.<br />Observera:</p>"
#: nodereference.module:109;122
msgid "<ul><li>Only views that have fields will work for this purpose.</li><li>This will discard the \"Content types\" settings above. Use the view's \"filters\" section instead.</li><li>Use the view's \"fields\" section to display additional informations about candidate nodes on node creation/edition form.</li><li>Use the view's \"sort criteria\" section to determine the order in which candidate nodes will be displayed.</li></ul>"
msgstr "<ul><li>Enbart vyer som har fält kommer att fungera för detta ändamål.</li><li>Detta kommer att bryta mot inställningarna för \"Innehållstyper\" ovan. Använd vyns \"filtrering\" istället.</li><li>Använd vyns \"fält\" för att visa ytterligare information om kandiderande noder på formuläret för att skapa/redigera nod</li><li>Använd vyns \"sorteringskriterier\" för att bestämma ordningen på vilken de kandiderande noder kommer att visas</li></ul>"
#: nodereference.module:113
msgid "View arguments"
msgstr "Argument för vy"
#: nodereference.module:116
msgid "Provide a comma separated list of arguments to pass to the view."
msgstr "Tillhandahåll en kommaseparerad lista av argument att skicka till vyn."
#: nodereference.module:121
msgid "<p>The list of nodes that can be referenced can be based on a \"Views module\" view but no appropriate views were found. <br />Note:</p>"
msgstr "<p>Listan av noder som kan hänvisas kan baseras på en vy från \"modulen Views\", men inga lämpliga vyer hittades. <br />Observera</p>"
#: nodereference.module:207
msgid "%name: invalid input."
msgstr "%name: ogiltig inmatning."
#: nodereference.module:219
msgid "%name: this post can't be referenced."
msgstr "%name: denna post kan inte hänvisas."
#: nodereference.module:244
msgid "Title (link)"
msgstr "Titel (länk)"
#: nodereference.module:249
msgid "Title (no link)"
msgstr "Titel (ingen länk)"
#: nodereference.module:254
msgid "Full node"
msgstr "Fullständig nod"
#: nodereference.module:259
msgid "Teaser"
msgstr "Förhandstitt"
#: nodereference.module:349
msgid "Select list"
msgstr "Listval"
#: nodereference.module:357
msgid "Check boxes/radio buttons"
msgstr "Kryssrutor/radioknappar"
#: nodereference.module:365
msgid "Autocomplete text field"
msgstr "Automatiskt kompletterande textfält"
#: nodereference.module:420
msgid "Autocomplete matching"
msgstr "Automatiskt kompletterande som överensstämmer"
#: nodereference.module:423
msgid "Starts with"
msgstr "Börjar med"
#: nodereference.module:424
msgid "Contains"
msgstr "Innehåller"
#: nodereference.module:426
msgid "Select the method used to collect autocomplete suggestions. Note that <em>Contains</em> can cause performance issues on sites with thousands of nodes."
msgstr "Välj metod att använda för att samla in automatiskt kompletterande förslag. Observera att <em>Innehåller</em> kan orsaka prestandaproblem med webbplatser som har tusentals noder."
#: nodereference.module:430
msgid "Size of textfield"
msgstr "Storlek på textfält"
#: nodereference.module:682
msgid "%name: title mismatch. Please check your selection."
msgstr "%name: titel stämmer inte. Var vänlig kontrollera ditt urval."
#: nodereference.module:689
msgid "%name: found no valid post with that title."
msgstr "%name: hittade ingen giltig post med denna titel."
#: nodereference.module:15
msgid "Nodereference autocomplete"
msgstr "Automatiskt kompletterande nodhänvisning"
#: nodereference.module:0
msgid "nodereference"
msgstr "nodereference"
#: nodereference.info:0
msgid "Node Reference"
msgstr "Hänvisning av nod"
#: nodereference.info:0
msgid "Defines a field type for referencing one node from another."
msgstr "Definierar en fälttyp för att hänvisa en nod till en annan."
#: nodereference.info:0
msgid "CCK"
msgstr "CCK"
# $Id$
#
# Swedish translation of Drupal (number)
# Generated from files:
# number.module,v 1.91.2.35 2009/04/29 20:51:53 karens
# number.info,v 1.7 2008/04/23 18:02:16 dww
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CCK - Number 6.x\n"
"POT-Creation-Date: 2009-05-27 13:47+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-05-27 14:20+0100\n"
"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
"Language-Team: drupalsverige.se\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
"X-Poedit-Language: Swedish\n"
"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: number.module:34
msgid "Integer"
msgstr "Heltal"
#: number.module:35
msgid "Store a number in the database as an integer."
msgstr "Lagra ett tal i databasen som ett heltal."
