Commit 5abf1441 authored by gisle's avatar gisle
Browse files

Updated Norwegian translation.

parent 7f2b875d
......@@ -12,15 +12,15 @@ the help texts can be easiely kept in sync with the project they
provide help texts for, but also that read access to these files
are not managed by any content access restrictions imposed by Drupal.</p>
<p>The help texts can be marked up with standard HTML, but are
rendered within your site's Drupal theming structure.</p>
<p>The help texts can be marked up with standard HTML. They will be
rendered using your site's theme.</p>
<p>If the module or theme author does not make use of the full
<em>Advanced help</em> framework, but if there is a
<p>If the module or theme author does not make use of the
<em>Advanced help</em> HTML-framework, but if there is a
<code>README.md</code> or <code>README.txt</code> in the package,
the content of that file will be shown instead.</p>
<p>The help texts may appear in a popup or not as the module prefers.
<p>The help texts may appear in a popup or not as the project prefers.
By taking away access to view the popups, a site can hide popups from
users.</p>
......@@ -44,19 +44,19 @@ comes with a small companion demo module named
For more extensive example of use of the advanced help features, see
the <strong>Views</strong> project.</p>
<!--
<h2 id="project-recommended">Recommended modules</h2>
<ul>
<!--
<li><a href="https://www.drupal.org/project/markdown">Markdown filter</a>:<br>
When this module is enabled, display of any <code>README.md</code> the
module shows will be rendered with markdown.</li>
-->
<li><a href="https://www.drupal.org/project/attributions">Attributions</a>:<br>
When this module is enabled, attributions of third party content used
by the project (i.e. some text from Wikipedia) will be available in an
attribution block and on an atribution page.</li>
</ul>
-->
<h2 id="support-status">Support status</h2>
......
......@@ -2,13 +2,13 @@
title = LESMEG
[using-advanced-help]
title = Bruk av Advanced help
title = Bruk av Avansert hjelp
[translation]
title = Oversettelse av Advanced help
title = Oversettelse av Avansert hjelp
[ini-file]
title = Advanced help .ini-filformat
title = Avansert hjelp .ini-filformat
[why-advanced-help]
title = Hvorfor Advanced help?
title = Hvorfor Avansert hjelp?
<p>xxx The advanced help configuration file is in simple .ini file format.
<p>The advanced help configuration file is in simple .ini file format.
It has an optional section for global settings that might be inherited
for each help file, followed by sections for each help file.</p>
......
<h2>Om denne oversettelsen</h2>
<p>Dette er en (delvis) oversettelse til <em>norsk</em> (bokmål) av
hjelpeteksene for <strong>Advanced help</strong>. Den er i første
rekke laget for å vise hvordan en oversettelse av hjelpetekstene ser ut.</p>
hjelpeteksene for <strong>Avansert hjelp</strong>. Den er i første
rekke laget for å vise hvordan en oversettelse av hjelpetekstene ser
ut.</p>
<h2 id="project-description">Synopsis</h2>
<p>Modulen <strong>Advanced help</strong> tilbyr et rammeverk som gjør
<p>Modulen <strong>Avansert hjelp</strong> tilbyr et rammeverk som gjør
det mulig for modul- og theme-utviklere å integrere hjelpetekster i et
Drupal-nettsted.</p>
<p>These help texts are stored in ordinary <code>.html</code>-files
that lives in the file system (as opposed to the database). These
files are distributed from the project Drupal.org repo in the same
package as the module or theme, and placed in a subdirectory named
<code>help</code> in the project or theme directory. This means that
the help texts can be easiely kept in sync with the project they
provide help texts for, but also that read access to these files
are not managed by any content access restrictions imposed by Drupal.</p>
<p>Disse hjelpetekstene lagres som vanlige <code>.html</code>-filer
som lever i filsystemet (ikke i databasen). Disse filene distribueres
fra prosjektes repo på Drupal.org i den samme pakken som prosjektets
øvrige filer, og plasseres i en en underkatalog med navnet
<code>help</code> i prosjektets katalog. Det innebærer at
hjelpetekstene på en enkel måte kan holdes synkronisert med det
prosjektet hjelpen er knyttet til, men også at tilgangen til disse
filene ikke er underlagt de tilgangsbegrensningene som Drupal
administrerer.</p>
<p>Hjelpetekstene kan bruke standard HTML-markeringer De vil bli vist
med ditt nettsteds theme.</p>
<p>Dersom prosjektets forfatter ikke bruker HTML-rammeverket for
<em>Avansert hjelp</em>, men det finnes en
<code>README.md</code> eller <code>README.txt</code> i pakken,
så vil innholdet av den filen vises i stedet.</p>
<p>The help texts can be marked up with standard HTML, but are
rendered within your site's Drupal theming structure.</p>
<p>If the module or theme author does not make use of the full
<em>Advanced help</em> framework, but if there is a
<code>README.md</code> or <code>README.txt</code> in the package,
the content of that file will be shown instead.</p>
<p>The help texts may appear in a popup or not as the module prefers.
By taking away access to view the popups, a site can hide popups from
users.</p>
<p>Hjelpetekstene kan vises i et sprettopp-vindu eller ikke, ut fra
prosjektets preferanser. Ved å fjerne tilgangen til å se
sprettopp-vinduer kan nedstedet skjule sprettopp-vinduer fra
brukere.</p>
<p>The help texts can be placed in a hierarchy, allowing for top down
navigation of help.</p>
......@@ -41,29 +44,29 @@ for keywords.</p>
<h2 id="use">Bruk av modulen</h2>
<p>By itself, this module doesn't do much. The <strong>Advanced
help</strong> assists other modules and themes in showing help texts.
<p>By itself, this module doesn't do much. The <strong>Avansert
hjelp</strong> assists other modules and themes in showing help texts.
Nothing will show up until you enable at least one other module that
makes use of the advanced help framework or comes with a file
named <code>README.md</code> or <code>README.txt</code>. However, it
comes with a small companion demo module named
<strong>Advanced help example</strong> to demonstrate how it works.
<strong>Eksempel på hjelp</strong> to demonstrate how it works.
For more extensive example of use of the advanced help features, see
the <strong>Views</strong> project.</p>
<!--
<h2 id="project-recommended">Anbefalte moduler</h2>
<ul>
<!--
<li><a href="https://www.drupal.org/project/markdown">Markdown filter</a>:<br>
When this module is enabled, display of any <code>README.md</code> the
module shows will be rendered with markdown.</li>
-->
<li><a href="https://www.drupal.org/project/attributions">Attributions</a>:<br>
When this module is enabled, attributions of third party content used
by the project (i.e. some text from Wikipedia) will be available in an
attribution block and on an atribution page.</li>
</ul>
-->
<h2 id="support-status">Status for oppfølging</h2>
......@@ -98,9 +101,9 @@ answering &amp; closing support requests.</p>
<h2 id="project-maintainers">Kreditering</h2>
<ul>
<li><a href="https://www.drupal.org/u/merlinofchaos"">merlinofchaos</a> (52 commits, original creator)</li>
<li><a href="https://www.drupal.org/u/merlinofchaos"">merlinofchaos</a> (52 commits, opprinnelig forfatter)</li>
<li><a href="https://www.drupal.org/u/redndahead">redndahead</a> (8 commits)</li>
<li><a href="https://www.drupal.org/u/dmitrig01">dmitrig01</a> (3 commits)</li>
<li><a href="https://www.drupal.org/u/amitgoyal">amitgoyal </a> (5 commits)</li>
<li><a href="https://www.drupal.org/u/gisle">gisle</a> (current maintainer)</li>
<li><a href="https://www.drupal.org/u/gisle">gisle</a> (nåværende administrator)</li>
</ul>
<p>For å oversette en hjelpe-fil indeksert av <strong>Advanced help</strong>
<p>For å oversette en hjelpe-fil indeksert av <strong>Avansert hjelp</strong>
må du først opprette en katalog
<code>translations/help/<em>språk</em></code> i prosjektets rotkatalog der
<em>språk</em> er språkkoden som vises på siden <em>Språk</em> i det
......@@ -33,10 +33,10 @@ vil bli vist i stedet.</p>
<h2>Oversettelse av hjelpetekstene til Advanced help</h2>
<h2>Oversettelse av hjelpetekstene til Avansert hjelp</h2>
<p>Dersom du ønsker å hjelpe til med å oversette
hjelpetekstene til <strong>Advanced help</strong> til et bestemt språk
hjelpetekstene til <strong>Avansert hjelp</strong> til et bestemt språk
kan du se etter en tråd i <a href="https://www.drupal.org/project/issues/advanced_help">sporingskøen for Advanced help</a>
med navnet “Translation to XXX” (der
“XXX” språket du ønsker å oversette hjelpetekstene til).