#: number.module:39
msgid "Decimal"
msgstr "Decimaltal"
#: number.module:40
msgid "Store a number in the database in a fixed decimal format."
msgstr "Lagra ett tal i databasen som ett bestämt format för decimaltal."
#: number.module:44
msgid "Float"
msgstr "Flyttal"
#: number.module:45
msgid "Store a number in the database in a floating point format."
msgstr "Lagra ett tal i databasen som ett flytande format för tal."
#: number.module:60
msgid "Minimum"
msgstr "Lägsta"
#: number.module:66
msgid "Maximum"
msgstr "Högsta"
#: number.module:74
msgid "Precision"
msgstr "Precision"
#: number.module:75
msgid "The total number of digits to store in the database, including those to the right of the decimal."
msgstr "Det totala antalet siffror att lagra i databasen, inklusive de till höger om decimalkommat."
#: number.module:81
msgid "Scale"
msgstr "Skala"
#: number.module:82
msgid "The number of digits to the right of the decimal."
msgstr "Antalet siffror till höger om decimalkommat."
#: number.module:88
msgid "Decimal marker"
msgstr "Decimalmärke"
#: number.module:89
msgid "The character users will input to mark the decimal point in forms."
msgstr "Tecken användare kommer att mata in för att markera decimalpunkten i formulär."
#: number.module:95
msgid "Prefix"
msgstr "Prefix"
#: number.module:98
msgid "Define a string that should be prefixed to the value, like $ or €. Leave blank for none. Separate singular and plural values with a pipe (pound|pounds)."
msgstr "Definiera en sträng som skall sättas in före värdet, till exempel $ eller €. Utelämna för tomt värde. Separera enstaka och flerfaldiga värden med en stående streck (krona|kronor)."
#: number.module:102
msgid "Suffix"
msgstr "Suffix"
#: number.module:105
msgid "Define a string that should suffixed to the value, like m², m/s², kb/s. Leave blank for none. Separate singular and plural values with a pipe (pound|pounds)."
msgstr "Definiera en sträng som skall sättas in efter värdet, såsom m², m/s², kb/s. Utelämna för tomt värde. Separera enstaka och flervärdiga värden med ett stående streck (krona|kronor)."
#: number.module:109
msgid "Allowed values"
msgstr "Tillåtna värden"
#: number.module:115
msgid "Allowed values list"
msgstr "Tillåtna listvärden"
#: number.module:119
msgid "The possible values this field can contain. Enter one value per line, in the format key|label. The key is the value that will be stored in the database, and it must match the field storage type (%type). The label is optional, and the key will be used as the label if no label is specified.<br />Allowed HTML tags: @tags"
msgstr "De möjliga värdena detta fält kan innehålla. Ange ett värde per rad i formatet nyckel/etikett. Denna nyckel är värdet som kommer att lagras i databasen och måste överensstämma typen för fältlagring (%type). Etikett är valfritt, och nyckeln som kommer att användas är etiketten om ingen etikett är specificerad.<br />Tillåtna HTML-taggar: @tags"
#: number.module:123
msgid "PHP code"
msgstr "PHP-kod"
#: number.module:130;139
msgid "Code"
msgstr "Kod"
#: number.module:133
msgid "Advanced usage only: PHP code that returns a keyed array of allowed values. Should not include &lt;?php ?&gt; delimiters. If this field is filled out, the array returned by this code will override the allowed values list above."
msgstr "Enbart avancerat användande: PHP-kod som skall returnera en spärrad lista av tillåtna värden. Skall inte inkludera avgränsarna &lt;?php ?&gt;. Om detta fält är ifyllt kommer listan som returneras av denna kod att åsidosätta det tillåtna värdet i listan ovan."
#: number.module:140
msgid "&lt;none&gt;"
msgstr "&lt;ingen&gt;"
#: number.module:141
msgid "You're not allowed to input PHP code."
msgstr "Du har inte tillåtelse att mata in PHP-kod."
#: number.module:141
msgid "This PHP code was set by an administrator and will override the allowed values list above."
msgstr "Denna PHP-kod angavs av en administratör och kommer att åsidosätta det tillåtna värdet ovan."
#: number.module:181
msgid "@label (!name) - Allowed values"
msgstr "@label (!name) - Tillåtna värden"
#: number.module:198
msgid "\"Minimum\" must be a number."
msgstr "\"Lägsta\" måste vara ett tal."
#: number.module:205
msgid "\"Maximum\" must be a number."
msgstr "\"Högsta\" måste vara ett tal."
#: number.module:222
msgid "%name: the value may be no smaller than %min."
msgstr "%name: värdet får inte vara mindre än %min."
#: number.module:225
msgid "%name: the value may be no larger than %max."
msgstr "%name: värdet får inte större än %max."
#: number.module:238
msgid "%name: illegal value."
msgstr "%name: otillåtet värde."