......
<p>Modulen <strong>Advanced help</strong> tilbyr et rammeverk som gjør
<p>Modulen <strong>Avansert hjelp</strong> tilbyr et rammeverk som gjør
det mulig for modul- og theme-utviklere å integrere hjelpetekster i et
Drupal-nettsted. Selv om <strong>Advanced help</strong> ikke selv
Drupal-nettsted. Selv om <strong>Avansert hjelp</strong> ikke selv
inneholder generell hjelp tilbyr den et kraftig og enkelt rammeverk som
prosjekter kan benytte for å tilby egen hjelp.</p>
<p>Prosjekter som benytter <strong>Advanced help</strong>
<p>Prosjekter som benytter <strong>Avansert hjelp</strong>
ha en underkatalog med navnet <code>help</code> i sin rotkatalog
I denne katalogen opprettes filen
<em>MODULNAVN</em>.help.ini (evt. <em>THEMENAVN</em>.help.ini).
......@@ -36,11 +36,11 @@ parent = usage
<p>Lag alltid den engelske versjonen av disse temaene først. Ønsker
du å ha temaene oversatt til et annet språk følger du anvisningene i
<a href="&topic:advanced_help/translation&">Oversettelse av
Advanced help</a>.</p>
Avansert hjelp</a>.</p>
<p>Denne fila definerer fem hjelpe-emner (i firkant-parenteser), og
noen innstillinger for dem.
Se: <a href="&topic:advanced_help/ini-file&">Advanced help .ini-filformat</a> for
Se: <a href="&topic:advanced_help/ini-file&">Avansert hjelp .ini-filformat</a> for
en liste over definerte innstillinger.</p>
<p>Alle emner er beskrevet av det prosjektet som tilbyr
......@@ -122,7 +122,7 @@ brukes overalt, og ikke bare som parametere til
<p>Når denne modulen er installert vil brukere med tillatelsen
<code>view advanced help index</code>
se indeks-siden for <strong>Advanced help</strong> ved å gå til
se indeks-siden for <strong>Avansert hjelp</strong> ved å gå til
<em>Administrasjon &rarr; Advanced Help</em>
(sti: <code>admin/advanced_help</code>). Øvrige tillatelser
<code>view advanced help topic</code> og
......@@ -151,11 +151,11 @@ beskyttes fra direkte innsyn.</p>
<h2 id="search">Søk</h2>
<p>For å skru på søk for <strong>Advanced help</strong>, naviger til
<p>For å skru på søk for <strong>Avansert hjelp</strong>, naviger til
<em>Administrasjon → Oppsett → Søk og metadata → Søkeinnstillinger</em>.
Rull ned til feltet <em>Aktive søkemoduler</em> og kryss av feltet til venstre for
“Advanced help”. Søkefeltet vil deretter dukke opp på toppen av indekssidene for
<strong>Advanced help</strong>.</p>
<strong>Avansert hjelp</strong>.</p>
<p>Dersom modulen <strong>Search</strong> i core er skrudd på, vil alt
innhold på hjelpesidene bli indeksert av cron. Dersom du installerer
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment